Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolu za vzděláním Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 1.2 - Rovné příležitosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolu za vzděláním Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 1.2 - Rovné příležitosti."— Transkript prezentace:

1 Spolu za vzděláním Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Číslo a název globálního grantu:CZ.1.07/1.2.19 - Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II

2 Spolu za vzděláním Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Číslo a název globálního grantu:CZ.1.07/1.2.19 - Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II Období realizace: od 1.2.2012 do 31.7.2014

3 Osnova 1. Cíle projektu 2. Dílčí cíle projektu 3. Aktivity realizace projektu - Individualizace Oblasti individualizace Formy individualizace - Individuální konzultace - Primární prevence - DVPP 4. Materiální vybavení projektu 5. Finanční podpora projektu 6. Přidaná hodnota projektu SPOLU ZA VZDĚLÁNÍM

4 Vytvořit podmínky pro zlepšení orientace a zvýšení motivace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků ze sociokulturním znevýhodněním ve společnosti. Zvýšit šance pro jejich zapojení do hlavního vzdělávacího proudu základní školy a rozšířit tak jejich možnosti při uplatnění na trhu práce. 1. Cíl projektu

5 1. Rozvíjet a aplikovat individuální přístup k žákovi v rámci individualizace a uplatňování nových vyučovacích metod, včetně tvorby nových metodických materiálů, které odrážejí specifika žáků se SVP. 2. Vytvářet rovné podmínky přístupu ke vzdělávání, eliminovat vznik nežádoucího chování ve škole, podpořit zlepšení klimatu ve škole (kohezivní výjezdy, besedy pro žáky a jejich rodiče). 2. Dílčí cíle

6 3. Zvýšit, rozšířit a prohloubit odbornou a metodickou způsobilost pedagogických pracovníků pro práci se žáky se SVP prostřednictvím DVPP. 4. Rozšířit nabídku speciálně pedagogických služeb pomocí přímého zapojení školního psychologa. 5. Podporovat a realizovat pravidelný cyklus doučování jako podpůrný mechanismus pro žáky se SVP a sociokulturním znevýhodněním. 2. Dílčí cíle

7 3. Aktivity realizace projektu a)Individualizace b)Individuální konzultační hodiny c)Primární prevence d)Další vzdělávání pegagogických pracovníků

8 Individualizace Realizace: od 1.ročníku do 9.ročníku Individualizace bude probíhat napříč ročníky a vzdělávacími oblastmi. Současně bude podpořeno celkem 120 žáků se SVP.

9 Vzdělávací oblasti individualizace J azyky a jazyková komunikace se zaměřením na český jazyk a cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a příroda Člověk a svět práce

10 Vzniklé materiály budou metodikou pro práci s dětmi se SVP. Současně v nich budou obsaženy prvky pro samotné žáky - metodické postupy a pracovní listy. Úkoly budou nastaveny pro různou úroveň žáka. V čem spočívá individualizace? Vznikne 28 metodik s učebními materiály. Jedna metodika obsahuje 36 vyučovacích hodin. Jedna vyučovací hodina obsahuje metodický postup a 2 pracovní listy. metodika Word + Smart

11 Individuální konzultační hodiny Budou probíhatna I.stupni a II.stupni především v předmětech český jazyk a matematika. V rámci této klíčové aktivity bude podpořeno celkem 80 žáků se SVP. Realizace Aktivity bude zajišťovat 4 - 6 členný tým učitelů (celkem bude odučeno 540 hodin v rámci celého cyklu projektu). jsou zaměřeny na rozvíjení čtenářské a matematické gramotnosti

12 H lavní úkoly školního psychologa Intervence: - Intervence při výukových problémech u vytypovaných žáků se SVP, - intervence u žáků se SVP, - zjišťování sociálního klimatu ve třídě, - screening, ankety, dotazníky ve škole - péče o integrované žáky, - krizová intervence, - zpracování krize pro žáky, - spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání, - prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.). Školní psycholog b ude podpořeno 50 žáků Primární prevence

13 Školní psycholog b ude podpořeno 50 žáků Primární prevence Konzultační, poradenská, intervenční a metodická činnost: - Krizová intervence a zpracování krize pro pedagogické pracovníky a zákonné zástupce, - metodická pomoc třídním učitelům a dalším pedagogickým pracov. - koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé). - koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.

14 Primární prevence Tři kohezivní (prožitkové) výjezdy žáků 6.ročníku 6.ročník - šk.rok 2011/2012 - květen 6.ročník - šk.rok 2012/2013 - září 6.ročník - šk.rok 2013/2014 - září bude podpořeno celkem 75 žáků

15 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Posilování odborných kompetencí pedagogů ve dvoutetém plánu DVPP. Vzdělávací akce (10) zaměřené na prevenci sociálně- patologických jevů s důrazem na inovativní výchovněvzdělávací metody, nekázeň atd. Ve šk.roce 2012/20135 akcí Ve šk.roce 2013/20145 akcí Každé vzdělávání bude probíhat ve škole a bude trvat 4 hodiny. Každý účastník obdrží certifikát.

16 4. Materiální vybavení z projektu 2 interaktivní tabule, 2 dataprojektory, 2 notebooky budou financovány z jiných zdrojů digitální učebnice literatura

17 5. Finanční podpora projektu 2 422 107,57 Kč z toho investice 190 000,-Kč Vytvoříme 28 metodik s učebními materiály pro 120 žáků se SVP. Zrealizujeme 540 hodin individuálních konzultací pro 80 žáků se SVP. Uskutečníme 3 výjezdy pro 75 šesťáků. V rámci DVPP podpoříme 18 pedagogů. Školní psycholog podpoří 50 žáků.

18 - ve využívání nových forem a přístupů k výuce; - ve využití nástrojů ICT technologií, interaktivní tabule, digitálního výukového software,internetu, digitální učebnice; - v tvorbě vlastních metodických a výukových materiálů (většina z nich bude zpracována v digitální podobě); - v různorodosti a zároveň vzájemné provázanosti jednotlivých klíčových aktivit projektu s tím, že hlavním cílem je uplatňování principu rovného přístupu žáků ke vzdělávání. 6. Přidaná hodnota projektu spočívá

19 Realizační tým M anažer finanční: Mgr.Kateřina Gaidarusová Koordinátoři primární prevence: Mgr.Ivana Vondrová, Mgr.Lada Zavázalová Mgr.Jaroslava Šůsová Manažer projektu: Mgr. Dana Fialová Školní psycholog: Mgr.Zuzana Boušková Koordinátoři DVPP: Mgr.Jaroslava Červenková Mgr.Lenka Ernstbergerová Autoři metodik: 1 - 28 učitelů Učitelé individuálních konzultací: 4 - 6 učitelů


Stáhnout ppt "Spolu za vzděláním Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 1.2 - Rovné příležitosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google