Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.11/02.0112 Otázky vlastnictví Mgr. Tomáš Šetina Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.11/02.0112 Otázky vlastnictví Mgr. Tomáš Šetina Praha."— Transkript prezentace:

1 Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.11/02.0112 Otázky vlastnictví Mgr. Tomáš Šetina Praha 10.09.2013 Realizátor projektu: AC Innovation s.r.o.

2 „kdo platí, ten je vlastník“ Co vlastně platí??? © 2013 AC Innovation s.r.o. Otázky vlastnictví 2

3 Co může být výsledkem tvůrčí činnosti? •autorské dílo – dílo vytvořené dle autorského zákona (z. 121/2000 Sb.), software. Nedochází k oficiální registraci vytvořeného díla. •know – how, obchodní tajemství, nutno splnit základní podmínky, opět se vlastníci nikde neregistrují. • patent, užitný vzor, průmyslový vzor apod., původce se definujev procesu registrace. •mnoho společných prvků. Otázky vlastnictví © 2013 AC Innovation s.r.o. 3

4 Režim vzniku díla dílo zaměstnanecké 121/2000 Sb. (autorský zákon) •existence díla (zachycení) – nejedná se o nápady /zaměnitelnost s know how/obchodní tajemství • existence pracovněprávního vztahu – týká se i dohod (DPP, DPČ) • vytvoření díla za účelem splnění povinností vyplývající z pracovněprávního vztahu •definovat v pracovní smlouvě druh práce a pracovní náplně, rozhodující je, že dílo bylo vytvořeno ke splnění povinností z pracovněprávního vztahu •podobně platí pro statutární orgány – nutno upravit ve smlouvě o výkonu funkce Otázky vlastnictví © 2013 AC Innovation s.r.o. 4

5 Režim vlastnictví autorských práv dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) •autor majetková autorská práva nepozbývá •autor má omezení – povinnost zdržet se užití díla •zaměstnavatel má právo dílo užít – limity – nesmí bezdůvodně zasahovat do práv a povinností jiných (autora), nesmí být v rozporu s dobrými mravy •k převodu (postoupení) práv je třeba svolení autora – zaměstnance (§58 odst. 1) •různé názory na nemožnost předchozího generálního souhlasu, doporučeno vždy nechat udělit přímo ze zákona oprávnění k výkonu všech majetkových autorských práv •dispozitivní ustanovení Otázky vlastnictví © 2013 AC Innovation s.r.o. 5

6 Autorskoprávní režimy mimo zaměstnanecká díla 121/2000 Sb. (autorský zákon) •díla na objednávku režim §61 aut. zák. – všechna díla mimo počítačové programy a databáze, kartografická díla, tedy tedy např. (počítačová grafika, loga) •počítačové programy a databáze, kartografická díla dle §58 odst. 7 aut. zák. Otázky vlastnictví © 2013 AC Innovation s.r.o. 6

7 Vztahy mezi neautory •licenční smlouva/smlouva o dílo (často smíšená smlouva) •smlouvy o dílo dle ust. § 557 – 559 obch. zák. •dohodnout případnou výhradnost •nelze aplikovat §58 odst. 7 na autorská díla, to je výhradně mezi autorem a objednatelem •výsledek může zhotovitel poskytnout i jiným osobám – pokud to dovoluje smlouva •nutno přesně definovat účel užití, k jakému účelu bylo dílo vytvořeno Otázky vlastnictví © 2013 AC Innovation s.r.o. 7

8 Know how • Obchodní tajemství upraveno v ust. § 17 – 20 obch. zák. • podmínka – všechny znaky splněny • obchodní, výrobní či technická povaha • souvislost s podnikem • skutečná nebo alespoň potenciální materiální nebo nemateriální hodnota • není v příslušných kruzích dostupné • má být podle vůle podnikatele utajeno • podnikatel odpovídajícím způsobem utajení zajišťuje • zánik – dokud tajemství trvá, není upraven zánik • podnikatel provozující podnik, na který se obchodní tajemství vztahuje má výlučné právo s tímto tajemstvím nakládat a stanovit podmínky takového užití Otázky vlastnictví © 2013 AC Innovation s.r.o. 8

9 Průmyslová práva zák. 527/1990 Sb. • § 8 Právo na patent • (1) Právo na patent má původce vynálezu nebo jeho právní nástupce. • (2) Původcem vynálezu je ten, kdo jej vytvořil vlastní tvůrčí prací. • (3) Spolupůvodci mají právo na patent v rozsahu, v jakém se podíleli na vytvoření vynálezu. Otázky vlastnictví © 2013 AC Innovation s.r.o. 9

10 Podnikový vynález Podnikový vynález - § 9 • (1) Vytvořil-li původce vynález ke splnění úkolu z pracovního poměru, z členského nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu (dále jen "pracovní poměr") k zaměstnavateli, přechází právo na patent na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak. Právo na původcovství tím není dotčeno. • (2) Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, je povinen zaměstnavatele o této skutečnosti neprodleně písemně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení vynálezu. Otázky vlastnictví © 2013 AC Innovation s.r.o. 10

11 Podnikový vynález ● (3) Neuplatní-li zaměstnavatel ve lhůtě tří měsíců od vyrozumění podle ustanovení odstavce 2 vůči původci právo na patent, přechází toto právo zpět na původce. Zaměstnavatel i původce jsou v této lhůtě povinni zachovávat vůči třetím osobám o vynálezu mlčenlivost. ● (4) Původce, který vytvořil vynález v pracovním poměru, na nějž zaměstnavatel uplatnil právo na patent, má právo vůči zaměstnavateli na přiměřenou odměnu. Pro její výši je rozhodný technický a hospodářský význam vynálezu a přínos dosažený jeho možným využitím nebo jiným uplatněním, přičemž se přihlíží k materiálovému podílu zaměstnavatele na vytvoření vynálezu a k rozsahu pracovních úkolů původce. Dostane-li se již vyplacená odměna do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním vynálezu, má původce právo na dodatečné vypořádání. Otázky vlastnictví © 2013 AC Innovation s.r.o. 11

12 Spolumajitelství patentů §16 (1) Přísluší-li práva z téhož patentu několika osobám (dále jen "spolumajitelé"), spravují se vztahy mezi nimi obecnými předpisy o podílovém spoluvlastnictví 2). (2) Pokud není spolumajiteli dohodnuto jinak, má právo využívat vynález každý ze spolumajitelů patentu. (3) K platnému uzavření licenční smlouvy je třeba, není-li dohodnuto jinak, souhlasu všech spolumajitelů; každý ze spolumajitelů je oprávněn uplatňovat nároky z porušení práv z patentu samostatně. (4) K převodu patentu je zapotřebí souhlasu všech spolumajitelů. Spolumajitel je oprávněn bez souhlasu ostatních převést svůj podíl jen na některého ze spolumajitelů; na třetí osobu může převést svůj podíl jen v případě, že žádný ze spolumajitelů nepřijme ve lhůtě jednoho měsíce písemnou nabídku převodu. Otázky vlastnictví © 2013 AC Innovation s.r.o. 12

13 • Pilotní ověření vzdělávacích modulů – výuka a koučing pro vybranou skupinu účastníků (kapacita max. 30 míst) • Překlad a vydání knih z oblasti TT - Henry Chesbrough, Open Innovation, Harvard Business School Press, Boston, 2006 - Henry Chesbrough, Open Business Models, Harvard Business School Press, Boston, 2006 - F. Peter Boer, Technology Valuation Solutions, John Wiley & Sons, Hoboken, 2004 © 2013 AC Innovation s.r.o. Otázky vlastnictví 13

14 Mgr. Tomáš Šetina, advokát, email: tomas.setina@akpzl.cz Školní dílo – práva školy škola užívá dílo ke své vlastní potřebě /neveřejné užití/ ● nelze dílo užít za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu ● škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez závažného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno

15 Spolupráce při výzkumu a vývoji •Smluvní volnost x zákonné limity. •V případě průmyslové kooperace existuje smluvní volnost bez omezení. •V případě financování vědy a výzkumu z jiných zdrojů (státní rozpočet, EU) existují specifické podmínky, upraveno např. v zák. č. 130/2002 Sb. o podpoře vědy a výzkumu. Otázky vlastnictví © 2013 AC Innovation s.r.o. 15

16 Zák. č. 130/2002 Sb. o podpoře vědy a výzkumu: § 16 Práva k výsledkům a jejich využití 1/2 (2) Jde-li o výsledek veřejné zakázky, který lze chránit podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti17), 18), potom příjemce, pokud poskytovatel nestanoví jinak, musí uplatnit právo k výsledkům, zajistit jejich právní ochranu a po jejím udělení vlastnické právo převést na poskytovatele. (3) Práva k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, která není veřejnou zakázkou, patří příjemci. Příjemce, který není fyzickou osobou, upraví způsob nakládání s výsledky svým vnitřním předpisem. •. Otázky vlastnictví © 2013 AC Innovation s.r.o. 16

17 Zák. č. 130/2002 Sb. o podpoře vědy a výzkumu: § 16 Práva k výsledkům a jejich využití 2/2 4) Pro využití výsledků, s výjimkou ustanovení podle odstavců 1 a 2, platí, že v případě a)výsledku plně financovaného z veřejných prostředků je příjemce povinen zpřístupnit výsledky za stejných podmínek, stanovených ve smlouvě o využití výsledků, všem zájemcům o jejich využití, pokud předpisy Evropských společenství nestanoví jinak18a), b)výsledku financovaného z veřejných prostředků ve výši přesahující 50 % a nižší než 100 % výše nákladů projektu je příjemce povinen za podmínek stanovených ve smlouvě o využití výsledků přednostně poskytnout výsledky těm subjektům, které se na podpoře z neveřejných zdrojů podílely, c)výsledku podílově financovaného z veřejných prostředků ve výši dosahující 50 % nebo méně nákladů projektu musí být součástí smlouvy o využití výsledků dohoda o způsobu a termínech využití výsledků s těmi subjekty, které se na podpoře z neveřejných zdrojů podílely, d)nevyužití výsledků podílově financovaného z veřejných a z jiných prostředků způsobem a v době stanovené ve smlouvě o využití výsledků je příjemce povinen poskytnout dosažené výsledky k využití za nediskriminujících podmínek za tržní cenu všem zájemcům. Otázky vlastnictví © 2013 AC Innovation s.r.o. 17

18 Komerční sektor 1)Zásada smluvní volnosti 2)Smíšené typy smluv 3)Je nutné mít předem vyjasněné tyto otázky:  kdo bude vykonávat práva a za jakých podmínek, případné společné užívání, v případě patentu kdo bude uveden jako přihlašovatel  kdo, kolik a za co platí.  režim utajení, včetně sankcí.  náležitosti smlouvy o dílo  Sjednání právního řádu u mezinárodních projektů  Sjednání účelu smlouvy Otázky vlastnictví © 2013 AC Innovation s.r.o. 18

19 Komerční sektor Zákonná východiska § 557 – Výsledek činnosti není chráněn právem průmyslovým či obdobným není objednatel ani zhotovitel při nakládání s dílem dále omezen s vyjímkou nakládání v rozporu se zájmy objednatele. § 558 Je-li výsledkem činnosti který je chráněn právem z průmyslového vlastnictví je objednatel oprávněn užít pouze v souladu s účelem uzavřené smlouvy o dílo. K jiným účelům pouze se souhlasem zhotovitele. § 61 autorského zákona - je-li dílo autorem vytvořené na základě smlouvy o dílo (dílo vytvořené na objednávku), platí, že autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, není-li sjednáno jinak. K užití díla nad rámec takového účelu je objednatel oprávněn pouze na základě licenční smlouvy, nevyplývá-li z tohoto zákona jinak. Otázky vlastnictví © 2013 AC Innovation s.r.o. 19

20 Příklady Firma A zadá firmě B zakázku spočívající ve vývoji nového typu chemické sloučeniny. Firmy spolu uzavřou smlouvu o dílo. V průběhu výzkumu vznikne řešení, které je patentovatelné a lukrativní. -bylo ve smlouvě předjímána možnost vzniku patentu? -jak je ve smlouvě definován účel? -jak podrobné zadání a jaké metodické vedení bylo ze strany zadavatele poskytováno v průběhu realizace zakázky? -jak fakticky probíhala spolupráce? -obecný příklad nemůže dát jednoznačnou odpověď Firma A je vlastníkem patentu. Byla oslovena firmou B, která má zájem patent užívat. -firmy uzavřou licenční smlouvu, popřípadě může dojít k převodu práv. Otázky vlastnictví © 2013 AC Innovation s.r.o. 20

21 - DĚKUJI ZA POZORNOST - Mgr. Tomáš Šetina advokát email: tomas.setina@akpzl.cz © 2013 AC Innovation s.r.o.

22 AC Innovation s.r.o Lisabonská 2394/4, Praha 9, PSČ 190 00 Email: info@acinnovation.cz Web: http://acinnovation.cz IČ: 6405261 KONTAKT 6


Stáhnout ppt "Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.11/02.0112 Otázky vlastnictví Mgr. Tomáš Šetina Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google