Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. Dopravní průzkumy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. Dopravní průzkumy."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. Dopravní průzkumy

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Analýza dopravy Dopravní průzkumy slouží k poznání stávajícího stavu dopravního provozu a stávají se tak jednou ze složek pro analýzu dopravy (dle smyslu dopravního průzkumu). Inventarizace (pasportizace) dopravní infrastruktury - zhodnocení stavu komunikací, dopravních závad, únosnosti, parkovacích prostor …. Evidence motorových vozidel – nákladní auta (objemy přepravy, skladba parku, výkony, evidenční stav …); - osobní auta (skladba parku, stav, využití...); - autobusy …. Všeobecné údaje – skladba a hustota obyvatelstva, destinace pracovních příležitostí, destinace občanské vybavenosti, dopravní obslužnost a dostupnost, rozloha území, vzdálenosti …. Evidence dopravních nehod, škod způsobených… PRŮZKUMY DOPRAVY (viz dále) PODKLADY PRO ANALÝZU DOPRAVY

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Průzkumy dopravy Význam a periodicita provádění Počet a rozmístění stanovišť Zjišťované charakteri- stiky dopravy Druh dopravy Způsob provádění Dopravně sociologické průzkumy generální kontrolní (ověřovací) operativní (účelový) bodový předělový kordonový intenzity směrový kvality dopravy (specielní) silniční hromadná pěší cyklistický parkování odstavování pozorování ústní dotaz písemný dotaz anketa domácnosti rychlosti

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Charakter veličin Běžné (pravidelně ověřované) intenzita dopravního proudu skladba dopravního proudu …. Speciální (ověřované občasně) čas (časové odstupy vozidel) rychlost vozidel zrychlení (dynamika) vozidel hustota (počet vozidel na úseku) obsazenost vozidel okamžitá hmotnost vozidel vliv dopravy na životní prostředí doprava v klidu (parkování vozidel) obsazenost vozidel VHD (MHD) …… Získané veličiny Spojité Diskrétní

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – způsoby průzkumů (obecně získávání statistických dat) Primární výzkumy (samotný sběr nových dat). Písemné dotazníky (relativně malé náklady, dlouhá doba potřebná k získání údajů, respondenti?); Ústní - dotazníky (rychlé výsledky, vysoké náklady). Pozorování (dává relativně přesné výsledky) +; Experiment (např. přírodovědného nebo technického druhu, pro DI většinou nevhodný ); Automatické zachycení (výběr se provádí ihned při vzniku dat) + Sekundární výzkumy (využití shromážděného materiálu - analýza) Využití databází a tabulkových procesorů; Využití speciálních aplikací (simulace); Využití GIS; GPS …..

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Postup průzkumu 1.příprava - metodická, finanční, materiální a organizační (návrh sčítacích formulářů, návrh a odsouhlasení stanovišť průzkumu objednatelem, doporučení termínu a délky trvání průzkumu, odsouhlasení rozpočtu, výběr a zaškolení personálu a „sčítačů“, bezpečnost práce, administrativní agenda…); 2.vlastní průzkum (organizace a kontrola sčítačů vyškolenými pracovníky, zajištění náhodných překážek v práci…) ; 3.vyhodnocení (přepis získaných údajů, kontrola správnosti přepisu dat, analýza dat specializovaným software…); 4. prezentace výsledků (využití možností prezentačního softwaru, zásady prezentování).

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Sčítací formulář Název celého dopravního průzkumu Časová specifikace –Den, datum –Období vlastního průzkumu –Období daného formuláře Prostorová specifikace –Označení stanoviště (GPS, kód stanoviště) –Název stanoviště (název ulic, označení silnice) Evidence a kontrola kvality práce –Jméno, příjmení sčítače –Podpis sčítače Typ sčítání Použité číselníky –pokud nejsou rozsáhlé = vhodné umístit přímo na formulář Počasí

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - skladba dopravního proudu Pro některé účely (například pro výpočet zatížení komunikace těžkými nákladními vozidly (TNV) pro návrh konstrukce vozovky) je nutné dělit druhy vozidel při dopravním průzkumu podrobněji. Pokud se sleduje cyklistická a pěší doprava (chodci), sleduje se odděleně od ostatních druhů dopravy. Je možné sledovat i speciální druhy dopravy (kočárky, in- line bruslaře, lyžaře apod.). Cílem je poskytnou sčítači snadnou orientaci při vyplňování formuláře!

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Skladba dopravního proudu

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dop_ing. I. - Principy automatizovaného sběru dat Detektory zasahující do vozovky, někdy nazývané také „destruktivní“ (intrusivní) umístěny na nebo pod povrchem vozovky Indukční smyčky Magnetometry Magnetické detektory Pneumatické trubkové detektory Piezoelektrické detektory Detektory s vláknovou optikou Bending plate WIM (Weigh-in-Motion) Detektory nezasahující do vozovky, někdy nazývané také „neintrusivní“ umístěny mimo vozovku. Mikrovlnné detektory (radary) Infračervené detektory Lasery Ultrazvukové detektory Pasivní detektory hluku (zvuku) Video-detekce (zpracování obrazu) Kombinované detektory Detektory ve vozidle

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Příklad indukční smyčky Vlastní smyčka představuje vlastně vzduchovou cívku s indukčností L = N*Φ/I[H] Cívka je napájena prostřednictvím přizpůsobovacího členu z oscilátoru 20-150 kHz. Tím je okolo závitů vytvořeno homogenní magnetické pole, které je narušeno přítomností kovové karoserie vozidla a vyvolaná změna (rozladění) je vyhodnocována v detektoru.

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Příklad magnetických detektorů http://www.vaisala.com/http://www.vaisala.com/ (21.3.2012) http://www.hwysafetyzone.com/uploads/NC -200.pdfhttp://www.hwysafetyzone.com/uploads/NC -200.pdf (21.3.2012) Počet vozidel Rychlost Kategorii vozidel 15 rychlostních tříd 16 délek vozů Data 3 MB Snadné zpracování v PC

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Příklad mikrovlnný detektor Použití mikrovlnného detektoru VIACOUNT na obousměrné komunikaci tzv. radary, pracují s vlnovými délkami 1 až 30 cm a frekvencemi 10 až 35 GHz. Používaný standard je pásmo 24,125 GHz. Nejvíce se používají pro měření rychlosti vozidel a intenzity, v případě aplikace FMCW modelu pak také mohou měřit obsazenost, přítomnost a hustotu dopravy.. RAMET http://www.rametchm.cz/ (21.3.2012)http://www.rametchm.cz/ Princip měření rychlosti pomocí Dopplerova jevu.

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Stanovení intenzit (TP 189) Skupina komunikací Kategorie a třída komunikace D dálnice silnice I. třídy - rychlostní silnice E silnice I. třídy se statutem mezinárodní silnice ("E") (včetně průjezdních úseků těchto silnic) I. silnice I. třídy bez statutu mezinárodní silnice (včetně průjezdních úseků těchto silnic) II. silnice II. a III. třídy (včetně průjezdních úseků silnic) M místní komunikace (tj. bez průjezdních úseků silnic) účelové komunikace 5) Z komunikace napojující parkoviště obchodních zařízení (obvykle komunikace účelové) U silnic II. a III. třídy (skupina II) je další dělení do skupin podle podílu rekreační dopravy. Ten je charakterizován tzv. nedělním faktorem fNe: I Ne,16-20 fNe =---------------(poměr všech vozidel za 4 hodiny) I BPD,13-17 Další upřesnění charakteru provozu pro silnice II. a III. třídy, cyklo dopravu a pěší dopravu viz TP 189.

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Hodinová intenzita Posuzování kapacity pozemních komunikací se provádí dle hodinové intenzity dopravy. Ta je definována pro: silnice, dálnice a veřejně přístupné účelové komunikace ve volné krajině (viz ČSN 73 6101) jako padesátirázová intenzita silničního provozu = I 50 pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v zastavěném i nezastavěném území obcí a pro průjezdní úseky silnic v zastavěném území obcí (viz ČSN 73 6110) jako intenzita špičkové hodiny stanovené přepočtem podle denního rozdělení intenzit = I šh Odhad hodinové intenzity dopravy lze stanovit: dopravním průzkumem ve vhodném období; výpočtem z jiných údajů o intenzitě dopravy.

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – I 50 Pokud jsou k dispozici údaje získané dopravním průzkumem v době doporučené viz dále (obvykle páteční odpoledne), pak se odhad padesátirázové hodinové intenzity dopravy určí jako maximální hodinová intenzita za dobu průzkumu, tj. I 50 = max { I h } Pokud jsou k dispozici údaje získané dopravním průzkumem v běžný pracovní den v době dopravní špičky, určí se odhad padesátirázové hodinové intenzity dopravy ze vztahu: I 50 = I šh. k BPD,50; kde: I 50 padesátirázová hodinová intenzity dopravy [voz/h] I šh špičková hodinová intenzita dopravy v běžný pracovní den [voz/h] k BPD,50 přepočtový koeficient špičkové hodinové intenzity dopravy v běžný pracovní den na padesátirázovou hodinovou intenzitu dopravy [-] Hodnota koeficientu k BPD,50 je stanovena pro všechny komunikace jednotně 1,13. U komunikací se specifickým provozem se koeficient určí s přihlédnutím k charakteru provozu. Výpočet se provádí pro vozidla celkem, skladba dopravního proudu se zjednodušeně uvažuje shodná se skladbou zjištěnou v době průzkumu.

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – I šh Pokud jsou k dispozici údaje získané dopravním průzkumem v běžný pracovní den ve špičkovém období (viz DÁLE), pak se odhad I šh určí jako maximální hodinová intenzita za dobu průzkumu, tj.: I šh = max { I h } kde: I šh intenzita dopravy špičkové hodiny v běžný pracovní den [voz/h] I h hodinové intenzity dopravy v době průzkumu [voz/h] Výpočet z hodnoty ročního průměru denních intenzit Pokud je k dispozici údaj RPDI, pak se I šh dopravy určí ze vztahu: I šh = RPDI. k RPDI,šh kde: I šh intenzita dopravy špičkové hodiny v běžný pracovní den [voz/h] RPDI roční průměr denních intenzit dopravy [voz/den] k RPDI,šh přepočtový koeficient ročního průměru denních intenzit dopravy na špičkovou hodinovou intenzitu dopravy [-] Hodnota koeficientu k RPDI,šh je tabulována podle charakteru provozu na komunikaci vizTP189

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – RPDI ROČNÍ PRŮMĚR DENNÍCH INTENZIT (RPDI) Výpočet se provádí odděleně pro každý druh vozidel v těchto krocích: Stanovení odhadu denní intenzity v den průzkumu – zohlednění denních variací - přepočet intenzity zjištěné za dobu průzkumu na hodnotu denní intenzity v den průzkumu. Stanovení odhadu týdenního průměru denních intenzit – zohlednění týdenních variací - přepočet denní intenzity v den průzkumu na hodnotu týdenního průměru denních intenzit. Stanovení odhadu ročního průměru denních intenzit – přepočet týdenního průměru denních intenzit na roční průměr denních intenzit (RPDI).

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – I d Denní intenzita dopravy se určí pro jednotlivé druhy vozidel (případně pro vozidla celkem) podle vzorce: I d = I m. k m,d kde: I d denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den] I m intenzita dopravy v době průzkumu [voz/doba průzkumu] k m,d přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu dopravy dne průzkumu (zohlednění denních variací intenzit dopravy) [-] Koeficient k m,d je stanoven v závislosti na druhu vozidla a charakteru provozu na komunikaci. Hodnoty přepočtových koeficientů k m,d pro libovolně zvolenou dobu průzkumu se určí pomocí vztahu (viz následující slide):

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Variace denní hodnoty p i d (podíl intenzity dané hodiny i na denní intenzitě dopravy) pro osobní vozidla. Další údaje viz TP 189

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Denní variace Hodnoty k m, d (přepočtový koeficient denních variací intenzit dopravy) pro doporučené doby průzkumu viz TP 189

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – I t Přepočet na týdenní průměr denních intenzit I t podle vzorce: I t = I d. k d,t kde: I t týdenní průměr denních intenzit [voz/den] I d denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den] k d,t přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní průměr denních intenzit dopravy (zohlednění týdenních variací intenzity dopravy) [-] Koeficient k d,t je stanoven v závislosti na druhu vozidla a charakteru provozu na komunikaci. Hodnoty přepočtových koeficientů k d,t se vypočtou pomocí vztahu: p t i je podíl denní intenzity dopravy dne průzkumu i na týdenním průměru denních intenzit dopravy [%]. viz TP 189

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Týdenní variace Hodnoty pti(podíl denní intenzity daného dne i na týdenním průměru denních intenzit). Údaj [%]. viz TP 189

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – RPDI Přepočet na roční průměr denních intenzit RPDI podle vzorce: RPDI = I t. k t,RPDI kde: RPDI roční průměr denních intenzit dopravy (odhad) [voz/den] I t týdenní průměr denních intenzit dopravy v týdnu průzkumu [voz/den] k t,RPDI přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy týdne průzkumu na roční průměr denních intenzit dopravy (zohlednění ročních variací intenzit dopravy) [-] Koeficient k t,RPDI je stanoven v závislosti na druhu vozidla a charakteru provozu na komunikaci. Hodnoty přepočtových koeficientů k t,RPDI se vypočtou pomocí vztahu: Hodnot p i r (podíl denní intenzity daného měsíce i na ročním průměru denních intenzit). Údaj [%]. viz TP 189

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Roční variace Hodnoty pir(podíl týdenní intenzity ročním průměru denních intenzit). Údaj [%]. viz TP 189

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – RPDI Stanovení odhadu hodnoty RPDI z výsledku krátkodobého průzkumu se provede pro každý druh vozidla x: RPDI x = I m. k m,d. k d,t. k t,RPDI kde: I m intenzita dopravy daného druhu vozidla zjištěná v době průzkumu [voz/doba průzkumu] k m,d přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu dopravy dne průzkumu (zohlednění denních variací intenzit dopravy) [-] k d,t přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní průměr denních intenzit dopravy (zohlednění týdenních variací intenzit dopravy) [-] k t,RPDI přepočtový koeficient týdenního průměru denní intenzity dopravy na roční průměr denních intenzit dopravy (zohlednění ročních variací intenzit dopravy) [-] Výsledná hodnota ročního průměru denních intenzit dopravy pro vozidla celkem se určí součtem jednotlivých ročních průměrů denních intenzit dopravy pro jednotlivé druhy vozidel. Zpracování několika průzkumů na jednom stanovišti. Pokud jsou k dispozici výsledky průzkumu z více dnů (například z důvodu zvýšení přesnosti výsledku – provede se výpočet odhadu RPDI pro hodnoty každého dne průzkumu zvlášť a výsledný odhad RPDI je aritmetickým průměrem jednotlivých odhadů. Odlišuje-li se jednotlivý odhad RPDI výrazně od ostatních, může se z výsledného výpočtu vyloučit.

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Volba doby průzkumů Dle TP 189 se používá termín „běžný pracovní den“ - bpd tj. nikoli typický pracovní den

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – doby průzkumů (TP 189) Ke zjištění RPDI se průzkum provádí: v běžné pracovní dny v měsících duben, květen, červen, září a říjen. Doporučené doby pro provedení průzkumu a odhad přesnosti stanovení ročního průměru denní intenzity dopravy (určeného postupem podle těchto TP) jsou zde uvedeny: Doba průzkumuPředpokládaná odchylka odhadu RPDI 14:00 - 16:00 nebo 15:00 - 17:002h± 20% 7:00 - 11:004h± 14% 13:00 - 17:004h± 14% 7:00 - 11:00 a 13:00 - 17:008h± 10% 5:00 - 21:0016h± 7%

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – doporučená doba pro I 50 a I šh (TP189) Padesátirázová hodinová intenzita Průzkum se realizuje v době, kdy je intenzita dopravy na sledovaném stanovišti nejbližší padesátirázové hodinové intenzitě dopravy: ve většině případů pátek v měsících duben-říjen v dopravní špičce (14:00-18:00), na komunikacích s vyšším podílem rekreační dopravy je padesátirázové hodinové intenzitě dopravy nejbližší intenzita dopravy v době rekreačních špiček, tj. v sobotu v době 9:00-12:00 a neděli 16:00-18:00, a to buď v zimních (prosinec-únor), nebo letních (červenec, srpen) měsících podle převažující doby vysoké intenzity rekreační dopravy. Intenzita špičkové hodiny Průzkum se provede v době dopravní špičky: na většině komunikací - v jarní a podzimní měsíce (duben, květen, červen, září, říjen) v době 14:00-18:00 běžného pracovního dne, na komunikacích se specifickým provozem podle charakteru dopravy, u komunikací napojující obchodní zařízení - pátek v době 15:00-18:00, případně sobota (v době 9:00-12:00) či neděle (v době 16:00-20:00). Dále jsou v TP 189 specifikovány podmínky pro časy průzkum cyklistickou a pěší dopravu.

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Celostátní Sčítání Dopravy (CSD) každých pět let (poslední v r. 2010); dálnice + všechny silnice I. a II. třídy a na vybraných silnicích III. + obce nad 5000 obyvatel; duben až říjen, čtyř hodinové intervaly, v deseti sčítacích termínech (středa 3, čtvrtek 2, pátek 2, neděle 3); intenzita v obou směrech. Nejdůležitější výstupy CSD hodnoty RPDI (roční průměrná denní intenzita za oba směry); zastoupení druhů vozidel (viz dále); charakter provozu (hospodářský, rekreační); n – hodinová intenzita (30, 50, 100, 150 h) …. Hlavní cíle celostátního sčítání dopravy: získat aktuální informace o zatížení dálniční a silniční sítě ČR, získat základní dopravně inženýrské podklady pro předprojektovou, projektovou a investiční přípravu staveb pozemních komunikací, získat potřebné údaje pro posuzování vlivu provozu na pozemních komunikacích na životní prostředí, určit dopravní výkony na silniční síti podle kategorií komunikací a podle územních celků, zabezpečit údaje o zatížení sítě silnic a dálnic se statutem evropské komunikace pro zprávu předávanou Evropské hospodářské komisi, získat údaje pro aktualizaci prognózy vývoje intenzit dopravy

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – CSD 2010 OznačeníSkupina vozidel LN Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy SNStřední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) bez přívěsů SNPStřední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) s přívěsy TNTěžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) bez přívěsů TNPTěžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) s přívěsy NSNNávěsové soupravy nákladních vozidel AAutobusy AKAutobusy kloubové TRTraktory bez přívěsů TRPTraktory s přívěsy OOsobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy MJednostopá motorová vozidla CCyklisté [cyklo/den] http://scitani2010.rsd.cz/pages/shop/default.aspxhttp://scitani2010.rsd.cz/pages/shop/default.aspx (1.3.2012) - upraveno

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Výsledky CSD z r. 2005

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Výsledky CSD z r. 2010 Poklepání myší na měřený úsek na mapě se zobrazí podrobná tabulka viz další obr.

34 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Výsledky CSD z r. 2010

35 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Celostátní Sčítání Dopravy (CSD) Základní informace o CSD http://www.rsd.cz/doc/Silnicni-a-dalnicni-sit/Intenzita-dopravy/celostatni-scitani-dopravy-2010 http://www.rsd.cz/doc/Silnicni-a-dalnicni-sit/Intenzita-dopravy/celostatni-scitani-dopravy-2010 (1.3.2012) Výsledky CSD za roky 2000, 2005, 2010 http://www.rsd.cz/Silnicni-a-dalnicni-sit/Intenzita-dopravyhttp://www.rsd.cz/Silnicni-a-dalnicni-sit/Intenzita-dopravy (1.3.2012) Výsledky CSD za rok 2005 http://www.scitani2005.rsd.cz/start.htmhttp://www.scitani2005.rsd.cz/start.htm (1.3.2012) Výsledky CSD za rok 2010 http://scitani2010.rsd.cz/pages/informations/default.aspxhttp://scitani2010.rsd.cz/pages/informations/default.aspx (1.3.2012) Intenzity dopravy v Praze http://www.ceskedalnice.cz/odborne-info/intenzity-dopravyhttp://www.ceskedalnice.cz/odborne-info/intenzity-dopravy (1.3.2012)

36 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Literatura 1.RŮŽIČKA M.: Přednášky - Dopravní inženýrství I., Moodle TF ČZU Praha, http://moodle.czu.cz - každý rok aktualizované přednáškyhttp://moodle.czu.cz 2.Zákony ČR: Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a další (včetně všech doplňků a vyhlášek http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place ) (29.2.2012)http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place 3.SLINN M.-GUEST P.-MATTHEWS P.: Traffic Engineering Design, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005,Oxford,, 2. ed., ISBN 0-7506-5865-7, 232 p. 4.KOČÁRKOVÁ D.- KOCOUREK J.- JACURA M.: Základy dopravního inženýrství, ČVUT Praha 2009, ISBN:978-80- 01-04233-5, 142 s., 5.Normy ČSN 73 61 XX - výběr s odpovídající tématikou (upraveno pro informaci posluchačů) 6.Technické podmínky Ministerstva Dopravy ČR - výběr s odpovídající tématikou (upraveno pro informaci posluchačů) 7.Internet: viz zdroje uváděné v přednáškách s datem, kdy byl uvedený hypertextový odkaz byl k dispozici


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. Dopravní průzkumy."

Podobné prezentace


Reklamy Google