Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Nezbytné zaklínadlo Operační program musí přispívat a být v souladu se strategii EU - inteligentní a udržitelný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Životní prostředí 2014-2020. Nezbytné zaklínadlo Operační program musí přispívat a být v souladu se strategii EU - inteligentní a udržitelný."— Transkript prezentace:

1 Operační program Životní prostředí 2014-2020

2 Nezbytné zaklínadlo Operační program musí přispívat a být v souladu se strategii EU - inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti. OP ŽP vychází z principu úcty k lidskému životu, přírodě a civilizačním a kulturním hodnotám. V souladu s principem pozitivní ekonomické stimulace (dotace) by měl přispívat k tvorbě pozitivního ekonomického prostředí a stimulovat ekonomické i právní subjekty v oblasti životního prostředí k žádoucím aktivitám. V textu Dohody o partnerství jsou definovány jednotlivé programy a to, z kterých fondů EU budou čerpat. Programovací/plánovací období je 7 let (2014-2020) na tuto dobu se Dohoda uzavírá.

3

4 Prioritní osy OP (2.6 mld. EUR k rozdělení): Priorita 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní (770 mil. EUR), Priorita 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (454 mil. EUR), Priorita 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika (459 mil. EUR), Priorita 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu (352 mil. EUR), Priorita 5: Energetické úspory (530 mil. EUR). Prioritní osa 6: Technická pomoc – určeno pro správce programu (73 mil. EUR)

5 Priorita 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní má 4 specifické cíle: 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství Typy podporovaných projektů a aktivit  - výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),  - výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod,  - odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – je podporována zejména u vodárenských nádrží, nadrží koupacích vod 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství Typy podporovaných projektů a aktivit:  výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody  výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody sloužících veřejné potřebě. 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu  Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů  Aktivita…… 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření  Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření

6 Priorita 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, 3 specifické cíle: 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek (např. kotlíkové dotace) – O projekt žádá kraj, který následně vyhlásí dotační program – koncem r. 2015? 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujících látek typy projektů:  náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí  pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí 2.3. Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů,

7 Priorita 3: Odpady, ekologické zátěže a rizika, 5 specifických cílů: 3.1: Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů  podporování realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů  Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 3.3: Rekultivovat staré skládky 3.4: Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže 3.5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.

8 Priorita 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, 4 specifické cíle 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území 4.2: Posílit biodiverzitu, 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny, 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech  Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně.

9 Priorita 5: Energetické úspory, 2 specifické cíle 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie – např.: zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace (repase) otvorových výplní, realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. instalace fotovoltaického systému), realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, realizace systémů využívajících odpadní teplo, výměna zdroje tepla pro vytápění instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV. 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov

10 Typy příjemců dotací Kraje – v konečném efektu i občan, obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, státní podniky, organizační složky státu, spolky, veřejné výzkumné instituce, podnikatelské subjekty – podnikatel fyzická osoba, obchodní společnosti, občanská sdružení.

11 Výzva k předkládání projektu a přílohy k žádosti Žádosti o podporu jsou přijímány na základě vyhlášené výzvy. Každá výzva obsahuje lhůty pro příjem žádostí a další informace o postupech pro předkládání žádostí, případně další specifické instrukce pro žadatele. Žadatel předloží žádost prostřednictvím Portál u IS KP14+ https://mseu.mssf.cz/. Portále je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů řídícím orgánemhttps://mseu.mssf.cz/ K žádosti se přikládají kromě dalších příloh téměř vždy: Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení, případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu Kumulativní rozpočet projektu – rozpočet zpracovaný dle vzoru uveřejněného v rámci výzvy včetně výdajů na projektovou přípravu a technický dozor. Rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem a ověřen žadatelem. Finanční analýza Územní rozhodnutí (V případě, že stavba nepodléhá územnímu rozhodnutí nebo územnímu souhlasu, tak stanovisko příslušného stavebního úřadu. Stavební povolení (bylo-li vydáno) Smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva – v případě nákupu nemovitosti nebo pozemku. Ocenění pozemku nebo jiné nemovitosti odborně způsobilou osobou Energetický posudek (pro osu 5) a další posudky

12 Hodnocení projektů v etapách 1.Formální hodnocení Posouzení z hlediska řádného vyplnění formuláře žádosti a doložení všech požadovaných příloh. Není-li žádost úplná či chybí přílohy je žadatel upozorněn na doplnění nedostatků 2. Věcné hodnocení Věcné hodnocení žádostí probíhá formou hodnocení dvou na sobě nezávislých hodnotitelů. Žádost posuzuje zároveň hodnotitel A a B, a to na základě ve výzvě definovaných hodnoticích kritérií. 3. Prověření Bonity žadatele a zajištění vlastních zdrojů Provádí finanční manažer řídícího orgánu. Spolu s žádostí o podporu žadatel deklaruje schopnost zajistit spolufinancování projektu buď prostřednictvím čestného prohlášení a je-li to pro žadatele relevantní (dle typu subjektu) také skutečnost, že nenaplňuje vylučovací ekonomická kritéria (např. předluženost, …). 4. Výběr Po ukončení fáze hodnocení projektu je žádost postoupena tzv. výběrové komisi. Komise na základě výsledků věcného hodnocení projedná konkrétní projekt a rozhodne o tom, zda projekt doporučí nebo nedoporučí k financování. Každý žadatel může podat žádost o přezkum rozhodnutí proti výsledku dané fáze procesu schvalování projektů

13 Průběh financování Podpora OPŽP je vyplácena vždy metodou ex post plateb. Příjemce podpory při žádosti o platbu dokládá (faktury, bankovní výpisy) vždy již jím uhrazené způsobilé výdaje. Povinnosti příjemců v rámci povinné publicity V rámci všech informačních a komunikačních opatření dává příjemce najevo podporu na akci z fondů tím, že např.: a) zobrazuje znak Unie v souladu s technickými parametry stanovenými v Grafickém manuálu publicity OPŽP 2014–2020, b) uvádí odkaz na fond nebo fondy, z nichž je akce podporována podporu z veřejných zdrojů, která je směřována podniku nebo skupině podniků a která má potenciál ovlivnit hospodářskou soutěž do té míry, že může být narušen obchod mezi členskými státy. Obecně je taková podpora zakázána, ale z tohoto zákazu existují výjimky ve formě sekundárních předpisů. V rámci těchto výjimek je možné poskytovat podpory projektům, které přispívají k naplňování cílů EU a u kterých je dopad na trh vyvážen pozitivním přínosem

14 Míra spolufinancování projektů (% dotace) Míra spolufinancování z OP ŽP až 85 % 15 % prostředky národní (státní rozpočet nebo prostředky Státní fondu ŽP, obec, kraj) Jiné operační programy – např. Podnikání a inovace …. – míra spolufinancování pouze např. 30 – 50 %

15 Negativní zkušenosti z programového období 2007-2013 Vyhlašování výzev s velmi malým časovým předstihem před samotným příjmem žádostí. Toto se následně projevilo ve vysoké chybovosti žádostí. Zbytečná administrativní zátěž žadatelů a vyžadování nesmyslných příloh a dalších dokladů. Jedním ze zásadních problémů lze bezesporu označit značnou personální nestabilitu na všech úrovních řízení programu. Musí dojít ke zkrácení celého procesu od podání žádosti o podporu po proplacení podpory.

16 OP ŽP souvisí/lépe doplňuje ostatní OP Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR), Operační program Doprava (OP D), Program rozvoje venkova (PRV), Operační program Rybářství (OP R),

17 1) Podpora oblasti energet. úspor je mimo OP ŽP řešena také v IROP, OP PIK, OP PPR a PRV. Tyto programy přispějí ke zvýšení energetické efektivnosti ČR, ovšem každý program se orientuje na jinou oblast. OP ŽP se zaměřuje na budovy veřejného sektoru, IROP na bytové domy s 4 a více bytovými jednotkami, OP PIK na podnikatelské subjekty, OP PPR se bude zabývat pilotními projekty ve veřejném sektoru na území Prahy, PRV se zaměřuje na snižování energetické náročnosti u zemědělských podnikatelů.

18 2) Podpora bioplynových stanic OP ŽP 2014-2020 se zaměřuje na výstavbu bioplynových stanic v souvislosti s využitím bioodpadu. V OP PIK nebude podporována nová výstavba, ale předmětem podpory bude využití užitečného tepla ze stávajících bioplynových stanic. OP ŽP se zaměřuje na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů. OP PIK podporuje zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin OP ŽP 2014-2020 se zabývá rozšiřováním a rekonstrukcí soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií a je orientován na veřejný sektor OP PIK je orientována na podnikatelské subjekty. 3) Druhotné suroviny 4) Soustavy zásobování teplem

19 5) Brownfields OP ŽP se zabývá sanací vážně kontaminovaných lokalit. OP PIK je zaměřen na následnou rekonstrukci brownfields pro průmyslové využití. OP PRV zaměřen na revitalizace brownfields V OP ŽP budou realizována protipovodňová opatření přímo v dané lokalitě. V IROP se jedná o podporu vybavenosti složek integrovaného záchranného systému. Atd. To se nazývá Komplementární (OP se doplňují) nebo synergická vazba. Z toho plyne, že je nutno přesně specifikovat aktivitu, na kterou žádáme o dotaci a následně zařadit pod správný OP! 6) Řízení rizik

20 Komplementární nebo synergická vazba k OP ŽP existuje i u následujících EU a národních programech LIFE, Nová Zelená úsporám, SFŽP – několik programů: – Úvěry na opravy a modernizace - Panel 2013+ – Úvěry na opravy a modernizace - Program 150 (určen pro mladé lidi do 36 let) – Program Živel - Program na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou – Atd.


Stáhnout ppt "Operační program Životní prostředí 2014-2020. Nezbytné zaklínadlo Operační program musí přispívat a být v souladu se strategii EU - inteligentní a udržitelný."

Podobné prezentace


Reklamy Google