Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY PRÁV Z OCHRANNÉ ZNÁMKY 20.11.2013 Mgr. Boris Brázdil LTA Melzer Brázdil s.r.o. advokáti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY PRÁV Z OCHRANNÉ ZNÁMKY 20.11.2013 Mgr. Boris Brázdil LTA Melzer Brázdil s.r.o. advokáti."— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY PRÁV Z OCHRANNÉ ZNÁMKY 20.11.2013 Mgr. Boris Brázdil LTA Melzer Brázdil s.r.o. advokáti

2 1.Právní rámec  Právní předpisy České republiky – soukromé právo •zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (ZOZ) •prováděcí vyhláška č. 97/2004 Sb. k zákonu o ochranných známkách •zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z duševního vlastnictví (ZVPDV) •zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (ObčZ) •zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ObchZ) •zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (OSŘ)  Právní předpisy České republiky – veřejné právo •zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník •zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví (ZOO) •zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (ZOS) 2

3  Předpisy Evropské unie •nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce Společenství •nařízení Rady ES č. 1383/2003 o opatřeních proti zboží podezřelému z porušení práv duševního vlastnictví  Mezinárodní smlouvy •Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (64/1975 Sb.) •Madridská dohoda o potlačování falešných údajů o původu zboží (64/1963 Sb.) •Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (191/1995 Sb.) 3

4 2.Druhy ochranných známek v České republice  Národní ochranné známky zapisované Úřadem průmyslového vlastnictví  Mezinárodní ochranné známky podle Madridské úmluvy (Úmluva) a Protokolu k této Úmluvě  zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách (směrnice č. 89/104/EHS)  zákon č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví  Ochranné známky Společenství zapisované Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu  nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce Společenství  zákon č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 4

5 3.Subjekty  Oprávněné osoby  vlastník ochranné známky  oprávněný uživatel ochranné známky  Osoby porušující práva z ochranné známky  Úřad průmyslového vlastnictví  Orgány veřejné moci  Celní správa  ČOI  Státní zastupitelství  Soudy 5

6 4.Základní práva vlastníka ochranné známky  Výlučné právo užívat ochrannou známku  právo umístit ochrannou známku na výrobky a obaly  právo nabízet výrobky pod ochrannou známkou, uvádět je na trh a skladovat  právo dovážet a vyvážet výrobky pod ochrannou známkou  právo užívat ochrannou známku na obchodních listinách a v reklamě  Právo vyloučit z tohoto užívání třetí osoby (tzv. zápovědní právo)  právo zakázat užívání označení shodného s ochrannou známkou  právo zakázat užívání označení, u kterého existuje pravděpodobnost záměny s ochrannou známkou  Právo používat ochrannou známku  oprávnění udělit licenci  Právo ochrannou známkou disponovat  právo převést ochrannou známku  právo zatížit ochrannou známku zástavním právem 6

7 5. Právní prostředky ochrany práv z ochranné známky  Soukromoprávní prostředky ochrany  žádost nebo žaloba na poskytnutí informace (§3 ZVPPV)  zajištění předmětu důkazního prostředku (§ 78b OSŘ)  návrh na vydání předběžného opatření (§74 a násl. OSŘ)  civilní žaloba (§79 a násl. OSŘ)  Veřejnoprávní prostředky ochrany  žádost o zásah celního úřadu  podnět ke kontrole ČOI  trestně právní aspekty porušení práv z ochranné známky 7

8 6.Žádost nebo žaloba na poskytnutí informace o původu a distribučních sítích zboží a služeb (§3 ZVPDV)  Žádost nebo žaloba směřuje k osobám, které a.drží zboží porušující právo k ochranné známce b.užívají služby porušující právo k ochranné známce c.poskytují služby užívané při činnostech porušující právo k ochranné známce d.jsou osobami uvedenými pod písm. a, b nebo c, označeny jako osoby účastnící se výroby, zpracování, skladování nebo distribuce zboží či poskytování služeb  Informace musí být povinnou osobou poskytnuta v přiměřené době  Informace musí obsahovat údaje o  obchodní firmě a sídle výrobce, zpracovatele, skladovatele, distributora, dodavatele nebo předchozího držitele zboží nebo služby  údaje o vyrobeném, zpracovaném, dodaném, skladovaném, přijatém nebo objednaném množství a o ceně obdržené za dané zboží a služby 8

9 7. Zajištění předmětu důkazního prostředku (§ 78b a násl. OSŘ)  Na návrh oprávněného za účelem provedení důkazu soud zajistí  zboží nebo přiměřený vzorek zboží, jehož výrobou bylo porušeno právo  materiál a nástroje, které byly použity k výrobě nebo rozšiřování zboží  dokumenty týkající se zboží  Účastníkem řízení o zajištění je oprávněný a osoba mající důkazní prostředek u sebe  Soud může uložit oprávněnému povinnost složit jistotu až ve výši 100.000,- Kč  Soud uloží oprávněnému povinnost podat ve stanovené lhůtě žalobu 9

10 10 8.Předběžné opatření (§ 74 a násl. OSŘ)  Je nařizováno jak před, tak i po zahájení soudního řízení  Účel předběžného opatření:  zatímně upravit poměry účastníků soudního řízení nebo  zajištění výkonu soudního rozhodnutí  Navrhovatel je povinen složit jistotu ve výši 50.000,- Kč  Soud rozhodne o návrhu do 7 dnů od podání  Předběžným opatřením je uložena povinnost  nenakládat s určitými věcmi nebo právy  něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet  Soud uloží navrhovateli, aby podal ve stanovené lhůtě žalobu

11 11 9. Civilní žaloba (§ 79 a násl. OSŘ) Druhy nároků: nároky nepeněžité povahy, nároky peněžité povahy a nároky smíšené povahy  Nároky nepeněžité povahy (§ 4 ZVPDV)  stažení výrobku z trhu  trvalé odstranění nebo zničení těchto výrobků  stažení, odstranění nebo zničení materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo z ochranné známky  Nároky peněžité povahy (§ 5 ZVPDV)  náhrada škody včetně ušlého zisku  právo na vydání bezdůvodného obohacení, které porušovatel získal  Nároky smíšené povahy  právo na přiměřené zadostiučinění  právo uveřejnit rozsudek na náklady porušovatele

12 12 10. Nekalá soutěž (§ 44 - 55 ObchZ)  Pojem tzv. Generální klausule  jednání v hospodářské soutěži  jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže  je způsobilé přivodit újmu jinými soutěžitelům, spotřebitelem nebo dalším zákazníkem  Klamavé označení zboží a služeb (§ 46 ObchZ)  Vyvolání nebezpečí záměny (§ 47 ObchZ)  Nároky z nekalé soutěže  nárok na zdržení se protiprávního jednání  nárok na přiměřené zadostiučinění (i v penězích)  nárok na náhradu škody  nárok na vydání bezdůvodného obohacení

13 13 11. Spolupráce s celním úřadem  Kompetence celního úřadu dané  zákonem č. 191/1999 Sb., ZOO (nařízení Rady ES č. 1383/2003)  zákonem č. 634/1992 Sb., ZOS  Postup celního úřadu dle ZOO  zajišťuje zboží, o němž je důvodné podezření, že jeho výrobou nebo úpravou byla porušena práva  zajišťuje zničení tohoto zboží  vyřazuje zboží z obchodování  projednává přestupky a správní delikty  Návrh majitele práv na zahájení řízení o určení, že zadržené zboží je padělek  Přestupky  Správní delikty

14 14 12. Spolupráce s ČOI  Předložení dokumentace k provedení posouzení výrobků nebo služeb  osvědčení o registraci ochranné známky  licenční smlouva  fotografie originálních výrobků a padělků, katalogy atd.  Informace o místě výskytu padělků  Složení přiměřené jistoty za účelem úhrady nákladů  Ukládaná opatření (zajištění, vydání, odnětí, propadnutí, zabrání, zničení)  Ukládané sankce  pokuta dle zákona na ochranu spotřebitele až 50.000.000,- Kč  pořádkové pokuty až 50.000,- Kč za maření, narušování nebo jiné ztěžování kontroly

15 Děkujeme za pozornost! 15

16 LTA Melzer Brázdil s.r.o. advokáti Anglická 140/20, 120 00 Praha 2 Tel: +420 246 089 010 Boris Brázdil, advokát Boris.Brazdil@LTApartners.com 16 Kontakt


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY PRÁV Z OCHRANNÉ ZNÁMKY 20.11.2013 Mgr. Boris Brázdil LTA Melzer Brázdil s.r.o. advokáti."

Podobné prezentace


Reklamy Google