Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejně prospěšné stavby a opatření vymezená v ZÚR LK a jejich promítnutí do ÚPD obcí Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejně prospěšné stavby a opatření vymezená v ZÚR LK a jejich promítnutí do ÚPD obcí Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního."— Transkript prezentace:

1 Veřejně prospěšné stavby a opatření vymezená v ZÚR LK a jejich promítnutí do ÚPD obcí Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu

2 VPS a VPO v ZÚR LK Kapitola G) ZÚR LK Část G.1: VYMEZENÍ KORIDORŮ A PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Část G.2: VYMEZENÍ KORIDORŮ A PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB (VPS) A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ (VPO) KORIDORY PRO UMÍSTĚNÍ VPS A VPO - TURISTICKÁ DOPRAVA KORIDORY PRO UMÍSTĚNÍ VPS A VPO PRO SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ POVODNĚMI VPO PRO ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

3 Výřez ZÚR LK

4 Požadavky pro ÚPD obcí Stabilizovat, zpřesňovat a koordinovat vymezené koridory pro stavby a opatření pro turistickou dopravu. Stabilizovat, zpřesňovat a koordinovat vymezené koridory pro protipovodňové stavby a opatření na tocích. Stabilizovat, zpřesňovat a koordinovat vymezené VPO – plochy a koridory ÚSES. Z principu hierarchie nástrojů územního plánování vyplývá, že ÚPD obcí musí respektovat status jednotlivých záměrů vymezený v ZÚR LK. Tedy vymezovat je také jako VPS či VPO.

5 Multifunkční turistické koridory v ZÚR LK a) V rámci koridorů vyhledat konkrétní vedení turistických, cyklistických, lyžařských a vodních tras, na území se zvláštní ochranou přírody vést trasy v maximální možné míře po stávající dopravní síti. b) Koordinovat vedení tras mezi obcemi Libereckého kraje a ve vazbách na sousední kraje a sousední státy Polsko a Německo. c) Koordinovat vazby jednotlivých druhů dopravy, preferovat segregaci tras dle jednotlivých aktivit pro zmenšení kumulace negativních vlivů na chráněná území. d) Vytvářet podmínky pro rozvojové aktivity cestovního ruchu, upřesňovat rozsah a náplň multifunkčních koridorů.

6 Multifunkční turistické koridory v praxi Projektant v rámci vymezeného koridoru vyhledá konkrétní trasy: Pro pěší a cykloturisty vždy. Pro vodní turistiku a běžky dle povahy území. Kdo má data? Koridor Nová Hřebenovka kompletně dopracován, data máme k dispozici na KÚ LK, OÚPSŘ, popř. na oddělení cestovního ruchu. U koridoru Lužická Nisa dopracováno vedení cyklotras. Informace k cyklistickým trasám u koridorů Jizera a Ploučnice shromažďuje odbor dopravy KÚ LK. U koridoru Jizera se vytvořilo mnoho materiálů v rámci projektu Greenway Jizera. Ostatní informace k vedení koridorů je nutné dohledat přímo v území.

7 Příklad: ODRA - NISA Detailně nalezena pouze cyklotrasa, zbytek musí řešit projektant ÚP.

8 Koridory pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi v ZÚR LK I. a) Zabránit další urbanizaci inundačnich uzemí a maximálně tyto prostory údolních niv uvolňovat a ve zdůvodněných případech posoudit ekonomické a sociální dopady redislokace riskantně umístěných objektů, přehodnotit urbanistické záměry v těchto územích. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umísťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. b) Vytvářet územní podmínky pro navyšování retenční schopnosti krajiny a to především formou revitalizací toků a mokřadních biotopů v nivách a v pramenných oblastech, návrhem vhodných krajinných a technických úprav území zabraňovat vzniku povrchového odtoku vod, erozních a transportních procesů z povodí. Podporovat revitalizaci nevhodně upravených toků jako součást protipovodňové ochrany.

9 Koridory pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi v ZÚR LK II. c) V místech, kde je to vhodné, vytvářet územní podmínky pro neškodný přirozený rozliv povodňových toků ve volné krajině. d) Obce a významné provozy chránit adekvátní protipovodňovou ochranou. Protipovodňová opatření na tocích ve zvláště chráněných územích a územích EVL řešit přírodě blízkými způsoby, vyloučit zásahy měnící charakter úseků s dochovaným přírodním korytem. e) Prioritně řešit protipovodňovou ochranu zejména v nejkritičtějších částech inundaci vodních toků: Ploučnice, Svitávky, Smědé, Lužické Nisy, Jizery. f) Koordinovat, územně zpřesňovat a územně chránit koridory protipovodňových opatření ve vzájemných návaznostech, nepovolovat taková opatření, která by mohla zhoršit průtok povodňové vlny v jiné obci.

10 Koridory pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi v praxi I. 1)Řešení koncepce krajiny – krajinné revitalizační opatření směřující ke zvýšení záchytu vody v krajině. Návrhy zalesnění svažitých ploch, protierozních pásů zeleně. 2)Koncepce zástavby – mimo záplavová území, mimo svažitá území, tam, kde by mohla způsobit zrychlení odtoku vody. 3)Posouzení ekonomických a sociálních dopadů „redislokace“ riskantně umístěných objektů. V případě kladného rozhodnutí vymezit přiměřené náhradní zastavitelné plochy. 4)Vymezit plochy pro samotné protipovodňové stavby a opatření, zahrnout je mezi VPS a VPO. (Rozlivové louky, plochy pro vybudování polderů, zdi či násepy.)

11 Koridory pro umístění staveb a opatření pro snižování ohrožení území povodněmi v praxi II. Kdo má data? Správa příslušného povodí disponuje plány povodí, které obsahují záměry na budování protipovodňových opatření. Kde opatření vymezena nejsou, je nutné, aby projektant ve spolupráci s odborníky plochy pro taková opatření v území identifikoval.


Stáhnout ppt "Veřejně prospěšné stavby a opatření vymezená v ZÚR LK a jejich promítnutí do ÚPD obcí Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního."

Podobné prezentace


Reklamy Google