Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucnost odborného školství 1. zahajovací konference 9. června 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucnost odborného školství 1. zahajovací konference 9. června 2011."— Transkript prezentace:

1 Budoucnost odborného školství 1. zahajovací konference 9. června 2011

2 SOŠ v ČR -zájem o SOŠ je v ČR oproti západním zemím daleko vyšší (zejména pak o střední vzdělání s maturitní zkouškou), -výhodou je možnost studovat dále na VŠ nebo jít přímo do zaměstnání, -cca 70 % žáků v oborech středního vzdělání s MZ, cca 30 % žáků v oborech středního vzdělání s VL, -dlouhodobě klesá poptávka po středním vzdělání s VL. 2

3 Aktuální problémy SOŠ 1.Rostoucí tendence nezaměstnanosti absolventů SOŠ: -míra nezaměstnanosti: cca 20 % SV s VL, cca 11 % SV s MZ, -nejvyšší míry nez. dosahují obory zaměřené na služby, -nejnižší míry nez. dosahují technicky zaměřené obory, (je predikován silný nárůst poptávky po těchto absolventech), -bohužel se u technických oborů setkáváme s nižším zájmem o práci v oboru (cca 55 % má zájem pracovat v oboru, 15 % v příbuzném, 30 % mimo svůj obor nebo je jim to lhostejné), -shoda vzdělání a zaměstnání: střední vzdělání s VLshodu vykazuje cca 47 % střední vzdělání s MZshodu vykazuje cca 40 % 3

4 Aktuální problémy SOŠ 2. Rizikové faktory ovlivňující SOŠ: -rozdíly v normativním financování jednotlivých krajů, -nedostatečná podpora kurikulární reformy, chybějící mechanismus kontroly kurikulární reformy, -nedostatečná kontrola kvality vzdělávání, -velká administrativní zátěž, -chybějící zpětná vazba pro školy, -deformovaná zpětná vazba pro MŠMT, -malá spolupráce se sociálními partnery. 4

5 Aktuální problémy SOŠ 3. Sociální partnerství SOŠ: -Klíčová oblast středního odborného školství. -Problémy při navazování spolupráce: -nízká aktivita škol, -určitá míra neochoty zaměstnavatelů, -v regionech převládají malé firmy, které nemají kapacity pro spolupráci, -malá podpora zřizovatelů, -nedostatečná metodická a systémová podpora, -chybějící podmínky spolupráce podnikové sféry a odborného školství. -Ideální je symbióza mezi školou a sociálním partnerem, kdy užitek spolupráce musí pocítit oba partneři. 5

6 Aktuální problémy SOŠ 4. Poptávka x nabídka: -nevyvážená poptávka trhu práce a nabídky absolventů SOŠ, -jednou z příčin je velký počet oborů z úzkou profilací, -neomezená síť škol bez ohledu na demografii a poptávku trhu. 5.Klesající výsledky: -při posuzování kvality se zohledňuje kvalita v podobě dosahovaných výsledků, konzistence kvality (rovnoměrnost mezi žáky, kraji) a efektivita nákladů, -české školství vykazuje průměrné, klesající a nerovnoměrné výsledky, -odkládání řešení zlepšování kvality vede mimo jiné k ekonomickým ztrátám. 6

7 Kvalita x Motivace „Motivace a postoj ke studiu jsou faktory, které rozhodují o životě člověka i společnosti často více než nadání či talent. … Vývoj životních hodnot je základním zdrojem pro motivaci, je podstatou obsahu kultury společnosti a jedním ze základů národní identity“ (Kalous, 2010). 7 KONCEPCE MĚŘENÍ ROZHODOVÁNÍ ŘÍZENÍ ODPOVĚDNOST

8 Klíčové požadavky zaměstnavatelů 8 -fungující partnerství škol a zaměstnavatelů -kvalita kariérového poradenství -podpora technického vzdělávání -zajištění kvality -funkční systém dalšího vzdělávání -kvalitní systém předvídání kvalifikačních potřeb -systémové nástroje pro přímé zapojení do vzdělávání (smlouvy, stipendia, zvýhodnění, apod.) -kvalitní pracovní síla -vhodné komunikační platformy

9 Klíčové požadavky SOŠ -motivace žáků -vyvolat poptávku po odborných školách -zvětšení pomoci od MŠMT a zřizovatelů -úpravu financování -sociální partnerství 9

10 Strategie MŠMT Primárním cílem je zvýšit kvalitu a efektivitu ve vzdělávání a tím také konkurenceschopnost naší republiky v mezinárodním porovnání. -Zvýšení kvality vzdělávání -Nové metody hodnocení škol -Optimalizace nabídky vzdělávání -Rozvoj odborného vzdělávání -Podpora pedagogickým pracovníkům 10

11 Strategické cíle MŠMT v oblasti odborného vzdělávání 1.Obsah vzdělávání a jeho změny: a)poskytovat cílenou metodickou podporu při zavádění ŠVP do praxe, b)podpora škol prostřednictvím programu EU školám, c)poskytovat cílenou a metodickou podporu, d)zlepšit výuku a systematicky hodnotit kvalitu vzdělávání, e)monitorovat podněty pro úpravu kurikula a vzdělávacích programů. 11

12 Strategické cíle MŠMT v oblasti odborného vzdělávání 2. Dokončit reformu maturitní a závěrečné zkoušky: Maturitní zkouška a)důraz na efektivitu a propojení s přijímacím řízením na VŠ, b)snížení nákladů a administrativní zátěže, c)efektivní využití objektivizovaných výsledků ke zvýšení kvality, d)zavedení povinné maturitní zkoušky z MAT ve vybraných oborech vzdělání. Závěrečná zkouška a)dokončit reformu závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a zavést ji jako standardní součást do systému odborného vzdělávání, b)připravit legislativní úpravy související se zavedením nové závěrečné zkoušky ve všech oborech středního vzdělání s výučním listem. 12

13 Strategické cíle MŠMT v oblasti odborného vzdělávání 3. Rozvoj odborného vzdělávání - praktické vyučování žáků a)Průběžně zavést více prvků všeobecné přípravy v oborech vzdělání s výučním listem (zejména matematiky, mateřského jazyka a cizího jazyka). b)Zavést větší míru standardizace v RVP a ŠVP pro oblast praktického vyučování (odborného výcviku, odborné nebo umělecké praxe) realizovaného na pracovištích zaměstnavatelů ke zkvalitnění této přípravy a zvýšit podíl žáků, kteří se připravují na pracovištích zaměstnavatelů; současně s pomocí zřizovatelů škol zvýšit kontrolní činnost středních škol v této oblasti (při uzavírání smluv, metodikou kontrolní činnosti, apod.). c)Podpořit vytváření podmínek pro daňovou stimulaci zaměstnavatelů v souvislosti s realizací praktického vyučování pro školy. d)Stimulovat zvýšení počtu žáků v oborech vzdělání s výučním listem, kteří mají uzavřenu smlouvu s budoucím zaměstnatelem nejen v případě absolventů, kterých je na trhu práce nedostatek. V případě nedostatkových profesí také poskytováním různých stipendií pro žáky v těchto oborech, případně podpořit zvýšení odměn žákům za produktivní činnost. 13

14 Strategické cíle MŠMT v oblasti odborného vzdělávání 3.Rozvoj odborného vzdělávání – spolupráce školské a zaměstnavatelské sféry a)Vytvářet modely spolupráce typu škola-zaměstnavatelé-kraj. b)Usilovat o sektorové dohody se zaměstnavateli v regionu o předpokládaných požadavcích na vývoj v oblasti pracovních sil. c)Usilovat o přímou finanční podporu ze strany krajů i podnikatelského sektoru žákům těch oborů středního odborného vzdělání, u nichž panuje dlouhodobý nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce a které jsou ohroženy úplným zmizením z pracovního trh. d)Podporovat spolupráci odborníků z praxe – zástupců zaměstnavatelů např. (ŠVP, účast zástupců zaměstnavatelů při hodnocení kvality dosažených výsledků odborného vzdělání v rámci ukončování vzdělávání na SŠ, školení (stáží) učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v zaměstnavatelských podnicích e)Aktualizace opatření Akčního plánu podpory odborného vzdělávání zahrnout opatření, která budou obsahovat podporu technického vzdělávání. f)Vytvořit vazby mezi středními a vyššími odbornými školami a podnikatelským sektorem, případně finančními institucemi. 14

15 Strategické cíle MŠMT v oblasti odborného vzdělávání 4. Zajišťování kvality odborného vzdělávání a)Pokračovat v činnosti Národního referenčního bodu s cílem: určit, čeho již bylo dosaženo na podporu zvyšování kvality odborného vzdělávání, přezkoumat výsledky získané vzájemnou spoluprací a učením, identifikovat klíčové faktory pro úspěch. b)Aktivní spolupráce na evropských aktivitách sítě EQAVET. c)Postupné zavedení vybraných nástrojů referenčního rámce EQAVET, zejména vybraných indikátorů, do systému hodnocení odborného vzdělávání a přípravy v ČR. 15

16 Co připravujeme v blízké době IPn – Podpora technického a přírodovědného vzdělávání -posílení atraktivity technických a přírodovědných oborů tím, že se zaměří na inovaci výuky s využitím moderních výukových metod, -praktické zkušenosti žáků ZŠ získávané v rámci pracovního vyučování realizovaného na odborných pracovištích středních odborných škol či přímo ve firmách, -systém podpory tvorby učebnic. IPo – Zlepšení podmínek vzdělávání na středních školách (šablony) -podpora rozvoje odborných kompetencí (praktické vyučování, inovace a zkvalitnění výuky), -podpora stáží pedagogických pracovníků v podnicích. 16

17 Co připravujeme v blízké době Program EXCELENCE pro střední školy -zvýšit zájem žáků, pedagogických pracovníků a škol o soutěže a přehlídky, -podpořit zájem talentovaných žáků o přírodovědné a technické obory, -umožňuje žadatelům (školám) získat formou projektu finanční prostředky státu podle výsledků dosažených jejich žáky v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT v kategoriích ve věku 15 – 20 let. Akční plán podpory odborného vzdělávání -analýza současného stavu, naplnění cílů, co se již podařilo. 17

18 Děkuji Vám za pozornost 18


Stáhnout ppt "Budoucnost odborného školství 1. zahajovací konference 9. června 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google