Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana duševního vlastnictví architektonická a urbanistická díla, počítačové programy a databáze Ludmila Tichá, Michaela Morysková Ústřední knihovna ČVUT,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana duševního vlastnictví architektonická a urbanistická díla, počítačové programy a databáze Ludmila Tichá, Michaela Morysková Ústřední knihovna ČVUT,"— Transkript prezentace:

1 Ochrana duševního vlastnictví architektonická a urbanistická díla, počítačové programy a databáze Ludmila Tichá, Michaela Morysková Ústřední knihovna ČVUT, 2010

2 Právní ochrana výsledků duševní tvorby /1 Patenty ochraňují technická řešení Registrace v Úřadu průmyslového vlastnictví ochraňuje předměty průmyslového výtvarnictví a práva na označení

3 Právní ochrana výsledků duševní tvorby /2 Autorský zákon ochraňuje dílo literární, umělecké, vědecké …, které je § 2, odst. 1 „jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické“ … „Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické“. § 2, odst. 2 „Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Za dílo souborné se považuje databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem“.

4 Architektonická a urbanistická díla Autorský zákon § 24, odst. 3 Právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého - vzniká, splňují-li architektonická a urbanistická díla znaky originálu uměleckého díla (neplatí pro architektonická díla vyjádřená stavbou) § 33 Užití díla umístěného na veřejném prostranství - říká, kdy není a kdy je porušeno autorské právo § 38d Licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým - tato díla lze pronajímat, půjčovat nebo vystavovat za předpokladu, že je vyjádřeno v užitné podobě nebo stavbou - u děl arch. lze i provést či navrhnout změnu (v nezbytné míře) dokončené stavby, pokud je to nutné při zachování hodnoty díla (je definováno, kdy je třeba uvědomit autora ) § 61 Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo - díla vytvořená na základě smlouvy o dílo a díla soutěžní - platí (není-li dohodnuto jinak), že autor poskytl licenci k účelu, který vyplývá ze smlouvy

5 Počítačové programy a databáze Autorský zákon § 65 PC programy, včetně přípravných koncepčních materiálů, jsou chráněny jako díla literární (nemusí vykazovat všechny atributy díla, jediné kritérium – původnost) § 66 výčet omezení rozsahu práv autora k PC programu (říká, kdy se do práv autora nezasahuje – podmínkou těchto omezení je, že se vztahují pouze na oprávněné uživatele PC programu) § 88-94 definuje databáze PC programy - nevztahuje se na ně většina zákonných licencí (např. pro knihovny k půjčování), vyjma licence úřední a licence pro dočasné rozmnoženiny

6 Zaměstnanecké dílo Autorský zákon § 58, odst. 1 „Není-li sjednáno jinak, zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli“ … § 58, odst. 4 „Autorova osobnostní práva k zaměstnaneckému dílu zůstávají nedotčena. Vykonává-li zaměstnavatel majetková práva k zaměstnaneckému dílu, má se za to, že autor svolil ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem, ledaže je sjednáno jinak“. § 58, odst. 5 „Není-li sjednáno jinak, má se za to, že autor udělil zaměstnavateli svolení k dokončení svého nehotového zaměstnaneckého díla“ … § 58, odst. 6 „Není-li sjednáno jinak, má autor zaměstnaneckého díla vůči zaměstnavateli právo na přiměřenou dodatečnou odměnu“, … § 58, odst. 7 „Počítačové programy a databáze, jakož i kartografická díla, která nejsou kolektivními díly, se považují za zaměstnanecká díla i tehdy, byla-li vytvořena na objednávku; objednatel se v takovém případě považuje za zaměstnavatele“.

7 Kolektivní dílo Autorský zákon § 59, odst. 1 „Kolektivním dílem je dílo, na jehož tvorbě se podílí více autorů, které je vytvářeno z podnětu a pod vedením fyzické nebo právnické osoby a uváděno na veřejnost pod jejím jménem, přičemž příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití“. § 59, odst. 2 „Kolektivní díla se považují za zaměstnanecká díla podle § 58 i tehdy, byla-li vytvořena na objednávku; objednatel se v takovém případě považuje za zaměstnavatele“ … § 59, odst. 3 „Dílo audiovizuální a díla audiovizuálně užitá nejsou dílem kolektivním“.

8 Školní dílo Autorský zákon § 60, odst. 1 „Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla“ … § 60, odst. 2 „Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy“ … § 60, odst. 3 „Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily“ …

9 Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo Autorský zákon § 61 odst. 1 „Objednatel může užít dílo vytvořené na základě smlouvy o dílo (dílo vytvořené na objednávku) pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy“. § 61 odst. 2 „Není-li sjednáno jinak, autor může dílo vytvořené na objednávku užít a poskytnout licenci jinému, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele“. § 61odst. 3 „Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně pro dílo vytvořené autorem jako soutěžícím ve veřejné soutěži (soutěžní dílo)“.

10 Licenční smlouvy Autorský zákon §§ 46-55 Licenční smlouva - definuje obsah licenčních smluv a jejich formy, určuje omezení licenčních smluv, povinnosti nabyvatele licence, podmínky pro odstoupení od smlouvy, zánik licence, řeší problematiku nakladatelských smluv

11 Vysokoškolské závěrečné práce Autorský zákon Z pohledu autorského zákona je bakalářská, diplomová a disertační práce školním dílem. http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?sn=y&hledany=398%2F2006+Sb%2E&z droj=sb06398&cd=3&typ=r Vysokoškolský zákon mluví pouze o zveřejňování závěrečných prací.  http://aplikace.msmt.cz/vysokeskoly/Legislativa/Zakon111_uplne_zneni_552.htm

12 Vysokoškolské závěrečné práce Zákon o vysokých školách Úplné znění zákona 111/1998 Sb. § 47b Zveřejňování závěrečných prací Odst, 1. „Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy“. Odst. 2. „Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny“. Odst. 3. „Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby“.


Stáhnout ppt "Ochrana duševního vlastnictví architektonická a urbanistická díla, počítačové programy a databáze Ludmila Tichá, Michaela Morysková Ústřední knihovna ČVUT,"

Podobné prezentace


Reklamy Google