Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolu za vzděláním Název operačního programu:  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 1.2 - Rovné příležitosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolu za vzděláním Název operačního programu:  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 1.2 - Rovné příležitosti."— Transkript prezentace:

1 Spolu za vzděláním Název operačního programu:  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními  vzdělávacími potřebami Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07/ Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání   v Karlovarském kraji II

2 od 1.2.2012 do 31.7.2014 Spolu za vzděláním Období realizace:
Název operačního programu:  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními  vzdělávacími potřebami Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07/ Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání   v Karlovarském kraji II   Období realizace:  od do

3 SPOLU ZA VZDĚLÁNÍM Osnova 2. Dílčí cíle projektu
3. Aktivity realizace projektu  - Individualizace  Oblasti individualizace    Formy individualizace  - Individuální konzultace  - Primární prevence  - DVPP 4. Materiální vybavení projektu 5. Finanční podpora projektu 6. Přidaná hodnota projektu

4 1. Cíl projektu Vytvořit podmínky pro zlepšení orientace 
a zvýšení motivace žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, včetně žáků ze 
sociokulturním znevýhodněním ve společnosti. Zvýšit šance pro jejich zapojení do 
hlavního vzdělávacího proudu základní 
školy a rozšířit tak jejich možnosti při 
uplatnění na trhu práce.

5 2. Dílčí cíle přístup k žákovi v rámci individualizace a uplatňování
1. Rozvíjet a aplikovat individuální přístup k žákovi v rámci individualizace a uplatňování nových vyučovacích metod, včetně tvorby nových metodických materiálů, které odrážejí specifika žáků se SVP. 2. Vytvářet rovné podmínky přístupu ke vzdělávání, eliminovat vznik nežádoucího chování ve škole, podpořit zlepšení klimatu ve škole (kohezivní výjezdy, besedy pro žáky a jejich rodiče).

6 2. Dílčí cíle 3. Zvýšit, rozšířit a prohloubit odbornou
a metodickou způsobilost pedagogických pracovníků pro práci se žáky se SVP prostřednictvím DVPP. 4. Rozšířit nabídku speciálně pedagogických služeb pomocí přímého zapojení školního psychologa . 5. Podporovat a realizovat pravidelný cyklus doučování jako podpůrný mechanismus pro žáky se SVP a sociokulturním znevýhodněním.

7 3. Aktivity realizace projektu
a) Individualizace b) Individuální konzultační hodiny c) Primární prevence d) Další vzdělávání pegagogických pracovníků

8 Individualizace Individualizace bude probíhat napříč ročníky
a vzdělávacími oblastmi. Realizace:  od 1.ročníku do 9.ročníku Současně bude podpořeno celkem 120 žáků se SVP.

9 Vzdělávací oblasti individualizace
Jazyky a jazyková komunikace 
se zaměřením na český jazyk 
a cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační 
technologie Člověk a jeho svět Člověk a příroda Člověk a svět práce

10 V čem spočívá individualizace?
Vzniklé materiály budou metodikou pro práci s dětmi se SVP. Současně v nich budou obsaženy prvky pro 
samotné žáky - metodické postupy a pracovní listy. Úkoly budou nastaveny pro různou úroveň žáka. Vznikne 28 metodik s učebními materiály. Jedna metodika obsahuje 36 vyučovacích hodin. Jedna vyučovací hodina obsahuje 
metodický postup a 2 pracovní listy. metodika Word + Smart

11 Individuální konzultační hodiny
jsou zaměřeny na rozvíjení čtenářské a matematické gramotnosti Budou probíhat na I.stupni a II.stupni především v předmětech český jazyk a matematika. V rámci této klíčové aktivity bude podpořeno celkem 80 žáků se SVP. Realizace Aktivity bude zajišťovat členný tým učitelů 
(celkem bude odučeno 540 hodin v rámci 
celého cyklu projektu).

12 Primární prevence Školní psycholog bude podpořeno Intervence:
Hlavní úkoly školního psychologa Intervence: - Intervence při výukových problémech u vytypovaných žáků se SVP, - intervence u žáků se SVP, - zjišťování sociálního klimatu ve třídě, - screening, ankety, dotazníky ve škole - péče o integrované žáky, - krizová intervence, - zpracování krize pro žáky, - spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání, - prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.). Školní psycholog bude podpořeno 50 žáků

13 Primární prevence Školní psycholog bude podpořeno
Konzultační, poradenská, 
intervenční a metodická činnost: - Krizová intervence a zpracování krize pro pedagogické pracovníky a zákonné zástupce, - metodická pomoc třídním učitelům a dalším pedagogickým pracov. - koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé). mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.

14 Primární prevence Tři kohezivní (prožitkové) výjezdy žáků 6.ročníku
bude podpořeno celkem 75 žáků 6.ročník - šk.rok 2011/ květen 6.ročník - šk.rok 2012/ září 6.ročník - šk.rok 2013/ září

15 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Posilování odborných kompetencí pedagogů ve 
dvoutetém plánu DVPP. Vzdělávací akce (10) zaměřené na prevenci sociálně-patologických jevů 
s důrazem na inovativní 
výchovněvzdělávací metody, nekázeň atd. Ve šk.roce 2012/2013 5 akcí Ve šk.roce 2013/2014 5 akcí Každé vzdělávání bude probíhat ve škole 
a bude trvat 4 hodiny. Každý účastník obdrží certifikát.

16 4. Materiální vybavení z projektu
2 interaktivní tabule, 2 dataprojektory, 2 notebooky budou financovány z jiných zdrojů digitální učebnice literatura

17 5. Finanční podpora projektu
z toho investice ,-Kč Vytvoříme 28 metodik s učebními materiály 
pro 120 žáků se SVP. Zrealizujeme 540 hodin individuálních 
konzultací pro 80 žáků se SVP. Uskutečníme 3 výjezdy pro 75 šesťáků. Školní psycholog podpoří 50 žáků. V rámci DVPP podpoříme 18 pedagogů.

18 6. Přidaná hodnota projektu spočívá
- ve využívání nových forem a přístupů k výuce; - ve využití nástrojů ICT technologií, interaktivní tabule, digitálního výukového software,internetu, digitální učebnice; - v tvorbě vlastních metodických a výukových materiálů (většina z nich bude zpracována v digitální podobě); - v různorodosti a zároveň vzájemné provázanosti jednotlivých klíčových aktivit projektu s tím, že hlavním cílem je uplatňování principu rovného přístupu žáků ke vzdělávání.

19 Realizační tým Manažer projektu: Mgr. Dana Fialová
Manažer finanční:  Mgr.Kateřina Gaidarusová Školní psycholog:  Mgr.Zuzana Boušková Koordinátoři primární prevence: Mgr.Ivana Vondrová,   Mgr.Lada Zavázalová   Mgr.Jaroslava Šůsová Koordinátoři DVPP:  Mgr.Jaroslava Červenková   Mgr.Lenka Ernstbergerová Autoři metodik:  učitelů Učitelé individuálních konzultací:  učitelů


Stáhnout ppt "Spolu za vzděláním Název operačního programu:  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 1.2 - Rovné příležitosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google