Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soustava NATURA 2000 [Bahá’u’lláh] Země je jedním domovem a lidstvo jeho obyvateli.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soustava NATURA 2000 [Bahá’u’lláh] Země je jedním domovem a lidstvo jeho obyvateli."— Transkript prezentace:

1

2 Soustava NATURA 2000

3 [Bahá’u’lláh] Země je jedním domovem a lidstvo jeho obyvateli.

4 Natura 2000 Soustava chráněných oblastí na území všech států EU. Dva druhy oblastí: Evropsky významné lokality Ptačí oblasti

5 Cíl: ochrana nejcennějších druhů rostlin, živočichů a stanovišť, ochrana ptáků, zachování biodiverzity Vyhlášena na základě směrnic EU Zakotvena v legislativě ČR Natura 2000

6 ● 20 000 lokalit zaujímá skoro pětinu rozlohy EU ● hospodaření na lokalitách je nutné skloubit s ekonomickými, sociálními a kulturními požadavky v každém konkrétním regionu EU ● program LIFE-Natura spolufinancoval 900 praktických ochranářských projektů zaměřených na lokality Natura 2000 ve všech členských zemích EU ● http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1832 http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1832 ● http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/gp/index.html http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/gp/index.html Soustava Natura 2000 v EU

7 Směrnice Evropské unie 2009/147/ES O ochraně volně žijících ptáků 92/43/EHS O ochraně přírodních stanovišť

8 Česká legislativa Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (218/2004 Sb.) § 45a-§ 45i Nařízení vlády, vyhlášky potřeba zohlednit soustavu Natura 2000 při územním plánování, dotýká se i vlastníků nebo nájemců pozemků

9 Natura 2000 v České republice ● celková rozloha 11 059 km² ● pokrývá 14 % rozlohy ČR ● evropsky významné lokality a ptačí oblasti se na třetině rozlohy soustavy překrývají

10 Vznik soustavy Natura 2000 2000-2004 monitorování živočišných a rostlinných druhů, vymezování vhodných typů stanovišť 2003-2004 Návrh Národního seznamu 2005 Národní seznam, vyhlášený nařízením vlády č.132/2005 Sb. Tvořen 863 navrženými lokalitami.

11 PO a EVL v ČR ● 41 ptačích oblastí ● většinou rozlohou větší území, ochrana pro 61 druhů ptáků a stěhovavé druhy vodních ptáků, vyhlašují se nařízením vlády, rozhodující pro vyhlášení je výskyt, stav a početnost populace ● 1082 evropsky významných lokalit ● území lokality přispívá k udržení biodiverzity v oblasti, nebo významně přispívá k obnově nebo k udržení příznivého stavu druhů či stanovišť, území většinou menší, někdy i menší než 1 km ², vyhlašovány nařízením vlády pro ochranu 105 evropsky významných druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť

12 Na vzniku a údržbě soustavy se podílí ● Ministerstvo životního prostředí ● Agentura ochrany přírody a krajiny ● Krajské úřady ● Správy Národních parků ● Správy Chráněných krajinných oblastí

13 Funkce zainteresovaných subjektů ● MŽP – zodpovědnost za vznik a údržbu soustavy ● AOPK – odborný garant, zajištění správnosti odborných informací o lokalitách, zřizována MŽP ● Krajské úřady – vyhlašování lokalit Natura 2000 a správa lokalit ● SNP, CHKO – správa lokalit Natura 2000, je-li lokalita součástí NP, CHKO

14 Natura 2000 v souvislostech ● Souvisí s mnoha projekty ● http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2020&akce=&ssHledat= http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2020&akce=&ssHledat ● Zapojení nevládních organizací ● např. Děti Země, Hnutí Duha ● http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1994&akce=&ssHledat= http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1994&akce=&ssHledat ● Spolufinancována EU

15 Ptačí oblasti Vznik na základě směrnice EU 2009/147/ES PO na Českobudějovicku: Českobudějovické rybníky, Dehtář, Hlubocké obory, Novohradské hory PO na Třeboňsku: Třeboňsko, Řežabinec Seznam chráněných druhů ptáků: http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_druhy.php?cast=1804&akce=seznam&quickfilter=11&order=DRUH_LAT&orderhow=ASC

16 Mapa ptačích oblastí v ČR

17 Evropsky významné lokality Vyhlašovány pro ochranu 105 evropsky významných druhů 40 rostlinných a 65 živočišných druhů např. zvonek český, bobr evropský http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_druhy.php?cast=1805&akce=seznam&quickfilter=3&order=DRUH_LAT&orderhow=ASC 61 typů přírodních stanovišť např. rašelinné lesy http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_habitaty.php?cast=1805&akce=seznam&quickfilter=3&order=HABITATKOD&orderhow=ASC

18 rašelinné lesy bobr evropský dvouhrotec zelený zvonek český

19 Evropsky významné lokality Celkem 1 082 EVL pokrývá 10 % rozlohy ČR (7 857 km 2 ) Většina EVL je svou rozlohou menší než 1 km 2 Seznam EVL http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=seznam&quickfilter=3&show_all=0

20 Následná péče o lokality ● Pro každou lokalitu je zpracováván Plán péče a Soubor doporučených opatření ● Oblasti jsou monitorovány, pro potřeby AOPK každý rok, pro Evropskou Komisi 1x za 6 let ● Cílem je udržet populace chráněných druhů a chráněná stanoviště ve stejném nebo v lepším stavu, sledovat a hodnotit lokality, zachovat biodiverzitu

21 Natura 2000 na Českobudějovicku Českobudějovické rybníky Soustava rybníků s mokřady a tůněmi, 4 km SZ od středu Českých Budějovic, rozloha lokality je 320.2272 ha, výskyt kuňky obecné, páchníka hnědého, významná lokalita bezkolencových luk v těsné blízkosti krajského města. http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000070987 Hlubocké obory Tvoří jeden z nejcennějších komplexů přirozených lesních porostů (zejména dubohabřin a lipových bučin) ve vnitrozemí jižních Čech, v bezprostřední blízkosti města Hluboká nad Vltavou. Výskyt mechorostu dvouhrotce zeleného, roháče obecného, naleziště řady dalších druhů hmyzu. http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000070994

22 Českobudějovicko

23 Natura 2000 na Třeboňsku K nejcennějším biotopům Třeboňska patří rozsáhlá přechodová rašeliniště se zachovalými rostlinnými společenstvy a na ně vázanou faunou bezobratlých. Oblast je významná z hlediska ochrany řady ohrožených obratlovců, např. vydry říční a orla mořského. Nejcennější části Třeboňska jsou chráněny v 35 přírodních rezervacích a památkách. Z toho je 5 v nejvyšší kategorii národní přírodní rezervace, dále zde existují 3 národní přírodní památky, 20 přírodních rezervací a 7 přírodních památek. Evropsky významné lokality na Třeboňsku Cepská pískovna a okolí, Červené blato, Hliníř - Ponědrážka, Lomnický rybník, Lužnice - Nežárka, Malý Horusický rybník, Nadějská soustava, Písečný přesyp u Vlkova, Purkrabský rybník a Točník, Ruda, Široké blato, Štičí rybník, Třeboň, Třeboň - střed, Velký a Malý Tisý, Žofinka, Žofina Huť

24 Třeboňsko a vydra říční

25 Orel mořský

26

27 Jedině příroda ví, co chce... nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. [Johann Wolfgang von Goethe]

28 Použité zdroje [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: [online] http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/58170589E7DC0591C125654B004E91C1/$file/zakon%20114-1992_uplne%20zneni%20%282.1.2011%29.pdf [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1821&akce=&ssHledat=http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1821&akce=&ssHledat [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=bobr+evropsk%C3%BD&source=images&cd=&cad=rja&docid=0A1pLhYxRN3qzM&tbnid=ZjQDAqtdm0xUJM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.vydry.org%2Findex.php%3Fcategoryid%3D240&ei=DrYfUb6EBcKq4ATE-4H4Ag&bvm=bv.42553238,d.bGE&psig=AFQjCNGCoR7owEBFUTXO39hP851V_TQp7A&ust=1361119118425721http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=bobr+evropsk%C3%BD&source=images&cd=&cad=rja&docid=0A1pLhYxRN3qzM&tbnid=ZjQDAqtdm0xUJM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.vydry.org%2Findex.php%3Fcategoryid%3D240&ei=DrYfUb6EBcKq4ATE-4H4Ag&bvm=bv.42553238,d.bGE&psig=AFQjCNGCoR7owEBFUTXO39hP851V_TQp7A&ust=1361119118425721 [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Campanula_bohemica1.JPG/258px-Campanula_bohemica1.JPG [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRo5Kd9bx5MWfc_EUF3d1SzrYOe0Je079kYgbISVfgnZk1Bm8vCCw [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgrMo6Gsx7BetACweSoC7FCzc3-8nYkbHoiytTgA5ZWQbRrCdm [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSah2E6qbH2DloXAk3bPXa8aLSjnJRwBqr8eB-e8_vHPNQ4hYjCqA [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: http://vrbenskerybniky.wz.cz/stezka.jpg [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/58170589E7DC0591C125654B004E91C1/$file/zakon%20114-1992_uplne%20zneni%20%282.1.2011%29.pdf [online]. [cit. 2013-01-28]. Dostupné z: http://www.trebonsko.ochranaprirody.cz/wps/portal/cs/trebonsko/o-sprave-chko/!ut/p/c5/hc_LboMwEAXQL6psQ3gtDQYDefBIEOBNRRJquRi7LVWV8PUlu6pRlJnl0dXMBQwsq7ofwbtvoVUnQQOY_ZptCs-KrBWkXoVhsvZCu9wTlCVo8favH0xr8crEfhUYkKIn6RQwLvVxuVOT03AhGnMSknKafSjjo5FmCRVhutc43MbyZVTONfcHeCrMlmsyqoOwvpo5L6QjYUIVqkW_2rxTOK0Do20UOrOra1A2X1A-iWj6PLsVCXJZ2vzN2WozAvWt78MP4c757_f9bg4fDIZgF-uxBx9jM_dD6f4Ce5YR-w!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: https://www.google.cz/search?q=powerpoint+background&hl=cs&client=firefox-a&hs=vcM&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=5mwfUZX2OoGXtQbAzYCoCg&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1400&bih=911#imgrc=dFGgxwXe8zMjeM%3A%3BvvLhMTwJLH1OtM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.powerpointbackgroundtemplates.net%252Fimages%252Fbusiness-powerpoint-templates.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fbackground-pictures.feedio.net%252Fanimated-powerpoint-templates-animated-3d-background-images%252F1.bp.blogspot.com*-k96ePEG1CT [online]. [cit. 2013-02-15]. Dostupné z: http://www.trebonsko.ochranaprirody.cz/wps/portal/cs/trebonsko/o-sprave-chko/!ut/p/c5/DcpRkoIgAADQs3iABszK5bNCTcVhSp1cfhh1CwkLW1x0O33N-32AgY9HbaWoR6kfdQ8qwDackiNah-sVjFC5hXGKgs0pxy6NXZAAJnrdfOa5aM2MTSZwXHVmWUzy5nlJAM9s2z21yLNpPwwF4mnuW7Swx8vr1tmnLaMdLqL2YGOidPRnE0b73WhEOv6m__au9zIM3LBtolVIvwy64pk38BD6P5iQjl2WcMip4n5TzYp7vCRzl5nilZXw2islT5PjgEF9O2_rbgpH/?sentByLeftNavigation=truehttp://www.trebonsko.ochranaprirody.cz/wps/portal/cs/trebonsko/o-sprave-chko/!ut/p/c5/DcpRkoIgAADQs3iABszK5bNCTcVhSp1cfhh1CwkLW1x0O33N-32AgY9HbaWoR6kfdQ8qwDackiNah-sVjFC5hXGKgs0pxy6NXZAAJnrdfOa5aM2MTSZwXHVmWUzy5nlJAM9s2z21yLNpPwwF4mnuW7Swx8vr1tmnLaMdLqL2YGOidPRnE0b73WhEOv6m__au9zIM3LBtolVIvwy64pk38BD6P5iQjl2WcMip4n5TzYp7vCRzl5nilZXw2islT5PjgEF9O2_rbgpH/?sentByLeftNavigation=true [online]. [cit. 2013-02-07]. Dostupné z: http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000070987 [online]. [cit. 2013-02-07]. Dostupné z: http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000070994

29 Použité zdroje [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=fdzmnrB1- 6jRnM&tbnid=e14xpIChxiINeM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbotanika.prf.jcu.cz%2Fbryoweb%2Fklic%2Fgenera%2Fdicranum.html&ei=OsEfUcWsMOHV4gTzmICQCA&bvm=bv.4255323 8,d.Yms&psig=AFQjCNH5n-cBYQZFSjOvVUczX6kUlSvhPg&ust=1361121946013124 [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&sa=N&tbo=d&biw=1400&bih=911&tbm=isch&tbnid=8BcXfBI7dfqBqM:&imgrefurl=http://cestovani.idnes.cz/chranene-orly-v-cesku-zabiji-zakazany-jed-f1i- /po- cesku.aspx%3Fc%3DA060313_123423_igcechy_tom&docid=2Ns08EpEaA_PYM&imgurl=http://imgs.idnes.cz/igcechy/A060313_TOM_OREL_MAPKA_1000N_N.JPG&w=1000&h=795&ei=ctcfUdr- OIOytAaR0oC4DA&zoom=1&ved=1t:3588,r:56,s:0,i:259&iact=rc&dur=6&sig=111225922806908874646&page=3&tbnh=167&tbnw=210&start=46&ndsp=25&tx=143&ty=106 [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTrRzxL2lAXCUrOyUIjmbzPxHEEQa3Svb1RpImYaZ84XP1gU5GC [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBi_N7KGnWlSf1mpT27P2a6anN76CqTiHnSPKNra784_CofXf8Yw [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRrIbvL7FugqTkzQ_qS1YHFcZRhY9bo2hSEp2WnVa_SPkmtYwJqZQ [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ3oCEifDPunhwiKhyXvw4xQv8rD2VJrvZy0gYgOZFWvrHk_yZ5 [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRMlrVkAsRaOes-aDlzIZBTGOh4It5LkWuYjxknQQSBN3IOw6uV [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwh7hOqtlMGEwVEUG4iR8I4m1Lot5MO24xbSl1v6rg8wEKDI-O [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTSwIDSShZt4xbx5zfQXGlm3aknaXDeyv7Mixq1tgIFOha1dVGFjA [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR6twq4sIwcAcgbM1PDDkn90X5c6k0YBUAj1ww6OGgzJjti9n-E [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTVLvjPKKd27Hzx9cXC__yN3TiJcd_ZyudxmufKyG0eQ3gTW88D [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: http://www.biolib.cz/IMG/GAL/24938.jpg [online]. [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: https://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=5&gs_ri=psy- ab&cp=9&gs_id=5z&xhr=t&q=chlumsk%C3%A1+hora&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&biw=1158&bih=859&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=K_M4Ucy8HovdsgaPoYGYAw#um=1&hl=cs&tbm=isch&sa=1&q=t%C5%99ebo%C5%88sk%C3%A9+rybn%C3%ADky&oq=t%C5%99ebo%C5%88sk%C3 %A9+rybn%C3%ADky&gs_l=img.3..0.41330.47877.2.48087.17.12.0.5.5.0.116.1083.8j4.12.0...0.0...1c.1.5.img.GUyxQDpBhME&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&fp=dba6567d63 031346&biw=1158&bih=859&imgrc=mhpHcJQvZGgsLM%3A%3Bhya_mKQVf2_ixM%3Bhttp%253A%252F%252Fpunkwa.com%252Fukapra%252Fimg%252Frybniky.jpg%3Bhttp%253A%252F%252 Fpunkwa.com%252Fukapra%252Fgalerie%252F%3B750%3B539 [online]. [cit. 2013-01-07]. Dostupné z: https://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=5&gs_ri=psy- ab&pq=johann+wolfgang+goethe&cp=17&gs_id=1m4&xhr=t&q=dvouhrotec+zelen%C3%BD&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&biw=1400&bih=911&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=O- A4UfutA5CRswbb9YHABA#imgrc=q0AJAkAytGVXFM%3A%3BmLAg3BPlQ4PpCM%3Bhttp%253A%252F%252Fabsolventi.gymcheb.cz%252F2008%252Fivblech%252Fdvouhrotec%252520chvostna ty.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fabsolventi.gymcheb.cz%252F2008%252Fivblech%252Fwww%252520mechy.html%3B8 [online]. [cit. 2013-01-07]. Dostupné z: https://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=5&gs_ri=psy- ab&pq=dvouhrotec+zelen%C3%BD&cp=11&gs_id=7v&xhr=t&q=stopy+vydry&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1400&bih=911&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=fuE4UYSVMI-SswaB- oGAAw#imgrc=XylukPBykyJT6M%3A%3B0Qq6D5lX3MovmM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.biolib.cz%252FIMG%252FGAL%252FBIG%252F61929.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.bioli b.cz%252Fcz%252Fimage%252Fdir0%252Fid61929%252F%253Fviewall%253D1%2526termflt%253D4960%3B750%3B482 [online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: https://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=5&gs_ri=psy- ab&pq=dvouhrotec+zelen%C3%BD&cp=11&gs_id=7v&xhr=t&q=stopy+vydry&biw=1400&bih=911&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=guM4Ua7kDMrCswaMzICwBg#imgrc=KkUE0k9uFAd0_M%3A%3Bqd1JCRxXgsZ_RM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mezinami.cz%252Fwp- content%252Fuploads%252Fvydra_ricni.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.mezinami.cz%252Fpoznavej%252Ftipy-na-vylet%252Ftip-na-vylet-po-stopach-vydry-ricni-a-lahodneho-piva-vydejte-se-do- sch


Stáhnout ppt "Soustava NATURA 2000 [Bahá’u’lláh] Země je jedním domovem a lidstvo jeho obyvateli."

Podobné prezentace


Reklamy Google