Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7. Vytyčení hranice pozemku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7. Vytyčení hranice pozemku"— Transkript prezentace:

1 7. Vytyčení hranice pozemku
Veronika Sládková H2KNE1

2 Postupné kroky vytyčení
Kontrola využitelnosti podkladů a bodového pole Vytyčení hranice pozemku, stabilizace bodů Žádost o podklady Dokumentace o vytyčení hranice pozemku Pozvání vlastníků vytyčené hranice Seznámení vlastníků s vytyčenou hranicí

3 Podklady pro vytyčení hranice pozemků
§85 ve vyhlášce 26/2007sb. v nové vyhlášce § 87 Geometrické a polohové určení evidované v SGI Zobrazením hranic pozemků v katastrální mapě dle původního výsledku zeměměřické činnosti Jiné výsledky pokud nejsou-li v rozporu s platným geometrickým a polohovým určením. Poskytuje katastrální úřad bezúplatně způsobilé osobě v nezbytném rozsahu Ve výměnném formátu nebo ve formě rastrových dat, pokud nelze jinak, ve formě reprografických kopií.

4 Zeměměřické činnosti v terénu
Vyhláška 26/2007 sb. Posouzení použitelnosti podkladů z hlediska jejich přesnosti a možnosti využití zachovaných lomových bodů Přednostně se využije geometrický základ měření, z něhož byla hranice geometricky a polohově určena

5 Zeměměřické činnosti v terénu
§ 88 v nové vyhlášce Přednostně se využije geometrický základ měření, z něhož byla hranice geometricky a polohově určena Vytyčené lomové body hranice se v terénu označí trvalým způsobem, pokud je hranice v katastru číselně vyjádřena, nebo pokud se na podkladě vytyčení vyhotovuje geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků. V ostatních případech se lomové body označí dočasným způsobem, nejsou-li již označeny.

6 Ověření správnosti vytyčení
Kontrolní měření hranice s přesností kódu kvality 3 Vytyčeným lomovým bodům hranice se určí souřadnice v S-JTSK, pokud nebyly v tomto souřadnicovém systému již určeny.

7 Součinnost s vlastníky při vytyčení hranice pozemků
§86 ve vyhlášce 26/2007 sb. a v nové vyhlášce §89 Osoba vykonávající vytyčení přizve písemnou pozvánkou všechny vlastníky pozemků, jejichž hranice má být vytyčena nebo na jejich hranici má být vytyčen alespoň jeden bod. Seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice provede vytyčovatel ústním jednáním. Nepřítomnost pozvaného vlastníka pozemku nebo jeho zástupce na ústním jednání není na překážku dalším úkonům vytyčovatele.

8 Dokumentace o vytyčení hranice pozemků
§ 90 v nové vyhlášce a §87 ve vyhlášce 26/2007 sb. Tvoří vytyčovací náčrt se seznamem souřadnic vytyčených lomových bodů hranice pozemků a protokol o vytyčení hranice pozemků. Do 30 dnů po seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků doručí vytyčovatel stejnopis dokumentace o vytyčení hranice pozemků objednateli vytyčení a vlastníkům dotčených pozemků doručí její kopii.

9 Dokumentace o vytyčení hranice pozemků
Kopii dokumentace o vytyčení hranice pozemků je vytyčovatel povinen doručit do 90 dnů po seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků příslušnému katastrálnímu úřadu k založení do měřické dokumentace jako přílohu záznamu podrobného měření změn.

10 Dokumentace o vytyčení hranice pozemku
Vytyčovací náčrt vychází ze stavu katastrální mapy a obsahuje znázornění bodů geometrického základu, vytyčených lomových bodů, vytyčovacích prvků (u polárních vytyčovacích prvků znázornění záměry) a kontrolních údajů. Do volného místa vytyčovacího náčrtu, popřípadě na připojený list se uvede seznam souřadnic vytyčených lomových bodů.

11 Protokol vytyčení hranice pozemku

12 Označování hranic pozemků
§ 88 v 26/2007 sb. a v návrhu § 91 Lomové body hranic pozemků se označují trvalým způsobem, zpravidla kameny s opracovanou hlavou, znaky z plastu nebo železobetonovými znaky. Znaky z plastu: 80x80x50mm Hranice pozemků se označí tak, aby z každého hraničního znaku bylo vidět na oba sousední znaky a aby nebyla na přímých úsecích hranice jejich vzdálenost větší než 200 m

13 Označování hranic pozemků
Lomové body hranic pozemků, které jsou bezprostředně ohroženy stavební činností navazující na oddělení pozemku, mohou být po dobu výstavby označeny dočasným způsobem s tím, že vlastník po dokončení výstavby zajistí jejich označení trvalým způsobem

14 Označování hranic obcí
§ 89 v 26/2007sb. a v návrhu § 92 V hlavních lomových bodech kamennými hranoly s rozměry nejméně 160mm x160mm x100mm, nebo obdobnou značkou z plastu U hranic probíhajících korytem vodního toku, komunikací apod. podle potřeby dvěma hraničními znaky tak, aby bod hranice dělil spojnici hraničních znaků ve stanoveném poměru, zpravidla na polovinu.


Stáhnout ppt "7. Vytyčení hranice pozemku"

Podobné prezentace


Reklamy Google