Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA A JEJÍ USKUTEČNĚNÍ. Etapy procesu pozemkových úprav Přípravné práce Návrhové práce Realizační práce 2/26.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA A JEJÍ USKUTEČNĚNÍ. Etapy procesu pozemkových úprav Přípravné práce Návrhové práce Realizační práce 2/26."— Transkript prezentace:

1 KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA A JEJÍ USKUTEČNĚNÍ

2 Etapy procesu pozemkových úprav Přípravné práce Návrhové práce Realizační práce 2/26

3 Přípravné práce návrhu pozemkových úprav  Úvodní jednání  Zaměření zájmového území a doplnění podrobného polohového bodového pole (PPBP)  Stanovení obvodu pozemkových úprav  Vyšetření nesměňovaných parcel  Hodnocení podkladů a analýza současného stavu  Vypracování nárokových listů vlastníků 3/26

4 Úvodní jednání  Informace o průběhu zpracovávání pozemkových úprav  Časový plán  Popis jednotlivých činností prováděných v rámci jednotlivých etap  Seznámeni se způsobem ocenění pozemků pro potřeby pozemkových úprav  Volba sboru zástupců vlastníků  Určení místa, od kterého bude měřena vzdálenost pozemků 4/26

5 5/26

6 Zaměření zájmového území a doplnění podrobného polohového bodového pole (PPBP)   Jeden z nejdůležitějších podkladů pro další řešení pozemkových úprav  Zaměření se soustředí na extravilán obce a část po obvodu zastavěného území  Zaměření je velmi podrobné:  veškeré cesty, toky, příkopy, druhy pozemků orná, trvalé travní porosty, lesy apod.  dráhy soustředěného odtoku  všechny druhy nadzemních vedení, hospodářské přejezdy, sjezdy, propustky, mosty  na obvodu intravilánu obce vjezdy do objektů a do uzavřených prostorů  skupiny stromů, keřů, solitéry, u speciálních druhů pozemků (sady, vinice, chmelnice) jednotlivé řady, příp. spon  skalky, svážná území, prameniště, močály, závlahy aj  Zaměření celého území polohově na části i výškově  Navázání na systém S-JTSK - doplnění podrobného polohového bodového pole (stabilizace kamennými hranoly) 6/26

7 Ukázka zaměření 7/26

8 Vyšetření nesměňovaných parcel  Komisionální šetření s vlastníky pozemků, u kterých se jedná pouze o upřesnění hranic parcel (NESMĚŇOVANÉ PARCELY)  Parcely pak nejsou předmětem směňování a zůstávají na místě tak, jak byly za přítomnosti vlastníka vyšetřeny  Nejsou rovněž součástí rozhodnutí o výměně vlastnických práv 8/26

9 Stanovení obvodu pozemkových úprav  Obvod pozemkových úprav stanovuje Pozemkový úřad ve spolupráci s Katastrálním úřadem.  Zahrnuje jedno katastrální území - možnost i část území sousedních katastrů (vyrovnání hranice katastrálního území).   Obvod pozemkových úprav přesně vymezuje území, kde budou pozemkové úpravy probíhat., které jsou předmětem dalšího řešení (směňované a nesměňované)učení vstupujících parcel, které jsou předmětem dalšího řešení (směňované a nesměňované) do obvodu pozemkových úprav zůstávají na místě, nedochází u nich k žádným změnám a nejsou pozemkovou úpravou v žádném případě dotčenyparcely, které nejsou zahrnuty do obvodu pozemkových úprav zůstávají na místě, nedochází u nich k žádným změnám a nejsou pozemkovou úpravou v žádném případě dotčeny  Stanovený obvod pozemkových úprav se vyznačí v terénu a provede se komisionální šetření za účasti vlastníků dotčených pozemků- členem komise je i zástupce obce.  Výsledný obvod pozemkových úprav a změny v údajích o parcelách se zapíše do katastru nemovitostí.   Stanovení opravného koeficientu.   Na obvod pozemkových úprav má vliv také ÚPD, resp. vymezení dalších zájmů obce. 9/26

10 Obvod pozemkové úpravy 10/26

11 Hodnocení podkladů a analýza současného stavu  Provádí projektant pozemkových úprav v součinnosti s dalšími osobami  Spolupráce s místními obyvateli a se sborem zástupců   Podklad pro další návrh podklady : mapové podklady (ZM 1 : 5 000, 1 : 10 000, ZVHM 1 : 50 000, mapy katastru nemovitostí, ortofotomapy, letecké a satelitní snímky, údaje základní báze geografických dat a registr produkčních blokůmapové podklady (ZM 1 : 5 000, 1 : 10 000, ZVHM 1 : 50 000, mapy katastru nemovitostí, ortofotomapy, letecké a satelitní snímky, údaje základní báze geografických dat a registr produkčních bloků zaměření současného stavuzaměření současného stavu veškerá dostupná územně plánovací dokumentaceveškerá dostupná územně plánovací dokumentace projekty SPÚ, HTÚP, JPÚprojekty SPÚ, HTÚP, JPÚ projektové dokumentace a kolaudační operáty melioračních, vodohospodářských a dopravních stavebprojektové dokumentace a kolaudační operáty melioračních, vodohospodářských a dopravních staveb programy revitalizace říčních systémů, péče o krajinu, obnovy vesnice, programy alternativního zemědělství aj.programy revitalizace říčních systémů, péče o krajinu, obnovy vesnice, programy alternativního zemědělství aj. terénní průzkum : průzkum vodních poměrůprůzkum vodních poměrů ochrana území před vodní a větrnou erozíochrana území před vodní a větrnou erozí optimalizace druhů pozemků (stanovení nároků na změnu využití území)optimalizace druhů pozemků (stanovení nároků na změnu využití území) dopravní systémdopravní systém ochrana a tvorba životního prostředí (ekologická stabilita území a ochrana stávajících a nově navržených ekologicky významných segmentů)ochrana a tvorba životního prostředí (ekologická stabilita území a ochrana stávajících a nově navržených ekologicky významných segmentů) posouzení charakteru zemědělské výroby, lesní výroby, těžby surovin, místního průmyslu a rekreačního využití územíposouzení charakteru zemědělské výroby, lesní výroby, těžby surovin, místního průmyslu a rekreačního využití území vymezení nadzemních a podzemních vedení včetně jejich ochranných pásemvymezení nadzemních a podzemních vedení včetně jejich ochranných pásem stanoviska : orgánů státní správy, katastrálního úřadu a správců a vlastníků dotčených zařízeníorgánů státní správy, katastrálního úřadu a správců a vlastníků dotčených zařízení 11/26

12 12/26

13 13/26

14 Vypracování nárokových listů vlastníků  Zde je provedeno ohodnocení vstupujících parcel – výměra (upravená případně opravným koeficientem), cena a vzdálenost   Cena zemědělských pozemků se pro potřeby pozemkových úprav určuje podle hlavní půdní jednotky v kódu BPEJ bez přirážek a srážek  V rámci pozemkových úprav se oceňují i porosty (zjednodušeně průměrnou cenou na metr čtvereční) , které jsou pak předmětem řešení  Vlastník má možnost vznést připomínky, které jsou pak předmětem řešení   Nárokový list poslouží projektantovi při návrhu nového umístění pozemků jako měřítko přiměřenosti kvality návrhu 14/26

15 Ukázka nárokového listu 15/26

16 Ukázka mapy nárokové 16/26

17 Návrhové práce  Návrh plánu společných zařízení  Návrh nového uspořádání pozemků Vystavení návrhu pozemkových úprav.Vystavení návrhu pozemkových úprav. Zapracování připomínek podaných vlastníky po vystavení návrhu KPÚ.Zapracování připomínek podaných vlastníky po vystavení návrhu KPÚ. Závěrečné jednání – zhodnocení výsledků pozemkových úprav a seznámení s návrhem.Závěrečné jednání – zhodnocení výsledků pozemkových úprav a seznámení s návrhem. Rozhodnutí o pozemkových úpravách dle § 11 zákona, „Rozhodnutí o schválení návrhu“ a „Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv“.Rozhodnutí o pozemkových úpravách dle § 11 zákona, „Rozhodnutí o schválení návrhu“ a „Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv“. 17/26

18 Návrh plánu společných zařízení   Tvoří základní kostru budoucího nového uspořádání pozemků vlastníků jedná se o systém dopravních prvkůjedná se o systém dopravních prvků vodohospodářských a protierozních prvkůvodohospodářských a protierozních prvků prvky územního systému ekologické stabilityprvky územního systému ekologické stability  Výchozím podkladem je podrobný terénní průzkum území a analýza všech dostupných podkladů územně plánovací dokumentaceúzemně plánovací dokumentace   Dopravní systém většinou stávající zaměřený systém cest, doplněný podle požadavkůvětšinou stávající zaměřený systém cest, doplněný podle požadavků   Vodohospodářské a protierozní prvky vliv na retenční schopnost krajiny, možnosti ochrany intravilánu před nepříznivými účinky velkých vod, možnosti omezení degradačních procesů na půdách, možnosti revitalizace stávajících prvků apod.vliv na retenční schopnost krajiny, možnosti ochrany intravilánu před nepříznivými účinky velkých vod, možnosti omezení degradačních procesů na půdách, možnosti revitalizace stávajících prvků apod.   Prvky ekologické stability vhodné začlenění do krajiny, jejich polyfunkčnost a respektování již definovaných prvkůvhodné začlenění do krajiny, jejich polyfunkčnost a respektování již definovaných prvků  Návrhy se řídí platnými předpisy a normami  Projednání návrhu a schválení  Respektování připomínek zástupců státní správy a vlastníků či správců dotčených zařízení  Dopracování do jednotlivých parcel  Vlastníkem společných zařízení se ve většině případů stává obec nebo stát 18/26

19 Ukázka návrhu plánu společných zařízení 19/26

20 Návrh nového uspořádání pozemků   Závěrečná fáze projektování pozemkových úprav do již odsouhlasené kostry společných zařízení se postupně umisťují nové pozemky vlastníkůdo již odsouhlasené kostry společných zařízení se postupně umisťují nové pozemky vlastníků  Pozemky podle možností scelují a pokud to lze, přihlíží k požadavkům vlastníků na jejich nové umístění z pohledu užívání  Kritéria přiměřenosti kvality (přípustné odchylky) výměra ± 10 % cena ± 4 % vzdálenost ± 20 %  Podmínky ze zákona : překročení kritérií pouze se souhlasem vlastníkapřekročení kritérií pouze se souhlasem vlastníka nadlepšení v ceně nad 4 % je možné pouze se souhlasem vlastníka,nadlepšení v ceně nad 4 % je možné pouze se souhlasem vlastníka, že uhradí rozdíl v ceně přesahující 4 %  Postupné projednávání  Za projednaný se bere návrh, kde je odsouhlaseno alespoň 75 % výměry řešených pozemků  Vystavení odsouhlaseného návrhu po dobu 30 dnů - obec a příslušný pozemkový úřad možnost vznesení připomínek vlastníkymožnost vznesení připomínek vlastníky zapracování připomínek a nové vyjádření vlastníkůzapracování připomínek a nové vyjádření vlastníků  Závěreční jednání  – možnost odvolání, které se pak řeší ve smyslu zákona  „Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav“ – možnost odvolání, které se pak řeší ve smyslu zákona   „Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv“  Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (15 dní od vyvěšení veřejnou vyhláškou), se stává platným nový vyprojektovaný stav   V této době také zanikají nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k původním pozemkům 20/26

21 Ukázka nového uspořádání pozemků 21/26

22 Realizační práce  Zpracování mapového díla  Vytýčení pozemků  Postupná realizace plánu společných zařízení 22/26

23 Zpracování mapového díla  Etapa bezprostředně navazující na návrhové práce  Po nabytí právní moci „Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav“ je vytvořena nová digitální katastrální mapa (DKM) včetně souboru popisných informací, které se vztahují k jednotlivým parcelám. Tím je nový stav zaveden do katastru nemovitostí. 23/26

24 Vytýčení pozemků  Postupně, na žádost vlastníků, jsou vytýčeny jejich pozemky  Vytýčení je na náklady státu, ale pouze jednou  Hranice pozemků jsou trvale stabilizovány a za tuto stabilizaci pak odpovídá vlastník pozemku  Vlastní vytýčení se realizuje obvykle po sklizni a provedení podmítky, pokud se vlastníci pozemků nedohodnou jinak 24/26

25 Postupná realizace plánu společných zařízení   Jedna z nejdůležitějších fází v procesu pozemkových úprav   Postupné uvádění navrženého systému společných opatření do funkce Stanovení priority jednotlivým prvků plánu společných zařízeníStanovení priority jednotlivým prvků plánu společných zařízení Realizace v závislosti na zajišťování finančních prostředků (a to jak ze státních, tak z dalších zdrojů)Realizace v závislosti na zajišťování finančních prostředků (a to jak ze státních, tak z dalších zdrojů) Zjednodušení stavebního řízeníZjednodušení stavebního řízení Společná zařízení, která jsou realizována po pozemkových vlastní obec, pokud není rozhodnutím o pozemkových úpravách stanoveno jinak (vlastníkem je stát, nebo soukromník – biocentra, biokoridory apod.)Společná zařízení, která jsou realizována po pozemkových vlastní obec, pokud není rozhodnutím o pozemkových úpravách stanoveno jinak (vlastníkem je stát, nebo soukromník – biocentra, biokoridory apod.) Dochází k postupné realizaci záměrů obceDochází k postupné realizaci záměrů obce Možné dosažení na dotační titulyMožné dosažení na dotační tituly 25/26

26 Závěr  Realizací pozemkových úprav se dosáhne zpřehlednění a vyjasnění vlastnických práv k pozemkům  Připraví se podmínky pro racionální obdělávání pozemků, (dojde k jejich scelení, zpřístupnění, vyrovnání jejich hranic apod.)  Po realizaci společných zařízení dojde ke zlepšení celkového stavu životního prostředí a krajiny v okolí obce (zvýšení retence, zlepšení ochrany půdy a vodních toků, doplnění prvků ÚSES apod.)  Připraví se podmínky pro naplnění některých záměrů územního plánování (realizace cestní sítě, vodohospodářských opatření, prvků ochrany krajiny apod.)  Připraví se podmínky pro čerpání dotací z různých podpůrných programů a tím se obci, ale i uživatelům půdy otevře možnost dosáhnout na realizaci potřebných opatření 26/26


Stáhnout ppt "KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA A JEJÍ USKUTEČNĚNÍ. Etapy procesu pozemkových úprav Přípravné práce Návrhové práce Realizační práce 2/26."

Podobné prezentace


Reklamy Google