Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení ---- Podpora výstavby technické infrastruktury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení ---- Podpora výstavby technické infrastruktury."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení ---- Podpora výstavby technické infrastruktury

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE DOTACE JE POSKYTOVÁNA NA VÝSTAVBU DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, t. j. na:  pozemní komunikace (místní komunikace III. a IV. třídy a účelové komunikace)  vodovod (hlavní řady, ne přípojky)  kanalizaci (hlavní řady, ne přípojky) PRO NÁSLEDNĚ VYBUDOVANOU BYTOVOU VÝSTAVBU Žadatel  obec Výše podpory  Kč 50 000 Parametr  bytová jednotka

3 PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE  žádost doručena na MMR do 28. 2. 2011 a obsahuje povinné náležitosti  pozemky, na kterém bude provedena TI:  jsou ve vlastnictví obce nebo je vztah k pozemku zajištěn smlouvou mezi obcí a vlastníkem pozemku  na pozemku nevázne zástavní právo a exekuce  k předmětným pozemkům nebyla dříve poskytnuta dotace na výstavbu BJ  platný doklad o povolení stavby  platný územní plán  projekt není v záplavovém území  obec nemá závazky po době splatnosti ve vztahu ke SR nebo SF  obec doloží zdroje financování výstavby TI  nelze poskytnout dotaci na ukončenou akci (předávací protokol nesmí nést datum předcházející datu vydání prvního Rozhodnutí o poskytnutí dotace )

4 ZÁKLADNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI  formulář žádosti o dotaci  souhrnná technická zpráva nebo technická zpráva a situace stavby (projektová dokumentace schválena SÚ)  předpokládaný rozpočet  předpokládaný časový harmonogram  doklad o vlastnictví pozemků: mapa + LV + smlouva s vlastníkem (LV ne starší 3 měsíců)  platný doklad o povolení stavby:  stavební povolení nebo  veřejnoprávní smlouva nebo  certifikát autorizovaného inspektora  doklad o schválení územního plánu  doklad o záplavovém území  Čestné prohlášení (viz přílohy Metodického pokynu):  závazky SR nebo SF  nebyla dříve poskytnuta dotace na BJ  o de minimis

5 KRITERIA Kriteria  místo realizace (region se soustředěnou podporou státu dle usnesení vlády č. 141 ze dne 22. 2. 2010) max. 10 bodů  škody vzniklé při povodních 2009 a 2010 (zasaženy obytné domy) max. 30 bodů  občanská vybavenost (pošta, ordinace, lékárna, ZŠ, vlak, bus, společenské nebo kulturní zařízení) max. 30 bodů  vybavenost obce sítěmi (je nebo je ve výstavbě voda, kanal, ČOV) max. 30 bodů  pořadí doručení (stejný počet bodů)

6 DOPLŇUJÍCÍ NÁLEŽITOSTI -smlouva o dílo -EDS/ISPROFIN podle smlouvy o dílo -zdroje financování

7 PODMÍNKY PRO POUŽITÍ DOTACE  dodržovat podmínky podprogramu  realizovat akci v souladu s doklady předloženými s žádostí o dotaci, s posledním vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace a s obecně závaznými předpisy  zahájit maximálně v roce poskytnutí dotace (lze dříve), dokončit TI do 3 let od poskytnutí dotace (realizace akce)  postavit bytové jednotky do 5 let od ukončení TI (stavba schopna samostatného užívání) Realizace akce – předání díla doloženo předávacím protokolem bez vad a nedodělků bránících v užívání Stavba schopna samostatného užívání – kolaudační souhlas nebo oznámení SÚ o záměru užívat stavbu

8 Dotazy  Dle ÚPO má obec určen prostor pro obytnou zástavbu (kapacita cca 80 RD). Pozemky nejsou ve vlastnictví obce. Může být obec žadatelem o dotaci na výstavbu IS i když není vlastníkem dotčených pozemků? Ano, v tomto případě doloží smlouvu mezi obcí a vlastníkem pozemku ve vztahu k budoucí technické infrastruktuře (např. smlouvu o smlouvě budou, smlouvu o věcné břemenu)  Možnosti změn parcelace- počtu realizovaných byt. jednotek jako změna podmínek nebo důvod vrácení dotace. Po ukončení realizace akce nelze snižovat parametr, FÚ může považovat za porušení podmínek i v případě, že žadatel vrátí poměrnou část dotace.  Je možno vybudování komunikace z finančních důvodů odložit na další roky? Resp. je možné získat dotaci pouze na zasíťování pozemků bez komunikace? Ano, je možné získat i dotaci pouze na zasíťování pozemků bez komunikace.  Jak dlouho má obec na realizaci projektu? Musí se prostředky získané v roce 2011 vyčerpat v tomto roce? Ano, dotace se musí vyčerpat v aktuálním roce tj.2011, vlastní prostředky mohou být profinancovány v letech následujících. Nejpozdější možný termín pro ukončení realizace stanovuje příslušný program – zpravidla se jedná o 3 roky od vydání Rozhodnutí.

9 KONTAKT Bc. Kateřina Kohoutková, DiS. Tel. 224 86 1586 E–mail: Katerina.Kohoutkova@mmr.czKaterina.Kohoutkova@mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení ---- Podpora výstavby technické infrastruktury."

Podobné prezentace


Reklamy Google