Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PORADA MANAGEMENTU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (PMN) MZ ČR, Palackého nám. 4, Praha 2 20. 9. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PORADA MANAGEMENTU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (PMN) MZ ČR, Palackého nám. 4, Praha 2 20. 9. 2011."— Transkript prezentace:

1 PORADA MANAGEMENTU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (PMN) MZ ČR, Palackého nám. 4, Praha 2 20. 9. 2011

2 PROGRAM JEDNÁNÍ 10, 00 hodin Zahájení, uvítání Mgr. Alena Šmídová vedoucí oddělení VZV/2 JUDr. Pavel Janda ředitel odboru VZV 15 min. Informace z odboru VZV Aktuální informace k legislativě Specializační vzdělávání - vzdělávací programy Mgr. Alena Šmídová 20 min. Informace z jednání k „velké novele“ zákona 96/2004 Sb., projektový záměr Mgr. Alena Šmídová 15 min. Informace z úseku regulace NLZP – změny po „malé novele“ zákona č. 96/2004 Sb. PhDr. Michaela Hofštetrová – Knotková náměstkyně NCO NZO

3 PROGRAM JEDNÁNÍ 15min. Informace k projektu „Šetření dekubitů na národní úrovni“ Bc. Kajetána Ternbachová Národní referenční centrum 15 min. Kompetence v intenzivní péči Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA Prezidentka ČAS 10 min. 30 min. Cyklus konferencí a seminářů pro nelékařské obory Různé a diskuse RNDr. Martin Kalina, Ph.D. B.Braun Medical s.r.o..

4 Mgr. Alena Šmídová vedoucí oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací Aktuální informace z odboru vzdělávání a vědy

5 Organizační změny Změna organizačního řádu k 15. 9. 2011  Odbor VZV  jmenován ředitel VZV – JUDr. Pavel Janda  jmenován vedoucí oddělení VZV/3 – Oddělení lékařských povolání a uznávání kvalifikací – Mgr. Zbyněk Podhrázký  snížen počet pracovníků o 2  zrušeno oddělení – „Oddělení vzdělávání a dotací“ – agenda předána do oddělení VZV/2 a VZV/3

6 Organizační změny Změna organizačního řádu k 15. 9. 2011  Sekce zdravotní péče  zrušena funkce vrchní ředitelky pro strategii a řízení zdravotních služeb  Odbor zdravotních služeb  Oddělení zdravotní péče  Oddělení kvality zdravotních služeb  Odbor zdravotního dohledu  Oddělení zdravotního dohledu  Oddělení Český inspektorát lázní a zřídel  Odbor zdravotních a sociálních programů a programového financování  Inspektorát omamných a psychotropních látek (oddělení)

7 Akreditace a vzdělávací programy nelékařů Od 15. 9. 2011 v gesci VZV/2 Bc. Petra Borovičková – AKK, CK petra.borovickova@mzcr.czpetra.borovickova@mzcr.cz, l. 2553 Bc. Eva Wojcieská – specializační programy eva.wojcieska@mzcr.czeva.wojcieska@mzcr.cz, l. 2380 Mgr. Lenka Hladíková Lenka.hladikova@mzcr.czLenka.hladikova@mzcr.cz, l. 2856 Ing. Marie Karlová - rezidenční místa marie.karlova@mzcr.czmarie.karlova@mzcr.cz, l.2622

8 Vzdělávací programy specializačního vzdělávání Dosud není schváleno 17 programů specializačního vzdělávání: Všeobecná sestra: Intenzivní péče Perioperační péče Ošetřovatelská péče v pediatrii Intenzivní péče v pediatrii Komunitní ošetřovatelská péče Perfuziologie Porodní asistentkaIntenzivní péče v porodní asistenci Biomedicínský technik Klinická technika Perfuziologie Radiologický fyzikRadiologická fyzika Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků Klinická hematologie a transfuzní služba Klinická biochemie Nukleární medicína Mikrobiologie Příprava radiofarmak Biomedicínský inženýr Klinické inženýrství Perfuziologie

9 Akreditované vzdělávací programy specializačního vzdělávání N á zev oboru Obory specializačn í ho vzděl á v á n í VP Akreditace teoretick á č á st Akreditace praktick á č á st Všeobecná sestra O š etřovatelsk á p é če v intern í ch oborech ANONCO NZO pož á d á no o akreditaci O š etřovatelsk á p é če v chirurgických oborech ANO pož á d á no o akreditaci O š etřovatelsk á p é če v psychiatrii ANONCO NZO Psychiatrick á l é čebna Havl í čkův Brod Porodn í asistentka Perioperačn í p é če v gynekologii a porodnictv í ANONCO NZO- Porodn í asistentka Komunitn í p é če v porodn í asistenci ANO-- Intenzivn í p é če v porodn í asistenci NE--

10 Vzdělávací programy specializačního vzdělávání N á zev oboru Obory specializačn í ho vzděl á v á n í VP Akreditace teoretick á č á st Akreditace praktick á č á st Zdravotn í laborant Klinick á biochemie ANONCO NZO FN Motol, Klatovská nem. Alergologie a klinick á imunologie ANO- FN Motol, IKEM Klinick á genetika ANONCO NZOFN Motol Klinick á hematologie a transfuzn í služba ANONCO NZO VFN; FN Motol Histologie ANONCO NZOIKEM Mikrobiologie ANO pož á d á no o akreditaci FN Motol Psycholog ve zdravotnictv í, psycholog Klinick á psychologie ANO Fakultn í Thomayerova nemocnice - Celý vzděl á vac í program Dětsk á klinick á psychologie ANO Fakultn í Thomayerova nemocnice - Celý vzděl á vac í program Logoped Klinick á logopedie ANO-- Zdravotnický z á chran á ř Urgentn í medic í na ANO--

11 Vzdělávací programy specializačního vzdělávání N á zev oboru Obory specializačn í ho vzděl á v á n í VP Akreditac e teoretick á č á st Akreditace praktick á č á st Radiologický asistent Zobrazovac í a ozařovac í technologie v radioterapii ANO-- Radiologický asistent Zobrazovac í a ozařovac í technologie v nukle á rn í medic í ně ANO-- Zobrazovac í technologie v radiodiagnostice ANO-FN Motol Fyzioterapeut Aplikovan á fyzioterapie ANO-FN Motol

12 Předání části agendy specializací na IPVZ Podávání žádostí a zařazování do specializace pro obory: -Biomedicínský inženýr -Biomedicínský technik -Klinický logoped -Klinický psycholog -Radiologický fyzik -Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků -Perfuziologie Od 1. 9. 2011 – IPVZ Hana Prachtová - 271 019 251, email: databanka@ipvz.czdatabanka@ipvz.cz

13 EZP a další Formuláře žádostí -k přiznání odborné nebo specializované způsobilosti -uznávání vzdělávání do zahraničí a ze zahraničí -žádosti k atestacím -žádosti o akreditace vyplňovat elektronicky přes EZP!!!! + zaslat papírovou podobu Neposílat neplatné formuláře žádostí!!! Hodnota kolků se změnila pouze u vydání nebo prodloužení žádostí k osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu (snížení z 500 na 100 Kč) !!!

14 Aktuální informace z oblasti legislativy Legislativní změny schválené v roce 2011: Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech NLZP Zákon č. 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb.tzv. „malá novela“ Nařízení vlády č. 225/2011, kterým se mění NV č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky

15 Nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky N abytí účinnosti od 1. července 2011 Pro NLZP Atestační zkouška – 500,- Kč (bylo 3500) - teoretická část – 250,- - praktická část – 250,- - první opakování – 3500,- (bylo 5000) - druhé a každé další opakování – 5000,- (bylo 7000) Zkouška k vydání osvědčení – 1000,- (bylo 2000) - teoretická část – 500,- - praktická část – 500,- - první opakování – 3000,- (bylo 4000) - druhé a každé další opakování – 5000,- (bylo 6000) Aprobační zkouška – 7000,- Kč – zůstává stejné - první opakování – 10 000,- - druhé a každé další opakování – 15 000,- Ministerstvo poskytne vzdělavatelům, kteří uskutečňují zkoušky refundaci nákladů

16 Aktuální informace z oblasti legislativy Připravované legislativní změny Novela zákona č. 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb. v oblasti specializačního vzdělávání a rezidenčních míst ( bude projednávána ve druhém čtení v PS – září 2011) „Velká novela“ zákona č. 96/2004 Sb. – s nabytím účinnosti k 1.1. 2013 Novelizace prováděcích předpisů k zákonu

17 Mgr. Alena Šmídová Vedoucí oddělení VZV/2 Informace z jednání k „velké novele“ zákona č. 96/2004 Sb. Projektový záměr

18 „Velká novela“ zákona č. 96/2004 Sb. bude se jednat o rozsáhlou novelu - bude týkat většiny paragrafového znění, - stanoví novou strategií a záměry zákona a navazující legislativy - probíhají jednání na úrovni MZ a MŠMT, vzdělavatelů a poskytovatelů zdravotní péče, odborných společností Na její přípravě pracuje odbor vzdělávání a vědy MZ za spolupráce: Pracovní komise k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v České republice

19 Nejdůležitější změny a teze velké novely zákona č. 96/2004 Sb.  Zrušení dvojkolejnosti vzdělávání a snížení počtů (spektra) zdravotnických nelékařských povolání  Zvyšování kompetencí NLZP se systémovým pojetím (úprava kvalifikačního studia – stanovení činností – stanovení zodpovědnosti)  Další právní úpravy, které sníží administrativní zátěž a zjednoduší složitý systém Podmínky navrhovaných změn:  Soulad se směrnicí 2005/36/ES  V oblasti vzdělávání dohoda s MŠMT  Úprava prováděcí a související legislativy

20 Závěry z odborných jednání - dílčí jednání a kulaté stoly (květen – červen 2011) POZITIVNÍ OHLASY Zástupci managementu ZZ pro NLZP Zástupci ČAS, ČLS JEP Zástupci odborů - ČMKOS NEGATIVNÍ OHLASY Zástupci profesních nelékařských společností (rozdílnost, podnětnost) Zástupci vzdělávacích organizací Rozpor VOŠ x VŠ FAKTA: UPRAVIT KVALIFIKAČNÍ STUPĚŇ VZDĚLÁVÁNÍ – odstranit duplicitu, iracionalitu – OPAKOVANĚ STUDUJE STEJNÝ OBOR!

21 Zrušení dvojkolejnosti a roztříštěnosti pregraduálního vzdělávání  Návrhy kvalifikačních úrovní – odstranění dvojkolejnosti  Návrhy na ukončení možnosti získat kvalifikaci u některých ZP prostřednictvím AKK  Návrh na redukci zdravotnických povolání – ukončení vzdělávání  Návrh na sloučení ZP  Návrh na převedení klinického psychologa do zákona č. 95/2004 Sb.  Návrh na zrušení středoškolských a některých,,asistentských povolání“  Návrh na úpravu názvů některých nelékařských zdravotnických povolání

22 Další právní úpravy  Zrušení odborného dohledu  Registr ZP – úprava systému registrace  Celoživotní vzdělávání – převedení odpovědnosti na zaměstnance, zaměstnavatele a odborné společnosti  Vyšší prostupnost kvalifikačního a specializačního vzdělávání  Specializační vzdělávání v navazujících magisterských programech v kombinovaných formách studia  Akreditace a akreditační komise – flexibilita a individualizace

23 Uskutečněná jednání k „velké novele“  Květen, červen – „kulaté stoly“, dílčí jednání  Průběžně 1x měsíčně – jednání Pracovní komise k transformaci NLZP – 11 jednání  9. srpna – představení projektu velké novely panu ministrovi – schválení  17. srpna – mezirezortní jednání MZ a MŠMT – na úrovní náměstků  srpen – září - dílčí jednání se vzdělavateli  30. 8. – obor zdravotní laborant, laboratorní asistent  31. 8. – obor nutriční terapeut, nutriční asistent  2. 9. - farmaceutický asistent  5. 9. – zubní technik a asistent zubního technika  6. 9. - ošetřovatel, zdravotnický asistent  15. 9. – všeobecná sestra

24 Kontakty: e-mail: alena.smidova@mzcr.cz@mzcr.cz tel: 224 972 355 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PORADA MANAGEMENTU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (PMN) MZ ČR, Palackého nám. 4, Praha 2 20. 9. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google