Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měření a snižování administrativní zátěže v České republice Aktuální stav a první návrhy na zjednodušení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měření a snižování administrativní zátěže v České republice Aktuální stav a první návrhy na zjednodušení."— Transkript prezentace:

1 Měření a snižování administrativní zátěže v České republice Aktuální stav a první návrhy na zjednodušení

2 - 2 Základní informace o projektu Rámec projektu Zadavatelem projektu je Evropská komise a projekt je realizován ve spolupráci s konsorciem společností Deloitte, Capgemini a Ramboll. Projekt probíhá zároveň ve všech 27 členských státech Evropské unie. Projekt je zaměřen na 13 prioritních oblastí (viz slide Rámec projektu).Rámec projektu Projekt je součástí komplexní snahy Evropské komise o zlepšování právního prostředí pro podnikatele (Strategie Evropské komise pro zjednodušení právního prostředí, Akční program Evropské komise pro snižování administrativní zátěže). Cíl projektu Snížit administrativní zátěž vyplývající z komunitárního práva o 25% do roku 2012. Dílčí cíle projektu Identifikace administrativní zátěže, která vzniká v souvislosti s vybranými směrnicemi a nařízeními Evropských společenství v jednotlivých členských státech Evropské unie. Vyčíslení nákladů spojených s plněním takto definovaných informačních povinností podnikatelskými subjekty. Získání podnětů k možnému zjednodušení informačních povinností a snížení administrativní zátěže plynoucí pro podnikatele z vybraných směrnic a nařízení Evropských společenství.

3 - 3 Současný stav projektu..... Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4..... Modul 5..... Mapování informačních povinností (IOs) vyplývajících přímo z legislativy Mapování informačních povinností plynoucích z národní transpozice legislativy ES Měření informačních povinností identifikovaných během modulu 1 Měření informačních povinností identifikovaných během modulu 2 Zpracování návrhů na snížení administrativní zátěže, stanovení cílových hodnot a účinných opatření k dosažení cílového stavu; zajištění informovanosti o aktivitách a průběžných výsledcích projektu Jaro 2008 Jaro / léto 2008 Během celého projektu, zejména jaro / léto 2008 Členské státy Centrální tým

4 - 4 Metodologie Metodologie je založena na Standardním nákladovém modelu (SNM). SNM se používá k definování informačních povinností obsažených v právních předpisech, které jsou požadovány na podnikatelích správními orgány nebo třetími osobami. SNM je schopna rozlišit původ informační povinnosti (EU, národní právní úprava). Informační povinnosti jsou prostřednictvím SNM převedeny do kvantifikovatelné podoby vyjadřující velikost administrativní zátěže podnikatelů. Výhody projektu „Snižování administrativní zátěže“ Metodika SNM je použita jednotným způsobem napříč všemi státy zapojenými do realizace projektu. Při určení velikosti administrativní zátěže jsou porovnány hodnoty získané od 27 států, což umožní vyloučit prahové hodnoty a získat věrohodné údaje o velikosti administrativních nákladů/zátěže; Použití databáze BOA, ve které jsou v jednotné formě a struktuře shromážděny identifikované informační povinnosti.

5 - 5 Rámec projektu Podbarvené prioritní oblasti jsou předmětem měření administrativní zátěže v České republice. Pilotní měření proběhlo v prioritní oblasti Právo obchodních společností na přelomu roku 2007/2008. Právo obchodních společností Politika soudržnostiRybolovStatistikaLéčiva Zadávání veřejných zakázek Zemědělství a země- dělské subvence Životní prostředíPracovní prostředí a pracovněprávní vztahy Daňové předpisyDopravaFinanční službyBezpečnost potravin

6 - 6 Zmapování a porovnání informačních povinností podle práva ES a ČR EU IO – Vypracování projektu fúze a definování jeho podmínek EU IO – Souhlas valné hromady zúčastněných společností s fúzí Směrnice ES o fúzích a.s. 78/855/EHS Právo ES Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Právní řád ČR Informační povinnosti nad rámec práva ES (delta AC) ČR IO – Vypracování projektu fúze a definování jeho podmínek ČR IO - Souhlas valné hromady zúčastněných společností s fúzí ČR IO – Vypracování zprávy o přezkoumání fúze dozorčí radou Informační povinnosti transponované 1:1 (IOs)

7 - 7 Předmětem mapování bylo 340 EU informačních povinností („IOs“) Výsledky modulu 1 & 2 byly schváleny: národním koordinačním místem - MV ČR, odbor reformy regulace a kvality veřejné správy („SPOC“); příslušnými generálními ředitelstvími Evropské komise. Celkový počet IOs: cca 6 000, z toho cca 500 delt AC Celkový počet IOs: cca 335, z toho cca 36 delt AC EU ČR Výsledky modulu 1&2

8 - 8 Předmětem měření je 96 informačních povinností („IOs“) Měření se u každé informační povinnosti provádí na základě získaných vstupních dat od 5 podnikatelů. Vstupní data jsou od podnikatelů získávány formou: individuálních rozhovorů; telefonních rozhovorů; workshopů (u workshopů je možné získat jen 1 číselný údaj na základě porovnání informací od 3-5 podnikatelů). 13 informačních povinností 19 informačních povinností Bezpečnost potravin Životní prostředí Výsledky modulu 3&4 Počet informačních povinnostíPrioritní oblast 12 informačních povinnostíLéčiva 36 delt ACDelta AC 45 interview 40 interview Počet realizovaných interview podnikateli 37 interview 150 interview 16 informačních povinnostíPrávo obchodních společností25 interview

9 - 9 5 cest ke snižování administrativní zátěže Odstranit zbytečné formuláře, kontroly a požadavky na informace Snížit časovou náročnost vyplňování formulářů, např. zlepšit jejich formální úpravu a logickou strukturu Snížit počet kontrol na základě analýzy rizik a závěrů z předchozích kontrol Snížit frekvenci požadavků na informace Agregovat požadavky na informace (snížit počet formulářů) 2. Zjednodušit proces plnění informačních povinností Sdílet data mezi subjekty veřejné správy namísto jejich dokládání podnikateli Sbírat data přímo z informačních systémů podnikatelů Vytvořit kontaktní místa pro komunikaci s celou veřejnou správou Vytvořit standardní právní definice 3.Sdílet data napříč veřejnou správou Aktivity Formy zjednodušení Zpřístupnit formuláře a ostatní požadavky na internetu Vytvořit interaktivní formuláře (formuláře, které nevyžadují irelevantní data) včetně předvyplněných dat Vytvořit elektronická kontaktní místa (např. vládní portál) pro komunikaci s veřejnou správou 4.Vyvíjet ICT řešení a služby Vyvíjet lepší a snáze přístupné metodiky, např. dostupné na internetu Přepsat metodiky do jednoduššího jazyka Oddělit v metodice povinné a dobrovolné údaje 5.Poskytnout srozumitelnější metodiky a informace Použít alternativy k regulaci, např. dobrovolný etický kodex Odstranit celou právní úpravu Odstranit vybranou informační povinnost Zúžit cílovou skupinu subjektů regulace (např. MSP) Sloučit požadavky plynoucí ze sekundární legislativy Zjednodušit terminologii právních předpisů 1.Odstranit, snížit, sloučit nebo zlepšit regulaci

10 - 10 Příloha 1: Přehled analyzovaných předpisů komunitárního práva (1/3)..... I. Směrnice o koordinaci ochran. opatření na ochranu zájmů společníků a třetích osob II. Směrnice o koordinaci ochranných opatření při zakládání akciových společností III. Směrnice o fúzích akciových společností IV. Směrnice o ročních účetních závěrkách některých forem společností; VI. Směrnice o rozdělení akciových společností VII. Směrnice o konsolidovaných účetních závěrkách XI. Směrnice o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě XII. Směrnice o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem o společném systému daně z přidané hodnoty Prioritní oblast Analyzované právní předpisy 68/151/EHS 77/91/EHS 78/855/EHS 78/660/EHS 83/349/EHS 82/891/EHS 89/666/EHS 89/667/EHS Právo obchodních společností Oblast léčiv 2001/83/ES 2001/20/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se uplatňování správné klinické praxe při provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků Pracovní prostředí 89/391/EHS 92/57/EHS o zavedení opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích Daňové předpisy 2006/112/ES

11 - 11 Příloha 1: Přehled analyzovaných předpisů komunitárního práva (2/3) Prioritní oblast Analyzované právní předpisy Statistika 2001/109/ES 97/58/ES 91/3924/EHS 2004/638/ES 93/23/EHS 93/24/EHS o statistických zjišťování pro stanovení produkčního potenciálu sadů o strukturální statistice podnikání o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy o statistických zjišťováních chovu prasat o statistických zjišťováních chovu skotu Bezpečnost potravin 2005/1/ES 2004/21/ES 2003/1830 ES 2000/1760/ES 2000/13/ES 98/6/ES 2000/29/EC o ochraně zvířat během přepravy o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů o systému identifikace a evidence skotu o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství Doprava 2006/561/ES 2004/49/ES o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy o bezpečnosti železnic Společenství Země- dělství 2000/1291/ES kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty

12 - 12 Příloha 1: Přehled analyzovaných předpisů komunitárního práva (3/3) Prioritní oblast Analyzované právní předpisy Životní prostředí 2006/1013/ES 2003/105/ES 2002/96/ES 2000/53/ES 96/61/ES 96/82/ES o přepravě odpadů o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek o odpadních elektrických a elektronických zařízeních o vozidlech s ukončenou životností o integrované prevenci a omezování znečištění o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek Pol. sou- držnosti 1999/1260/ES 1164/94/ES o obecných ustanoveních o strukturálních fondech o zřízení Fondu soudržnosti Veřejné zakázky 2005/1564/ES 2004/17/ES 2004/18/ES kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby Finanční služby 2006/48/ES 2006/49/ES 2002/83/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí o životním pojištění Rybo -lov 93/2847/EHS o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku

13 - 13 Příloha č. 2: Standardní nákladový model Administrativní náklady = P x Q Právní úprava Informační povinnost Administrativní činnosti Počet aktivit během roku (Q) Počet podniků (N)Frekvence (F) x Čas (H) Tarif (T) x Režijní (A) & Externí náklady (E) + Náklady na aktivitu (P) Cílový segment

14 - 14 Příloha č. 3: Plánované národní projekty v rámci EU zaměřené na „Snižování administrativní zátěže podnikatelů“ V počátečním stádiu projednávání V podobě projektového záměru Pilotní projekt Kompletní měření NL PL FI ES FR regiony BGBG RO Flandry Kypr SKSK Brusel

15 Tomáš Kubíček Manažer pro veřejný sektor Deloitte Advisory s.r.o. 737 210 682 tkubicek@deloittece.com


Stáhnout ppt "Měření a snižování administrativní zátěže v České republice Aktuální stav a první návrhy na zjednodušení."

Podobné prezentace


Reklamy Google