Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Životní prostředí v konceptu ÚP hl. m. Prahy Ing. arch. Martin Říha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Životní prostředí v konceptu ÚP hl. m. Prahy Ing. arch. Martin Říha."— Transkript prezentace:

1 Životní prostředí v konceptu ÚP hl. m. Prahy Ing. arch. Martin Říha

2 Požadavky stavebního zákona  § 18 odst. 1- Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro …udržitelný vývoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

3 Požadavky stavebního zákona  § 18, odst. 4 – Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území…chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí…zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

4 Požadavky stavebního zákona  § 18, odst. 5 – V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof…a zlepšující podmínky využití území pro rekreaci a CR….

5 Požadavky stavebního zákona  § 18, odst. 6 – Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.  § 2, odst. 1, písm. e) nezastavitelným pozemkem se rozumí pozemek na území obce, která nemá vydaný územní plán, a to: pozemek veřejné zeleně a parku sloužící veřejnému užívání, v intravilánu i zemědělský či lesní pozemek nad 0,5 ha (nezahrnují se zahrady do 0,1 ha a pozemky – součásti zastavěných parcel)

6 Požadavky stavebního zákona  § 19, odst. 1 – Úkolem územního plánování je zejména…..c) prověřovat a posuzovat potřeby změn v území,veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem….na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území…m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů…

7 Požadavky stavebního zákona  § 19, odst. 2 – Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále jen „vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“), jehož součástí je i vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a vlivů na lokality NATURA 2000

8 Jak je ochrana ŽP zahrnuta v konceptu ÚP hl. m. Prahy?  Koncept ÚP důsledně vychází z ÚAP a ZÚR Prahy (jako kraje) a reaguje na jimi formulované problémy a úkoly pro navazující ÚPD  Pro koncept ÚP bylo u externího zhotovitele zadáno a metodou „ex-ante“ je v současné době zpracováváno VVURÚ  Ochrana ŽP prolíná všemi kapitolami textu i grafiky

9 Jak je ochrana ŽP zahrnuta v konceptu ÚP hl. m. Prahy?  Zcela nová konstrukce uspořádání obsahu (od přírodních k antropogenním prvkům území)  Zcela nová konstrukce regulativů funkčího využití území se stupňovanou regulací hlavní, výjimečně přípustných a nepřípustných funkcí  Zpřísněná regulace prostorového uspořádání – předepsána struktura, podlažnost, podíl zeleně a využívána nová metodika pro posuzování umisťování výškových staveb

10 Jak je ochrana ŽP zahrnuta v konceptu ÚP hl. m. Prahy? Koncept vytváří územní podmínky pro řešení problémů v kvalitě životního prostředí především:  zvýšeným podílem transformačních území oproti plochám pro rozvoj na nezastavěném území  umisťováním environmentálně příznivějších funkcí do přestavbových území  dobudováním silničních okruhů k vyloučení tranzitu, umožnění tangenciálních vazeb mimo centrum, budování parkovišť systému P+R na vjezdech do města, progresivní regulaci IAD a preferenci MHD od periferie k centru  ochranou a doplňováním systému městské zeleně a prvků ÚSES a nových vodních ploch a prvků

11 Jak je ochrana ŽP zahrnuta v konceptu ÚP hl. m. Prahy  Kromě projednání zadání v souladu s požadavky zákona byl poskytnut MČ a veřejnosti nadstandardní (věcný i časový) prostor pro uplatnění dalších námětů a připomínek do konceptu ÚP, připomínky byly odpovědně vyhodnoceny a přínosné zahrnuty do konceptu  V konceptu se prostřednictvím ZÚR promítly i cíle Aktualizovaného Strategického plánu hl. m. Prahy.

12 Děkuji Vám za pozornost  Ing. arch. Martin Říha Vedoucí referátu SEA ÚRHMP telefon 236004599 e-mail: riha@urm.mepnet.cz


Stáhnout ppt "Životní prostředí v konceptu ÚP hl. m. Prahy Ing. arch. Martin Říha."

Podobné prezentace


Reklamy Google