Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Jan Charousek Liberec 2013 Lední hokej. Historie ledního hokeje Základy organizovaného ledního hokeje položil až v roce 1878 montrealský student.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Jan Charousek Liberec 2013 Lední hokej. Historie ledního hokeje Základy organizovaného ledního hokeje položil až v roce 1878 montrealský student."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Jan Charousek Liberec 2013 Lední hokej

2 Historie ledního hokeje Základy organizovaného ledního hokeje položil až v roce 1878 montrealský student W. F. Robertson tím, že sjednotil pravidla hry. Vycházel z pravidel anglického pozemního bandy, která p ř izp ů sobil h ř e na led ě. První zápas podle t ě chto pravidel byl sehrán o rok pozd ě ji mezi týmy student ů McGill University v Montrealu. To byl signál k prudkému rozmachu hokeje na celém území Kanady. Nejv ě tší vliv na ší ř ení hokeje v Kanad ě m ě li vojáci. Hra putovala všude s jejich posádkami a ve všech provinciích se setkávala s velkým ohlasem. Kana ď ané považovali lední hokej za svoji národní hru od roku 1890. Po č áte č ní hokejové sout ě že v Kanad ě byly č ist ě amatérské a vznikaly okolo roku 1890. D ů ležitý historický krok ud ě lal v roce 1892 kanadský generální guvernér Frederic Arthur Lord Stanley of Preston. Tento sportovní nadšenec v ě noval p ř ed svým vyst ř ídáním ve funkci a návratem do Anglie hokejist ů m pohár, který nesl jeho jméno a m ě l být každoro č n ě ud ě lován nejlepšímu mužstvu Kanady. Stanley Cup je dnes jednou z nejstarších a nejcenn ě jších sportovních trofejí sv ě ta. Dalším mezníkem byl rok 1926, kdy se pohár dostal do vlastnictví National Hockey League (kanadsko-americká Národní hokejová liga), od této chvíle o n ě j mohla bojovat pouze mužstva této nejprestižn ě jší sout ě že sv ě ta. Slavná NHL však vznikla už d ř íve a to v roce 1917, kdy byla č lenem pouze č ty ř i mužstva: Montreal Wanderers, Montreal Canadiens, Toronto Arenas a Ottawa Senators.

3 Historie ledního hokeje V Evrop ě se za č al hrát lední hokej za č átkem 20. století ve Velké Británii, Francii, Belgii, Švýcarsku a v Č echách. Tyto zem ě založily v roce 1908 LIGH (Mezinárodní federaci ledního hokeje). P ř ihlášku za Č echy podali doktor Josef Gruss a Emil Procházka. Teprve potom byl dne 11.12.1908 ustaven na valné hromad ě za ú č asti zástupc ů dvanácti klub ů Č eský svaz ledního hokeje. Zde také bylo rozhodnuto o ú č asti č ech na turnaji v Chamonix v roce 1909. První utkání v historii prohráli reprezentanti č ech s Francií 1:8. Prvního úsp ě chu jsme se do č kali již v roce 1911 na druhém mistrovství Evropy, kdy naše mužstvo získalo titul mistr ů Evropy. K významným mezník ů m pat ř il start na olympijských hrách v Antverpách v roce 1920, kde se naši poprvé utkali s reprezentací Kanady a USA. V roce 1929 jsme získali již sedmý titul mistr ů Evropy a také bylo rozhodnuto o výstavb ě prvního zimního stadionu na pražské Štvanici. K slavnostnímu otev ř ení došlo v roce 1932, což vytvo ř ilo podmínky pro konání prvního MS a ME v Č echách, a to v roce 1933 v Praze i s ú č astí zámo ř ských mužstev Kanady a USA. Získání titulu mistra Evropy m ě lo velký vliv na další rozvoj ledního hokeje v Č echách a na Morav ě. Obliba ledního hokeje dosáhla takové výše, že Č SR m ě la v roce 1938 nejvyšší po č et klub ů ledního hokeje v Evrop ě (361) a jedenácté mistrovství sv ě ta (druhé u nás) se t ě šilo velkému zájmu ve ř ejnosti.

4 Charakteristika ledního hokeje Lední hokej je sportovní hra branková, jejíž d ě j se odehrává na lední ploše a je tvo ř en č inností všech hrá čů, zam ěř enou celkov ě na útok nebo obranu a jejímž cílem je, aby bruslící hrá č i vst ř elili kotou č, vedený hokejovou holí do branky soupe ř e. Ší ř ka variant č inností a rychlost jejich provád ě ní je dána jejich velkým po č tem, rozd ě leným podle ú č elu na herní č innosti jednotlivce, skupin nebo celého mužstva (Kostka, 1984).

5 Útočné herní činností jednotlivce Uvol ň ování hrá č e P ř ihrávání a zpracování Uvol ň ování hrá č e bez puku St ř elba Dorážení a te č ování

6 Obranné herní činnosti jednotlivce Obsazování hrá č e s kotou č em Odebírání kotou č e Obsazování hrá č e bez kotou č e Hra t ě lem Blokování st ř el a chytání Obrana prostoru

7 Činnost brankáře Branká ř provádí mnoho pohyb ů v prostoru brankovišt ě i mimo n ě j za ú č elem chycení kotou č e a zabrán ě ní vniknutí kotou č e za brankovou č áru. Z technického hlediska d ě líme č innosti branká ř e na: pohyb a základní postoj chytání a vyrážení zmenšování st ř eleckého úhlu č innost branká ř e p ř i p ř e č išt ě ní a v situaci 1-1 č innost p ř í zakrytém výhledu č innost p ř i h ř e mimo branku č innost s holí a p ř ihrávání

8 Herní kombinace Úto č né herní kombinace kombinace založená na principu „p ř ih ř ej a je ď " - p ř ihrávající hrá č najíždí do volného prostoru a dostává znovu kotou č kombinace založená na principu k ř ížení - dvojice hrá čů si vym ě ní místa kombinace založená na principu clon ě ní - hrá č se snaží zaujetím vhodného postavení znemožnit soupe ř i napadení spoluhrá č e s kotou č em kombinace založená na zp ě tné p ř ihrávce - p ř i které úto č ící hrá č, aby zabránil soupe ř i v napadení, p ř ihrává kotou č najížd ě jícímu spoluhrá č i dozadu do volného prostoru kombinace založená na vhazování - navazující na získání kotou č e p ř i vhazování kombinace p ř í zakládání úto č né akce kombinace p ř i zakon č ování úto č né akce ostatní

9 Herní kombinace Obranné herní kombinace kombinace založená na p ř ebírání - p ř i které si bránící hrá č i vym ěň ují na ur č itý č as soupe ř e a č elí tak jeho úto č né č innosti kombinace založená na principu osobního brán ě ní - dva obránci proti dv ě ma úto č ník ů m (2-2), t ř i bránící hrá č i proti t ř em úto č ník ů m (3-3) kombinace vznikající p ř i po č etní p ř evaze - jde o spolupráci proti úto č ným akcím, p ř i nichž jsou protihrá č i v po č etní p ř evaze kombinace založená na zdvojování- je to herní č innost dvojice hrá čů, p ř i které oba napadají soupe ř e s kotou č em

10 Herní systémy Obranné herní systémy zónový presink - je obranný systém, využívající princip zónové obrany, je zahajován okamžit ě po ztrát ě kotou č e územní obrana - je systém hry, p ř i kterém jednotliví hrá č i brání soupe ř i v pronikání k brance v p ř edem ur č ených územích (zónách) a neustále se v t ě chto územích p ř emís ť ují vzhledem k pohybu kotou č e osobní obrana - obranný systém je založen na principu volné a t ě sné osobní obrany a osobního presinku s p ř ebíráním, p ř edpokladem je dobrý obranný pohyb všech hrá čů kombinovaná obrana - je obranný systém, ve kterém hraje č ást hrá čů územní obranu a další hrá č i brání osobn ě.

11 Herní systémy Úto č né herní systémy rychlý protiútok-je úto č ný systém, vyzna č ující se rychlým p ř echodem z obrany do útoku a umož ň ující po vniknutí do úto č ného pásma okamžité zakon č ení akce st ř elbou postupný útok je realizován spoluprácí celého mužstva a zakon č uje ho hrá č v dobrém st ř eleckém postavení p ř esilová hra - je úto č ný systém používaný proti obran ě soupe ř e, oslabené o jednoho nebo dva vylou č ené hrá č e

12 Pravidla ledního hokeje H ř išt ě Maximální velikost: 61 m dlouhé a 30 m široké. Minimální velikost: 56 m dlouhé 26 m široké. Rohy musí být zaobleny v polom ě ru 7 až 8,5 m. Pro mistrovství IIHF musí být h ř išt ě 60 až 61 m dlouhé a 29 až 30m široké. Hrazení musí být minimáln ě 1,20 m a maximáln ě 1,22 m vysoké, m ěř eno od povrchu ledu. Ochranná skla, umíst ě ná nad hrazením na koncích h ř išt ě musí být 160 až 200 cm vysoká a musí dosahovat 4m p ř ed brankovou č áru ve sm ě ru ke st ř ednímu pásmu. Ochranná skla, umíst ě né na dlouhých stranách h ř išt ě musí být 80 až 120 cm vysoká, s výjimkou místa p ř ed hrá č skými lavicemi. Ledová plocha se podéln ě rozd ě lí p ě ti č árami, vyzna č enými p ř es celou ší ř ku h ř išt ě a pokra č ujícími kolmo do výše hrazení, č áry, vyzna č ené 4m od obou konc ů h ř išt ě, 5 cm široké a č ervené barvy se nazývají brankové č áry. Ledová plocha mezi ob ě ma brankovými č árami je rozd ě lena na t ř i stejné č ásti č árami 30cm širokými a modré barvy, které se nazývají modré č áry. Tyto č áry vymezují t ř i pásma, definovaná následovn ě : pro jedno mužstvo je pásmo, kde se nachází jeho branka, obranné pásmo pásmo uprost ř ed je st ř ední pásmo nejvzdálen ě jší pásmo od jeho branky je úto č né pásmo Č ára, která se nazývá st ř ední č ára, se nachází uprost ř ed h ř išt ě. Musí být 30 cm široká a č ervené barvy. Všechny body vhazování a kruhy, vyzna č ené na h ř išti, slouží k tomu, aby p ř i vhazování hrá č i zaujali místa tak, jak jim ur č í rozhod č í na za č átku hry, na za č átku každé t ř etiny a po každém p ř erušení hry. Plocha, která se nazývá kruh rozhod č ích, se vyzna č í na led ě jako p ů lkruh o polom ě ru 300 cm č ervenou č árou, 5cm širokou, bezprost ř edn ě p ř ed boxem pomocných rozhod č ích. Brankovišt ě se vyzna č í p ř ed každou brankou č ervenou č árou, 5cm širokou. Plocha brankovišt ě se vybarví sv ě tle mod ř e.

13 Pravidla ledního hokeje Branka Brankové ty č e jsou 1,22 m vysoké, stojí kolmo k ledové ploše a jsou od sebe vzdáleny 1,83 m. Hrá č ské lavice Na každé lavici je místo pro 16 hrá čů a 6 funkcioná řů mužstva. Trestné lavice: na každé trestné lavici je místo nejmén ě pro 5 hrá čů. Na obou koncích h ř išt ě za hrazením a ochranným sklem v prostoru branky se umístí dostate č n ě chrán ě né boxy, umož ň ující č innost brankovým rozhod č ím. Siréna Každé h ř išt ě musí být vybaveno sirénou č i jiným vhodným zvukovým za ř ízením pro pot ř eby č asom ěř i č e. Hodiny Každé h ř išt ě musí být vybaveno elektrickými hodinami (ukazatelem stavu utkání), aby diváci, hrá č i a č inovníci utkání byli p ř esn ě informováni o: názvech obou tým ů, odehraném č ase v každé t ř etin ě, který se po č ítá v minutách a vte ř inách od 0:00 do 20:00 trestech, které zbývá odpykat, alespo ň dvou hrá čů každého mužstva, s odpo č tem od stanovené výše do 0, skóre, oddechových č asech, s odpo č tem od 30 do 0 vte ř in p ř estávkách, s odpo č tem od 15 do 0 minut Za každou brankou musí být: č ervené sv ě tlo, které rozsvítí brankový rozhod č í, je-li dosaženo branky, zelené sv ě tlo, které rozsvítí automaticky elektrické hodiny, jakmile č asom ěř i č zastaví č as na konci každé t ř etiny.

14 Pravidla ledního hokeje Hrá č i v dresech P ř ed utkáním dodá vedoucí mužstva nebo trenér každého mužstva hlavnímu rozhod č ímu nebo zapisovateli seznam jmen a č ísel hrá čů a branká řů, kte ř í nastoupí v utkání, v č etn ě Jmen kapitána a náhradních kapitán ů. Každé mužstvo m ů že mít nanejvýš: 20 hrá čů v poli 2 branká ř e celkem 22 hrá čů Každé mužstvo ur č i kapitána a ne více než dva náhradní kapitány. Výstroj hrá čů a branká řů se skládá z holí, bruslí, ochranné výstroje a dres ů. Č inovníci na h ř išti jeden hlavní rozhod č í dva č ároví rozhod č í Národní svazy mají právo používat systému dvou rozhod č ích p ř i utkáních, která spadají výhradn ě pod jejich pravomoc. Č inovníci mimo h ř íšt ě dva brankoví rozhod č í jeden zapisovatel (s jedním nebo dv ě ma asistenty) jeden č asom ěř i č jeden hlasatel dva dohližitelé trest ů jeden video-rozhod č í (m ů že být vyžadován na mistrovstvích IIHF)

15 Pravidla ledního hokeje Hrá č i na led ě Mužstvo nesmí mít v pr ů b ě hu hry na led ě více než šest hrá čů. St ř ídání hrá čů a branká řů Podle podmínek, stanovených v této č ásti sm ě jí být hrá č i v poli a branká ř i st ř ídáni kdykoli b ě hem hry č i p ř i p ř erušení hry. Hrací doba Ř ádné utkání se skládá ze t ř í dvacetiminutových t ř etin č istého č asu a dvou patnáctiminutových p ř estávek. Mužstva si po každé t ř etin ě vym ě ní strany. Prodloužení V utkání play off, kdy musí být znám vít ě z, se utkání prodlouží o deset minut č istého č asu s náhlým vít ě zstvím. Nepadne-li branka, provád ě jí se až do rozhodnutí samostatné nájezdy. Oddechový č as Každé mužstvo m ů že v pr ů b ě hu ř ádné hrací doby nebo v prodloužení využít jeden t ř icetivte ř inový oddechový č as. Ur č ení výsledku utkání Mužstvo, které dosáhne v ě tšího po č tu branek v pr ů b ě hu t ř í dvacetiminutových t ř etin, je prohlášeno vít ě zem a do celkového po ř adí jsou mu p ř iznány dva body. Pokud je na konci utkání skóre obou mužstev vyrovnané, je utkání prohlášeno za nerozhodné a každému mužstvu se do celkového po ř adí p ř izná jeden bod.

16 Pravidla ledního hokeje Ur č ení výsledku utkání play off V utkání play off, kdy musí být znám vít ě z, se utkání prodlouží o deset minut č istého č asu prodloužení s náhlým vít ě zstvím. Nepadne-li branka, provád ě jí se až do rozhodnutí samostatné nájezdy. Postavení mimo hru Hrá č i úto č ícího mužstva nesm ě jí vjet do úto č ného pásma d ř íve než kotou č. Rozhodujícími hledisky p ř i posuzování postavení mimo hru jsou: postavení bruslí hrá č e - hrá č je v postavení mimo hru, jestliže má ob ě brusle za modrou č árou v úto č ném pásmu d ř íve, než kotou č celým objemem p ř ejde č áru poloha kotou č e - kotou č musí p ř ejít modrou č áru celým objemem do úto č ného pásma Výhoda p ř i postavení mimo hru Jestliže úto č ící hrá č vjede do úto č ného pásma d ř íve než kotou č, avšak bránící hrá č m ů že hrát kotou č em, č árový rozhod č í vzty č í paži na znamení výhody p ř i postavení mimo hru s výjimkou, že byl kotou č vyst ř elen na branku, což zp ů sobilo, že branká ř kotou č em hrál.

17 Pravidla ledního hokeje Zakázané uvoln ě ní Pro ú č ely tohoto pravidla je h ř išt ě rozd ě leno st ř ední č ervenou č árou na dv ě poloviny. Bod, kde se mužstvo, které m ě lo kotou č v držení, naposledy dotklo kotou č e, je rozhodující pro posouzení, zda došlo č i nedošlo k zakázanému uvoln ě ní. Jestliže hrá č mužstva, které má stejný nebo vyšší po č et hrá čů než protivník, vyst ř elí, odpálí č i usm ě rní kotou č z vlastní poloviny h ř išt ě za brankovou č áru soupe ř e, hra se p ř eruší pro zakázané uvoln ě ní. Vhazování se provede na koncovém bodu v obranném pásmu provinivšího se mužstva, blíže k místu, kde se naposledy dotklo kotou č e. Tresty Tresty se d ě lí na následující kategorie, ukazující dobu vylou č ení (v min.): menší trest (2) menší trest pro hrá č skou lavici (2) v ě tší trest (5) osobní trest (10) osobní trest do konce utkání disciplinární trest trest ve h ř e trestné st ř ílení Zvláštní pravidla pro ženy Celoobli č ejové masky. Všechny hrá č ky ledního hokeje musí nosit celoobli č ejové masky, odpovídající schváleným mezinárodním standard ů m.

18 Sledge hokej P ř ímým následníkem ledního hokeje je sledge hokej, který vznikl po č átkem šedesátých let v jednom švédském rehabilita č ním centru ve Stockholmu. Nám ě tem byla snaha n ě kolika bývalých hrá čů pokra č ovat v hokejové karié ř e i p ř es sv ů j t ě lesný nedostatek. A tak na kovové sán ě nasadili regulérní č epele z bruslí (což umožnilo kotou č i procházet pod t ě lem), na hole si nasadili držáky od kol a na jednom jeze ř e jižn ě od Stockholmu se pustili do soupe ř ení. Tehdy ješt ě bez branka řů. Sledge se brzy ujal a v roce 1969 už bylo ve Stockholmu regulérní p ě ti č lenné mužstvo, obsahující sice t ě lesn ě postižené, ale zdatné hrá č e. Ve stejném roce se ve Stockholmu uskute č nilo první mezinárodní sledge hokejové utkáni mezi místním mužstvem a týmem z norského Osla. B ě hem sedmdesátých let hrála mužstva z t ě chto dvou zemí jednou až dvakrát do roka. Mužstva za č ala vznikat i v dalších zemích, vznikaly týmy Velké Británie (1981), Kanady (1982), USA (1990), Estonska a Japonska (1993). Na paralympijských zimních hrách ve švédském Ornskoldsviku roku 1976 hrály dva švédské týmy ješt ě pouze exhibi č ní utkání, oficiáln ě byl sledge hokej za ř azen až na paralympiád ě v Lillehammeru 1994. V sou č asnosti dominují mezinárodni scén ě p ř edevším celky Kanady, Norska, Švédska, Velké Británie, USA, Japonska a Estonska, ale sledge hokej se rozší ř il i do N ě mecka, Holandska, Dánska, Č eské republiky, Ruska.

19 Další varianty hokeje Pozemní hokej Inline hokej Roll hokej

20 Lední hokej

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Mgr. Jan Charousek Liberec 2013 Lední hokej. Historie ledního hokeje Základy organizovaného ledního hokeje položil až v roce 1878 montrealský student."

Podobné prezentace


Reklamy Google