Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY PRÁV Z OCHRANNÉ ZNÁMKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY PRÁV Z OCHRANNÉ ZNÁMKY"— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY PRÁV Z OCHRANNÉ ZNÁMKY
Mgr. Boris Brázdil LTA Melzer Brázdil s.r.o. advokáti

2 1. Právní rámec Právní předpisy České republiky – soukromé právo
zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (ZOZ) prováděcí vyhláška č. 97/2004 Sb. k zákonu o ochranných známkách zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z duševního vlastnictví (ZVPDV) zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (ObčZ) zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ObchZ) zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (OSŘ) Právní předpisy České republiky – veřejné právo zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví (ZOO) zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (ZOS)

3 Předpisy Evropské unie
nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce Společenství nařízení Rady ES č. 1383/2003 o opatřeních proti zboží podezřelému z porušení práv duševního vlastnictví Mezinárodní smlouvy Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (64/1975 Sb.) Madridská dohoda o potlačování falešných údajů o původu zboží (64/1963 Sb.) Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (191/1995 Sb.)

4 2. Druhy ochranných známek v České republice
Národní ochranné známky zapisované Úřadem průmyslového vlastnictví Mezinárodní ochranné známky podle Madridské úmluvy (Úmluva) a Protokolu k této Úmluvě zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách (směrnice č. 89/104/EHS) zákon č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví Ochranné známky Společenství zapisované Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce Společenství

5 3. Subjekty Oprávněné osoby vlastník ochranné známky
oprávněný uživatel ochranné známky Osoby porušující práva z ochranné známky Úřad průmyslového vlastnictví Orgány veřejné moci Celní správa ČOI Státní zastupitelství Soudy

6 4. Základní práva vlastníka ochranné známky
Výlučné právo užívat ochrannou známku právo umístit ochrannou známku na výrobky a obaly právo nabízet výrobky pod ochrannou známkou, uvádět je na trh a skladovat právo dovážet a vyvážet výrobky pod ochrannou známkou právo užívat ochrannou známku na obchodních listinách a v reklamě Právo vyloučit z tohoto užívání třetí osoby (tzv. zápovědní právo) právo zakázat užívání označení shodného s ochrannou známkou právo zakázat užívání označení, u kterého existuje pravděpodobnost záměny s ochrannou známkou Právo používat ochrannou známku oprávnění udělit licenci Právo ochrannou známkou disponovat právo převést ochrannou známku právo zatížit ochrannou známku zástavním právem

7 5. Právní prostředky ochrany práv z ochranné známky
Soukromoprávní prostředky ochrany žádost nebo žaloba na poskytnutí informace (§3 ZVPPV) zajištění předmětu důkazního prostředku (§ 78b OSŘ) návrh na vydání předběžného opatření (§74 a násl. OSŘ) civilní žaloba (§79 a násl. OSŘ) Veřejnoprávní prostředky ochrany žádost o zásah celního úřadu podnět ke kontrole ČOI trestně právní aspekty porušení práv z ochranné známky

8 6. Žádost nebo žaloba na poskytnutí informace o původu a distribučních sítích zboží a služeb (§3 ZVPDV) Žádost nebo žaloba směřuje k osobám, které drží zboží porušující právo k ochranné známce užívají služby porušující právo k ochranné známce poskytují služby užívané při činnostech porušující právo k ochranné známce jsou osobami uvedenými pod písm. a, b nebo c, označeny jako osoby účastnící se výroby, zpracování, skladování nebo distribuce zboží či poskytování služeb Informace musí být povinnou osobou poskytnuta v přiměřené době Informace musí obsahovat údaje o obchodní firmě a sídle výrobce, zpracovatele, skladovatele, distributora, dodavatele nebo předchozího držitele zboží nebo služby údaje o vyrobeném, zpracovaném, dodaném, skladovaném, přijatém nebo objednaném množství a o ceně obdržené za dané zboží a služby

9 7. Zajištění předmětu důkazního prostředku (§ 78b a násl. OSŘ)
Na návrh oprávněného za účelem provedení důkazu soud zajistí zboží nebo přiměřený vzorek zboží, jehož výrobou bylo porušeno právo materiál a nástroje, které byly použity k výrobě nebo rozšiřování zboží dokumenty týkající se zboží Účastníkem řízení o zajištění je oprávněný a osoba mající důkazní prostředek u sebe Soud může uložit oprávněnému povinnost složit jistotu až ve výši ,- Kč Soud uloží oprávněnému povinnost podat ve stanovené lhůtě žalobu

10 8. Předběžné opatření (§ 74 a násl. OSŘ)
Je nařizováno jak před, tak i po zahájení soudního řízení Účel předběžného opatření: zatímně upravit poměry účastníků soudního řízení nebo zajištění výkonu soudního rozhodnutí Navrhovatel je povinen složit jistotu ve výši ,- Kč Soud rozhodne o návrhu do 7 dnů od podání Předběžným opatřením je uložena povinnost nenakládat s určitými věcmi nebo právy něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet Soud uloží navrhovateli, aby podal ve stanovené lhůtě žalobu

11 9. Civilní žaloba (§ 79 a násl. OSŘ)
Druhy nároků: nároky nepeněžité povahy, nároky peněžité povahy a nároky smíšené povahy Nároky nepeněžité povahy (§ 4 ZVPDV) stažení výrobku z trhu trvalé odstranění nebo zničení těchto výrobků stažení, odstranění nebo zničení materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo z ochranné známky Nároky peněžité povahy (§ 5 ZVPDV) náhrada škody včetně ušlého zisku právo na vydání bezdůvodného obohacení, které porušovatel získal Nároky smíšené povahy právo na přiměřené zadostiučinění právo uveřejnit rozsudek na náklady porušovatele

12 10. Nekalá soutěž (§ 44 - 55 ObchZ)
Pojem tzv. Generální klausule jednání v hospodářské soutěži jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže je způsobilé přivodit újmu jinými soutěžitelům, spotřebitelem nebo dalším zákazníkem Klamavé označení zboží a služeb (§ 46 ObchZ) Vyvolání nebezpečí záměny (§ 47 ObchZ) Nároky z nekalé soutěže nárok na zdržení se protiprávního jednání nárok na přiměřené zadostiučinění (i v penězích) nárok na náhradu škody nárok na vydání bezdůvodného obohacení

13 11. Spolupráce s celním úřadem
Kompetence celního úřadu dané zákonem č. 191/1999 Sb., ZOO (nařízení Rady ES č. 1383/2003) zákonem č. 634/1992 Sb., ZOS Postup celního úřadu dle ZOO zajišťuje zboží, o němž je důvodné podezření, že jeho výrobou nebo úpravou byla porušena práva zajišťuje zničení tohoto zboží vyřazuje zboží z obchodování projednává přestupky a správní delikty Návrh majitele práv na zahájení řízení o určení, že zadržené zboží je padělek Přestupky Správní delikty

14 12. Spolupráce s ČOI Předložení dokumentace k provedení posouzení výrobků nebo služeb osvědčení o registraci ochranné známky licenční smlouva fotografie originálních výrobků a padělků, katalogy atd. Informace o místě výskytu padělků Složení přiměřené jistoty za účelem úhrady nákladů Ukládaná opatření (zajištění, vydání, odnětí, propadnutí, zabrání, zničení) Ukládané sankce pokuta dle zákona na ochranu spotřebitele až ,- Kč pořádkové pokuty až ,- Kč za maření, narušování nebo jiné ztěžování kontroly

15 Děkujeme za pozornost!

16 Kontakt LTA Melzer Brázdil s.r.o. advokáti
Anglická 140/20, Praha 2 Tel: Boris Brázdil, advokát


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY PRÁV Z OCHRANNÉ ZNÁMKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google