Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzd ě lávání v oblasti komunitního plánování PaedDr.Vladimír Šik FSE UJEP Ústí nad Labem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzd ě lávání v oblasti komunitního plánování PaedDr.Vladimír Šik FSE UJEP Ústí nad Labem."— Transkript prezentace:

1 Vzd ě lávání v oblasti komunitního plánování PaedDr.Vladimír Šik FSE UJEP Ústí nad Labem

2 Název projektu Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti a podporu sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení sociálně znevýhodněných osob na trhu práce.

3 Partneři projektu Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ostrava Mikroregion České Švýcarsko Sdružení pro vzdělávání komunit o. s. Komunitní nadace Euroregionu Labe Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje Úřad práce v Ústí nad Labem Česká rada humanitárních organizací Agora - Velká Británie Evropský dům - Česká republika Werk.Waardig - Belgie YOUR SPIS - Slovensko

4 Trochu časové chronologie UJEP se v roce 2005 stala jedním z devíti oficiálních partnerů výše uvedeného projektu EQUAL Z hlediska obsahu a náplně studia byla oslovena jako nejvhodnější složka : FSE UJEP – katedra sociální práce FSE UJEP – katedra sociální práce

5 Cíle a základní úkoly vzájemné spolupráce Zvýšit dovedností a vědomosti mladých lidí (studentů) o procesech komunitního plánování Zvýšit dovednosti a vědomosti účastníků celoživotního vzdělávání a odborníků z praxe o procesech komunitního plánování Zvýšit dovednosti a vědomosti účastníků celoživotního vzdělávání a odborníků z praxe o procesech komunitního plánování Vytvořit dále rozvíjitelný pružný vzdělávací systém v oblasti komunitního plánování na FSE UJEP i mimo její půdu Vytvořit dále rozvíjitelný pružný vzdělávací systém v oblasti komunitního plánování na FSE UJEP i mimo její půdu

6 Strukturování výukových aktivit v rámci projektu EQUAL Navrhované formy vzdělávání : Výběrové kurzy pro studenty prezenční formy studia programu Sociální práce a sociální politika ( dva navazující kurzy ve dvou semestrech) Forma celoživotního vzdělání pro lidi z praxe – zadavatelé, poskytovatelé sociálních služeb,uživatelé, představitelé úřadu práce a jiní odborníci.

7 Výběrový kurz VK I+II. Výběrový kurz bude koncipován tak, že bude rozšiřovat spektrum znalostí a dovedností a tím i budoucích kompetencí stávajícího kurikula studentů. Předpokládaná náplň se bude opírat o systém předmětů a znalostí získaných v systému studia. Z tohoto důvodu je také zařazení myšleno do druhé poloviny doporučeného programu studia.

8 Rámce VK I+II Rozsah : 2 x 14 týdnů x 2 hod Předpokládaný počet : 20-25 frekventantů Frekventanti : studenti 2 a 3. ročníku prezenční formy studia SP Forma certifikace : zápočet – 2 kreditní body Pilotní realizace : VK I. ZS 2006/2007 VK II. LS 2006/2007 VK II. LS 2006/2007

9 Další úvahy Zda by VK nemohlo ( nemělo) být otevřeno i pro ekonomické obory FSE. Z hlediska regionu, plánování a pod. jsou zde i podobnosti a tato možnost se i přímo nabízí. Otázka - jestli by pak nebylo nutné strukturovat obsahověs tímto ohledem VK jinak. Vize jak pracovat s širším obsahem i do budoucna pro jiné složky UJEP

10 Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělání bude připraveno jako postgraduální forma studia vycházející z obecných středoškolských (vysokoškolských) znalostí a znalostí z praxe. CŽV bude mít střednědobý rozsah a jeho náplň bude vycházet z potřeb vybraných cílových skupin.

11 Rámce celoživotního vzdělávání Rozsah : střednědobý kurz s rozsahem cca 250 hod cca 250 hod Předpokládaný počet : do 25 frekventantů Frekventanti : zájemci z praxe s absolvovaným ÚSO vzděláním s absolvovaným ÚSO vzděláním Forma certifikace : osvědčení o absolvování vydané UJEP vydané UJEP Pilotní realizace : leden 2007 – leden 2008

12 Časový harmonogram realizace obou vzdělávacích aktivit Duben 2005 - vytipování a oslovení členů realiz.týmu Květen 2005 a dále - Stanovení cílů a řešení organizačních otázek - Stanovení cílů a řešení organizačních otázek - Vydefinování zadání pro cílové kompetence, - Vydefinování zadání pro cílové kompetence, - Stanovení vstupních dovedností a znalostí, - Stanovení vstupních dovedností a znalostí, Vyrámcování obsahu předmětů pro VK I, VKII a CŽV Zadání přípravy obsahu jednotlivých předmětů Vytvoření studijního plánu, obsahů jednotlivých předmětů, sylabů, opor ke studiu,obsahů úkolů ke studiu a dalších edukačních konstruktů Týmová oponentura obsahů edukačních konstruktů, jejich sladění do studijního celku a formy

13 Časový harmonogram realizace obou vzdělávacích aktivit Dokončení obsahů vzdělávacích forem, schválení ve vědecké radě. Zařazení do vzdělávacího systému FSE UJEP, propagace nových studijních forem u cílové skupiny, Vytvoření edukačního prostředí (harmonogram, prostory výuky atd.) Pilotní realizace VK I., VK II. Pilotní realizace CŽV formy Evaluace a dotvoření programů dle zkušeností s pilotním projektem

14 Expertní skupina Cíl- spolupodílet se na vytváření vzdělávacích modulů. Omezená velikost, omezena jeho operativnost a akceschopnost.( např. spol.čas na schůzky) Složení experti z UJEP + experti z praxe Další spolupracovníci pro specifická zadání (e-learning,grafická podoba textu apod.) Zatím neřešila oblast kdo bude jednotlivé bloky vyučovat.

15 Složení expertní skupiny za UJEP PhDr. Balek (FSE UJEP ÚL) Mgr. Mužíková (FSE UJEP ÚL) PaedDr. Šik (FSE UJEP ÚL) Ing. Štyvarová (FSE UJEP ÚL) PaedDr. Pejsar PhD. (CCV PF UJEP ÚL)

16 Složení expertní skupiny odborníci z praxe PhDr. Krbcová Mašínová (CKP ÚL) Michal Polesný (CKP ÚL) Tomáš Krejčí (Komun.nadace ÚL) Mgr.Josef Turek,Ing.Lejček (ÚP ÚL) MUDr.Miroslav Seiner ( SpVK) MUDr.Straka (DERS)

17 Komunitní plánování věc veřejná – VK I. Cíle : Studenti se seznámí s posláním sociálních služeb jako pomocí lidem udržet nebo znovu získat své místo v komunitě, ve většinové společnosti, ve svém přirozeném prostředí. S novými principy a základy sociálních služeb, participaci lidí na plánování sociálních služeb, s posuzováním potřeb a nutností změny v lokální komunitě i se zaváděním standardů kvality péče, které bezprostředně souvisí s komunitním plánováním a novými trendy reformy veřejné správy v systému poskytování sociálních služeb. Závěr kurzu pro studenty: prezentace – zadaného úkolu pro čtyři skupiny

18 Obsahová náplň kurzu I. - Komunita, komunitní práce, sociální potřeba - Komunita, komunitní práce, sociální potřeba - Principy komunitního plánování - Identifikace klíčové charakteristiky lokání komunity - Organizační struktura a dynamika dané komunity, manažerské týmy manažerské týmy - Tvorba návrhu komunit. plánu sociálních služeb - Komunit. plán sociálních služeb – strategie rozvoje - Výcvik :Komunikace – řízení skupinového jednání -Prezentace studentů-vypracovaný úkol na zadané téma k zápočtu téma k zápočtu

19 Komunitní plánování sociálních služeb VK II Cíl: Studenti se seznámí s posláním sociálních služeb jako pomocí lidem udržet nebo znovu získat své místo v komunitě, ve většinové společnosti, ve svém přirozeném prostředí. S novými principy a základy sociálních služeb, participaci lidí na plánování sociálních služeb, s posuzováním potřeb a nutností změny v lokální komunitě i se zaváděním standardů kvality péče, které bezprostředně souvisí s komunitním plánováním a novými trendy reformy veřejné správy v systému poskytování sociálních služeb. Závěr kurzu pro studenty: prezentace – zadaného úkolu pro čtyři skupiny

20 Obsahová náplň kurzu II. 1.Komunita, komunitní práce, sociální potřeba 2.Sociální změna jako cíl komunitní práce 3.Veřejnost a veřejná správa 4.Vymezení sociálních služeb, typologie sociálních služeb a jejich charakteristiky 5.Standardy kvality sociálních služeb 6.Sociální služby poskytované v ústavních zařízeních, zavádění standardů 7. Současný stav systému poskytování sociálních služeb 8.Výcvik 9.Prezentace studentů zadaného úkolu k zápočtu

21 Současný stav

22

23

24

25

26 Celoživotní vzdělání Dnešní doba si žádá neustále posilování vzdělávání. V zaměstnání se vyžaduje pružnost, flexibilita, a to s sebou mnohdy obnáší „vplout” do oboru či činnosti, která nám předtím nemusela být vůbec známa. Potřeba zvýšit účast na dalším vzdělávání patří k hlavním prioritám vzdělávací politiky EU.

27 Celoživotní vzdělání Forma neustálého vzdělávání zvyšuje nejen kvalifikaci, možnost uplatnění (nejen) na trhu práce, ale také vlastní hodnotu a sebevědomí. Formou celoživotního vzdělávání může být i rekvalifikace Celoživotní vzdělávání a certifikát jako vstupenka…

28 Systém CŽV- organizačně Předpoklad : 250 hodin výuky – z toho cca 180 hod prezenčně cca 180 hod prezenčně + 70 hod e-learning + 70 hod e-learning t.j … 90 + 90 hodin ve dvou semestrech max 9 hodin na den výuky ( tj. 10 výukových dnů v semestru dvoudenní bloky …tj. rozložení do 5 týdnů výuky

29 Výstupy a požadavky Vzdělávací modul je akreditován v rámci celoživotního vzdělávání UJEP CŽV bude zakončeno závěrečnou prací k projektu, na téma které si každý účastník zvolí. Pilotní vzdělávání v rámci projektu EQUAL je bezplatné Úspěšní absolventi obdrží doklad o absolvování UJEP

30 Celoživotní vzdělávání - náplň

31 Podpůrné materiály vytvořené pro celoživotní vzdělávání Studijní opory-skripta ( 12 sešitů ) Další literatura a odkazy E-learningové produkty Autotesty ( evaluace znalostí ) Závěrečný test ( produkt e-learningu ) Úkoly pro studenty ( přenos do praxe )

32 Příklad obsahu studijní opory 11. Komunikace a řešení konfliktů a mediace Úvod Úvod Komunikace jako systém. Komunikační teorie v praxi. Komunikace jako systém. Komunikační teorie v praxi. Verbální a neverbální komunikace. Verbální a neverbální komunikace. Techniky aktivního naslouchání Techniky aktivního naslouchání Komunikační styly Komunikační styly Asertivní chování Asertivní chování Pomáhající rozhovor Pomáhající rozhovor Konflikty – dělení, Konflikty – dělení, Vyjednávání a projednávání Vyjednávání a projednávání Dohoda a její alternativy Dohoda a její alternativy Mediace Mediace Komunikace s médii Komunikace s médii Prezentace a prezentační dovednosti Prezentace a prezentační dovednosti Literatura Literatura

33 E-learning analýza systému EDOCEO – na UJEPu jej využívá FŽP, má na něm vybudováno asi 6 kurzů a je to prostředí plně funkční a vyzkoušené. Nevýhodou systému je to, že údajně nemá vlastní autorské prostředí. Produkt se vytváří ve Wordu a přetransformovává se teprve následně do e-learnigového prostředí) CLASSERVER - na UJEPu jej využívá ÚTŘV, nemá na něm vybudováno zatím funkčně k prezentaci nic. Má to být prostředí plně funkční postavené na systému Windows. Nevýhodou systému je to, že je nové, údajně o něm nikdo moc zatím neví, není zatím příliš jasná možnost administrace kurzů a další podrobnosti. EDEN ERENTEL - na UJEPu jej využívá CŽV PF, má na něm vybudováno zatím 7 kurzů a počet se dohledně má zvýšit. Je to prostředí plně funkční, vyzkoušené a dle mého názoru jsou zde nejvíce zřejmé všechny detaily,cesty a možnosti využití. MOODLE - na UJEPu jej začíná využívat FSE, buduje na něm jazykové kurzy, počet se dohledně má i rozšířit. Je to však prý pouze prezentační systém, údajně nemá administrační prostředí a tím toto prostředí není pro e-learning, podle mého názoru plně funkční. ZONNER CONTEXT - na UJEPu s ním údajně „někdo“ experimentuje – nepodařilo se mi zjistit ale kdo. Oficiálně má na něm není tedy vybudováno nic. Je to opět pouze prezentační systém, údajně nemá administrační prostředí a tím toto prostředí není pro e-learning podle mého názoru plně funkční a vhodné.

34 Portál CCV PF UJEP v Ústí nad Labem

35 Příklad E-learningové výuky Komunikace - obecně

36 Příklad E-learningové výuky Komunitní plánování

37 Příklad E-learningové výuky Verbální komunikace

38 Současný stav www.komunitniplanovani.com

39 Přihláška do vzdělávání

40 Proč takto plánovat ? Komunitní plánování zvyšuje reálnou využitelnost a kvalitu sociálních služeb, zvyšuje informovanost obyvatel určité lokality, podporuje sociální soudržnost příslušníků určité lokality a neposlední řadě pomáhá efektivně vynakládat finanční prostředky. Finance jsou vynakládány jen na skutečně potřebné služby.

41 Komunitní plánování jako skutečně aktuální pojem

42 Tady a jinde V zahraničí, zejména ve Velké Británii, je metoda komunitního plánování úspěšně využívána již řadu let. V České republice postupně začíná komunitně plánovat stále více měst a krajů, např. Ústí nad Labem, Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkův Brod, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj a mnoho dalších. I v naší republice již dochází k ověřování praktických postupů a přístupů při tvorbě komunitních plánů. V zahraničí, zejména ve Velké Británii, je metoda komunitního plánování úspěšně využívána již řadu let. V České republice postupně začíná komunitně plánovat stále více měst a krajů, např. Ústí nad Labem, Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkův Brod, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj a mnoho dalších. I v naší republice již dochází k ověřování praktických postupů a přístupů při tvorbě komunitních plánů.

43 Výhledy Další následné pokračování VK I+II a celoživotního vzdělávání na UJEP celoživotního vzdělávání na UJEP Zakomponování do připravované bakalářské i magisterské formy studia UJEP Akreditace programu CŽV pro jiná použití Možnost formy rekvalifikace pro ÚP Jde v souladu s novým zákonem a jeho požadavky na komunitu

44 Děkuji vám za pozornost :O) Dr.Vladimír Šik sik@fse.ujep.cz


Stáhnout ppt "Vzd ě lávání v oblasti komunitního plánování PaedDr.Vladimír Šik FSE UJEP Ústí nad Labem."

Podobné prezentace


Reklamy Google