Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k VZ LF UK HK 26.9.06 VZ MŠMT 21620820 VZ MŠMT 21620820 pracovní skupina 6 pracovní skupina 6 řešitelské týmy I-IV řešitelské týmy I-IV Obsah:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k VZ LF UK HK 26.9.06 VZ MŠMT 21620820 VZ MŠMT 21620820 pracovní skupina 6 pracovní skupina 6 řešitelské týmy I-IV řešitelské týmy I-IV Obsah:"— Transkript prezentace:

1 Seminář k VZ LF UK HK 26.9.06 VZ MŠMT 21620820 VZ MŠMT 21620820 pracovní skupina 6 pracovní skupina 6 řešitelské týmy I-IV řešitelské týmy I-IV Obsah: anotace 2006, výstupy, anotace 2007 Obsah: anotace 2006, výstupy, anotace 2007 prezentuje prezentuje prof. MUDr Jiřina Martínková, CSc prof. MUDr Jiřina Martínková, CSc

2 Bioindikátory - zástupné bioindikátory (biomarkery) Laboratorní, klinické hodnoty úzce korelující s impaktem - diagnostických metod - hodnocení vývoje choroby - odpovědi nemocného na farmakoterapii predikce

3 I. Bioindikátory patologických procesů v dýchacích cestách Chládek J, Chládková J, Salajka F, Koblížek V, Krčmová I, Krulichová I Ústav farmakologie LFUK v HK Klinika dětského lékařství Plicní klinika Ústav klinické imunologie a alergologie Ústav biofyziky LFUK v HK

4 Bioindikátory patol.procesů v dýchacích cestách Anotace 2006: Anotace 2006: K l i n i c k ý v ý z k u m K l i n i c k ý v ý z k u m Vývoj a validace nových bioindikátorů Vývoj a validace nových bioindikátorů zánětu, oxidačního a nitračního stresu zánětu, oxidačního a nitračního stresu Analytické metody: Analytické metody: - stanovení peroxidu vodíku, - stanovení peroxidu vodíku, - 8-izoprostanu - 8-izoprostanu - argininu a jeho metylovaných derivátů - argininu a jeho metylovaných derivátů (monometyl-, symetrický a asymetr. dimetylarginin) (monometyl-, symetrický a asymetr. dimetylarginin) - malondialdehydu - malondialdehydu - dusitany/dusičnany, nitrosothioly, nitrotyrozin - dusitany/dusičnany, nitrosothioly, nitrotyrozin další mediátory: leukotrien B4 další mediátory: leukotrien B4

5 Bioindikátory patol.procesů v dýchacích cestách K l i n i c k ý v ý z k u m Patologické stavy: - bronchiální astma - bronchiální astma - cystická fibróza (CF) - cystická fibróza (CF) - chronická obstrukční fibróza plicní(CHOPN) - chronická obstrukční fibróza plicní(CHOPN) Zdroj bioindikátorů: - kondenzát vydechovaného vzduchu - kondenzát vydechovaného vzduchu - sputum - sputum - tekutina z bronchoalveolární laváže - tekutina z bronchoalveolární laváže

6 Bioindikátory patol.procesů v dýchacích cestách: neinvazivní dechové testy Odběr kondenzátu vydechovaného vzduchu: 1-3 ml Odběr kondenzátu vydechovaného vzduchu: 1-3 ml vzorku při klidném dýchání po dobu 10 min.

7 NS První publikovaná studie u dětí s cystickou fibrózou: Celio S, Troxler H, Durka SS, Chladek J, et al. Free 3-nitrotyrosine in exhaled breath condensates of children fails as a marker for oxidative stress in stable cystic fibrosis and asthma. Nitric Oxide. 2006 Jul 11; [Epub ahead of print] Dedikace VZ. Koncentrace volného 3-nitrotyrozinu nejsou vhodným bioindikátorem u dětí s astmatem a cystickou fibrózou.

8 Koncentrace dusitanů a dusičnanů u zdravých osob a dospělých nemocných s CF (Plicní klinika FN) U nemocných s CF je poměr dusitany/dusičnany posunut na stranu dusičnanů (zatím interim analýza, nutný vyšší počet osob)

9 Koncentrace dusitanů, dusičnanů a 8-izoprostanu u nemocných CHOPN (Plicní klinika FN) Koncentrace 8-izoprostanu u nemocných CHOPN (všichni nemocní) a zdravých osob srovnatelné Koncentrace dusitanů ani dusičnanů neodrážejí klinické hodnocení tíže onemocnění (CHOPN I až IV).

10 Chladkova J, Krcmova I, Chladek J, Cap P, Micuda S, Hanzalkova Y. Validation of nitrite and nitrate measurements in exhaled breath condensate. Respiration. 2006;73(2):173-9. Dedikace VZ. Metodické aspekty vyšetření dusitanů a dusičnanů v kondenzátu vydechovaného vzduchu

11 Bioindikátory patol.procesů v dýchacích cestách P r e k l i n i c k ý v ý z k u m P r e k l i n i c k ý v ý z k u m Vývoj modelu eozinofilního a neutrofilního zánětu dýchacích cest (potkan), ve spolupráci s doc. Živnou a kol. Cíl: analýza NO a metabolických drah, ovlivňujících dostupnost NO na úrovni mediátorů a proteinů (NO-syntázy, arginázy) ovlivňujících dostupnost NO na úrovni mediátorů a proteinů (NO-syntázy, arginázy) bioindikátory oxidačního a nitračního stresu bioindikátory oxidačního a nitračního stresu Vazba na jiné granty: Preklinický výzkum je zčásti předmětem grantu COSTB25

12 Bioindikátory patol.procesů v dýchacích cestách Anotace 2007: Vývoj a validace modelu eozinofilního a neutrofilního zánětu dýchacích cest (potkan) Zavedení metod na stanovení exprese NO-syntáz a arginázy (spolupráce s dalšími prac. kolektivy – dr. Mičuda, další zájemci..) Výzkum farmakologického ovlivnění dostupnosti NO v podmínkách modelu. Nabídka spolupráce: bioindikátory nitračního a oxidačního stresu, arginin a jeho methyl. deriváty, detekce NO v systémech in vitro/in vivo (i kontinuální). Podstatné rozšíření možností, pokud bude v roce 2007 realizována plánovaná investice: luminiscenční analyzátor NO. Jeho výběr bude proveden s přihlédnutím k možnému spektru využití v rámci spolupráce s dalšími skupinami.

13 II. Bioindikátory a zástupné bioindikátory genetického polymorfismu pro diagnózu a terapii Perlík F. Ústav farmakolooie LF1, UK, Praha

14 Bioindikátory a zástupné bioindikátory genetického polymorfismu Vyhledávání, validace a klinické využití bioindikátorů genetického polymorfismu CYP 450 2D6 Modelová látka: tramadol (atypické analgetikum) Farmakodynamický bioindikátor: pupilometrická reakce dobrovolníků - m i ó z a u dobrovolníků s různým genotypem CYP2D6 na podání testovací (bezpečné) dávky tramadolu

15 Bioindikátory a zástupné bioindikátory genetického polymorfismu Výstupy: - významná mióza u pomalých metabolizátorů tramadolu (homozygotů) úzce koreluje s AUC tramadolu zástupný bioindikátor Pokračování 2006 a anotace 2007: hodnocení a n a l g e z i e tramadolem na modelu akutní postoperační bolesti u dobrovolníků s různým genotypem CYP2D6

16 III. Alimentární farmakologie - hodnocení lékových interakcí na úrovni hepatobiliární eliminace léčiv Mičuda S, Cermanová J, Fuksa L, Brčáková E, Martínková J Ústav farmakologie LFUK v HK

17 Hodnocení lékových interakcí na úrovni hepatobiliární eliminace léčiv Anotace 2006 a výstupy K l i n i c k ý v ý z k u m: Hodnocení aktivity CYP3A4 (izoforma cytochromu P450 Hodnocení aktivity CYP3A4 (izoforma cytochromu P450 v metabolismu léčiv) Bioindikátor: Metabolický poměr konc. kortizol/6beta- hydrokortizol v moči dobrovolníků Metody stanovení: HPLC s UV detekcí Validace metody: u nemocných s ICHS

18 Hodnocení lékových interakcí na úrovni hepatobiliární eliminace léčiv Výstup: In vivo dokázána stabilita metabolického poměru UFC/OHC v denním biorytmu zkrácení odběrových period zvýšení compliance nemocných Publikace: Phys Res (accepted)

19 Hodnocení lékových interakcí na úrovni hepatobiliární eliminace léčiv Anotace 2006 a výstupy P r e k l i n i c k ý v ý z k u m: in vivo kinetická interakce azitromycin vs MTX? in vivo kinetická interakce azitromycin vs MTX? Cílová molekula: MRP2- efluxní transportér pro biliární exkreci MTX blokován azitromycinem (AZT) Metoda: in vitro primární potkaní hepatocyty, spolupráce MUDr Lotková, Doc. Červinková in vivo i.v. infúze, Css u potkana

20 Hodnocení lékových interakcí na úrovni hepatobiliární eliminace léčiv Výstupy: - In vitro byl prokázán inhibiční vliv AZT na eflux MTX s IC50 = 67,9uM - In vivo interakce neprokázána, terapeutické Cpl AZT < IC50 interakce AZT vs MTX není in vivo významná

21 Hodnocení lékových interakcí na úrovni hepatobiliární eliminace léčiv Anotace 2006 a výstupy O s t a t n í: - vypracování a validace metody detekce irinotekanu a jeho hlavních metabolitů (plněno průběžně) - publikace přehledového článku o MRP2 splněno (Phys. Res.) splněno (Phys. Res.)

22 Hodnocení lékových interakcí na úrovni hepatobiliární eliminace léčiv Anotace 2007 Anotace 2007 studium potenciální kinetické interakce studium potenciální kinetické interakce AZT vs amiodaron AZT vs amiodaron cílová molekula: mrp2 cílová molekula: mrp2 vypracovat nové metody: vypracovat nové metody: - HPLC detekce amiodaronu - HPLC detekce amiodaronu - buněčné polarizované modely pro transport léčiv - buněčné polarizované modely pro transport léčiv - in vivo model intestinální absorpce léčiv - in vivo model intestinální absorpce léčiv zprostředkované transportéry zprostředkované transportéry

23 IV. Elektrofyziologické hodnocení účinku léčiv na CNS Kubová Z, Kremláček J Kubová Z, Kremláček J Elektrofyziologická laboratoř Elektrofyziologická laboratoř Ústav patologické fyziologie LFUK v HK Ústav patologické fyziologie LFUK v HK

24 Anotace 2006 a výstupy: K l i n i c k ý v ý z k u m: 1. Elektrofyziologické vyšetření jako zdroj bioindikátorů k hodnocení funkce mozkové kůry ovlivněné antiepileptiky Bioindikátory: - zrakově evokované potenciály (VEPs) - zrakově vyvolané kognitivní potenciály (ERPs „mismatch negativity“) Model: epilepsie relativně rezistentní na farmakoterapii Elektrofyziologické hodnocení účinku léčiv na CNS Má redukce počtu antiepileptik v kombinované léčbě za následek zlepšení funkce mozkové kůry?

25 Elektrofyziologické hodnocení účinku léčiv na CNS Cílová struktura a funkce: funkční stav primární a sekundární zrakové kůry „pre-pozornostní složka zrakového vnímání Model: epilepsie léčená kombinací antiepileptik Výstupy 2006: Předběžné výsledky získané u léčených epileptiků prokazují poškození na úrovni primární i sekundární zrakové kůry a také změny ve spektrální hustotě klidového EEG.

26 Elektrofyziologické hodnocení účinku léčiv na CNS 2. Elektrofyziologické metody v hodnocení účinku memantinu. memantinu. (klinická fáze studie ve spolupráci s neurologickou klinikou (klinická fáze studie ve spolupráci s neurologickou klinikou probíhá od srpna 2006) probíhá od srpna 2006) Výstupy 2006: Byl navržen a validován set elektrofyziologických stimulací (5 hodnotících kritérií), dostupných pro nemocné s Alzheimerovou nemocí (prezentace na kongresu Klinické neurofyziologie, září 2006) společná dedikace s IGA

27 Elektrofyziologické hodnocení účinku léčiv na CNS 3. Elektrofyziologické bioindikátory časné neurotoxicity cytostatik Spolupráce s Klinikou onkologie a radioterapie Modelová látka: paklitaxel v adjuvantní a neoadjuvantní chemoterapii v adjuvantní a neoadjuvantní chemoterapii Patol.stav: Ca prsu Výstupy: Vypracovány metody elektrofyziologického vyšetření: - zrakové a sluchové evokované potenciály, - somatosenzorické evokované potenciály, - motorické potenciály - elektromyografie

28 Elektrofyziologické hodnocení účinku léčiv na CNS Anotace 2007: Úkoly 1-3 založené na vypracovných metodách budou pokračovat v klinické fázi hodnocení

29 Publikační výstupy – in extenso Celio S, Troxler H, Durka SS, Chladek J, Wildhaber JH, Sennhauser FH, Heizmann CW, Moeller A. Free 3-nitrotyrosine in exhaled breath condensates of children fails as a marker for oxidative stress in stable cystic fibrosis and asthma. Nitric Oxide. 2006 Jul 11; [Epub ahead of print] Chladkova J, Krcmova I, Chladek J, Cap P, Micuda S, Hanzalkova Y. Validation of nitrite and nitrate measurements in exhaled breath condensate. Respiration. 2006;73(2):173-9. Kremlacek J, Kuba M, Kubova Z, Langrova J. Visual mismatch negativity elicited by magnocellular system activation. Vision Res. 2006 Feb;46(4):485-90. Slanar O, Nobilis M, Kvetina J, Mikoviny R, Zima T, Idle JR, Perlik F. Miotic action of tramadol is determined by CYP2D6 genotype. Physiol Res 2006 (accepted) Micuda S, Sispera L, Hodac M, Parizek P, Fuksa L, Brcakova E, Cerman J, Cermanova J, Martinkova J. Diurnal variation of 6beta-hydroxycortisol in cardiac patients. Physiol Res. 2006 (accepted)

30 Publikační výstupy – přehledy Koblížek V, Sedlák V, Paráková Z, Král B, Salajka F. Obtížně léčitelné astma (OLA)- přístup k pacientovi s těžkým astmatem. Alergie 8, Suppl. 1. 2006, 46-48. Koblížek V, Sedlák V, Paráková Z, Kosina P, Bečková K, Tošnerová V. Nefarmakologická léčba CHOPN. Novinky v pneumologii 2006, 172-173. Fuksa L, Mičuda S, Cermanová J, Brčáková E, Štaud F. Fyziologická funkce MRP2. Cs Fyziol 2006;55(2):9-16

31 VZ MŠMT 21620820 pracovní skupina 6 VZ MŠMT 21620820 pracovní skupina 6 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Seminář k VZ LF UK HK 26.9.06 VZ MŠMT 21620820 VZ MŠMT 21620820 pracovní skupina 6 pracovní skupina 6 řešitelské týmy I-IV řešitelské týmy I-IV Obsah:"

Podobné prezentace


Reklamy Google