Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Rozvoj a metodická podpora Poradenských služeb RAMPS VIP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Rozvoj a metodická podpora Poradenských služeb RAMPS VIP."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Rozvoj a metodická podpora Poradenských služeb RAMPS VIP III  OP VK  7.4a.1 oblast podpory  Systémový rámec počátečního vzdělávání  MŠMT  Partner NUV-divize IPPP

2 Filozofie projektu Projekt navazuje na projekty VIP-Kariéra a RŠPP(VIP II) 90. léta a rok 2005 rozvoj školních poradenských služeb/VIP-Kariéra, RŠPP-VIP II) Poradenská služba ve škole, která je zajišťovaná školním psychologem/speciálním pedagogem, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, ve spolupráci s pedagogy školy a ředitelem školy je obvykle vymezována také jako faktor, který může ovlivnit kvalitu školy- průběhu vzdělávání a zejména pak skrytého kurikula spolupráce odborníků a připravenost učitelů přijímat poradenské služby (včetně vedení škol) vytvoření vnitřního systému komunikace, který ovlivňuje kvalitu vztahové sítě školy dodržování etických pravidel a pravidel pro práci odborníka ve škole /informovaný souhlas, uvolňování žáků atd./ kvalita osobnostní a odborné vybavenosti odborníka pro práci ve škole

3 Cíle projektu-obecné Posílit kvalitu poskytovaných poradenských služeb ve školách (ŠPP) a ve školských poradenských zařízeních (PPP a SPC), podpořit činnost SVP ve vztahu ke školám Podpořit metodické vedení školských poradenských zařízení a integrovat s metodickou podporou školních poradenských pracovišť Pozornost ve školách bude věnována vyrovnávacím opatřením a podpoře podpůrných opatření stanovovaných školskými poradenskými zařízeními Vznik konzultačních a metodických pracovišť v krajích na půdorysu stávajících zařízení Zpřesnění intervenčních a diagnostických postupů Systém programů DVPP

4 Cíle projektu-konkrétní 1.metodická podpora pro vznikající i stávající školní poradenská pracoviště, doplnění sítě školních psychologů a školních speciálních pedagogů + 30 míst 2.metodická podpora pro školská poradenská zařízení 3. modelová struktura DVPP založená na dosažených kompetencích(ŠP+ŠSP+VP+ŠMP) 4. modelová struktura DVPP pro školská poradenská zařízení, začínající, vzdělávací standard, met. Podpora, supervize 5. nastavit pravidla a vytvořit nástroje pro sledování kvality a efektivity poskytovaných služeb 6. odstupňování poradenské podpory, definice, katalogy 7.ověření modelů vzdělávacích přístupů 8.ověření diagnostických a intervenčních nástrojů a postupů 9.rozšíření poradenských služeb pro školy poskytovaných SVP v oblasti poruch chování 10. návrhy na úpravy v legislativě a v definování služeb ve školství

5 Cílová skupina 1. žáci škol zejména pak žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 2. pedagogové zapojených škol, včetně jejich vedení 3.pracovníci školských poradenských zařízení 4.pracovníci středisek výchovné péče 5. pracovníci KÚ, kteří mají v kompetenci poradenství

6 Klíčové aktivity 1. Školní poradenské služby- podpora školám v práci s vyrovnávacími opatřeními 2. metodická a supervizní podpora pro školní poradenská pracoviště 3. metodická a supervizní podpora pro školská poradenská zařízení a střediska výchovné péče 4.kvalita a efektivita poskytovaných poradenských služeb 5. vzdělávání poradenských pracovníků na úrovni škol a školských poradenských zařízení 6. poradenská péče pro žáky zajišťovaná střediskem výchovné péče

7 KA 1 Odborník školy psycholog/speciální pedagog je koordinátorem služeb poskytovaných ŠPP s definováním odpovědností Je průvodcem školní docházkou žáka Je specialistou na vztahy vývoje a učení Je koordinátorem a poskytovatelem služeb kariérového poradenství Je spolupracovníkem učitelů Je poradcem a konzultantem pro rodiče Představuje jednotící prvek v intervenci (koordinuje opatření školy, rodiny a dalších odborníků) Je metodologem komplexních nástrojů poznávání dětí a školy Je hlavním „nástrojem“ prevence ve školním prostředí Je tím, kdo pomáhá vytvářet rovné podmínky pro vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření Zaměření na: poradenskou péči na škole, na metodickou podporu pedagogům(3MP, hraniční žáci), kariérové poradenství, práci s výchovnými strategiemi a vyučovacími a učebními styly, komunikace uvnitř školy i vně

8 KA1- Monitorovací indikátory Ověření diagnostických a intervenčních postupů ve školách Metody práce se závěry vyšetření (pedagogicko- psychologického) ve školách Metody vytváření vyrovnávacích opatření a podpora podpůrným opatřením Úpravy koncepčních dokumentů vymezujících školní poradenské služby Ověření a rozšíření programu 3MP

9 KA2 Zajištění metodické podpory pro školní psychology/školní speciální pedagogy Zajištění screeningu škol, etablování školních poradenských služeb Příklady dobré praxe Metodické zprávy Integrovaná síť metodické podpory školám 1 metodik -5-6 škol

10 KA3 Výběr fundovaných pracovníků v systému školských poradenských pracovišť do metodické role (spolupráce s prof. sdruženími, kraji, MŠMT) Vznik metodických center na úrovni krajů Koordinace činností hl.metodiků, metodiků a partnerů z krajů Metodické zprávy Nastartování kvalitní podpory a očekávané změny v systému Metodická podpora pro 200PPP a SPC a 40 SVP Supervize týmů Vznik integrované metodické sítě ŠPZ a ŠPP

11 KA4 Kvalita služeb je vyhodnocována v kontextu k typu a velikosti školy, skladbě žáků i pedagogů, roli odborníka (školní psycholog versus školní spec. pedagog) Reflexe škol, metodické zprávy, kvantitativní data z výkazů činností PPP, SPC,SVP- sledování kvality práce s klienty, poradenské procesy, etika práce, informovaný souhlas, Výstupy poradenské péče

12 KA 4- monitorovací indikátory Standard pro užívání diagnostických nástrojů ve školní a školské poradenské praxi Zpráva o nejfrekventovanějších poradenských a intervenčních procesech Racionalizace služeb Kategorie podpory(vyrovnávací a podpůrná opatření) Zpráva z vyšetření v kontextu doporučení pro školní práci Komparace poskytovaných služeb na různých úrovních poskytovatelů

13 KA5 Vzdělávání je připravováno v modulech pro : A) začínající poradenské pracovníky B) středně pokročilé (do 5 let praxe) C) pokročilé Stáže, konference, volný výběr 1 upravený modul DVPP pro pracovníky školního poradenského pracoviště 1 upravený modul DVPP pro pracovníky školských por. zařízení a SVP 60 programů, e-learning pro výchovné poradce a školní metodiky prevence Předpoklad více jak 2000 účastníků vzdělávání

14 KA6 Školy, které nemají školní psychologa nebo školního speciálního pedagoga mohou využívat služeb speciálních pedagogů SVP (0,5 úvazku pro 40 SVP) Péče o žáky s poruchami chování, pomoc pedagogům a rodičům žáků Pozornost bude věnována žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí na všech úrovních projektu Zkvalitnění poradenské péče v této oblasti Vytvoření systému podpůrných mechanismů pro práci s těmito žáky

15 Personální obsazení projektu 415 odborníků 150 celých úvazků pro školní psychology a školní speciální pedagogy 20 úvazků pro SVP Metodici škol a školských zařízení včetně SVP Analytik projektu, webmaster Řízení projektu Finanční prostředky jsou v 85% čerpány na pracovníky ve školách, metodiky a pracovníky SVP

16 Finanční prostředky Celkem 259 687 934,00 Kč Ze státního rozpočtu z toho 38 953 190,10 15% 7 výběrových řízení (výpočetní technika, telefony, publicita, audit, diagnostické nástroje)

17 Informace o zapojených školách nyní Rok 2010- 148m škol a 163 zapojených psychologů a speciálních pedagogů Rok 2011- 175 škol a 202 zapojených odborníků (někteří pracují na 0,5 úvazku) Na 22 školách je souběh psychologa a speciálního pedagoga Struktura žáků zapojených škol podle mezinárodní klasifikace vzdělávání ISCED (International Standard Classification of Education) ◦ ISCED 0:1 666 ◦ ISCED 1:33 448 ◦ ISCED 2:28 388 ◦ ISCED 3:24 322

18 Počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým byla poskytnuta poradenská péče ◦ Zdravotně znevýhodnění: 2 490 ◦ Zdravotně postižení: 3 318 ◦ Sociokulturně znevýhodnění: 2 967 ◦ Nadaní: 533 ◦ Žáci s poruchami učení: 6 800 ◦ Žáci s poruchami chování: 1 154 ◦ Jiné diagnózy: 1 614 Hraniční žáci : 2549

19 Jak vstoupit do projektu a co je v projektu jinak Pokračují služby školních psychologů a školních speciálních pedagogů Výběrové řízení pro školy Podmínky pro zařazení do projektu Nové aktivity zaměřené na školská poradenská zařízení a SVP Lepší provázání výstupů z metodické podpory škol a školských zařízení včetně vydefinování podpory SVP Provázání poskytovatelů, zřizovatelů a metodického vedení služeb Doba realizace: říjen 2011-říjen 2013

20 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Rozvoj a metodická podpora Poradenských služeb RAMPS VIP."

Podobné prezentace


Reklamy Google