Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje Národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje Národní."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).www.rvp.cz INVENTARIZACE

2 Účetnictví musí podávat pravdivé výstupní informace o hospodaření účetní jednotky, které jsou uvedeny v roční závěrce. Aby tyto informace byly prokazatelné, pravdivé a poctivé musí se provést několik úkonů před účetní závěrkou. Zákon o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 29, 30 ukládá všem účetním jednotkám povinnost inventarizovat majetek a závazky a stanoví pravidla pro provádění inventarizací. Inventarizace je jedním z těchto úkonů, je to zjišťování skutečného stavu majetku a závazků, jejich ocenění a písemné zpracování.

3 Lhůty pro provádění inventarizací: 1.Zásoby – 1x ročně 2.Hmotný majetek – 1x ročně 3.Peníze v hotovosti – 4x ročně 4.Pohledávky – 1x ročně ke dni účetní závěrky 5.Závazky – 1x ročně ke dni účetní závěrky

4 Funkce inventarizace, inventury Inventarizace by měla být prováděna k 31. 12. daného roku a má prokázat: -skutečný stav majetku a závazků -ocenění vykazovaného majetku Inventarizace je prováděna formou inventur. Inventury členíme podle několika hledisek: I.z pracovního hlediska 1. fyzická – porovnáváme stav skutečný se stavem účetním, a to vážením, měřením, počítáním.

5 2. dokladová – stav se ověřuje doklady, kterými mohou být například bankovní výpis, inventární karta, kniha pohledávek, kniha závazků, pokladní kniha atd. Při porovnání stavu skutečného a stavu účetního mohou vznikat inventarizační rozdíly, které je nutné prošetřit, zdůvodnit a opravit. Inventarizačním rozdílem může být: - manko (stav účetní je nižší než stav skutečný) - přebytek (stav účetní je vyšší než stav skutečný) - rozdíl v ocenění (účetní hodnota majetku je vyšší než běžná)

6 II. z časového hlediska 1.Řádné a) periodické (všechen majetek a závazky k datu 31. 12.) b) průběžné (několikrát ročně) 2.Mimořádné jsou prováděny při mimořádných událostech (vloupání, živelné pohromy, při podezření z trestné činnosti, při organizačních změnách v podniku, při změně pracovníka s hmotnou zodpovědností)

7 Kdo inventury provádí V podniku je určena inventarizační komise, která ručí za správnost provedených inventur. Při inventurách jsou vyhotoveny inventurní soupisy pro všechny položky, které podléhají inventuře. U jednotlivých položek se uvádí: - číslo, název, evidované množství, zjištěné množství, rozdíl (vše vyčíslené v měrných a peněžních jednotkách)

8 Co je inventarizační rozdíl a jeho vypořádání Inventarizačním rozdílem může být: 1) Manko (schodek) – skutečný stav je nižší než účetní a může být: a) v rámci norem – jedná se o přirozený úbytek (vysycháním, rozdrobením, vyprcháním, rozprášením) b) nad normu – ztráta nad přirozený úbytek

9 2. Přebytek – skutečný stav je vyšší než účetní (z hlediska účetního se jedná o mimořádný výnos) U inventarizačních rozdílů je nutné určit jejich příčinu vzniku a posoudit, jakým způsobem budou rozdíly zlikvidovány. Po skončení inventarizace jsou vedením podniku navrhována opatření, aby k rozdílům nedocházelo.

10 Inventarizační rozdíl lze vypořádat dvěma způsoby: 1. Účetním – chybné zápisy jsou dohledány a opraveny, stav účetní se stavem skutečným je ve shodě. 2. Právním – v případě manka se rozhoduje o tom, jak se předepíše k úhradě pracovníkovi, který má hmotnou zodpovědnost, nebo jiné osobě.

11 Kontrolní otázky: 1. Jaký druh inventury přiřadíte k těmto položkám? pohledávky materiál na skladě peníze v pokladně bankovní účet závazky zboží 2.Kolikrát do roka se provádí inventura u peněžních prostředků v hotovosti? 3. Jaké inventarizační rozdíly vznikají při inventurách?

12 Řešení: Kontrolní otázka č. 1 pohledávky – inventura dokladová materiál na skladě – inventura fyzická peníze v pokladně – inventura fyzická, dokladová bankovní účet – inventura dokladová závazky – inventura dokladová zboží – inventura fyzická Kontrolní otázka č. 2 Inventura peněžních prostředků v hotovosti se provádí minimálně 4x ročně. Kontrolní otázka č. 3 Inventarizačním rozdílem může být přebytek nebo manko (schodek).


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje Národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google