Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference. Vzdělávání ve zdravotnictví Mgr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference. Vzdělávání ve zdravotnictví Mgr"— Transkript prezentace:

1 Konference. Vzdělávání ve zdravotnictví Mgr
Konference Vzdělávání ve zdravotnictví Mgr. Vendula Pírková ředitelka odboru vzdělávání a vědy MZ ČR Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Vyhláška č. 361 ze dne , kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, účinná od

2 Obsah prezentace Nové informace z MZ ČR Novely zákonů a NV Převod na LF Vzdělávací programy lékaři a nelékaři Rezidenční míst a jejich vize Informace z EU

3 Novela zákona č. 96/2004 Sb. Schválena PSP ČR dne Senát vrátil zpět s pozměňovacími návrhy. Zrušit v § 18 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: „(3) Odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra podle § 5 a specializovanou způsobilost v oboru sestra pro intenzivní péči a byl členem výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby nejméně v rozsahu alespoň poloviny týdenní pracovní doby po dobu 5 let v posledních 6 letech.“.

4 Novela 96/2004 Sb., - problém s přechodnými ustanoveními, změna formulace Zpět do PSP ČR – zařazena dne na jendání PSP ČR Negativa – ZDRŽENÍ PLATNOSTI NOVELY ZÁKONA Č. 96/2004 Sb. – V NÁVAZNOSTI NA PRODLOUŽENÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ.

5 NV č. 184/2009 Sb. Snížení poplatku za zkoušky

6 Vyhl. č 424/2004 Sb., Vyhl. č. 55/2011 Sb.Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Nabyla účinnosti:14. března 2011

7 Novela Zákona č. 95/2004 Sb., Důvody novelizace Převod na postgraduálního vzdělávání na LF – proto přidání a předání některých činností na pověřené organizace zjednodušení systému rezidenčních míst

8 Nové vzdělávací programy u lékařů
1.   Anesteziologie a intenzivní medicína 2.   Dětská chirurgie 3.   Chirurgie 4.   Kardiologie 5.   Nefrologie 6.   Oftalmologie 7.   Ortopedie 8.   Patologie 9.   Pneumologie a ftizeologie 10. Radiační onkologie 11. Traumatologie 12. Všeobecné praktické lékařství

9 Kde najdu informace a podklady?
Veškeré informace k akreditacím, včetně formuláře žádosti a dotazníku, a původní i nové vzdělávací programy pro lékaře najdete na webových stránkách MZ. Odkaz:

10 Kontakty – akreditační řízení pro lékařské obory
Mgr. Radka Stříbná, tel Mgr. Eva Widzová, tel Iva Mašková, tel

11 Akreditační řízení pro nelékařské obory v návaznosti na nové vzdělávací programy

12 Specializační vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky
uskutečňuje se dle zákona č. 96/2004 Sb., dále dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovník se specializovanou způsobilostí, vyhlášky č. 55/2011 Sb., Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

13 Změny ve vzdělávacích programech specializačního vzdělávání nelékařských zdravotních pracovníků
změna struktury šablony všech specializačních vzdělávacích programů snížení hodinové dotace ze 640 hodin na 560 hodin teoretického vzdělávání a praktické výuky sjednocení rozdělení vzdělávacích programů specializačního vzdělávání na základní a odborné moduly případně kmen usnadnění akreditace pro ZZ

14 V současné době: Ošetřovatelská péče v psychiatrii – se sjednotila do:
Příklad na sjednocení specializačního vzdělávání programů NLVP dle MODULU Dříve: Ošetřovatelská péče o duševní zdraví – měla jednotlivé body, např. role sestry specialistky, role sestry v péči o pacienty v duševní poruchou a mentálně retardované, role psychiatrické sestry v psychoterapii, role sestry v komunitní péči, atd. V současné době: Ošetřovatelská péče v psychiatrii – se sjednotila do: Základní modul OM1 – ošetřovatelská péče o pacienty s duševním zdravím OM2 – ošetřovatelská péče seniorům s duševní poruchou OM3 – ošetřovatelská péče dětem a adolescentům U těchto dokončených vzdělávacích programů specializačního vzdělávání pro nelékaře je učební plán tvořen dle modulu: Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v psychiatrii; Porodní asistentka – Perioperační péče v gynekologii a porodnictví; Komunitní péče v porodní asistenci; Zdravotní laborant – Histologie; Mikrobiologie; Klinická hematologie a transfuzní služba; Klinická genetika; Sexuologie a asistovaná reprodukce; Klinická biochemie; Cytodiagnostika; Alergologie a klinická imunologie;Toxikologie; Zubní technik – Ortodoncie; Fixní a snímatelné náhrady; Farmaceutický asistent – Příprava radiofarmak; Specifické lékárenské činnosti; Zdravotnické prostředky; Nutriční terapeut – Výživa dětí; Výživa dospělých; Zdravotničtí pracovníci uvedení v § 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povoláních – Organizace a řízení ve zdravotnictví; Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví – Hygiena a epidemiologie; Zdravotní laborant - Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví

15 Příklad sjednocení vzdělávacích programů NLVP dle KMENE
Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – nově vytvořen společný kmen pro následující obory: klinické laboratorní obory – klinická biochemie, klinická genetika,lékařská imunologie a nukleární medicína Tento společný kmen je pro uvedené obory průchozí a zjednodušuje tak specializační přípravu školenců. Školenec, který absolvuje obor „Klinická biochemie“ a dále si vybere například obor „Klinická genetika“, nemusí již studovat celý vzdělávací program, ale nastoupí pouze do specializačního oboru, který si zvolí. V rámci toho se mu uzná kmen. Vzdělávací programy, které jsou zatím dokončeny a mají základní kmen: Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie; Dětská klinická psychologie; Fyzioterapeut – Aplikovaná fyzioterapie; Fyzioterapie v neurologii; Fyzioterapie ve vnitřním lékařství; Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii; Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii; Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Alergologie a klinická imunologie; Klinická genetika; Klinická embryologie; Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví – Hygiena a epidemiologie; Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků - Ochrana a podpora veřejného zdraví

16 Zveřejněné vzdělávací programy dle nového nařízení vlády č. 31/2010 Sb
Zveřejněné vzdělávací programy dle nového nařízení vlády č. 31/2010 Sb. v jednotlivých Věstnících MZ Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v psychiatrii Porodní asistentka – Perioperační péče v gynekologii a porodnictví; Komunitní péče v porodní asistenci Zdravotní laborant – Histologie; Mikrobiologie; Klinická hematologie a transfuzní služba; Klinická genetika; Sexuologie a asistovaná reprodukce; Klinická biochemie; Cytodiagnostika; Alergologie a klinická imunologie;Toxikologie Zubní technik – Ortodoncie; Fixní a snímatelné náhrady Farmaceutický asistent – Příprava radiofarmak; Specifické lékárenské činnosti; Zdravotnické prostředky Nutriční terapeut – Výživa dětí; Výživa dospělých Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie; Dětská klinická psychologie Fyzioterapeut – Aplikovaná fyzioterapie; Fyzioterapie v neurologii; Fyzioterapie ve vnitřním lékařství; Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii; Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Alergologie a klinická imunologie; Klinická genetika; Klinická embryologie Zdravotničtí pracovníci uvedení v § 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povoláních – Organizace a řízení ve zdravotnictví

17 Zveřejněné vzdělávací programy dle nového nařízení vlády č. 31/2010 Sb
Zveřejněné vzdělávací programy dle nového nařízení vlády č. 31/2010 Sb. na webových stránkám MZ Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví – Hygiena a epidemiologie Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví – Hygiena a epidemiologie Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků - Ochrana a podpora veřejného zdraví Zdravotní laborant - Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví Dosud je na webových stránkách a zveřejněno celkem 34 vzdělávacích programů. Ostatní programy připomínkují odborné společnosti a lékařské společnosti. Tyto uvedené vzdělávací programy jsou uvedeny zatím pouze na stránkách MZCR a čekají na vydaní v nejbližším Věstníku.

18 Doplnění k již uděleným akreditacím podle NLVP (tzv. Reakreditace)
MZ zvažuje, že bude umožněno pokračovaní stávajících akreditací u těch oborů, ve kterých nedošlo k razantním změnám při tvorbě nových vzdělávacích programů (Ošetřovatelská péče v psychiatrii) Tzv. „Reakreditace“ bude tedy nutná pouze u těch oborů, u kterých došlo k výrazným změnám (např.: klinická psychologie, kde je součástí vzdělávacího programu nový certifikovaný kurz) V současnosti odbor VZV připravuje podklady do porady vedení MZ, kde bude případně (po vytvoření všech vzdělávacích programů) rozhodnuto o pokračování platnosti stávajících akreditací.

19 Kontakty – akreditační řízení pro nelékařské obory
Bc. Eva Wojcieská, DiS., tel Bc. Petra Borovičková, tel

20 Dotační program Rezidenční místa

21 Dotační program Rezidenční místa
Forma podpory specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků ze strany Ministerstva zdravotnictví Dotační program se realizuje již třetím rokem Celkem je do programu zapojeno přes 1000 školenců – Projekt č. 1 a Projekt č. 2 Legislativní rámec tvoří zákon č. 95/2004 Sb. a zákon č. 96/ Sb. RM od roku 2009 je dotačním programu na podporu specializačního vzdělávání nelékařských a lékařských pracovníků. Podpora je čerpána ze státního rozpočtu ČR. Rezidenční místa jsou rozděleny na dva projektu z důvodu dílčích rozdílů v podpoře lékařů a nelékařů a rozdílné právní úpravy. V minulosti byl realizován ještě projekt č.3 – specializační vzdělávání lékařských pracovníků, kde byla paušální podpora pro některé – od tohoto projektu MZ odstoupilo

22 Cíle dotačního programu
Globální cíle: Finanční podpora absolventů pregraduálního studia pro následné specializační studium Finanční podpora lékařských zdravotnických pracovníků rekvalifikujících se z jiných oborů Finanční podpora nelékařských zdravotnických pracovníků ve specializační přípravě Dílčí cíle: Podpora vzdělávání v těch oborech, ve kterých je nedostatek specialistů Podpora specializačního vzdělávání v lékařských oborech, jejichž vzdělávání vyžaduje dlouhodobý pobyt školence mimo vlastní pracoviště vybraného oboru

23 RM – dosavadní průběh dotačního řízení
MZ každoročně zveřejňuje Metodiku dotačního řízení pro žadatele o rezidenční místo Akreditační komise jednotlivých oborů hodnotí došlé žádosti a doporučuje MZ pořadí úspěšných žadatelů Úspěšní žadatelé o rezidenční místo vypisují výběrové řízení na obsazení přidělených rezidenčních míst Po obsazení rezidenčního místa připravuje zdravotnické zařízení finanční a vzdělávací plán rezidenta MZ vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo a postupně uvolňuje finanční prostředky Rezidenční místa jsou realizována v ročních cyklech. Základní body tohoto cyklu jsou zobrazeny na slaidu.

24 Metodika dotačního řízení
MZ zveřejňuje metodiku každoročně nejpozději na svých webových stránkách Metodika obsahuje informace pro žadatele o rezidenční místo,výčet jednotlivých oborů a výši dotace stanovené pro konkrétní obor Metodika také obsahuje informace o rozdělení dotace na jednotlivé položky a výši částek Součástí metodiky jsou také formuláře žádostí, finančních a vzdělávacích plánů pro žadatele o rezidenční místo Metodika poskytuje dále informace ke každoročnímu vyúčtování dotace se státním rozpočtem. Metodika je uceleným dokumentem pro žadatele o rezidenční místo. Obsahuje podrobné informace o celém procesu rezidenčních míst, včetně formulářů pro podání žádosti, náležitosti žádosti. Informace jak se dotace následně dělí na jednotlivé položky – mzdy, ostatní náklady, informace k vyúčtování dotace.

25 Novela zákona č. 95/2004 Sb. Hlavní body novely zákona:
změny v průběhu realizaci dotačního programu rezidenční místa odstranění povinnosti stabilizace rezidentů po dokončení specializačního vzdělávání možnost měnit pracoviště v průběhu specializačního vzdělávání Na základě podnětů odborné veřejnosti a zkušeností z realizace rezidenčních míst se MZ rozhodlo provést novelu zákona č. 95/2004 Sb. Změny se týkají zejména ustanovení o rezidenčních místech. Na základě rozhodnutí pana ministra se v novele zákona počítá se zrušením Stabilizačních dohod, které dosud byli rezidenti nuceni podepisovat, tedy bude odstraněna povinnost stabilizace pro dobu 5ti let. Mezi další úpravy patří možnost měnit v průběhu specializačního vzdělávání pracoviště bez ztráty podpory, možnost přerušení vzdělávání až na 5 let. Zdravotnické pracoviště bude moci žádat o rezdienční místa v průběhu celého roku.

26 Novela zákona č. 95/2004 Sb. Změny ve financování rezidenčních míst:
financování základního kmene financování celého průběhu specializačního vzdělávání financování rezidenčních míst pro nelékaře zůstává nezměněno V rámci novely zákona č. 95/2004 Sb přistoupilo MZ také ke změnám ve financování rezidenčních míst. Tato změna se týká zejména délky financování. Pro většinu lékařských oborů (stanovených MZ v metodice) se bude podpora vztahovat pouze na tvz. Základní kmen, tedy ministerstvo bude podporovat zejména tu část vzdělávání během které je rezident často mimo své kmenové pracoviště. Z důvodu nedostatku specialistů v některých oborech bude ministerstvo každoročně vypisovat obory specializačního vzdělávání ve kterých bude financován i nadále celý průběh specializačního vzdělávání. (např. VPL, PLDD)

27 Informace o dotačním programu Rezidenční místa
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Šubertová sekce Rezidenční místa 2011

28 WEBOVÉ STRÁNKY – www.mzcr.cz

29 WEBOVÉ STRÁNKY – www.mzcr.cz

30 DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST


Stáhnout ppt "Konference. Vzdělávání ve zdravotnictví Mgr"

Podobné prezentace


Reklamy Google