Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Vladimír Přikryl Ministerstvo financí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Vladimír Přikryl Ministerstvo financí"— Transkript prezentace:

1 PhDr. Vladimír Přikryl Ministerstvo financí
Některé změny v právní úpravě pojistné smlouvy podle návrhu nového občanského zákoníku PhDr. Vladimír Přikryl Ministerstvo financí

2 Pojistná smlouva Opětovné zařazení ustanovení o pojistné smlouvě do občanského zákoníku Změny nemají revoluční charakter Jestliže je něco pro ekonomiku, potažmo pro podnikání skutečně škodlivé, pak je to zejména nestabilita právního prostředí

3 Pojistná smlouva jako smlouva odvážná (aleatorní)
Odlišnosti od ostatních smluv z této skupiny, zejména od smlouvy o sázce a o důchodu Smlouva o sázce - ujednané majetkové plnění získá strana, jejíž tvrzení se ukáže správným. Tato smlouva tedy nevylučuje úmysl spekulační nebo zištný. Účelem pojištění není obohacení oprávněné osoby, ale podstatný je pojistný zájem

4 Pojistná smlouva jako smlouva odvážná (aleatorní)
smlouva o důchodu - jejím pojmovým znakem je povinnost plátce platit příjemci pravidelné peněžní dávky po ujednanou dobu pojmovým znakem pojistné smlouvy je synallagma spočívající ve vzájemné povinnosti poskytnout pojistné plnění oprávněné osobě, nastane-li pojistná událost, a v povinnosti pojistníka platit pojistiteli pojistné

5 Některé změny pojistné smlouvy
Nebyly převzaty definice řady pojmů Nezužuje se pojem pojistitele jen na pojišťovnu s povolením provozovat pojišťovací činnost Možnost ujednání, která budou pojistitele zavazovat i k plnění v nepeněžité formě Vyjmutí informačních povinností pojistitele vůči zájemci o pojištění a pojistníkovi

6 Úprava institutu pojistného zájmu
Oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím, tj. před následky pojistné události Pojištění osob skutečný a podstatný rozumný důvod vyplývající z jejich vzájemného vztahu, založený na jejich příbuzenství nebo podmíněný prospěchem nebo výhodou jedné osoby z pokračování života jiného Pojistník má pojistný zájem na vlastním životě a zdraví, ale i na životě a zdraví jiné osoby, osvědčí-li zájem podmíněný vztahem k této osobě, ať již vyplývá z příbuzenství nebo je podmíněn prospěchem či výhodou z pokračování jejího života

7 Úprava institutu pojistného zájmu
Pojištění majetku skutečný a podstatný zájmem určité osoby, aby škoda náhodně vzniklá na určitém majetku pro tuto osobu neznamenala přímou finanční ztrátu Pojistník má pojistný zájem na vlastním majetku, ale i na majetku jiné osoby, osvědčí-li, že by mu bez jeho existence a uchování hrozila přímá majetková ztráta.

8 Úprava institutu pojistného zájmu
Dal-li pojištěný souhlas k pojištění, má se za to, že pojistný zájem pojistníka byl prokázán. V případě života, zdraví a majetku jiné osoby jde o tzv. vyvratitelné právní domněnky. Je-li pojištěným osoba odlišná od pojistníka, pak samotný pojištěný pojistný zájem mít nemusí; pojistný zájem se vyžaduje u pojistníka. Fikcí důkazu existence pojistníkova pojistného zájmu je souhlas pojištěného.

9 Právní význam pojistného zájmu
Jeho existence podmiňuje vznik a trvání pojištění Chybí-li pojistný zájem od počátku, je smlouva neplatná Zanikne-li později, tj. po uzavření pojistné smlouvy, pojištění zanikne. Pojistiteli má v takovém případě náležet pojistné až do okamžiku, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl

10 Některé změny jednotlivých institutů pojistné smlouvy
Účinnost smlouvy týkající se pojištění cizího pojistného nebezpečí se podmiňuje udělením souhlasu pojištěného do 3 měsíců od uzavření smlouvy Pokud pojistník v písemné formě požádá pojistitele (např. o vysvětlení, proč zamítl likvidaci škodné události), musí mu i pojistitel odpověděl v písemné formě

11 Některé změny jednotlivých institutů pojistné smlouvy
U povinných pojištění může pojistitel odstoupit od smlouvy nebo vypovědět pojištění pouze v rozsahu stanoveném zákony, které stanoví povinnost pojištění S výjimkou povinného pojištění bude mít pojistitel právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění

12 Některé změny jednotlivých institutů pojistné smlouvy
Povinnost pravdivě a úplně odpovědět na všechny se bude vztahovat jen na dotazy, které mohou mít význam pro pojištění jako majetkovou transakci význam. Povinnost k pravdivému sdělení bude splněna, nezatají-li smluvní strana nic podstatného, tj. je-li skutečnost, na niž tázána, v podstatném souladu s jejím tvrzením

13 Některé změny jednotlivých institutů pojistné smlouvy
Povinnost pojistitele upozornit zájemce o pojištění na nesrovnalosti mezi jeho požadavky a mezi nabízeným pojištěním, musí-li o těchto nesrovnalostech vědět Zvláštní význam má, pokud je zájemci při uzavírání smlouvy nápomocen nezávislý zprostředkovatel Porušení této informační povinnosti zakládá pojistníkovi právo od smlouvy odstoupit.

14 Některé změny jednotlivých institutů pojistné smlouvy
Zvýšení pojistného nebezpečí, resp. pojistného rizika, návrh rozlišuje, zda ke změně došlo v závislosti na vůli povinné osoby nebo nezávisle na její vůli Musí jít o změnu okolností uvedených ve smlouvě nebo na které se pojistitel předepsaným způsobem dotázal, a že se musí jednat o zvýšení výslovně ujednaného pojistného nebezpečí

15 Některé změny jednotlivých institutů pojistné smlouvy
Událost, s níž spojuje svůj požadavek na pojistné plnění bude moci oznámit jak pojistník, popřípadě pojištěný nebo obmyšlený, tak každý, kdo má na pojistném plnění právní zájem (např. zástavní věřitel) Přiměřenou zálohu pojistitel neposkytne má-li rozumný důvod vyplacení zálohy odepřít. Důvodová zpráva spojuje takový důvod s porušením obecných ustanovení navrhovaného nového občanského zákoníku, kdy má každý povinnost jednat v právním styku poctivě a nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu, nebo z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu

16 Některé změny jednotlivých institutů pojistné smlouvy
Právo pojistníka vypovědět pojištění v případě, že pojistitel porušil při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění zásadu rovného zacházení Vypovídá se pojištění, tedy obligace! U skupinového pojištění musí být určeno, jak se členové pojištěné skupiny určí. Absence souhlasu pojištěného se nahradí osvědčením pojistníkova pojistitelného zájmu na pojištění skupiny

17 Některé změny jednotlivých institutů pojistné smlouvy
Nálezem pojištěného majetku vlastnické právo vlastnické právo na pojistitele nepřechází, pokud nebylo ujednáno jinak Majetek se však nepovažuje za nalezený, je-li sice doložena jeho fyzická existence, ale vlastník se nemůže ujmout jeho držby buď vůbec nebo jen s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady, anebo je-li nalezená věc natolik poškozena, že již ztratila svůj původní charakter, nebo ji lze opravit jen s nepřiměřenými náklady.

18 Některé změny jednotlivých institutů pojistné smlouvy
Zvláštní ustanovení o pojištění lidských tkání nebo orgánů, lidské krve nebo jejích složek a mrtvého těla nebo jeho oddělené části Návrh oproti současnosti nerozlišuje u škody vyvolané zvláštní povahou provozu, zda jde o dopravní prostředek motorový nebo bezmotorový a klade tak důraz na zvláštní povahu provozu dopravního prostředku více než na samotnou povahu dopravního prostředku

19 Některé změny jednotlivých institutů pojistné smlouvy
Návrh opouští současné zbytečné omezování autonomie vůle smluvních stran (pojištění finančních ztrát) U pojištění velkých rizik se lze odchýlit od jakéhokoli ustanovení části týkající se pojištění ve prospěch kterékoli strany, vyžaduje-li to účel a povaha pojištění

20 Přeji Vám hodně úspěchů v osobním i pracovním životě a zejména kvalitní a dlouhodobě stabilní právní úpravu Vaší činnosti Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PhDr. Vladimír Přikryl Ministerstvo financí"

Podobné prezentace


Reklamy Google