Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel."— Transkript prezentace:

1 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I) Mezinárodní příslušnost soudů

2 Nařízení Brusel I Nahrazuje Bruselskou úmluvu z roku 1968 (v textu nařízení přijaty pouze drobné změny) Nahrazuje Bruselskou úmluvu z roku 1968 (v textu nařízení přijaty pouze drobné změny) Zabývá se mezinárodní příslušností (pravomocí) soudů a uznáním a výkonem rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Zabývá se mezinárodní příslušností (pravomocí) soudů a uznáním a výkonem rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

3 Nařízení Brusel I – Postavení Dánska V roce 1997, kdy byla vytvářena Amsterodamská smlouva, se členské státy dohodly na zvláštním protokolu „Protokol o postavení Dánska“ V roce 1997, kdy byla vytvářena Amsterodamská smlouva, se členské státy dohodly na zvláštním protokolu „Protokol o postavení Dánska“ „Ustanovení hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství, opatření přijatá podle zmíněné hlavy, ustanovení mezinárodních smluv uzavřených společenstvím podle zmíněné hlavy, jakož i rozhodnutí Soudního dvora, kterými jsou taková ustanovení nebo opatření vykládána, nejsou pro Dánsko závazná nebo použitelná;tato ustanovení, opatření nebo rozhodnutí se v žádném případě nedotýkají pravomocí, práv a povinností Dánska; tato ustanovení, opatření nebo rozhodnutí se v žádném případě nedotýkají acquis communautaire, ani nejsou součástí práva Společenství vztahujícího se na Dánsko.“ „Ustanovení hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství, opatření přijatá podle zmíněné hlavy, ustanovení mezinárodních smluv uzavřených společenstvím podle zmíněné hlavy, jakož i rozhodnutí Soudního dvora, kterými jsou taková ustanovení nebo opatření vykládána, nejsou pro Dánsko závazná nebo použitelná;tato ustanovení, opatření nebo rozhodnutí se v žádném případě nedotýkají pravomocí, práv a povinností Dánska; tato ustanovení, opatření nebo rozhodnutí se v žádném případě nedotýkají acquis communautaire, ani nejsou součástí práva Společenství vztahujícího se na Dánsko.“

4 Nařízení Brusel I – Postavení Dánska Nicméně v roce 2005 – úroveň justiční spolupráce vzrostla již natolik, že postavení Dánska začalo představovat překážku důsledného prosazování zjednodušení formalit při vzájemném uznávání a výkonu soudních rozhodnutí ------> vzájemná jednání vedla k uzavření mezinárodní smlouvy mezi Evropským společenství a Dánskem - Dohoda mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech jménem Společenství (OJ 16/11/2005 L299 p. 62) Nicméně v roce 2005 – úroveň justiční spolupráce vzrostla již natolik, že postavení Dánska začalo představovat překážku důsledného prosazování zjednodušení formalit při vzájemném uznávání a výkonu soudních rozhodnutí ------> vzájemná jednání vedla k uzavření mezinárodní smlouvy mezi Evropským společenství a Dánskem - Dohoda mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech jménem Společenství (OJ 16/11/2005 L299 p. 62)

5 Nařízení Brusel I – Postavení Dánska Na základě této dohody se ustanovení nařízení Brusel I použijí na vztahy mezi Společenstvím a Dánském (s výjimkou ustanovení v dohodě uvedených) Na základě této dohody se ustanovení nařízení Brusel I použijí na vztahy mezi Společenstvím a Dánském (s výjimkou ustanovení v dohodě uvedených) Uzavřená dohoda je mezinárodní smlouvou, ustanovení nařízení Brusel I se na Dánsko aplikují dle pravidel mezinárodního práva veřejného. (ne komunitárního práva). Uzavřená dohoda je mezinárodní smlouvou, ustanovení nařízení Brusel I se na Dánsko aplikují dle pravidel mezinárodního práva veřejného. (ne komunitárního práva). Vstoupila v účinnost – 1.7. 2007. Vstoupila v účinnost – 1.7. 2007.

6 Nařízení Brusel I Základní charakteristika 76 ustanovení, rozdělených do osmi kapitol: 76 ustanovení, rozdělených do osmi kapitol: I – oblast působnosti II – příslušnost (pravomoc) III – uznávání a výkon IV – veřejné listiny a soudní smíry V – obecná ustanovení VI – přechodná ustanovení VII – vztah k jiným nástrojům VIII- závěrečná ustanovení

7 Nařízení Brusel I Oblast působnosti Věcná působnost – článek 1 Nařízení – použije se na občanské a obchodní věci Věcná působnost – článek 1 Nařízení – použije se na občanské a obchodní věci Místní působnost – žalovaný musí mít domicil v členském státě EU (kromě Dánska) Místní působnost – žalovaný musí mít domicil v členském státě EU (kromě Dánska) Časová působnost – od 1. března 2002 Časová působnost – od 1. března 2002 Musí být dán mezinárodní prvek (vykládá se extenzivně – případ Owusu – ECJ Case C 281/02 of 1 March 2005) Musí být dán mezinárodní prvek (vykládá se extenzivně – případ Owusu – ECJ Case C 281/02 of 1 March 2005)

8 Nařízení Brusel I Věcná působnost Článek 1 nařízení: občanské a obchodní věci, bez ohledu na druh soudu. Článek 1 nařízení: občanské a obchodní věci, bez ohledu na druh soudu. Musí jít o věci soukromého práva ?– Případ Volker Sonntag v. A. Waidman ECJ Case – C- 172/91 of 21 April 1993 – německý žák zahynul na školním výletě v Itálii – jeho rodiče podali v Německu žalobu na náhradu škody proti učiteli – v Německu je povolání učitele chápáno jako výkon veřejné funkce (postavení učitele je upraveno normami veřejného práva). Musí jít o věci soukromého práva ?– Případ Volker Sonntag v. A. Waidman ECJ Case – C- 172/91 of 21 April 1993 – německý žák zahynul na školním výletě v Itálii – jeho rodiče podali v Německu žalobu na náhradu škody proti učiteli – v Německu je povolání učitele chápáno jako výkon veřejné funkce (postavení učitele je upraveno normami veřejného práva).

9 Nařízení Brusel I Věcná působnost Negativní vymezení: článek 1 odst. 2 Negativní vymezení: článek 1 odst. 2 a) věci osobního stavu, způsobilosti fyzické osoby k právům a právním úkonům, majetkové vztahy mezi manželi a dědění, včetně dědění ze závěti; b) konkursy, vyrovnání a podobná řízení; c) sociální zabezpečení, d) rozhodčí řízení.

10 Nařízení Brusel I Příslušnost Určuje soudy kterého členského státu budou příslušné ve věci jednat a rozhodovat (mezinárodní příslušnost soudů). Určuje soudy kterého členského státu budou příslušné ve věci jednat a rozhodovat (mezinárodní příslušnost soudů). Musí být odlišováno od příslušnosti soudů v národním kontextu – vztahy působnosti mezi soudy jednoho členského státu- regulováno národním právem. Musí být odlišováno od příslušnosti soudů v národním kontextu – vztahy působnosti mezi soudy jednoho členského státu- regulováno národním právem.

11 Nařízení Brusel I Systém příslušnosti

12 Nařízení Brusel I Příslušnost– základní pravidlo Základní pravidlo příslušnosti – čl. 2 nařízení: Základní pravidlo příslušnosti – čl. 2 nařízení: „Nestanoví-li toto nařízení jinak, mohou být osoby, které mají bydliště na území některého členského státu, bez ohledu na svou státní příslušnost žalovány u soudů tohoto členského státu. “. Actor sequitur forum rei (žalobce následuje žalovaného).

13 Nařízení Brusel I Pravomoc – základní pravidlo Interpretace pojmu „domicil“ – články 59-61. Interpretace pojmu „domicil“ – články 59-61. Soud by měl při interpretaci pojmu „domicil (bydliště)“ aplikovat své národní právo. Soud by měl při interpretaci pojmu „domicil (bydliště)“ aplikovat své národní právo. Společnosti nebo jiné právnické osoby, (sdružení právnických nebo fyzických osob) : Společnosti nebo jiné právnické osoby, (sdružení právnických nebo fyzických osob) : a) sídlo, b) ústředí nebo c) hlavní provozovna.

14 Nařízení Brusel I Zvláštní příslušnost Články 5-7 – alternativní příslušnost k příslušnosti založené na základním pravidle dle čl.2. Články 5-7 – alternativní příslušnost k příslušnosti založené na základním pravidle dle čl.2. Přináší možnost „vybrat si (opt out)“ nejvhodnější soudy – možnost „udržet řízení“ v „mém“ státě. Přináší možnost „vybrat si (opt out)“ nejvhodnější soudy – možnost „udržet řízení“ v „mém“ státě.

15 Nařízení Brusel I Zvláštní příslušnost Článek 5 – a) místo plnění b) výživné c) protiprávní jednání d) žalobu na náhradu škody nebo žalobu o uvedení do původního stavu vyvolanou jednáním, které je trestným činem, e) spory vyplývající z provozování pobočky, zastoupení nebo jiné provozovny, f) trust g) zaplacení odměny za pomoc nebo záchrany nákladu nebo zboží

16 Nařízení Brusel I Zvláštní příslušnost Článek 5 odst. 1 – místo plnění Osoba, která má domicil v jednom členském státu, může být souzena v jiném členském státu: pokud předmět sporu tvoří smlouva nebo nároky ze smlouvy, u soudu místa, kde závazek, o nějž se jedná, byl nebo měl být splněn; místo plnění je nařízením definováno. místo plnění je nařízením definováno.

17 Nařízení Brusel I Zvláštní příslušnost Příklad: Švédská společnost objedná zboží od slovenské společnosti. Slovenská společnost dodá zboží do Švédska dle smlouvy, ale švédská společnost neuhradí dohodnutou cenu s odvoláním na sníženou kvalitu dodaného zboží. Soudy kterého státu budou příslušné ve věci jednat a rozhodovat?

18 Nařízení Brusel I Zvláštní příslušnost Článek 5 odst. 2 –výživné Článek 5 odst. 2 –výživné,,,,, u soudu místa, kde má oprávněná osoba k výživě bydliště nebo místo obvyklého pobytu,,,,,,, Příklad: ECJ Case C- 433/01 of 15 January Mr. Blijdenstein žije v Nizozemí. Jeho dcera získala v Bavorsku, kde studuje, studijní grant. Bavorsko později podalo žalobu na pana Blijdenstein na náhradu těchto částek a to u svých soudů. Jsou bavorské soudy příslušné ve věci jednat a rozhodovat?

19 Nařízení Brusel I Zvláštní příslušnost Čl. 5 odst. 3 – protiprávní jednání Čl. 5 odst. 3 – protiprávní jednání ………. ve věcech týkajících se protiprávního jednání či jednání, které je postaveno na roveň protiprávnímu jednání, u soudu místa, kde došlo nebo může dojít ke škodné události; …… Problematická je interpretace pojmu „škodná událost“: Rozhodnutí Mines de Potasses d´Alsace – fr. společnost nechala vytéct průmyslový odpad do Rýna – zahradníci v Nizozemí podali žalobu v Nizozemí. ECJ Case 21/76 of 30 November 1976

20 Nařízení Brusel I Zvláštní příslušnost Škodná událost – další rozhodnutí Škodná událost – další rozhodnutí Kronhofer – ECJ Case 168/2002 Kronhofer – ECJ Case 168/2002 Pan Kronhofer byl přesvědčen německou společeností, aby si nakoupil akcie. Posléze zjistil, že nákup pro něj nebyl výhodný. Podal žalobu proti společnosti v Rakousku, kde měl domicil s tím, že dle jeho názoru došlo ke škodné události v Rakousku, kde se snížil stav jeho účtu. Shevil case –ECJ Case 68/93

21 Nařízení Brusel I Zvláštní příslušnost Článek 6 – „pending cases“ – závislé případy Článek 6 – „pending cases“ – závislé případy a) Více žalovaných – tam, kde má domicil kterýkoli z nich, Rozhodnutí Soudního dvora C ‑ 462/06 Glaxosmithkline v Rouard Rozhodnutí Soudního dvora C ‑ 462/06 Glaxosmithkline v Rouard „Pravidlo zvláštní příslušnosti stanovené v čl. 6 bodě 1 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech nemůže být použito na spor spadající do oddílu 5 kapitoly II uvedeného nařízení, který se týká pravidel příslušnosti použitelných v oblasti individuálních pracovních smluv. „ b) jedná-li se o žalobu o záruku nebo o intervenční žalobu, c) Vzájemné žaloby d) Smlouva nebo nároky ze smlouvy, kde je možné spojit s žalobou týkající se věcných práv k nemovitostem (tentýž žalovaný)

22 Nařízení Brusel I Výlučná příslušnost Čl. 22 zakládá příslušnost bez ohledu na domicil žalovaného : Čl. 22 zakládá příslušnost bez ohledu na domicil žalovaného :Např: pro řízení, jejichž předmětem jsou věcná práva k nemovitostem a nájem nemovitostí, soudy členského státu, na jehož území se nemovitost nachází. pro řízení, jejichž předmětem jsou věcná práva k nemovitostem a nájem nemovitostí, soudy členského státu, na jehož území se nemovitost nachází. pro řízení, jejichž předmětem je platnost zápisů do veřejných rejstříků, soudy členského státu, na jehož území jsou tyto rejstříky vedeny; pro řízení, jejichž předmětem je platnost zápisů do veřejných rejstříků, soudy členského státu, na jehož území jsou tyto rejstříky vedeny;

23 Nařízení Brusel I Ujednání o příslušnosti (prorogační dohoda) Čl.23 Čl.23 „ If the parties, one or more of whom is domiciled in a Member State, have agreed that a court or the courts of a Member State are to have jurisdiction to settle any disputes which have arisen or which may arise in connection with a particular legal relationship, that court or those courts shall have jurisdiction. Such jurisdiction shall be exclusive unless the parties have agreed otherwise.“ „ Dohodnou-li se strany, z nichž alespoň jedna má bydliště na území členského státu, že v již vzniklém nebo budoucím sporu z určitého právního vztahu má příslušnost soud nebo soudy tohoto členského státu, je příslušný soud nebo soudy tohoto státu. Pokud se strany nedohodnou jinak, je tato příslušnost výlučná.“ Zásadně není použitelné v: pojištění, spotřebitelské smlouvy, individuální prácovní smlouvy

24 Nařízení Brusel I příslušnost založená dostavením se I když nařízení zakládá příslušnost jiných soudů – soudy jiného členského státu mají ve věci příslušnost, pokud se žalovaný dostaví k jednání k těmto soudům, resp. k jednomu z nich. I když nařízení zakládá příslušnost jiných soudů – soudy jiného členského státu mají ve věci příslušnost, pokud se žalovaný dostaví k jednání k těmto soudům, resp. k jednomu z nich. Neuplatňuje se: Neuplatňuje se: a) v případě výlučné příslušnosti, b) pokud se žalovaný dostaví pouze, aby namítl nedostatek příslušnosti.


Stáhnout ppt "Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel."

Podobné prezentace


Reklamy Google