Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojistná smlouva Mgr. Martin Laur. LITERATURA VÝZNAM PRÁVNÍ ÚPRAVY POČET UZAVŘENÝCH POJISTNÝCH SMLUV ke konci r. 2012 26 475 512 ks.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojistná smlouva Mgr. Martin Laur. LITERATURA VÝZNAM PRÁVNÍ ÚPRAVY POČET UZAVŘENÝCH POJISTNÝCH SMLUV ke konci r. 2012 26 475 512 ks."— Transkript prezentace:

1 Pojistná smlouva Mgr. Martin Laur

2 LITERATURA

3

4 VÝZNAM PRÁVNÍ ÚPRAVY POČET UZAVŘENÝCH POJISTNÝCH SMLUV ke konci r. 2012 26 475 512 ks

5 VÝZNAM PRÁVNÍ ÚPRAVY PŘEDEPSANÉ POJISTNÉ ZA ROK 2012 115 542 362 000,- Kč

6 VÝZNAM PRÁVNÍ ÚPRAVY POČET POJIŠŤOVEN a POBOČEK k 25.3.2013 52 společností + 1 zajišťovna

7 VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY Zákon o pojistné smlouvě č. 145/1934 Sb. Zákon o pojistné smlouvě č. 189/1950 Sb. § 788 a násl. Občanského zákoníku (40/1964 Sb.) Zákon o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb. (účinný od 1.1.2005) § 2758 - § 2872 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. závazky z odvážných smluv, účinnost od 1.1.2014

8 PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA Dvojí právní režim Zákon o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb. (účinný od 1.1.2005) § 72 - p rávní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy dále v prezentaci jen „zákon“ Občanský zákoník, ustanovení § 788 až § 828 Hlava XV. - Pojistná smlouva + obecná ustanovení OZ Platí i nadále pro pojistné smlouvy uzavřené do 31.12.2004. Účinnost smlouvy a délka trvání pojištění nerozhoduje.

9 ZÁKLADNÍ PRINCIPY Podpůrná - subsidiární platnost občanského zákoníku Práva a povinnosti účastníků pojištění, které zákon o pojistné smlouvě neupravuje, se řídí občanským zákoníkem. Přednost zvláštních právních předpisů zák. č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zák. č. 159/1999 Sb., o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (povinné pojištění záruky) zvláštní právní předpisy upravující povinná pojištění

10 ZÁKLADNÍ PRINCIPY Dispozitivní charakter zákona, smluvní volnost Určující je obsah pojistné smlouvy a pojistných podmínek. Neplatí pro povinné pojištění (§ 5 – zvláštní pravidla). Ochrana spotřebitele - informační povinnosti pojistitele Informační povinnosti pojistitele před uzavřením pojistné smlouvy a během trvání pojištění. Povinnost pojistitele na žádost pojistníka sdělit zásady pro stanovení výše pojistného. Povinnost pojistitele pravdivě a úplně odpovědět na písemné dotazy pojistníka a pojištěného týkající se sjednávaného pojištění. Povinnost pojistitele ukončit šetření PU do 3 měsíců od oznámení pojistné události, jinak sdělit oprávněné osobě důvody, pro které nelze šetření ukončit. Do 1 měsíce od obdržení žádosti pojistníka sdělit výši odkupného.

11 ČLENĚNÍ ZÁKONA (POJIŠTĚNÍ) Hlava I. – obecná ustanovení pojmy, vznik a zánik pojištění, promlčení, základní práva a pnn Hlava II. – škodové a obnosové pojištění obecná ustanovení o škodovém pojištění, obecná ustanovení o obnosovém pojištění Hlava III. - soukromé pojištění věci a jiného majetku pojištění věci a jiného majetku, pojištění právní ochrany, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění úvěru a záruky, pojištění finančních ztrát Hlava IV. – pojištění osob obecná ustanovení o pojištění osob, životní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci Hlava V. – zvláštní ustanovení zvláštní ustanovení – sjednávání pojištění v EU, informace poskytované zájemci a pojistníkovi, dvojí právní režim, účinnost

12 DEFINICE POJISTNÉ SMLOUVY Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. - absolutní neobchod (§ 261 odst. 7 obchodního zákoníku) - smlouva o finančních službách (§ 54a OZ – spotřebitelské smlouvy, zákon o pojistné smlouvě má zvláštní pravidla) - adhezní smlouva (koncipovaná pojistitelem, obsah smlouvy nebývá určen jednáním smluvních stran) - synallagmatický závazek, podmíněnost plnění - nahodilost (pojištění se musí týkat nejisté události) nahodilost absolutní x relativní; událost budoucí, ale i minulá

13 POJMY Účastníci pojištění zájemce – osoba, která má zájem uzavřít pojistnou smlouvu pojistitel – pojišťovna s licencí ČNB, zahraniční pobočka pojistník – osoba, která uzavírá pojistnou smlouvu pojištěný – na její majetek, život nebo odpovědnost se pojištění vztahuje oprávněná osoba – osoba, které při PU vzniká právo na plnění obmyšlený – určený v PS, příjemce plnění v případě smrti pojištěného pojistné nebezpečí – možná příčina vzniku pojistné události pojistné riziko – míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události pojištění obnosové – účelem je získání obnosu (finanční částky) pojištění škodové – účelem je náhrada škody vzniklá pojistnou událostí pojistná událost – nahodilá skutečnost, blíže označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění

14 UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY Přijetím návrhu ve lhůtě (1 nebo 2 měsíců, neurčí-li navrhovatel lhůtu jinou) Zaplacením pojistného ve výši uvedené v návrhu Pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy Lze sjednat pojištění na období přede dnem uzavření pojistné smlouvy Lze uzavřít formou obchodu na dálku Forma právních úkonů PS musí mít písemnou formu s výjimkou krátkodobého pojištění (pojistná doba kratší než 1 rok) Ostatní úkony musí mít písemnou formu, není-li dohodnuto jinak Pojistitel je povinen vydat pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy Je-li pojistná smlouva nepísemná, má pojistka více náležitostí

15 NÁLEŽITOSTI POJISTNÉ SMLOUVY Pojistná smlouva obsahuje vždy: - určení smluvních stran včetně oprávněné osoby - určení druhu pojištění (škodové x obnosové) - vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události - pojistné (výše, splatnost, běžné x jednorázové) - pojistná doba (doba, na kterou byla smlouva uzavřena) - v pojištění osob způsob podílu na výnosech pojistitele Pojistné podmínky (součást pojistné smlouvy) Obsah: vznik, trvání a zánik pojištění, pojistná událost, výluky stanovení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost Pojistník s nimi musí být před uzavřením pojistné smlouvy prokazatelně seznámen a bez jeho souhlasu je nelze měnit.

16 POJISTNÉ Úplata za pojištění, protihodnota za poskytnutí pojistné ochrany Běžné x jednorázové pojistné Výše, splatnost a určení druhu pojistného je povinným obsahem pojistné smlouvy Splatnost – první den pojistného období (počátek pojištění) Vracení nespotřebovaného pojistného: - pojistitel má právo na pojistné za pojistnou dobu - v případě vzniku pojistné události má právo na pojistné do konce pojistného období (běžné) nebo na celé jednorázové pojistné Upraven režim změny běžného pojistného na další pojistné období (2 měsíce předem + právo výpovědi do 1 měsíce) Upravena možnost pojistitele započíst proti pojistnému plnění splatné pohledávky z pojištění (kromě povinného pojištění)

17 ZÁSADA ROVNÉHO ZACHÁZENÍ § 13a Práva a povinnosti nesmějí být v rozporu se zásadou rovného zacházení (směrnice EU a antidiskriminační zákon). Porušením zásady není stanovení pojistného (a pojistného plnění) rozdílně podle: - věku - zdravotního stavu Výpočty musí být podloženy statistikou. Rozsudek SD EU z 1.3.2011 v kauze „Test - Achats“ kalkulace pojistného a pojistného plnění podle pohlaví je diskriminující (výjimka skončila 21.12.2012)

18 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI Pojistník a pojištěný jsou povinni pravdivě odpovědět na písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištění. Stejnou povinnost má vůči pojistníkovi a pojištěnému i pojistitel. Pojištěný má povinnost oznámit vznik pojistné události, pravdivě vysvětlit vznik a rozsah následků události a předložit k tomu potřebné doklady. Pojistník je povinen pojistiteli oznámit změnu nebo zánik pojistného rizika. V návaznosti na tento princip je v ust. § 15 zákona upraven podrobný mechanismus důsledků zvýšení nebo snížení pojistného rizika na obsah a trvání pojistné smlouvy, včetně možnosti výpovědi pojištění pojistitelem.

19 ŠETŘENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI Po oznámení PU je pojistitel povinen ihned zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu povinnosti plnit. Šetření PU je pojistitel povinen ukončit do 3 měsíců od oznámení, jinak je povinen oznámit oprávněné osobě důvody, pro které je skončit nelze. Záloha - po 3 měsících může oprávněná osoba požádat o zálohu na pojistné plnění. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů od skončení šetření. Šetření je skončeno dnem oznámení jeho výsledků oprávněné osobě. § 17 zákona upravuje podmínky pro snížení pojistného plnění. § 24 zákona upravuje podmínky pro odmítnutí pojistného plnění (důsledkem je zánik pojištění) Výluky z pojištění jsou upraveny v podmínkách jednotlivých pojistitelů (důsledkem je odmítnutí poskytnutí plnění).

20 PROMLČENÍ Pro smlouvy uzavřené do 31.12.2004 platí § 101 a 104 OZ. Promlčecí doba práva na pojistné plnění je 3 + 1 roky. U životní pojištění (§ 54) je prodloužena na 10 +1 roky. Další část problematiky promlčení je upravena v OZ: - právo na pojistné se promlčuje za 3 roky od splatnosti, - zvláštní subjektivní a objektivní doby u odpovědnosti za škodu a bezdůvodného obohacení (§ 106 OZ).

21 POJIŠTĚNÍ CIZÍHO POJISTNÉHO RIZIKA Pojistník může uzavřít pojistnou smlouvu na pojistné riziko jiné osoby. Pojistník je povinen seznámit pojištěného s obsahem pojištění Se souhlasem pojištěného může pojistník uplatnit nárok na pojistné plnění Právní nástupnictví: zemře-li nebo zanikne-li pojistník, vstupuje do pojištění namísto pojistníka pojištěný

22 PŘERUŠENÍ POJIŠTĚNÍ Pojištění se automaticky přerušuje, nebylo-li pojistné zaplaceno do 2 měsíců ode dne jeho splatnosti, pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Jiné důvody a podmínky lze dohodnout v pojistné smlouvě. Přerušení pojištění = netrvá povinnost platit pojistné a není dáno právo na plnění z událostí, které nastaly v době přerušení pojištění a které by jinak byly pojistnými událostmi. Přerušit nelze povinné pojištění, pokud existují zákonem stanovené důvody jeho trvání a životní pojištění, pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

23 ZÁNIKY POJIŠTĚNÍ Uplynutí doby zákon upravuje i podmínky tzv. automatické prolongace Nezaplacení pojistného (zásadní rozdíl proti režimu OZ) Pojištění zaniká dnem následujícím po uplynutí lhůty k zaplacení stanovené v upomínce pojistitele. Lhůta musí být min. 1 měsíc. Počítání lhůt se řídí ust. § 122 OZ. Dohoda dohoda musí určit okamžik zániku pojištění Výpověď - 6 týdnů před koncem pojistného období (nelze u životního poj.) - do 2 měsíců ode dne uzavření PS (osmidenní výpovědní lhůta) - do 3 měsíců od oznámení PU (ne u živ.poj., výp.lhůta je 1 měsíc) - do 1 měsíce od převodu kmene (osmidenní výpovědní lhůta) (§ 15 odst. 5 pro podstatné zvýšení pojistného rizika)

24 ZÁNIKY POJIŠTĚNÍ Odstoupení od pojistné smlouvy - z nedbalosti nebo úmyslně nepravdivě nebo neúplně zodpovězené písemné dotazy pojistitele (prekluze - 2 měsíce) - stejné právo na odstoupení má pojistník - u smluv uzavřených na dálku je lhůta pro odstoupení 14 dnů od uzavření nebo ode dne sdělení pojistných podmínek - pojištění zaniká ex tunc (od počátku se smlouva ruší) Odmítnutí plnění (důsledkem je zánik pojištění) - příčinou pojistné události je zatajená skutečnost (§ 14/1 zákona) - smlouva by nebyla uzavřena nebo by byla uzavřena jinak) - oprávněná osoba v hlášení pojistné události uvede vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí (Fraus omnia corumpit) - pojištění zaniká ex nunc (dnem doručení oznámení o odmítnutí) jiné důvody (zánik rizika, pojištěné věci, smrt pojištěného)

25 Děkuji za pozornost mlaur@koop.cz mlaur@koop.cz


Stáhnout ppt "Pojistná smlouva Mgr. Martin Laur. LITERATURA VÝZNAM PRÁVNÍ ÚPRAVY POČET UZAVŘENÝCH POJISTNÝCH SMLUV ke konci r. 2012 26 475 512 ks."

Podobné prezentace


Reklamy Google