Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla pro zadávání zakázek v IOP (obecná část) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Závazné postupy pro zadávání zakázek (v programovém období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla pro zadávání zakázek v IOP (obecná část) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Závazné postupy pro zadávání zakázek (v programovém období."— Transkript prezentace:

1 Pravidla pro zadávání zakázek v IOP (obecná část) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Závazné postupy pro zadávání zakázek (v programovém období 2007 – 2013) www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

2 Program semináře 1.Obecná část – teoretický úvod do problematiky zadávání veřejných zakázek, 2.Zvláštní část – pravidla pro zadávání zakázek v IOP (zakázky malého rozsahu), 3.Novely zákona o veřejných zakázkách www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

3 Program obecné části 1. Stanovení předpokládané hodnoty 2. Vytvoření zadávacích podmínek 3. Dodatečné informace 4. Hodnocení nabídek 5. Rozhodnutí o výběru 6. Uzavření smlouvy www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

4 I. Stanovení předpokládané hodnoty Zadavatel je povinen postupovat hospodárně a zboží a služby pořizovat za cenu obvyklou v místě plnění zakázky Zadavatel je povinen využít jeden z těchto způsobů: - vycházet z ceny zakázek s obdobným plněním - na základě průzkumu cen v místě plnění zakázky záznam o stanovení přepokládané hodnoty (kdy, jak, výsledek) jakým způsobem zadavatel k předpokládané hodnotě došel je předmětem kontrol! www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

5 Záznam o stanovení předpokládané hodnoty (průzkum trhu) Dne 16. dubna 2012 byl proveden průzkum trhu na těchto webových stránkách relevantních dodavatelů / byl zaslán email s dotazem na ceny obvyklé za požadované plnění těmto dodavatelům: aaa, bbb, ccc. Ceny obvyklé na trhu se dle výsledků tohoto průzkumu pohybují v rozmezí xxx,- Kč bez DPH až yyy,- Kč bez DPH. V předmětné zakázce předpokládáme náročnost: xxx Předpokládaná hodnota zakázky dle výše uvedeného činí: xxx,- Kč bez DPH Přílohy: printscreeny a ceníky společností Datum a podpis www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

6 Záznam o stanovení předpokládané hodnoty (obdobné zakázky) Zadavatel v minulosti zadal tyto obdobné zakázky: aaa, bbb, ccc. Ceny za požadované plnění se pohybují v rozmezí xxx,- Kč bez DPH až yyy,- Kč bez DPH. V předmětné zakázce předpokládáme náročnost zakázky: je stejná jako náročnost výše uvedených zakázek / vyšší / menší než u výše uvedených zakázek. Předpokládaná hodnota zakázky dle výše uvedeného činí: xxx,- Kč bez DPH Přílohy: smlouvy uzavřené na základě zadávacích řízení pro zakázky aaa, bbb, ccc. Datum a podpis www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

7 II. Vytvoření zadávacích podmínek 1 Výzva x Zadávací dokumentace Specifikace předmětu Obchodní názvy Návrh smlouvy www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

8 II. Vytvoření zadávacích podmínek 2 Přiměřené požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů Jednoduchost!!! Přímá souvislost s VŘ Technické kvalifikační předpoklady (referenční zakázky) – minimální úroveň, nediskriminace www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

9 II. Vytvoření zadávacích podmínek 3 Způsob hodnocení Jasný popis stanovení výsledného pořadí nabídek Dostatečný popis obsahu každého kriteria Přiměřené váhy pro subjektivní kriteria / nabídkovou cenu Nesměšovat s kvalifikací! Přímý vztah kritérií k předmětu a výstupu VŘ www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

10 Vzory popisu způsobu hodnocení V rámci subkritéria „Metodika analýzy stávajících komunikačních aktivit a jejich vyhodnocení včetně způsobu realizace šetření“ bude předmětem hodnocení: Doporučená metodologie zpracování analýzy. Hodnotící komise bude posuzovat zejména navrženou metodiku a způsob řešení analýzy, tedy postupy, jejich obsah, logickou provázanost a jejich dopad na řešení zakázky. Dále hodnotící komise zohlední, zda uchazeč navrhuje postupy komplexně, tedy zda navrženými činnostmi pokrývá všechny potřebné oblasti vedoucí ke splnění předmětu zakázky. Dále se komise zaměří na navrhovaný způsob zpracování získaných dat, opět posoudí, zda navržené postupy vedou k cíli a účelu zakázky. Doporučené tematické okruhy kvalitativního šetření. Hodnotící komise posoudí, zda výzkum provedený na základě navrhovaných tematických okruhů bude mít vypovídací hodnotu, tedy zda vede ke zjištění aktuálního povědomí a postojů cílových skupin k aktivitám MV ČR v oblasti SA. www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

11 III. Dodatečné informace Jedna kontaktní osoba Vyjasnění sporných míst Zveřejnění a odeslání všem známým uchazečům Informace musí obsahovat přesný text žádosti Lhůty stanoví zákon www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

12 IV. Hodnocení nabídek Podle kritérií uvedených v ZD Nutný podrobný slovní popis hodnocení u subjektivních kritérií Neúplná nabídka V zápisu uvádět všechny události z průběhu hodnocení (vyřazení, námitky atd.) www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

13 Vzor popisu způsobu hodnocení 1 Nabídka č. 2 – 70 bodů Z hlediska obsahu je možné konstatovat, že uchazeč zpracoval metodologii spíše obecně, takže HK nemohla vždy posoudit, zda navržené postupy zahrnují všechny nutné činnosti a zda bude účel zakázky naplněn (efektivně) – tato skutečnost je HK posouzena jako záporná a vzhledem k nejlépe hodnocené nabídce je tedy uchazeč ohodnocen nižším počtem bodů. Co se týče popisovaného způsobu řešení analýzy, i tento popis je poznamenán celkovou obecností návrhu, takže není vždy jasné, zda uchazeč zamýšlí provést analýzu všech dílčích komunikačních aktivit MV a tedy zda by realizace zakázky vedla k požadovanému cíli, (např. v kapitole 1.1.4 realizace hodnocení jsou některé aktivity popsány jen velmi zevrubně (bod d) – uchazeč mohl lépe definovat strukturu dotazníkového šetření ohledně kvality seminářů a konzultací, neboť se jedná o jeden ze zásadních komunikačních nástrojů MVČR a HK by si mohla učinit lepší přehled o efektivnosti takového šetření) a jiné zase zbytečně podrobně až bezpředmětně (bod b), kde je mj. navrhována i analýza funkčnosti webových stránek, což není dle názoru HK prioritním ukazatelem v předmětné oblasti realizace veřejné zakázky. www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

14 Vzor popisu způsobu hodnocení 2 Z hlediska logické provázanosti je metodika zpracována zcela správně, všechny uchazečem navržené aktivity na sebe navazují. HK se jednomyslně usnesla, že uchazeč by byl zřejmě schopen provést zakázku řádně (tedy cíl zakázky by byl naplněn), nicméně z důvodu obecnosti nabídky není vždy jasné, zda by nebyla vyžadována vyšší míra součinnosti ze strany zadavatele za účelem řádného splnění. HK posoudila kladně uchazečem navrhovaný způsob zpracování získaných dat, neboť je srozumitelně popsán a obsahuje všechny nutné kroky k naplnění cíle zakázky. HK v rámci posouzení doporučených tematických okruhů kvalitativního šetření zhodnotila návrh uchazeče jako nevyhovující, neboť uchazeč nikde neuvádí doporučená témata, a není tedy možno posoudit, zda by byl naplněn cíl zakázky. www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

15 V. Rozhodnutí o výběru O výsledku rozhoduje zadavatel Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Kdo? Co? Kdy? Na základě čeho? Proč?) Oznámení musí být zasláno všem Ukončení zadávacího řízení je nutné zveřejnit www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

16 Vzor rozhodnutí o výběru 1 Identifikační údaje zadavatele: Název veřejné zakázky: Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu s §12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ), rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, který se na základě provedeného hodnocení dle hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci umístil na prvním místě. Touto nabídkou je nabídka č. 1 uchazeče: www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

17 Vzor rozhodnutí o výběru 2 Identifikační údaje vítězného uchazeče: Odůvodnění: Na základě posouzení a hodnocení nabídek řádně a včas doručených do výše uvedeného zadávacího řízení na základě hodnotícího kritéria: ekonomická výhodnost nabídky dospěla jmenovaná hodnotící komise k následujícímu pořadí nabídek: 1. Identifikační údaje hodnoceného uchazeče: 2. Identifikační údaje hodnoceného uchazeče: Podpis a datum www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

18 VI. Uzavření smlouvy Předmět, objem, data, sankce, cena (a jiné podstatné náležitosti) musí být shodné s nabídkou Ustanovení o dodržování publicity, umožnění kontroly a archivaci Všechny hodnocené skutečnosti musí být součástí smlouvy Oznámení o uzavření smlouvy www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

19 Prostor pro Vaše dotazy www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

20 Děkujeme za pozornost Mgr. Lukáš Křivka, OSF MVČR, tel: 974 818 483, lukas.krivka@mvcr.cz Mgr. Marat Saber, OSF MVČR, tel: 974 818 495, marat.saber@mvcr.cz marat.saber@mvcr.cz www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz


Stáhnout ppt "Pravidla pro zadávání zakázek v IOP (obecná část) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Závazné postupy pro zadávání zakázek (v programovém období."

Podobné prezentace


Reklamy Google