Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Některé změny v právní úpravě pojistné smlouvy podle návrhu nového občanského zákoníku PhDr. Vladimír Přikryl Ministerstvo financí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Některé změny v právní úpravě pojistné smlouvy podle návrhu nového občanského zákoníku PhDr. Vladimír Přikryl Ministerstvo financí."— Transkript prezentace:

1 Některé změny v právní úpravě pojistné smlouvy podle návrhu nového občanského zákoníku PhDr. Vladimír Přikryl Ministerstvo financí

2 Pojistná smlouva • Opětovné zařazení ustanovení o pojistné smlouvě do občanského zákoníku • Změny nemají revoluční charakter • Jestliže je něco pro ekonomiku, potažmo pro podnikání skutečně škodlivé, pak je to zejména nestabilita právního prostředí

3 Pojistná smlouva jako smlouva odvážná ( aleatorní ) • Odlišnosti od ostatních smluv z této skupiny, zejména od smlouvy o sázce a o důchodu • Smlouva o sázce - ujednané majetkové plnění získá strana, jejíž tvrzení se ukáže správným. Tato smlouva tedy nevylučuje úmysl spekulační nebo zištný. • Účelem pojištění není obohacení oprávněné osoby, ale podstatný je pojistný zájem

4 Pojistná smlouva jako smlouva odvážná ( aleatorní ) • smlouva o důchodu - jejím pojmovým znakem je povinnost plátce platit příjemci pravidelné peněžní dávky po ujednanou dobu • pojmovým znakem pojistné smlouvy je synallagma spočívající ve vzájemné povinnosti poskytnout pojistné plnění oprávněné osobě, nastane-li pojistná událost, a v povinnosti pojistníka platit pojistiteli pojistné

5 Některé změny pojistné smlouvy • Nebyly převzaty definice řady pojmů • Nezužuje se pojem pojistitele jen na pojišťovnu s povolením provozovat pojišťovací činnost • Možnost ujednání, která budou pojistitele zavazovat i k plnění v nepeněžité formě • Vyjmutí informačních povinností pojistitele vůči zájemci o pojištění a pojistníkovi

6 Úprava institutu pojistného zájmu • Oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím, tj. před následky pojistné události • Pojištění osob skutečný a podstatný rozumný důvod vyplývající z jejich vzájemného vztahu, založený na jejich příbuzenství nebo podmíněný prospěchem nebo výhodou jedné osoby z pokračování života jiného • Pojistník má pojistný zájem na vlastním životě a zdraví, ale i na životě a zdraví jiné osoby, osvědčí-li zájem podmíněný vztahem k této osobě, ať již vyplývá z příbuzenství nebo je podmíněn prospěchem či výhodou z pokračování jejího života

7 Úprava institutu pojistného zájmu • Pojištění majetku skutečný a podstatný zájmem určité osoby, aby škoda náhodně vzniklá na určitém majetku pro tuto osobu neznamenala přímou finanční ztrátu • Pojistník má pojistný zájem na vlastním majetku, ale i na majetku jiné osoby, osvědčí-li, že by mu bez jeho existence a uchování hrozila přímá majetková ztráta.

8 Úprava institutu pojistného zájmu • Dal-li pojištěný souhlas k pojištění, má se za to, že pojistný zájem pojistníka byl prokázán. • V případě života, zdraví a majetku jiné osoby jde o tzv. vyvratitelné právní domněnky. Je-li pojištěným osoba odlišná od pojistníka, pak samotný pojištěný pojistný zájem mít nemusí; pojistný zájem se vyžaduje u pojistníka. Fikcí důkazu existence pojistníkova pojistného zájmu je souhlas pojištěného.

9 Právní význam pojistného zájmu • Jeho existence podmiňuje vznik a trvání pojištění • Chybí-li pojistný zájem od počátku, je smlouva neplatná • Zanikne-li později, tj. po uzavření pojistné smlouvy, pojištění zanikne. Pojistiteli má v takovém případě náležet pojistné až do okamžiku, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl

10 Některé změny jednotlivých institutů pojistné smlouvy • Účinnost smlouvy týkající se pojištění cizího pojistného nebezpečí se podmiňuje udělením souhlasu pojištěného do 3 měsíců od uzavření smlouvy • Pokud pojistník v písemné formě požádá pojistitele (např. o vysvětlení, proč zamítl likvidaci škodné události), musí mu i pojistitel odpověděl v písemné formě

11 Některé změny jednotlivých institutů pojistné smlouvy • U povinných pojištění může pojistitel odstoupit od smlouvy nebo vypovědět pojištění pouze v rozsahu stanoveném zákony, které stanoví povinnost pojištění •S výjimkou povinného pojištění bude mít pojistitel právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění

12 Některé změny jednotlivých institutů pojistné smlouvy • Povinnost pravdivě a úplně odpovědět na všechny se bude vztahovat jen na dotazy, které mohou mít význam pro pojištění jako majetkovou transakci význam. Povinnost k pravdivému sdělení bude splněna, nezatají-li smluvní strana nic podstatného, tj. je-li skutečnost, na niž tázána, v podstatném souladu s jejím tvrzením

13 Některé změny jednotlivých institutů pojistné smlouvy • Povinnost pojistitele upozornit zájemce o pojištění na nesrovnalosti mezi jeho požadavky a mezi nabízeným pojištěním, musí-li o těchto nesrovnalostech vědět • Zvláštní význam má, pokud je zájemci při uzavírání smlouvy nápomocen nezávislý zprostředkovatel • Porušení této informační povinnosti zakládá pojistníkovi právo od smlouvy odstoupit.

14 Některé změny jednotlivých institutů pojistné smlouvy • Zvýšení pojistného nebezpečí, resp. pojistného rizika, návrh rozlišuje, zda ke změně došlo v závislosti na vůli povinné osoby nebo nezávisle na její vůli • Musí jít o změnu okolností uvedených ve smlouvě nebo na které se pojistitel předepsaným způsobem dotázal, a že se musí jednat o zvýšení výslovně ujednaného pojistného nebezpečí

15 Některé změny jednotlivých institutů pojistné smlouvy • Událost, s níž spojuje svůj požadavek na pojistné plnění bude moci oznámit jak pojistník, popřípadě pojištěný nebo obmyšlený, tak každý, kdo má na pojistném plnění právní zájem (např. zástavní věřitel) • Přiměřenou zálohu pojistitel neposkytne má-li rozumný důvod vyplacení zálohy odepřít. Důvodová zpráva spojuje takový důvod s porušením obecných ustanovení navrhovaného nového občanského zákoníku, kdy má každý povinnost jednat v právním styku poctivě a nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu, nebo z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu

16 Některé změny jednotlivých institutů pojistné smlouvy • Právo pojistníka vypovědět pojištění v případě, že pojistitel porušil při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění zásadu rovného zacházení • Vypovídá se pojištění, tedy obligace! • U skupinového pojištění musí být určeno, jak se členové pojištěné skupiny určí. Absence souhlasu pojištěného se nahradí osvědčením pojistníkova pojistitelného zájmu na pojištění skupiny

17 Některé změny jednotlivých institutů pojistné smlouvy • Nálezem pojištěného majetku vlastnické právo vlastnické právo na pojistitele nepřechází, pokud nebylo ujednáno jinak • Majetek se však nepovažuje za nalezený, je-li sice doložena jeho fyzická existence, ale vlastník se nemůže ujmout jeho držby buď vůbec nebo jen s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady, anebo je- li nalezená věc natolik poškozena, že již ztratila svůj původní charakter, nebo ji lze opravit jen s nepřiměřenými náklady.

18 Některé změny jednotlivých institutů pojistné smlouvy • Zvláštní ustanovení o pojištění lidských tkání nebo orgánů, lidské krve nebo jejích složek a mrtvého těla nebo jeho oddělené části • Návrh oproti současnosti nerozlišuje u škody vyvolané zvláštní povahou provozu, zda jde o dopravní prostředek motorový nebo bezmotorový a klade tak důraz na zvláštní povahu provozu dopravního prostředku více než na samotnou povahu dopravního prostředku

19 Některé změny jednotlivých institutů pojistné smlouvy • Návrh opouští současné zbytečné omezování autonomie vůle smluvních stran (pojištění finančních ztrát) • U pojištění velkých rizik se lze odchýlit od jakéhokoli ustanovení části týkající se pojištění ve prospěch kterékoli strany, vyžaduje-li to účel a povaha pojištění

20 Přeji Vám hodně úspěchů v osobním i pracovním životě a zejména kvalitní a dlouhodobě stabilní právní úpravu Vaší činnosti Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Některé změny v právní úpravě pojistné smlouvy podle návrhu nového občanského zákoníku PhDr. Vladimír Přikryl Ministerstvo financí."

Podobné prezentace


Reklamy Google