Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení výzvy č. 36 k oblasti podpory 1.2 OP LZZ Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků Školení pro hodnotitele Praha, 15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení výzvy č. 36 k oblasti podpory 1.2 OP LZZ Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků Školení pro hodnotitele Praha, 15."— Transkript prezentace:

1 Představení výzvy č. 36 k oblasti podpory 1.2 OP LZZ Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků Školení pro hodnotitele Praha, 15. dubna 2010

2 Obsah prezentace 1.Identifikace programu a výzvy 2.Globální a specifické cíle oblasti podpory 3.Zaměření činností projektu 4.Cílové skupiny 5.Typy projektů a dopad realizace projektu 6.Oprávněnost žadatele 7.Specifikace cílové skupiny/zaměstnavatele 8.Upozornění na nemožnost partnerství 9.Výše finanční podpory 10.Rozpočet 11.Doba trvání projektu 12.Monitorovací indikátory 13.Přílohy žádosti

3 1. Identifikace programu a výzvy Evropský sociální fond (ESF) Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Prioritní osa 1 Adaptabilita Oblast podpory 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků Číslo výzvy: 36 Text výzvy a příloha výzvy (Metodika hodnocení specifických kritérií grantového projektu a Využití dočasného rámce ve výzvě ke GG 1.2) http://www.esfcr.cz/vyzva-k-predkladani-grantovych-projektu-op-lzz-v-ramci-2 http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/programove_obdobi_2007_- _2013/aktivity_zprostredkujiciho_subjektu/vyzvy

4 2. Globální a specifické cíle oblasti podpory Zvýšení adaptability zaměstnanců ohrožených nezaměstnaností z důvodu strukturálních/organizačních změn v podniku (za subjekt ohrožený strukturálními změnami se považují organizace, které v souvislosti s ekonomickou krizí uvolňují své zaměstnance). Zabezpečení požadované kvalifikační struktury propouštěných zaměstnanců pro jejich lepší pracovní mobilitu na trhu práce mimo svého dosavadního zaměstnavatele; Zvýšená péče zaměstnancům, kteří se z věkových a zdravotních důvodů obtížněji uplatňují na trhu práce; Nové pracovní uplatnění a příprava na nová pracovní místa, včetně poradenství, rekvalifikace a odborné praxe. V rámci realizace projektu budou mít propouštění zaměstnanci jedinečnou příležitost rychlé reintegrace na trhu práce. Projekt je inovativní zaměřením na tuto cílovou skupinu a snahou urychlit nalezení pracovního uplatnění u nového zaměstnavatele. V rámci projektu bude realizován ucelený mix aktivit, které komplexně provedou účastníky projektu od počátečního poradenství, přes vzdělávací aktivity a rekvalifikace až po případné získání nového pracovního uplatnění ještě v rámci projektových aktivit. Zaměstnancům se tak dostane možnosti účastnit se dalšího vzdělávání, zdokonalit si své odborné znalosti, dovednosti a kompetence ještě před ukončením pracovního poměru.

5 3. Zaměření činností projektu V oblasti podpory 1.2 budou prováděny zejm. následující činnosti: další profesní vzdělávání zaměstnanců, včetně získání a prohlubování klíčových dovedností, které zvyšují zaměstnatelnost na trhu práce (informační technologie, rozvoj jazykových dovedností – v souvislosti s odborným vzděláváním, komunikační dovednosti apod.); aplikování moderních forem vzdělávání, včetně přípravy na nové pracovní uplatnění na trhu práce pro konkrétní pracovní pozici; pracovně-profesní poradenství; poskytování mzdových příspěvků zaměstnavatelům, kteří zaměstnají propuštěné znevýhodněné zaměstnance (na nově vytvořená pracovní místa nebo na obsazení uvolněných pracovních míst) uplatňování pružných forem organizace práce při získání dalšího pracovního uplatnění; podpora zahájení podnikatelské činnosti přípravou nových podnikatelů (poradenství, rekvalifikace, odborná praxe – podnikatelské inkubátory). Důraz bude kladen na komplexní přístup a vzájemnou provázanost aktivit. V rámci projektu bude rovněž možné poskytnout příspěvek na náhrady mezd stávajícím zaměstnavatelům.

6 4. Cílové skupiny Cílovou skupinou jsou zaměstnanci podniků působících v oborech a odvětvích, které procházejí strukturálními změnami, a jimž hrozí nezaměstnanost z organizačních důvodů. Jedná se o zaměstnance, kteří jsou ohroženi nezaměstnaností v důsledku předpokládaného ukončení pracovněprávního vztahu, popř. jsou již ve výpovědní době a v blízké době opustí současný podnik. Zároveň musí splňovat alespoň jedno z níže uvedených kritérií: a) v rámci uplatnění na trhu práce potřebují doplnit nezbytné znalosti na konkrétní dovednosti, které jsou potřeba pro uplatnění na trhu práce b) se přímo budou rekvalifikovat na takovou profesi, která je požadována na trhu práce na základě monitoringu trhu práce Specifické skupiny zaměstnanců: − věkové skupiny nad 50 let − mladí do 25 let − osoby se zdravotním postižením Na specifické skupiny zaměstnanců se také vztahuje podmínka, že se jedná o zaměstnance, kteří jsou ohroženi nezaměstnaností v důsledku předpokládaného ukončení pracovněprávního vztahu, popř. jsou již ve výpovědní době a v blízké době opustí současný podnik.

7 Konkrétně jde o zaměstnance, se kterými je nebo bude v následujících 3 měsících (jsou ve výpovědní době) rozvázán pracovní poměr ze strany zaměstnavatele v souvislosti s organizačními změnami nebo jejich pracovní poměr končí dohodou z týž důvodů. Rozhodující pro vstup této osoby do projektu je její příslušnost k cílové skupině v době vstupu do projektu, tj. jedná se o zaměstnance ohrožené nezaměstnaností, kteří obdrží výpověď v době účasti v projektu či neprodleně po skončení účasti v projektu do 3 měsíců od vstupu do projektu. Podmínkou je souhlas zaměstnavatelů s účastí zaměstnanců ohrožených ztrátou zaměstnání v aktivitách projektu. Do grantového projektu nemohou vstoupit zaměstnanci, kteří splňují výše uvedená kritéria, ale kteří již čerpali nebo čerpají pomoc v rámci regionálního individuálního projektu v oblasti podpory 1.2. Cílem projektu je pomoci zaměstnancům ještě před jejich faktickým propuštěním, tedy v době, kdy se ještě neocitli v evidenci úřadu práce jako zájemci či uchazeči o zaměstnání, ale jsou již ve výpovědní lhůtě či jsou výpovědí ohroženi.

8 5. Typy projektů a dopad realizace projektu Regionální grantové projekty – jsou určeny pro cílové skupiny na území jednoho kraje (kromě Prahy)‚ a musí být uskutečněny v kraji, pro který byly schváleny. sídlo žadatele kdekoliv v ČR (včetně Prahy) činnosti projektu musí být v rozhodující míře uskutečněny v regionu, v němž byla žádost podávána a který bude mít z realizace projektu prospěch případné uskutečnění činnosti v sousedícím regionu musí být řádně zdůvodněno v žádosti a je přípustné pouze pokud je nezbytné pro dosažení cílů projektu (max. počet osob z jiných regionů je omezen na 20 % celkového počtu podpořených osob) příslušníci cílových skupin (zaměstnanci ohrožení nezaměstnaností) musí mít v regionu, ve kterém se projekt realizuje, místo pobytu nebo zde musí být zaměstnáni Nadregionální grantové projekty – jsou určeny pro cílové skupiny ze dvou a více krajů, popř. celé ČR (kromě Prahy) sídlo žadatele kdekoliv v ČR (včetně Prahy) činnosti projektu mohou být organizovány na libovolném odůvodnitelném místě v ČR (např. nejlepší dopravní dostupnost, místo se specifickým vybavením).

9 6. Oprávněnost žadatele Oprávněnými žadateli v rámci výzvy jsou: Profesní a podnikatelská sdružení (včetně oborových sdružení) Hospodářská komora a Agrární komora České republiky a jejich obvodní komory Tyto organizace mohou předkládat žádost zaměřenou na realizaci aktivit pro zaměstnance svých členů, sdružených podniků, apod., kteří splňují kritéria pro cílovou skupinu této výzvy. Sociální partneři -Českomoravská konfederace odborových svazů -Asociace svobodných odborů -Svaz průmyslu a dopravy ČR -Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Do cílové skupiny grantových projektů předkládaných na základě této výzvy nespadají zaměstnanci oprávněných žadatelů o finanční podporu. V rámci předkládaných projektů není přípustné partnerství. Žadatel musí splňovat podmínky OP LZZ i všechna stanovená pravidla pro realizaci projektů podporovaných z OP LZZ a také kritéria výběru/oprávněnosti žadatele.

10

11 Oprávněnými žadateli nejsou subjekty, pokud: jsou v likvidaci, úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení dopustili se jednání vážným způsobem odporujícímu profesní etice, které může poskytovatel dotace prokázat nesplnili závazky související s úhradou zdravotního a sociálního pojištění nebo příslušnými daňovými odvody

12 7. Specifikace cílové skupiny/zaměstnavatele Zaměstnanci ve výpovědní lhůtě či ohrožení výpovědí vstupují do projektu dobrovolně, na základě svého zájmu. Projekt je zcela specifický v tom, že nepracuje s cílovou skupinou, která je předem (při předložení projektu) zcela známá a definovaná. Velikost cílové skupiny nemůže být tedy v projektu přesně definována. Projekt je založen na kvalifikovaném odhadu velikosti potenciální cílové skupiny. Tento odhad je podložen znalostí místního trhu práce, který se odvíjí od pravidelného kontaktu se zaměstnavateli i specifického šetření (analýzou/monitoringem trhu práce). Žadatel provede analýzu cílové skupiny včetně jejího předpokládaného uplatnění na trhu práce. Na základě tohoto odhadu pak stanoví předpokládanou velikost cílové skupiny, vhodné klíčové aktivity, indikátory a rozpočet.

13 8. Upozornění na nemožnost partnerství V rámci předkládaných projektů není přípustné partnerství. Zapojení zaměstnavatele formou „ jiné“ spolupráce: Stávající zaměstnavatelé budou do projektu zapojeni tzv. jinou formou spolupráce – nebudou tedy přímo partnery projektu, tzn., že stávající zaměstnavatel souhlasí s aktivitami projektu a zavazuje se vytvořit podmínky pro účast zaměstnanců ohrožených nezaměstnaností (ve výpovědi nebo s předpokládaným ukončením pracovního poměru výpovědí z organizačních důvodů) v aktivitách projektu. Zaměstnavatelům může být poskytnut příspěvek na náhradu mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění v době, kdy se jejich zaměstnanci budou účastnit projektových vzdělávacích aktivit (úhradu nákladů je možné poskytnout pouze v režimu de minimis nebo dočasného rámce). Nový zaměstnavatel může obdržet příspěvek na vytvoření pracovních míst nebo na umístění na uvolněná pracovní místa.

14 9. Výše finanční podpory Omezení výše finanční podpory na jeden projekt: Minimální výše podpory je 500 000 Kč na jeden realizovaný projekt, maximální výše podpory je 10 000 000 Kč. Podpora bude poskytována v rámci OP LZZ formou nevratné finanční pomoci - dotace. Na poskytnutí finanční pomoci není právní nárok. Na projekt, kterému byla přidělena finanční podpora z OP LZZ, nelze čerpat podporu z jiného programu Evropské unie nebo České republiky. Intenzita podpory Výše podpory projektu OP LZZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 85 % z prostředků OP LZZ a zbývajících 15 % z prostředků státního rozpočtu. Celková alokace finančních prostředků pro tuto výzvu: 300.519.242 Kč (11.538.462 EUR)

15 10. Rozpočet projektu Dle D5 Metodiky způsobilých výdajů: kapitola 2.3 (zařízení a vybavení) - náklady nesmí přesáhnout 20 % z celkových způsobilých přímých výdajů projektu (veškeré výdaje na pořízení nábytku jsou způsobilé pouze v rámci rozpočtové kapitoly Křížové financování) kapitola 2.4 (nákup služeb) - výdaje plynoucí z uzavřených smluv s dodavateli a z plnění vystavených objednávek nesmí u projektů vybíraných v rámci grantových výzev převýšit 70 % způsobilých přímých výdajů projektu (náklady na subdodávky žadatele i partnerů projektu) kapitola 2.6 (přímá podpora) - výdaje na přímou podporu jednotlivců (mimo mzdových příspěvků) mohou být poskytovány nejvýše do výše 20 % celkových způsobilých přímých výdajů projektu křížové financování - maximální objem prostředků, které mohou být v rámci výzvy přiděleny pro křížové financování je 27 046 731 Kč (tj. 9 % prostředků alokovaných na výzvu)

16 kapitola 2.7 (nepřímé náklady) - způsobilé nepřímé náklady se vyjadřují v jednotkách procent vzhledem k celkovým způsobilým přímým nákladům po odečtení výdajů na křížové financování (výše podílu nepřímých nákladů je vždy stanovena vyhlašovatelem, nikdy však nebude vyšší než 20 % přímých způsobilých nákladů)

17 11. Doba trvání projektu Maximální délka trvání projektu, předkládaného v rámci této výzvy, je 2 roky (24 měsíců). Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31.8. 2014.

18 12. Monitorovací indikátory pro oblast podpory 1.2 OP LZZ 07.41.00 Počet podpořených osob - celkem 07.45.00 Počet podpořených organizací – celkem 07.57.00 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů celkem Na základě stanovených cílů projektu si žadatel určí hodnoty monitorovacích indikátorů. V případě některých indikátorů musí příjemce vykazovat indikátory v detailním členění (např. podle pohlaví, podle postavení na trhu práce, podle typu cílových skupin, podle věku, podle znevýhodnění, podle dosaženého vzdělání apod.).

19 13. Přílohy žádosti Součástí projektové žádosti je povinná příloha, kterou je: Doklad o právní subjektivitě - je nutné předložit jej v odpovídající formě, odlišné podle právní formy žadatele (konkrétní výčet je uveden v Příručce pro žadatele D1, s. 35-37) Analýza cílových skupin -žadatel je povinen zpracovat podrobnou analýzu cílových skupin projektu, která bude sloužit jako podklad pro hodnocení kritéria B (jasné vymezení cílové skupiny; přiměřenost cílové skupiny; přínos projektu pro cílovou skupinu; způsob zapojení cílové skupiny) a specifického kritéria č. 2 věcného hodnocení (toto kritérium hodnotí, zda a v jaké míře budou v projektu realizovány aktivity zohledňující zvláštnosti specifických skupin) Analýza by se dále měla zaměřit především na: - celkovou situaci na trhu práce v regionu včetně výhledu pro dobu zahájení projektu s důrazem na předpokládané propouštění - zmapování zaměstnavatelů, kteří se chystají hromadně propouštět - monitoring/analýza potencionálních zaměstnavatelů

20 Kontaktní osoby vyhlašovatele: Ing. Milan Kvapil Odbor implementace programů ESF, oddělení řízení projektů MPSV ČR Karlovo náměstí 1 128 01 Praha 2 tel.: 221923377 milan.kvapil@mpsv.cz Mgr. Pavlína Tošnerová Odbor implementace programů ESF, oddělení řízení projektů MPSV ČR Karlovo náměstí 1 128 01 Praha 2 tel.: 221923252 pavlina.tosnerova@mpsv.cz Ing. Michaela Švojgrová Odbor implementace programů ESF, oddělení řízení projektů MPSV ČR Karlovo náměstí 1 128 01 Praha 2 tel.: 221923373 michaela.svojgrova@mpsv.cz

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Představení výzvy č. 36 k oblasti podpory 1.2 OP LZZ Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků Školení pro hodnotitele Praha, 15."

Podobné prezentace


Reklamy Google