Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Organizace a řízení logistiky Dohody o hmotné odpovědnosti, převzetí funkce

2 Cíl zaměstnání Vysvětlit význam dohody o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty u pracovníků logistiky Objasnit náležitosti a způsob uzavírání dohod u pracovníků při převzetí funkce

3 Použitá literatura Nový zákoník práce 262/2006 Sb. Nový zákoník práce Občanský zákoník (NOZ) zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví RMO č. 48/2013 Hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany (nahrazuje Všeob-P-4) NVMO č. 51/2013 Postupy pro hospodaření s majetkem v působnosti Ministerstva obrany RMO č. 47/2013 Předcházení škodám a řešení škod na majetku státu v působnosti Ministerstva obrany

4 Osnova : 1.Úvod 2. Základní pojmy a význam dohody o hmotné odpovědnosti 3. Odpovědnost zaměstnance 4. Odpovědnost zaměstnavatele 5.Závěr

5 Úvod : Velitelé, náčelníci, ředitelé a jiní vedoucí zaměstnanci jsou povinni: zajišťovat svým podřízeným takové podmínky, aby mohli řádně plnit své služební nebo pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku; zjistí-li závady, které brání řádnému plnění úkolů, učinit opatření k jejich odstranění činit opatření k předcházení škodám, vzniklé škody včas a řádně objasňovat a evidovat ve stanovené evidenci, zjišťovat jejich příčiny a včas uplatňovat právo na náhradu škody vůči tomu, kdo za škodu odpovídá.

6 Základní pojmy Zaměstnavatel – osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu Zaměstnanec – fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu Dohoda – dvoustranný právní úkon, který se stane perfektním, jakmile se účastníci shodli na jeho obsahu Škoda – majetková újma vyčíslitelná v penězích Dohoda o odpovědnosti – závazek zaměstnance, že bude zachovávat vyrovnanou bilanční rovnováhu svěřených hodnot, aby nedošlo ke schodku

7 Náležitosti dohody a) označení zaměstnance, b) uvedení druhu práce (funkce) zaměstnance a pracoviště, kde bude práci vykonávat c) závazek zaměstnance, že přijímá odpovědnost za hodnoty, které mu byly svěřeny k vyúčtování, a za další, které bude v budoucnu přebírat a ve stanovených lhůtách vyúčtovávat, d) charakteristika svěřených hodnot e) závazek zaměstnance nahradit v plné výši vzniklý schodek, pokud se neprokáže, že vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění, f) místo a datum vyhotovení g) podpis zaměstnance a razítko a podpis zaměstnavatele (popř. pověřeného vedoucího zaměstnance)

8 Forma Dohoda o odpovědnosti musí být uzavřena písemně.. Dohoda může být uzavřena jako samostatný úkon nebo zahrnuta v pracovní smlouvě, v dohodě o změně pracovní smlouvy, případně i v některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

9 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách Odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat podle zákoníku práce, je zvláštním druhem pracovněprávní odpovědnosti za škodu.zákoníku práce Tato odpovědnost vzniká, prokáže-li zaměstnavatel, že uzavřel se zaměstnancem platnou dohodu o hmotné odpovědnosti a že na hotovosti, ceninách, zboží, zásobách materiálu nebo jiných hodnotách, které zaměstnanci svěřil k vyúčtování, vznikl schodek. Zavinění zaměstnance na vzniku škody zaměstnavatel není povinen prokazovat, neboť tato odpovědnost je koncipována na principu odpovědnosti za výsledek; zaměstnanec se však odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách zprostí zcela, popř. částečně, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění

10 Inventarizace Inventarizace hodnot svěřených k vyúčtování není předpokladem platnosti dohody o odpovědnosti; její neprovedení však přivádí zaměstnavatele do důkazní nouze, jaký byl stav hodnot převzatých zaměstnancem k vyúčtování, a zda na těchto hodnotách vznikl schodek. Inventarizaci je zaměstnavatel povinen provést: * při uzavření dohody o odpovědnosti a při jejím zániku (viz § 253), vykonává-li zaměstnanec jinou práci, * při převedení zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště, * při přeložení zaměstnance do jiného místa výkonu práce, * při skončení pracovního poměru

11 Jde-li o společnou odpovědnost je zaměstnavatel povinen inventarizaci provést: * při uzavření dohod o odpovědnosti se všemi společně odpovědnými zaměstnanci, * při zániku všech těchto dohod, * při výkonu jiné práce, * při převedení na jinou práci nebo přeložení na jiné pracoviště všech společně odpovědných zaměstnanců, * při změně na pracovním místě vedoucího nebo jeho zástupce, * na žádost kteréhokoliv ze společně odpovědných zaměstnanců při změně v jejich kolektivu, * při odstoupení některého z nich od dohody o odpovědnosti.

12 Odstoupení od dohody o odpovědnosti Musí být zaměstnavateli oznámeno písemně. Dohoda o odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem odstoupení od této dohody (z důvodů uvedených v tomto ustanovení), není-li v odstoupení od dohody uveden termín pozdější. Dohodu o odpovědnosti lze ukončit (nebo i změnit) také vzájemnou dohodou zaměstnavatele a zaměstnance. Pokud nebude v souvislosti se zánikem dohody provedena inventarizace a dojde dodatečně ke zjištění schodku, musel by zaměstnavatel, který by chtěl na zaměstnanci požadovat jeho úhradu, prokázat, že zaměstnanec vznik schodku zavinil.

13 Dohoda o hmotné odpovědnosti se uzavírá s vojáky z povolání (zaměstnanci) na systemizovaných místech: č. 01960 - náčelník skladu; č. 32300 - náčelník skladiště; č. 45490 - pokladník; č. 45731 - skladník; č. 45732 - skladník-výsadkář; č. 45733 - skladník-prodavač; č. 45734 - skladník-údržbář; č. 45736 - prodavač; č. 45910 - účetní; č. 47080 - starší kuchař; č. 47470 - kontista; č. 49530 - řidič-skladník; č. 49531 - řidič-skladník tankového a automobilového materiálu; č. 49532 - řidič-skladník výstrojního materiálu; č. 51030 - náčelník skladu NZ; č. 53010 - správce skladů; č. 53360 - správce klubu; č. 53540 - správce skladu; č. 64010 - výkonný praporčík.

14 Dohoda o hmotné odpovědnosti se uzavírá s ostatními vojáky (zaměstnanci), kteří jsou zařazeni do těchto funkcí: č. 45731 - skladník; č. 45732 - skladník-výsadkář; č. 45733 - skladník-prodavač; č. 45734 - skladník-údržbář; č. 47080 - starší kuchař; č. 47405 - starší technik; č. 47950 - strojník-skladník; č. 48285 - doručovatel.

15 Převzetí funkce Při předávání funkcí, u nichž je nezbytné uzavření dohod o hmotné odpovědnosti, se musí vytvořit podmínky pro inventarizaci materiálu a inventarizace se musí uskutečnit

16 Závěr ROZKAZ MINISTRA OBRANY ze dne 5. června 2013 Předcházení škodám a řešení škod na majetku státu v působnosti Ministerstva obrany Upozornit na vzory v přílohách rozkazu


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google