Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ (obecná část) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ (obecná část) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha."— Transkript prezentace:

1 Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ (obecná část) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha OM OP LZZ D9) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

2 Program semináře 1.Obecná část – teoretický úvod do problematiky zadávání veřejných zakázek, 2.Zvláštní část – zadávání zakázek spolufinancovaných z OP LZZ, … 3.Praktická část – vytvoření Výzvy k podání nabídek 4.Praktická část – vytvoření Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

3 Program obecné části 1. Stanovení předpokládané hodnoty 2. Vytvoření zadávacích podmínek 3. Vyhlášení zadávacího řízení 4. Dodatečné informace 5. Hodnocení nabídek 6. Rozhodnutí o výběru 7. Uzavření smlouvy Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

4 Stanovení předpokládané hodnoty zadavatel je povinen postupovat hospodárně a zboží a služby pořizovat za cenu obvyklou v místě plnění zakázky vycházet z ceny zakázek s obdobným plněním nebo na základě průzkumu cen v místě plnění zakázky Záznam o stanovení přepokládané hodnoty (kdy, jak, výsledek) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

5 Záznam o stanovení předpokládané hodnoty (průzkum trhu) Dne xx.xx.2011 byl proveden průzkum trhu na těchto webových stránkách relevantních dodavatelů / byl zaslán email s dotazem na ceny obvyklé za požadované plnění těmto dodavatelům: aaa, bbb, ccc. Ceny obvyklé na trhu se dle výsledků tohoto průzkumu pohybují v rozmezí xxx,- Kč bez DPH až yyy,- Kč bez DPH. V předmětné zakázce předpokládáme náročnost: xxx Předpokládaná hodnota zakázky dle výše uvedeného činí: xxx,- Kč bez DPH Přílohy: printscreeny a ceníky společností Datum a podpis Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

6 Záznam o stanovení předpokládané hodnoty (obdobné zakázky) Zadavatel v minulosti zadal tyto obdobné zakázky: aaa, bbb, ccc. Ceny za požadované plnění se pohybují v rozmezí xxx,- Kč bez DPH až yyy,- Kč bez DPH. V předmětné zakázce předpokládáme náročnost zakázky: je stejná jako náročnost výše uvedených zakázek / vyšší / menší než u výše uvedených zakázek. Předpokládaná hodnota zakázky dle výše uvedeného činí: xxx,- Kč bez DPH Přílohy: smlouvy uzavřené na základě zadávacích řízení pro zakázky aaa, bbb, ccc. Datum a podpis Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

7 Vytvoření zadávacích podmínek 1 Výzva x Zadávací dokumentace Publicita Ustanovení do smluv Přehlednost Jedna kontaktní osoba zadavatele Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

8 Vytvoření zadávacích podmínek 2 Dostatečná specifikace předmětu Co Kdy Jaký má být výstup Předpokládaná náročnost Neuvádět obchodní názvy!!! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

9 Vytvoření zadávacích podmínek 3 Přiměřené požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů Jednoduchost!!! Přímá souvislost s VŘ Technické kvalifikační předpoklady (referenční zakázky) – minimální úroveň, nediskriminace Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

10 Vytvoření zadávacích podmínek 4 Způsob hodnocení Jasný popis stanovení výsledného pořadí nabídek Dostatečný popis obsahu každého kriteria Přiměřené váhy pro subjektivní kriteria / nabídkovou cenu Nesměšovat s kvalifikací! Přímý vztah kritérií k předmětu a výstupu VŘ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

11 Vzor popisu způsobu hodnocení 1 V rámci subkritéria „Metodika analýzy stávajících komunikačních aktivit a jejich vyhodnocení včetně způsobu realizace šetření“ bude předmětem hodnocení: Doporučená metodologie zpracování analýzy, hodnotící komise bude posuzovat zejména navrženou metodiku a způsob řešení analýzy, tedy postupy, jejich obsah, logickou provázanost a jejich dopad na řešení zakázky. Dále hodnotící komise zohlední, zda uchazeč navrhuje postupy komplexně, tedy zda navrženými činnostmi pokrývá všechny potřebné oblasti vedoucí ke splnění předmětu zakázky. Dále se komise zaměří na navrhovaný způsob zpracování získaných dat, opět posoudí, zda navržené postupy vedou k cíli a účelu zakázky). Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

12 Vzor popisu způsobu hodnocení 2 Doporučené tematické okruhy kvalitativního šetření. Hodnotící komise posoudí, zda výzkum provedený na základě navrhovaných tematických okruhů bude mít vypovídací hodnotu, tedy zda vede ke zjištění aktuálního povědomí a postojů cílových skupin k aktivitám MV ČR v oblasti SA. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

13 Vytvoření zadávacích podmínek 5 Přiměřené lhůty Více je více Prodloužení v případě dodatečných informací Pro všechny uchazeče stejné Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

14 Vyhlášení zadávacího řízení Dle jednotlivých druhů VŘ různý počet vyzvaných a různé požadavky na formální náležitosti Nutnost uchovávat podací lístky, maily, potvrzení dodavatele o převzetí Doporučujeme vždy zveřejňovat! Lhůty musí být stanoveny s rezervou Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

15 Dodatečné informace Jedna kontaktní osoba Zveřejnění a odeslání všem známým uchazečům znění otázky i odpovědi ve stejný den Odpovědi nesmí měnit zadávací podmínky Rychlost a čas zbývající do konce lhůty Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

16 Hodnocení nabídek Podle kritérií uvedených v ZD Nutný podrobný slovní popis hodnocení u subjektivních kritérií V zápisu uvádět všechny události z průběhu hodnocení (vyřazení, námitky atd.) Více je více Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

17 Vzor popisu způsobu hodnocení 1 Nabídka č. 2 – 70 bodů Z hlediska obsahu je možné konstatovat, že uchazeč zpracoval metodologii spíše obecně, takže HK nemohla vždy posoudit, zda navržené postupy zahrnují všechny nutné činnosti a zda bude účel zakázky naplněn (efektivně) – tato skutečnost je HK posouzena jako záporná a vzhledem k nejlépe hodnocené nabídce je tedy uchazeč ohodnocen nižším počtem bodů. Co se týče popisovaného způsobu řešení analýzy, i tento popis je poznamenán celkovou obecností návrhu, takže není vždy jasné, zda uchazeč zamýšlí provést analýzu všech dílčích komunikačních aktivit MV a tedy zda by realizace zakázky vedla k požadovanému cíli, (např. v kapitole 1.1.4 realizace hodnocení jsou některé aktivity popsány jen velmi zevrubně (bod d) – uchazeč mohl lépe definovat strukturu dotazníkového šetření ohledně kvality seminářů a konzultací, neboť se jedná o jeden ze zásadních komunikačních nástrojů MVČR a HK by si mohla učinit lepší přehled o efektivnosti takového šetření) a jiné zase zbytečně podrobně až bezpředmětně (bod b), kde je mj. navrhována i analýza funkčnosti webových stránek, což není dle názoru HK prioritním ukazatelem v předmětné oblasti realizace veřejné zakázky. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

18 Vzor popisu způsobu hodnocení 2 Z hlediska logické provázanosti je metodika zpracována zcela správně, všechny uchazečem navržené aktivity na sebe navazují. HK se jednomyslně usnesla, že uchazeč by byl zřejmě schopen provést zakázku řádně (tedy cíl zakázky by byl naplněn), nicméně z důvodu obecnosti nabídky není vždy jasné, zda by nebyla vyžadována vyšší míra součinnosti ze strany zadavatele za účelem řádného splnění. HK posoudila kladně uchazečem navrhovaný způsob zpracování získaných dat, neboť je srozumitelně popsán a obsahuje všechny nutné kroky k naplnění cíle zakázky. HK v rámci posouzení doporučených tematických okruhů kvalitativního šetření zhodnotila návrh uchazeče jako nevyhovující, neboť uchazeč nikde neuvádí doporučená témata a není tedy možno posoudit, zda by byl naplněn cíl zakázky. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

19 Rozhodnutí o výběru Kdo? Co? Kdy? Na základě čeho? Proč? Oznámení musí být zasláno všem Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

20 Vzor rozhodnutí o výběru 1 Identifikační údaje zadavatele: Název veřejné zakázky: Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu s §12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ), rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, který se na základě provedeného hodnocení dle hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci umístil na prvním místě. Touto nabídkou je nabídka č. 1 uchazeče: Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

21 Vzor rozhodnutí o výběru 2 Identifikační údaje vítězného uchazeče: Odůvodnění: Na základě posouzení a hodnocení nabídek řádně a včas doručených do výše uvedeného zadávacího řízení na základě hodnotícího kritéria: ekonomická výhodnost nabídky dospěla jmenovaná hodnotící komise k následujícímu pořadí nabídek: 1. Identifikační údaje hodnoceného uchazeče: 2. Identifikační údaje hodnoceného uchazeče: Podpis a datum Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

22 Uzavření smlouvy Předmět, objem, data, sankce, cena (a jiné podstatné náležitosti) musí být shodné s nabídkou Ustanovení o dodržování publicity, umožnění kontroly a archivaci Všechny hodnocené skutečnosti musí být součástí smlouvy Oznámení o uzavření smlouvy Oznámení o zadání zakázky (Centrální adresa) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

23 Prostor pro Vaše dotazy Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

24 Děkujeme za pozornost Mgr. Adriana Říhová, OSF MVČR, tel: 974 818 483, rihova@mvcr.cz rihova@mvcr.cz Mgr. Barbora Cenková, OSF MVČR, tel: 974 818 526, barbora.cenkova@mvcr.cz barbora.cenkova@mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz


Stáhnout ppt "Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ (obecná část) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha."

Podobné prezentace


Reklamy Google