Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak omezit rizika ztráty duševního vlastnictví při působení v rozvojových zemích Ivan Voleš, konzultant HK ČR Praha 3. prosince 2015 HOSPODÁŘSKÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak omezit rizika ztráty duševního vlastnictví při působení v rozvojových zemích Ivan Voleš, konzultant HK ČR Praha 3. prosince 2015 HOSPODÁŘSKÁ."— Transkript prezentace:

1 Jak omezit rizika ztráty duševního vlastnictví při působení v rozvojových zemích Ivan Voleš, konzultant HK ČR Praha 3. prosince 2015 www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

2 ■ Cíle udržitelného rozvoje pro léta 2016-2030 schválené na VS OSN v září jsou vysoce náročné a jejich realizace si vyžádá mobilizaci všech zdrojů – veřejných, soukromých, domácích i zahraničních ■ Do jejich realizace bude třeba zapojit všechny hráče, včetně soukromého sektoru ■ Zapojení soukromého sektoru do rozvoje může mít nejrůznější formy – realizace projektů financovaných z veřejné pomoci nebo formou „blendingu“ - projekty v rámci cílených investic - charitativní aktivity - předávání know-how partnerům v rozvojových zemích - „couching MSP“, jejich zapojování do dodavatelských hodnotovývch řetězců ■ To vše zvyšuje expozici rizikům zneužití IPR, která bude stále narůstat Strana 2 Rozvojová agenda pro léta 2016 - 2020 www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

3 ■ Duševní vlastnictví spadající pod průmyslově právní ochranu ■ Patent ■ Užitný vzor ■ Průmyslový vzor ■ Ochranné známky ■ Označení původu ■ Zeměpisné označení ■ Firemní jméno ■ Duševní vlastnictví je chráněné v ČR příslušnými zákony harmonizované s právem EU ■ Úřad průmyslového vlastnictví ■ Česká obchodní inspekce, Policie ČR, soudy, státní zastupitelství, celní úřady, SZPI ■ Komora patentových zástupců ■ Mezinárodní spolupráce ČR je členem všech významných mezinárodních dohod Jsme členy WIPO, EPO, OHIM Strana 3 Práva duševního vlastnictví www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

4 ■ Udržení konkurenceschopnosti na globálním trhu si vyžaduje značné investice do VaV, nových výrobků, technické inovace, designu a označení. ■ Zajištění návratnosti investic si vyžaduje ochranu duševních práv ■ Opatření uvnitř firmy - utajení, ochrana obchodního tajemství, konkurenční doložky v PS ■ Zveřejnění řešení – znemožní přihlásit řešení k průmyslové právní ochraně vlastníkovi i konkurenci ■ Přihlášení řešení k průmyslové ochraně – součást dlouhodobé firemní strategie ■ Zohlednit všechny aspekty – jaké firmy se zabývají daným oborem, očekávaný směr vývoje oboru, jaká řešení jsou chráněna a v jaké teritoriu, kdy bude končit jejich ochrana, možnosti chráněné řešení obejít, za jakou cenu, zaměřit se na vlastní řešení nebo koupit licenci, jaká teritoria jsou volná Strana 4 Význam ochrany průmyslového vlastnictví www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

5 1 42 3 Někdo prodává nebo dováží patentovaný produkt nebo používá patentovaný proces bez vědomí vlastníka patentu Někdo používá všechny nebo některé produkty chráněné v rámci autorského práva bez svolení vlastníka Někdo vyrábí, nabízí nebo prodává výrobky podle zaregistrovaného designu pro komerční zisk Někdo užívá ochrannou známku, která je totožná nebo srovnatelná s tou, kterou má vlastník zaregistrovanou Strana 5 Hrozby porušení práv duševního vlastnictví www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY 6

6 Strana 6 Oprávněným vlastníkům vzniká hmotná i morální ztráta, protože za užívání jejich statků nedostávají zaslouženou odměnu Jde o negativní zásah do konkurenceschopnosti soutěžitelů na trhu, narušuje to fair play a stejné podmínky pro všechny aktéry na trhu. Má to negativní dopad na postavení a zájmy spotřebitelů – nelegální zboží nesplňuje kvalitativní a zdravotní předpisy, není možné uplatnit záruky atd. Důsledky poškozování chráněných DP www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

7 ■ Provést ocenění nehmotného majetku, zvážit zda náklady na jeho ochranu jsou adekvátní hodnotě a riziku zneužití ■ Zaregistrovat vlastní produkty, patenty, užitné vzory a ochranné známky ■ Zachovávat velkou opatrnost při navazování obchodních vztahů a realizaci dodávek – ověřovat si partnery, jejich solidnost, ochranu DP zakotvit do kontraktů a smluv ■ Využít obchodních a průmyslových komor k ověření postupu ochrany duševních práv v dané zemi. ■ Využít zastoupení ČR – obchodních radů, kanceláří CzechTradu ■ Do obchodních smluv a kontraktů zapracovat rozhodčí doložky – řešení sporů u RS HK a AK ČR nebo u Mezinárodního arbitrážního soudu ICC v Paříži Strana 7 Jak se bránit zcizování duševních práv I. www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

8 ■ V případě transferu chráněného know-how zvolit licenční ujednání a zajistit si náhradu za využívání předmětu ochrany. Licence mohou být exkluzivní, omezené místně a časově. Formou licence je i franchising ■ Seznámit se jak je v dané zemi chráněno DP, zda je země signatářem mezinárodních smluv o ochraně DP – Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví 1883, - Madridská dohoda o zápisu továrních nebo obchodních známek, - Smlouva o patentové spolupráci 1970, - Lisabonská dohoda na ochranu označení původu 1958, - Evropská patentová úmluva 1973, - TRIPS WTO - Nařízení EU Strana 8 Jak se bránit zcizování duševních práv II. www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

9 Specifika porušování práv k duševnímu vlastnictví v rozvojových zemích: -Nejčastější formou je kopírování, falšování průmyslového designu, neoprávněné využívání technického řešení, nelegální označování výrobků a služeb -- Cílem je dosáhnout finančního prospěchu na úkor majitele DP a na úkor ostatních prodejců a spotřebitelů -- Napodobování se vyskytuje porušováním práv na označení – padělky s falšovanými logem shodným nebo podobným s ochrannou známkou. Jde nejen o označování výrobků, ale i využívání k reklamě apod. -- Porušování ochrany označení původu -- Zneužívání patentů a průmyslových vzorů je nejčastější v průmyslově vyspělých RZ – BRICS, mnohdy i investory z vyspělých zemí Strana 9 Příklady nejčastějšího porušování průmyslových práv v rozvojových zemích www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

10  V případě porušení duševních práv je třeba podniknout kroky k jejich ochraně  Obvinění je třeba sdělit porušovateli – dopisem zaslaným přímo vlastníkem nebo jeho právním zástupcem. V dopise je třeba uvést skutečnosti porušení práv a požádat o nápravu. Upozornit, že v případě odmítnutí nápravy budou podniknuty právní kroky.  Porušení je třeba nahlásit kompetentním místům – orgánům, kde jsou duševní práva registrována a příslušným úřadům na ochranu duševních práv v zemi narušitele. Strana 10 Jak postupovat v případě porušení duševních práv www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

11  - Před rozhodnutím o podání žaloby soudu (ať již obchodnímu nebo rozhodčímu soudu)j je třeba zvážit, zda náklady budou adekvátní způsobené škodě.  Porušovateli je možné nabídnout dodatečné udělení souhlasu s použitím duševních práv za adekvátní vyrovnání.  Pokud soudní spor je nevyhnutelný, doporučujeme vyhledat kvalitního právního zástupce znalého patentového práva v zemi, kde bude probíhat soudní spor.  Počítat se tím, že spor o ochranu DP může probíhat roky a výsledek je velmi nejistý – viz příklady  Neztrácet optimismus, poučit se z vlastních chyb a vyvarovat se jejich opakování. Strana 11 Jak postupovat v případě porušení duševních práv www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

12 Děkuji za pozornost Ivan Voleš voles@komora.cz www.komora.cz Hospodářská komora České republiky, Freyova 27, 190 00 Praha 9 T: 266 721 300, E: office@komora.cz www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY


Stáhnout ppt "Jak omezit rizika ztráty duševního vlastnictví při působení v rozvojových zemích Ivan Voleš, konzultant HK ČR Praha 3. prosince 2015 HOSPODÁŘSKÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google