Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Organizace a řízení logistiky Zabezpečení nákladového střediska majetkem podle tabulek počtů a norem materiálu

2 Cíl zaměstnání Objasnit studentům metodické postupy řešení logistických činností souvisejících se zabezpečením majetkem a jeho evidencí Seznámit studenty s problematikou zásobování s majetkem v AČR, členěním a výší zásob, s jeho užíváním a udržováním Přiblížit a objasnit postupy při řešení škod na majetku státu

3 Použitá literatura zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Všeob-P-16. Doplňková evidence majetku v rozpočtovém úseku Ministerstva obrany. Praha: MO, 1999. Všeob-P-35. Vnitřní kontrola a vyřizování petic a stížností v působnosti Ministerstva obrany. Praha: MO, 2004. RMO č. 39/2008. Zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva obrany. Praha: MO, 2005. RMO č. 47/2013. Předcházení škodám a řešení škod na majetku státu v působnosti Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. RMO č. 52/2013. Nabývání majetku v rezortu MO

4 Osnova : Obsah předn áš ky 1.Úvod 2. Zásady zabezpečení majetkem 3. Evidence u útvaru a jednotky 4. Řešení škod na majetku státu 5. Závěr

5 Úvod : Z á sady zabezpečen í majetkem Ú tvar (jednotka) je majetkem zabezpečov á n : 1) majetkem předepsaným v tabulk á ch počtů (tabulkový materi á l). Jeho skladbu stanovuje „ Nomenklatura materi á lu pro předepisov á n í do tabulek počtů a ú hradu materi á lu “. 2) materi á lem stanoveným v norm á ch (limitech).  Např. Limit výcvikov é munice,  Limit PHM,  Ročn í pl á n provozu techniky 3) ostatn í m materi á lem

6 Nákladové středisko Nákladové středisko je nejnižší organizační prvek účetní jednotky, za který se vede účetnictví. Vedoucím nákladového střediska je (velitel, náčelník, ředitel). Vedoucí nákladového střediska odpovídá za to, že se účetní případy u nákladového střediska realizují v souladu s právními a vnitřními předpisy.

7 Postup při předávání skladu nebo pracoviště 1. Stanoven í komise v DR velitele ú tvaru 2. Kontrola dokumentace - Provozn í ř á d - Kontrola spr á vnosti evidenčn í ch stavu materi á lu ve skladu zař í zen í porovn á n í m s ú daji na evidenčn í m a ú četn í m pracovi š ti ú tvaru 3. Inventarizace materi á lu – porovn á n í evidenčn í ho stavu se skutečným množstv í ve skladu 4. Zpracování inventarizačního zápisu – kde se mimo jiné uvádí zejména zda byly zjištěny schodky nebo přebytky materi á lu, prohl áš en í před á vaj í c í ho, že nezamlčel ž á dn é skutečnost a v š echen materi á l byl ř á dně za ú čtov á n. 5. Seps á n í dohody o hmotn é odpovědnosti 6. Uveřejněn í výsledku inventarizace v DR velitele ú tvaru

8 Postup při před á v á n í materi á lu podř í zeným Předávání jednotlivých kusů materiálu Kontrola provozní dokumentace (zejména kontrola evidenčních a výrobních čísel, záznamů o provozu techniky, planost revizí el. tlak. zdvih.). Kontrola materiálu podle „Seznamu předmětů v soupravě“ nebo „Záznamníku“zařízení. Zpracování „Zápisu o převzetí techniky“ Uveřejnění v DR velitele útvaru Zapsání jména uživatele do „Provozního sešitu“ nebo „Záznamníku

9 Evidence u ú tvaru a jednotky Problematika evidence a ú čtov á n í majetku u rozpočtov é ho ú seku MO je ře š ena předpisem V š eob-P-16. Evidence majetku a z á vazků se člen í na: a) ú četn í ; b) doplňkovou; c) operativn í.

10 Ú četn í evidence Účetní evidence je základní (prvotní) evidencí majetku a závazků v účetní jednotce. Vede se v účtárnách prostřednictvím APV UCR98 v rámci FIS. Účetní případy se zaznamenávají do účetních knih účetními zápisy na základě účetních dokladů formou podvojného zápisu.

11 Doplňková evidence Doplňkov á evidence je podpůrná evidence, ve které vznikají podkladové účetní záznamy dlouhodobého majetku, zásob, ostatního majetku (tj. pohledávek, cenin apod.) a závazků. Obsahuje další doplňující údaje o hospodářských operacích, které nejsou rozhodující pro vedení účetní evidence, ale jsou určeny zejména pro management jednotlivých stupňů velení a řízení.

12 Operativn í evidence Operativn í evidence majetku a z á vazků je podpůrnou evidenc í ú četn í a doplňkov é evidence zachycuj í c í skutečnosti, kter é se v ú četn í ani doplňkov é evidenci neeviduj í. Operativn í evidence se děl í na operativn í evidenci dlouhodob é ho majetku a z á sob a operativn í evidenci ostatn í ho majetku a z á vazků. V operativn í evidenci dlouhodob é ho majetku a z á sob se zachycuje např. materi á l, který se při poř í zen í ú čtuje př í mo do n á kladů, přičemž se okamžitě nespotřebov á v á

13 Odpovědnost a pravomoc za veden í evidence Za spr á vn é veden í doplňkov é evidence odpov í d á řada př í slu š n í ků ú tvarů v rozsahu svých pravomoc í. Těmito osobami jsou: velitel ú tvaru, odborný materi á ln í (majetkový) org á n ú tvaru, n á čeln í k pracovi š tě logistick é informačn í služby. a) Velitel ú tvaru odpov í d á za ř á dn é veden í evidence a ú čtov á n í majetku organizuje prohl í dky a kontroly majetku a odpov í d á za ř á dnou inventarizaci majetku a z á vazků.

14 b ) Odborné materiální (majetkové) orgány (pověření pracovníci) odpovídají za správný a přípustný pohyb majetku, nařizují vyhotovení účetních dokladů, podepisují je a věcně § přezkušují a kontrolují plnění vydaných příkazů. Usměrňují vedení evidence v rámci stanovené působnosti v souladu s ustanoveními tohoto předpisu. c) Pracoviště logistické informační služby (dále jen PLIS) je orgán pro centrální evidenci majetku daného organizačního stupně. Centrálně vede evidenci majetku jednotlivých majetkových uskupení.

15 Velitelé, náčelníci, ředitelé a jiní vedoucí zaměstnanci jsou povinni: a) zajišťovat svým podřízeným takové podmínky, aby mohli řádně plnit své služební nebo pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku; zjistí-li závady, které brání řádnému plnění úkolů, učinit opatření k jejich odstranění; b) kontrolovat, zda podřízení plní své úkoly tak, aby nedocházelo ke škodám; c) vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví podřízených, informovat je o nich a činit opatření k jejich ochraně;

16 d) nepřipustit, aby podřízení vykonávali práce (činnosti), jejichž výkon by neodpovídal jejich odborným znalostem, schopnostem a zdravotní způsobilosti; e)seznamovat podřízené s právními předpisy, vnitřními předpisy a s odbornými směrnicemi a nařízeními, které vydali odborné orgány a nadřízení k zajištění bezpečnosti práce, a kontrolovat jejich dodržování; f) k zajištění bezpečnosti a bezporuchovosti vojenské techniky a technických zařízení zajišťovat jejich údržbu a včasné opravy a zabezpečovat, aby se v případech a ve lhůtách stanovených právními předpisy, vnitřními předpisy a technickými normami uskutečňovaly jejich pravidelné kontroly a revize;

17 Zásobování majetkem : Zásobovací funkce zahrnuje stanovení úrovně zásob (rezerv) majetku, jeho přejímku, skladování a distribuci. Z podstaty zásobovací funkce vychází „Zásobovací systém“. Tvoří jej objekty, zařízení, metody a pravidla přejímání, skladování, manipulace, distribuce a kontroly pohybu mezi místem převzetí majetku do tohoto systému a místem výdeje jednotkám (zařízením, spotřebitelům). Funkci místa převzetí plní zpravidla útvary a zařízení Alog, které majetek dále distribují. Cílem zásobování je vytvořit dostatek hmotných a nehmotných předmětů pro život vojsk, dosažení vysoké BoMoPo a pro plnění mírových, bojových a dalších úkolů. Hlavním úkolem zásobovacího procesu je pružné, rychlé a efektivní zajištění vojsk majetkem v čase a místě s využitím moderních skladovacích technologií, služeb..

18 Způsob zásobování majetkem : Součásti AČR jsou zásobovány majetkem několika způsoby : Převzetím nového majetku z výroby (dovozu) Ze zásob v ústředních skladech (centrech Alog) V rámci vyrovnání počtů a přesuny od jiných součástí AČR Přímým nákupem z přidělených rozpočtových prostředků Vlastní výrobou Bezúplatným převodem mezi ministerstvy (organizačními složkami státu) Převzetím věcných prostředků za SOS a VS

19 Výdej a příjem majetku od dodavatele a mezi útvary : Přejímka majetku od dodavatele (jiného VÚ) – jsou stanoveny závazné zásady, postupy a lhůty pro přejímku majetku, odpovědnost příslušných subjektů při zavádění nového materiálu, za kvalitu a jakost, postupy při zjištění vad a nedostatků, záruka a reklamace,…. Přejímka nemovitostí – postup při vlastní přejímce, složení komise, zápis o předání stavby, objektu s příslušnými revizemi zařízení, termíny odstranění závad, …) Přejímka nevlastního majetku Přejímka majetku NATO

20 Závěr : Cílem zaměstnání bylo provést stručné zorientování v rozsáhlé problematice, kterou je zásobování, užívání a udržování majetku. Je nutné mít na paměti, že tok majetku a služeb je vyvolán tokem informací – požadavky od uživatelů na realizaci logistické podpory. Zásobování majetkem a službami patří k nejdůležitějším procesům v systému hospodaření s majetkem. Před samotným zásobováním však musí dojít k sběru, sumarizaci, identifikaci a autorizaci požadavků.


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google