Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské právo civilního procesu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské právo civilního procesu"— Transkript prezentace:

1 Evropské právo civilního procesu
Povinně – volitelný kurz – magisterské studium Právo a právní věda, navazující magisterské studium Politologie Rozsah 0+0+2 Podmínky absolvování – povinná účast na seminářích, povolena 1 absence (na bloku) 20 bodů/ 3 testy po 10 bodech

2 Obsahová náplň 23.2. – Pojem, úvod, historické souvislosti, Nařízení Brusel I – mezinárodní příslušnost soudů 9.3. – Nařízení Brusel I – uznání a výkon rozhodnutí, Nařízení o evropském exekučním titulu pro nesporné nároky, Workshop – řešení praktických příkladů – nařízení Brusel I 23.3. Test č. 1 – nařízení Brusel I, evropský exekuční titul pro nesporné nároky Nařízení Brusel IIbis 6.4. Nařízení Brusel IIbis – Workshop, Test č. 2 – nařízení Brusel IIbis 20.4. Nařízení o doručování soudních a mimosoudních písemností, Nařízení o provádění důkazů, Nařízení o evropském platebním rozkazu, nařízení o řízení o drobných nárocích, nařízení o úpadkových řízeních 4.5. Doručování, dokazování, platební rozkaz, drobné nároky – praktické příklady – test č. 3 – doručování, dokazování, platební rozkaz, úpadek

3 Literatura ke studiu Studijní literatura
Rozehnalová, N., Týč, V.: Evropský justiční prostor v civilních otázkách, MU Brno, 2 vydání, 2006 Série článků v Právním fóru od 2/2005 Přednášky

4 Úvod – historické souvislosti
Evropské právo civilního procesu – justiční spolupráce ve věcech civilních Úvod – historické souvislosti

5 Obecná charakteristika
Pojem „Evropský civilní proces“ není oficiálním pojmem, oficiální je pojem „justiční spolupráce v civilních věcech“, popř. „Evropský justiční prostor ve věcech civilních (prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti)“ Může být charakterizován jako soubor aktů evropského práva (acquis communautaire a unijního práva + mezinárodní smlouvy mezi členskými státy) zabývající s ohledem na mezinárodní prvek a vzájemnou soudní spolupráci členských států vybranými instituty národního práva, jež jsou obecně považovány za součást civilního procesu.

6 Obecná charakteristika
Civilní proces: odvětví veřejného práva postup soudů a jiných procesních subjektů při poskytování ochrany soukromoprávním vztahům právo formální povahy základním pramenem na zákonné úrovni je o.s.ř.

7 Obecná charakteristika
V rámci českého právního řádu se původně chápalo jen jako součást mezinárodního práva soukromého (obecné zhodnocení problému z mezinárodního hlediska). Po vstupu ČR do Evropské unie – výrazný vliv na národní právo, řeší konkrétní problémy a otázky – aplikace evropského práva v národním kontextu.

8 Historický vývoj Evropská společenství byla primárně založena pouze za účelem ekonomické spolupráce. Volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu ---> zvýšení sporů s mezinárodním prvkem. Původně – Evropská společenství neměla v dané věci pravomoc, pouze čl. ex 220 Smlouvy o založení ES (nyní článek 293) stanovoval, že členské státy zahájí mezi sebou v případě potřeby jednání s cílem zajistit ve prospěch svých státních příslušníků ………….. zjednodušení formalit, jimž podléhá vzájemné uznávání a výkon soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů.

9 Bruselská úmluva Na základě článku 220 Smlouvy o založení ES byla v roce 1968 uzavřena mezinárodní dohoda– Bruselská úmluva o pravomoci soudů a uznání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních (tzv. Bruselská úmluva I) Představovala významný pokrok v oblasti justiční spolupráce, ale pouze ve formě mezinárodní smlouvy – nové státy, které vstoupily do ES musely vždy úmluvu ratifikovat, rovněž tak v případě změn (novelizací) musela úmluva projít znovu ratifikačním procesem ve všech členských státech – stávalo se i, že v jeden moment platila úmluva mezi více státy ve více verzích.

10 Luganská úmluva Bruselská úmluva nebyla otevřena k podpisu jiným než členským státům Řada nečlenských států projevila zájem na spolupráci ---> v roce 1988 členské státy ES uzavřely s Norskem, Islandem a Švýcarskem (European Free Trade Association) Luganskou úmluvu o pravomoci soudů a uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních. Ustanovení Luganské úmluvy byla téměř táž jako Bruselské úmluvy (paralelní dohody).

11 Maastrichtská smlouva
Maastrichtská smlouva přinesla založení Evropské unie a jejích tří pilířů. Ve třetím pilíři – justiční spolupráce členských států v civilních a trestních věcech. Justiční spolupráce dle třetího pilíře – stále nespadala do pravomocí Společenství, ale úroveň spolupráce se výrazně zvýšila (instituce EU měly již pravomoc přijímat akty unijního práva v širším slova smyslu.)

12 Amsterodamská smlouva
Zlom v oblasti justiční spolupráce v soukromoprávních věcech. Amsterodamská smlouva vytváří Prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, jež má dvě části – soukromoprávní a trestněprávní záležitosti. Justiční spolupráce v soukromoprávních věcech byla „komunitarizována“ – její právní úprava byla přenesena ze třetího do prvního (komunitárního) pilíře Evropské unie – dostala se pod pravomoci Evropských společenství a jejich institucí.

13 Právní úprava Rámec pro justiční spolupráci v soukromoprávních věcech představuje čl. 65 smlouvy ES (HLAVA IV VÍZOVÁ, AZYLOVÁ A PŘISTĚHOVALECKÁ POLITIKA A JINÉ POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE VOLNÉHO POHYBU OSOB) Článek 65 (bývalý článek 73m) Opatření v oblasti soudní spolupráce v občanských věcech s mezinárodním prvkem přijímaná podle článku 67, pokud je to nutné k řádnému fungování vnitřního trhu, zahrnují mimo jiné: a) zlepšení a zjednodušení: — systému mezinárodního doručování soudních a mimosoudních písemností; — spolupráce při opatřování důkazů; — uznání a výkonu soudních a mimosoudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech; b) podporu slučitelnosti kolizních norem platných v členských státech a předpisů pro řešení kompetenčních sporů; c) odstraňování překážek řádného průběhu občanskoprávního řízení, popřípadě podporou slučitelnosti úpravy občanskoprávního řízení v členských státech. Článek 65 (bývalý článek 73m) „Článek 68 Smlouvy ES zakládá pravomoc Evrospkého soudního dvora pro rozhodnutí o předběžné otázce v této oblasti.“

14 Prameny Nařízení Nařízení Rady ES č. 44/2001/ES, o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech– nařízení, jehož obsah je v podstatě převzatá Bruselská úmluva I Nařízení Rady ES č. 2201/2003/ES, o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem a o zrušení nařízení Rady ES č. 1347/2000 – nařízení Brusel IIbis. – převzalo návrh mezinárodní smlouvy označované jako Bruselská úmluva II)

15 Prameny Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech ( doručování písemností ) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 Nařízení Rady ES č. 1206/2001/ES, o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech. Nařízení Rady ES č. 1346/2000/ES, o úpadkových řízeních. Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 805/2004, o evropském exekučním titulu pro nesporné pohledávky. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006 , kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007 , kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích

16 Prameny Směrnice: Směrnice č. 2003/8/ES, o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech. Rozhodnutí Rozhodnutí Rady č. 2001/470/ES, o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci. Jiné akty Např. Akční plán Komise a Rady z  (implementace Haagského programu k posílení svobody, bezpečnosti a spravedlnosti)

17 Nová Luganská úmluva S ohledem na praktické obtíže - V říjnu roku 2007 podepsalo Evropské společenství a Evropské sdružení tzv. Novou Luganskou úmluvu: Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech Probíhají ratifikační procesy.

18 Informační zdroje www.europa.eu – Gateway to the European Union
- Judicial network in civil and commercial matters - European judicial atlas in civil matters


Stáhnout ppt "Evropské právo civilního procesu"

Podobné prezentace


Reklamy Google