Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Ekonomika obrany a bezpečnosti BUDOUCÍ VÝVOJ V EKONOMICE OBRANY A BEZPEČNOSTI – EKONOMICKÉ ASPEKTY PRIVATIZACE OBRANY A BEZPEČNOSTI (Ekonomika soukromých vojenských a bezpečnostních společností)

2 Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Úvod Základní pojmy Historie zavádění outsourcingu v obranném sektoru Přehled teoretického zkoumání outsourcingu Důvody zavádění outsourcingu do podmínek obrany a ozbrojených sil, Výhody a nevýhody aplikace outsourcingu do podmínek obrany a ozbrojených sil s aplikací na soukromé vojenské společnosti Úvod do ekonomiky soukromých vojenských společností Příčiny využívání soukromých vojenských společností Příčiny selhávání outsourcingu v podmínkách obrany a ozbrojených sil Závěr Obsah přednášky

3 ÚVOD BUDOUCÍ VÝVOJ V EKONOMICE OBRANY A BEZPEČNOSTI – EKONOMICKÉ ASPEKTY PRIVATIZACE OBRANY A BEZPEČNOSTI EKONOMIKA SOUKROMÝCH VOJENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SPOLEČNOSTÍ

4 Cílem Cílem této přednášky je ukázat a vysvětlit důvody privatizace obrany a nastínit ekonomické výhody a nevýhody zapojování vnějších zdrojů v prostředí obrany a bezpečnosti. Dílčí cíle Dílčí cíle této přednášky je možné spatřovat v: – vymezení historie zavádění outsourcingu v obranném sektoru, – popsání teoretického zkoumání outsourcingu – vymezení důvodů zavádění outsourcingu do podmínek obrany a ozbrojených sil, – popsání výhod a nevýhod aplikace outsourcingu do podmínek obrany a ozbrojených sil s aplikací na soukromé vojenské společnosti, – vymezení příčin selhávání outsourcingu v podmínkách obrany a ozbrojených sil. Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Úvod

5 Úvod IN- HOUSE (INSOURCING) Jiná organizační složka resortu/stát Jiná organizační složka resortu/státu Vnější zdroje – externí dodavatel (OUTSOURCING, PPP, PFI) MOŽNOSTI ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY NEBO ČINNOSTI

6 ZÁKLADNÍ POJMY BUDOUCÍ VÝVOJ V EKONOMICE OBRANY A BEZPEČNOSTI – EKONOMICKÉ ASPEKTY PRIVATIZACE OBRANY A BEZPEČNOSTI EKONOMIKA SOUKROMÝCH VOJENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SPOLEČNOSTÍ

7 insourcing outsourcing soukromo-veřejné partnerství Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Základní pojmy

8 Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Základní pojmy INSOURCING Jde o proces, kdy je aktivita, která byla dříve zajišťovaná externím dodavatelem, přenesena na stávající nebo nově vytvářený prvek dané organizace.

9 Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Základní pojmy OUTSOURCING Proces převedení určitých aktivit, které dosud organizace realizovala sama na externí organizace, od kterých výsledky těchto aktivit (služby a výrobky) bude nakupovat. Podstatou outsourcingu je využívání externích služeb k zajištění vybraných činností. Outsourcing se liší od prostého nákupu služeb tím, že je na dodavatele přenesena odpovědnost a zpravidla i operativní rozhodovací kompetence.

10 Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Základní pojmy SOUKROMO-VEŘEJNÉ PARTNERSTVÍ (PPP, PFI) je obecně užívaný termín, který popisuje širší skupinu projektů, na nichž se společně podílí soukromý a veřejný sektor, a které směřují k uspokojování služeb tradičně zajišťovaných veřejným sektorem. obecně označuje formy spolupráce mezi orgány veřejné správy a podnikatelským sektorem za účelem zajištění financování, výstavby, obnovení, správy či údržby veřejné infrastruktury nebo poskytování veřejné služby. Rozvoj PPP a PFI je také součástí obecnější změny role státu v ekonomice z přímého provozovatele na organizátora, regulátora a vykonavatele kontroly.

11 HISTORIE ZAVÁDĚNÍ OUTSOURCINGU V OBRANNÉM SEKTORU BUDOUCÍ VÝVOJ V EKONOMICE OBRANY A BEZPEČNOSTI – EKONOMICKÉ ASPEKTY PRIVATIZACE OBRANY A BEZPEČNOSTI EKONOMIKA SOUKROMÝCH VOJENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SPOLEČNOSTÍ

12 Bible a odměňování vojáků Středověk a využívání soukromých subjektů v armádě „Letters of Marque“ Žoldnéřství a městskými státy Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Historie zavádění outsourcingu v obranném sektoru

13 V novější době lze zaznamenat velký rozmach soukromých armád v Evropě od počátku stoleté války. Nejvíce byly užívány ve Francii a na Apeninském poloostrově. – Reliktem z této doby je Švýcarská garda ve Vatikánu. Úpadek žoldáků přišel po třicetileté válce. – Její devastující průběh byl z velké části přisouzen právě nedisciplinovaným žoldákům, což přispělo k tomu, že po Vestfálském míru začalo být používání soukromých najímaných armád hodnoceno jako nelegitimní. Po uzavření Vestfálského míru dominantním nástrojem řešení ozbrojených sporů se staly stálé armády národních států. Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Historie zavádění outsourcingu v obranném sektoru

14 Nové pole působnosti pro soukromé armády přišly až ve 20.století, především v souvislosti s dekolonizací v Africe. – kde prosluli dobrodruzi jako Francouz Bob Denard, Ir Mike Hoare či Belgičan Jean Schramm. Jejich angažmá v bývalém belgickém Kongu se stalo jedním z důvodů mise OSN (ONUC) v této zemi. S rozpadem bipolárního systému, zmenšením zájmu velmocí o své bývalé spojence ve třetím světě a s redukcí ozbrojených sil většiny vyspělých zemí po konci studené války (z 28.320.000 v roce 1987 na 23.500.000 v roce 1994) došlo k rozvoji soukromých vojenských společností.. Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Historie zavádění outsourcingu v obranném sektoru

15 PŘEHLED TEORETICKÉHO ZKOUMÁNÍ OUTSOURCINGU BUDOUCÍ VÝVOJ V EKONOMICE OBRANY A BEZPEČNOSTI – EKONOMICKÉ ASPEKTY PRIVATIZACE OBRANY A BEZPEČNOSTI EKONOMIKA SOUKROMÝCH VOJENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SPOLEČNOSTÍ

16 Velmi zjednodušeně lze outsourcing popsat jako řešení rozhodovací úlohy „Make or Buy“. Outsourcing Vědecký výzkum v této oblasti má jednak významný přínos teoretický, kdy se snažíme porozumět outsourcingu jako celistvému fenoménu, ale zároveň i jako velmi složitému a strukturovanému problému, zároveň však toto zkoumání má i svůj praktický dopad, kdy porozumění jeho jednotlivý procesům a specifikům usnadňuje přijmout vládě správné rozhodnutí o způsobu zabezpečení veřejných služeb, tedy o vhodnosti nebo vhodnosti realizace outsourcingu. Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Přehled teoretického zkoumání outsourcingu

17 Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Přehled teoretického zkoumání outsourcingu Název teoretického konceptuEkonomická škola Teorie byrokracieTeorie veřejné volby (M. Weber) Asymetrické informace (F. H. Knight)Chicagská škola Translační náklady Institucionální ekonomie (John R. Commons - 1931) Chicagská škola (Ronald Coase - 1937) Problém pána a správce (Principal – Agency Theory; Teorie zastoupení jako součást teorie firmy) Institucionální ekonomie Sdílené znalosti (Knowledge - based Viev)Nezařazeno Klíčové kompetence (Core Competences Concept) Nezařazeno

18 DŮVODY ZAVÁDĚNÍ OUTSOURCINGU DO PODMÍNEK OBRANY A OZBROJENÝCH SIL BUDOUCÍ VÝVOJ V EKONOMICE OBRANY A BEZPEČNOSTI – EKONOMICKÉ ASPEKTY PRIVATIZACE OBRANY A BEZPEČNOSTI EKONOMIKA SOUKROMÝCH VOJENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SPOLEČNOSTÍ

19 Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Důvody zavádění outsourcingu do podmínek obrany a ozbrojených sil VÝVOJ PARADIGMATU ZAPOJOVÁNÍ VNĚJŠÍCH ZDROJŮ DO OBRANY

20 Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Důvody zavádění outsourcingu do podmínek obrany a ozbrojených sil

21 VÝHODY A NEVÝHODY APLIKACE OUTSOURCINGU DO PODMÍNEK OBRANY A OZBROJENÝCH SIL BUDOUCÍ VÝVOJ V EKONOMICE OBRANY A BEZPEČNOSTI – EKONOMICKÉ ASPEKTY PRIVATIZACE OBRANY A BEZPEČNOSTI EKONOMIKA SOUKROMÝCH VOJENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SPOLEČNOSTÍ

22 Výhody a nevýhody realizace OUTSOURCINGU V PODMÍNKÁCH OBRANY obecnější charakter Výhody a nevýhody realizace OUTSOURCINGU V PODMÍNKÁCH OBRANY budou mít obecnější charakter a budou se dotýkat zabezpečení běžného chodu základen vojenských útvarů, outsourcované služby převážně mohou mít přímou vazbu na zajištění např. stravování, úklidu, ostrahy, údržby majetku, dopravy, personálních a zdravotních agend a podobně. Zde jsou uvedeny nejdůležitější z nich a mají obecnější platnost: Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Výhody a nevýhody aplikace outsourcingu do podmínek obrany

23 soustředit na klíčové kompetence; konkurenční prostředí navyšuje efektivnost a snižuje náklady; přístup k úsporám z rozsahu; participace na inovacích a využívání nejlepších firemních postupů; nižší fixní náklady organizací obranné resortu; nižší provozní náklady a náklady na personál; redukce kapitálových nákladů; soukromý dodavatel nese část nebo úplné riziko související se zabezpečením služeb; Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Výhody a nevýhody aplikace outsourcingu do podmínek obrany - výhody

24 outsourcing může být velmi riskantní, pokud je špatně řízen a nasmlouván; pokud je kontrakt u konce, opětovné získání a udržení znalostí a dovedností může být velmi nákladné; soukromá firma předně sleduje své zájmy, a teprve pak zájmy zadavatele ze strany ozbrojených sil; ztráta soběstačnosti a vyšší závislosti na externích subjektech (zdrojích); ztráta kvalifikovaného personálu a technologií; Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Výhody a nevýhody aplikace outsourcingu do podmínek obrany - nevýhody

25 externí dodavatel služeb může získat vůči organizaci dominantní postavení, potřeba ustanovit řídící a kontrolní mechanismy/zvláštní útvary pro řízení a kontrolu účinnosti a efektivity procesu využívání vnějších zdrojů; potenciální problémy s neplněním závazků ze strany externího dodavatele, zejména riziko neplnění dodávek ve stanovených termínech, kvalitě, množství a sortimentech. Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Výhody a nevýhody aplikace outsourcingu do podmínek obrany - nevýhody

26 Specifičtější pohled na výhody a nevýhody OUTSOURCINGU V PODMÍNKÁCH OZBROJENÝCH SIL Specifičtější pohled na výhody a nevýhody realizace OUTSOURCINGU V PODMÍNKÁCH OZBROJENÝCH SIL a budou týkat zabezpečení bojových a podpůrných funkcí vojenských jednotek v prostoru jejich bojového nasazení tj. průzkumná činnosti, participace na přímých bojích, zásobování vojenským materiálem, technikou a zbraněmi, opravy vojenské techniky a zbraní, ostraha základen, praní a čištěním oblečení, vodní a odpadové hospodářství atd. Zde následuje výčet nejčastěji uváděných výhod a nevýhod: Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Výhody a nevýhody aplikace outsourcingu do podmínek ozbrojených sil

27 existuje předpoklad, že outsourcing je levnější než „in-house“ produkce prostřednictvím vlastních jednotek; uvolnění zdrojů pro modernizaci a zlepšení bojových schopností jednotek; navýšení operační efektivnost bojových jednotek; odstranění nedostatku armádních specialistů pro výkon klíčových kompetencí; posílení soudržnosti ozbrojených sil. Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Výhody a nevýhody aplikace outsourcingu do podmínek ozbrojených sil - výhody

28 outsourcing však může vést ke ztrátě kritických bojových a podpůrných schopností; v důsledku významného využívání služeb soukromých firem může vést i vysoké míře závislosti na těchto firmách; při špatně zvládnutém řízení outsourcingu může dojít k enormnímu nárůstu nákladů, ale i velmi rozsáhlému plýtvání s penězi daňových poplatníků, jak o tom mohou svědčit důkazy o takovém to chování kontraktorů v Iráku a Afghánistánu. Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Výhody a nevýhody aplikace outsourcingu do podmínek ozbrojených sil - nevýhody

29 ÚVOD DO EKONOMIKY SOUKROMÝCH VOJENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ BUDOUCÍ VÝVOJ V EKONOMICE OBRANY A BEZPEČNOSTI – EKONOMICKÉ ASPEKTY PRIVATIZACE OBRANY A BEZPEČNOSTI EKONOMIKA SOUKROMÝCH VOJENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SPOLEČNOSTÍ

30 definice charakteristické rysy typologie Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Úvod do ekonomiky soukromých vojenských společností

31 Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti SOUKROMÉ VOJENSKÉ SPLEČNOSTI (PMCs, PSCs) jsou firmy, které nabízí specializované služby mající vztah k válce a konfliktu, jejich služby zahrnují bojové operace, strategické plánování, zpravodajské služby, operační a logistická podpora, výcvik, zaopatřování a údržba techniky. Úvod do ekonomiky soukromých vojenských společností - definice

32 Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Úvod do ekonomiky soukromých vojenských společností – charateristické rysy PMCs lze charakterizovat dle následujících dvou rysů: organizační strukturou – PMCs jsou registrované právnické osoby s firemní strukturou, motivací – PMCs poskytují své služby primárně pro zisk než z politických důvodů.

33 Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Úvod do ekonomiky soukromých vojenských společností - typologie Kategorizace vycházející z diferenciace služeb, obratu a blízkosti „theatre“

34 PŘÍČINY VYUŽÍVÁNÍ OUTSOURCINGU V PODMÍNKÁCH OBRANY A OZBROJENÝCH SIL BUDOUCÍ VÝVOJ V EKONOMICE OBRANY A BEZPEČNOSTI – EKONOMICKÉ ASPEKTY PRIVATIZACE OBRANY A BEZPEČNOSTI EKONOMIKA SOUKROMÝCH VOJENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SPOLEČNOSTÍ

35 VOJENSKÉ nástroj kompenzace nedostatku národní kapacity. ◦ PMCs nabízejí špičkové dovednosti v oblastech, kde ozbrojené síly si již nemohou dovolit cvičit svůj personál nebo vytvářet atraktivní profesní příležitosti. V jiných případech, PMCs nahrazují neexistující kapacity. EKONOMICKÉ rozpočtová omezení národních států - nákladová efektivnost PMCs (diskutabilní) POLITICKÉ menší odpor obyvatelstva a národních vlád při vysílání sil do konfliktních oblastí. Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Příčiny využívání outsourcingu v podmínkách obrany a ozbrojených sil

36 PŘÍČINY SELHÁVÁNÍ OUTSOURCINGU V PODMÍNKÁCH OBRANY A OZBROJENÝCH SIL BUDOUCÍ VÝVOJ V EKONOMICE OBRANY A BEZPEČNOSTI – EKONOMICKÉ ASPEKTY PRIVATIZACE OBRANY A BEZPEČNOSTI EKONOMIKA SOUKROMÝCH VOJENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SPOLEČNOSTÍ

37 Ekonomické aspekty privatizace obrany a bezpečnosti Příčiny selhávání outsourcingu v podmínkách obrany a ozbrojených sil Incorrect control system ◦ Poor control mechanism and tools Lobbying ◦ Insiders in the governments (New legislation designs were denied). ◦ Money power (influence, information, decision making process) ◦ Close realtionship (former military and government executive /Dick Cheiny/) Unsuitable contracts ◦ Long-term agreements ◦ Cost plus contracts (profit as percentage from overal cost)

38 ZÁVĚR BUDOUCÍ VÝVOJ V EKONOMICE OBRANY A BEZPEČNOSTI – EKONOMICKÉ ASPEKTY PRIVATIZACE OBRANY A BEZPEČNOSTI EKONOMIKA SOUKROMÝCH VOJENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SPOLEČNOSTÍ

39 Decreasing military budgets became worldwide trend. Downsizing of armies was a logical impact of Cold War End. The consequence of these trends was lost of armed forces capability and ability to fulfill some their obligations in last decade. Usage of outsourcing was on the increase. Spreading of PMSCs was its outcome. Expected benefits are unfortunately unconvincing. Wasting of money, endangering of the safety, health and lives both soldier and contractors were enormous. On the grounds of government failure the outsourcing as a tool of economic management could not be use. Ekonomika soukromých vojenských a bezpečnostních společností Závěr

40 Snižování rozpočtů na zbrojení se stalo celosvětovým trendem. Tento směr je z lidského hlediska správný, ovšem nebezpečný v tom, že snižuje možnosti reagovat na nepředvídatelné události. Nutnost kvalitativních změn u vojsk, projevující se v modernizaci, profesionalizaci a reorganizaci. Výsledkem by měla být požadovaná schopnost rychlého reagování na rizika a ohrožení. Při využívání a zavádění nových technologií nebo přístupů do ozbrojených sil by měla být zvažována jejich nákladově-užitková efektivnost. Ekonomika soukromých vojenských a bezpečnostních společností Závěr

41 ZDROJE KE STUDIU BUDOUCÍ VÝVOJ V EKONOMICE OBRANY A BEZPEČNOSTI – EKONOMICKÉ ASPEKTY PRIVATIZACE OBRANY A BEZPEČNOSTI EKONOMIKA SOUKROMÝCH VOJENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SPOLEČNOSTÍ

42 Ekonomika soukromých vojenských a bezpečnostních společností Zdroje ke studiu SINGER, Petr. Corporate Warriors.

43 DĚKUJI ZA POZORNOST V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT NA Ing. Aleš OLEJNÍČEK, Ph.D. Katedra EKONOMIE Skupina EKONOMIKY OBRANY STÁTU Kancelář K-65/100 (Bytovky) Tel.: +420973443153


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google