Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POJISTNÁ SMLOUVA II. ČÁST Mgr. Lucie Krejčí Generali Pojišťovna a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POJISTNÁ SMLOUVA II. ČÁST Mgr. Lucie Krejčí Generali Pojišťovna a.s."— Transkript prezentace:

1 POJISTNÁ SMLOUVA II. ČÁST Mgr. Lucie Krejčí Generali Pojišťovna a.s. lucie.krejci@generali.cz

2 Škodové a obnosové pojištění Škodové pojištění Základní princip: pojistitel poskytuje náhradu škody v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou Obnosové pojištění Základní princip: pojistitel poskytuje jednorázové nebo opakované pojistné plnění v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou

3 Škodové pojištění Změna vlastnictví pojištěného majetku -Pojištění zaniká dnem, kdy došlo ke změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví (lze dohodnout jinak) -U změny vlastnictví vkladem do KN – dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu -Pokud podle PS pojištění takto nezaniká, PS musí stanovit podmínky trvání pojištění a přechodu práv a povinností

4 Škodové pojištění Hranice pojistného plnění Omezení pojistného plnění pojistitele -Pojistnou částkou -Limitem pojistného plnění Pojistná částka - u pojištění majetku, jehož hodnotu lze v době uzavírání PS určit -stanovuje se na návrh pojistníka tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěného majetku

5 Škodové pojištění Limit pojistného plnění - tam, kde nelze v době uzavření PS určit pojistnou hodnotu - stanovuje se na návrh pojistníka -Zlomkové pojištění: LPP se použije v případě, že se pojištění vztahuje pouze na část hodnoty pojištěného majetku

6 Škodové pojištění Dolní hranice pojistného plnění – 2 varianty -Pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud výše škody nepřesáhne hranici stanovenou v PS -Oprávněná osoba se způsobem stanoveným v PS bude podílet na úhradě vzniklé škody

7 Škodové pojištění MNOŽNÉ POJIŠTĚNÍ Nastává, vztahují-li se dvě nebo více soukromých pojištění na totéž pojistné riziko pojištěné pro stejné období Soupojištění – uzavření PS s více pojistiteli zastoupenými vedoucím pojistitelem, za jediné pojistné Souběžné pojištění – souhrn PČ nepřesahuje pojistnou hodnotu pojištěného majetku nebo souhrn LPP nepřesáhne skutečnou výši škody Vícenásobné pojištění - souhrn PČ přesahuje pojistnou hodnotu pojištěného majetku nebo souhrn LPP přesáhne skutečnou výši škody

8 Škodové pojištění Zachraňovací náklady = účelně vynaložené náklady, které pojistník -Vynaložil na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící PU -Vynaložil na zmírnění následků již nastalé PU -Byl povinen vynaložit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů při odklízení poškozeného pojištěného majetku Právo na náhradu zachraňovacích nákladů má také pojištěný nebo jiná osoba, která je vynaložila nad rámec povinností stanovený právním předpisem.

9 Škodové pojištění Zachraňovací náklady - výše může být v PS omezena -u nákladů na záchranu života nebo zdraví osob nesmí být nižší než 30% sjednané PČ nebo LPP -PČ nebo LPP nelze o tyto náklady snížit

10 Škodové pojištění Přechod práv na pojistitele Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou PU oprávněné osobě proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází výplatou plnění z pojištění toto právo na pojistitele, a to až do částek, které vyplatil. Oprávněná osoba je povinna postupovat tak, pojistitel mohl vůči jinému toto právo uplatnit.

11 Škodové pojištění Škodovým pojištěním je vždy - Pojištění věci -Pojištění právní ochrany -Pojištění odpovědnosti za škodu -Pojištění úvěru a záruky -Pojištění finančních ztrát Škodovým pojištěním může být -Pojištění jiného majetku než věci -Úrazové pojištění -Pojištění pro případ nemoci

12 Obnosové pojištění -Právo na náhradu škody není dotčeno právem na pojistné plnění z obnosového pojištění – pojistitel nemá regresní nárok -Odchylná úprava následků neplacení pojistného Obnosovým pojištěním je vždy životní pojištění. Obnosovým pojištěním může být -Pojištění jiného majetku než věci -Úrazové pojištění -Pojištění pro případ nemoci

13 Pojištění majetku Pojistit lze -Věc -Soubor věcí -Jiný majetek Pojistnou hodnotu představuje obvyklá cena majetku podle zákona o oceňování majetku. Nález odcizeného majetku -Povinnost oznámit pojistiteli -Vlastnictví nalezeného majetku přechází po výplatě pojistného plnění na pojistitele – nebylo-li dohodnuto jinak

14 Pojištění majetku Přepojištění = převyšuje-li PČ pojistnou hodnotu. -Obě strany mají právo navrhnout změnu pojistného na další pojistné období -Pokud návrh nebude pojistitelem přijat ve lhůtě 1 měsíce od obdržení návrhu, pojištění zaniká Podpojištění = PČ je v době pojistné události nižní než pojistná hodnota -Pojistitel sníží pojistné plnění v poměru výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty

15 Pojištění odpovědnosti za škodu -Sjednává se pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu, kterou způsobil jinému -Pouze škodové pojištění -Nepřímý nárok poškozeného: náhradu škody platí pojistitel poškozenému; poškozený však nárok na pojistné plnění proti pojistiteli nemá (nestanoví-li právní předpis nebo PS jinak) -Uhradil-li pojištěný škodu, má právo proti pojistiteli na úhradu vyplacené částky -Možnost jednorázového odškodnění některých budoucích nároků poškozených (charakter opakovaného plnění, výši je stanovena pojistně- matematickými metodami)

16 Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění odpovědnosti za škodu - vznik škody -Povinnost pojištěného bez zbytečného odkladu oznámit vznik škodné události a vyjádřit se k odpovědnosti -Škodnou událost je pojistitel oprávněn za pojištěného projednávat (ex lege) -Pojištěný je povinen postupovat v souladu s pokyny pojistitele Postih pojistitele: škoda způsobená jednáním pojištěného, které bylo ovlivněno požitím alkoholu nebo aplikací omamných nebo psychotropních látek

17 Pojištění právní ochrany -Závazek pojistitele uhradit náklady pojištěného spojené s uplatněním jeho práva v rozsahu stanoveném v PS a poskytnout mu služby přímo spojené s tímto pojištěním -Vždy škodové pojištění -PS musí zabezpečit svobodu výběru právního zástupce pojištěného Případné spory z tohoto pojištění: povinnost pojistitele uzavřít rozhodčí smlouvu v případě zájmu pojistníka (o tomto právu musí být informován). Mírnější pravidla např. pro zastupování pojištěného v rámci pojištění odpovědnosti za škodu vykonávané ve vlastním zájmu pojistitele.

18 Ostatní škodová pojištění Pojištění úvěru -Sjednává se na ochranu před majetkovými důsledky, které mohou pojištěnému vzniknout nesplácením poskytnutých peněžních prostředků dlužníkem Pojištění záruky -Sjednává se pro případ plnění z ručitelského závazku,propadnutí kauce,jistoty nebo plnění z kauce nebo jistoty nebo jiného obdobného důvodu Pojištění finančních ztrát - Předmětem jsou finanční ztráty, které vznikly v důsledku škodné události, nebo ušlý zisk nebo jiné finanční ztráty

19 Pojištění osob V pojištění osob lze pojistit fyzickou osobu pro případ -Smrti -Dožití se určitého věku nebo dne stanoveného v PS jako konec pojištění -Úrazu -Nemoci -Jiné skutečnosti v souvislosti se zdravím nebo změnou osobního postavení této osoby Pojistné plnění -Jednorázová částka -Peněžitý důchod

20 Pojištění osob Zjišťování zdravotního stavu pojištěného -Pojistitel přezkoumává zdravotní stav -Na základě zpráv a zdravotnické dokumentace od ošetřujících lékařů -Pověřeným zdravotnickým zařízením Oprávněná osoba, je-li pojistnou událostí smrt pojištěného = obmyšlený -Určuje se jménem nebo vztahem -Lze měnit do vzniku pojistné události – vůči pojistiteli účinné doručením -Nespadá do dědictví -Nutnost souhlasu pojištěného, je-li osobou odlišnou od pojistníka

21 Životní pojištění Lze pojistit fyzickou osobu pro případ -Smrti -Dožití se určitého věku nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec pojištění -Jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení této osoby Pouze jako pojištění obnosové. Nelze sjednat pojištění pro případ -Smrti dítěte, která by nastala do 3 let jeho věku -Potratu -Narození mrtvého dítěte

22 Životní pojištění Uvedení nesprávného data narození nebo pohlaví pojištěného pojistníkem - Snížení pojistného plnění pojistitelem -Možnost odstoupit od smlouvy Sebevražda Dispozitivní výluka z pojištění – pojistitel poskytuje pojistné plnění jen tehdy, pokud pojištění trvalo nepřetržitě nejméně 2 roky bezprostředně předcházející sebevraždě, nebylo-li dohodnuto jinak.

23 Životní pojištění Odkupné -Část nespotřebovaného pojistného stanovená pojistně-matematickými metodami -Výplata odkupného je jedním ze způsobu zániku pojištění -Vyplácí se na žádost pojistníka -Stanovené podmínky, za nichž lze výplatu odkupného provést (např. 2 roky u běžného pojistného atd.) -Informační povinnost pojistitele o výši odkupného (včetně výpočtu) -Splatnost do 3 měsíců od obdržení žádosti

24 Úrazové pojištění Pojistitel poskytuje pojistné plnění v případě úrazu pojištěného. -Škodové nebo obnosové pojištění Úraz = neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt Vliv alkoholu – právo snížit pojistné plnění na ½ - došlo-li k úrazu následkem požití alkoholu nebo aplikací návykových látek pojištěným, a okolnosti, za nichž k úrazu došlo, to odůvodňují. Právo odmítnout pojistné plnění: souvislost s úmyslným trestným činem nebo úmyslné poškození zdraví

25 Pojištění po případ nemoci Pojištění nemoci Pojistitel hradí za pojištěného náklady na zdravotní péči vzniklé v důsledku nemoci nebo následků úrazu a úkonů souvisejících se zdravotním stavem pojištěného. Čekací doba – nesmí přesáhnout 3 měsíce od počátku pojištění (výjimky: např. porod, psychoterapie apod. – 8 měsíců, ošetřovatelská péče – 3 roky)

26 Informační povinnosti Zájemci o pojištění a pojistníkovi musí být sdělovány zákonem stanovené informace, a to jasným a přesným způsobem, písemně a v českém jazyce. Před uzavřením pojistné smlouvy (zájemci) -Obecné údaje – obchodní firma a právní forma pojistitele, adresa sídla, … - § 66 ZPS -Specifické informace u pojištění osob – např. způsob určení výše odkupného apod. V době trvání pojištění (pojistníkovi) -Změny vyjmenovaných údajů -Změna pojistných podmínek nebo právního předpisu u pojištění osob – opět stanovené údaje -Každoroční stav bonusů

27 Závěrem Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "POJISTNÁ SMLOUVA II. ČÁST Mgr. Lucie Krejčí Generali Pojišťovna a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google