Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zlínský kraj a podpora cestovního ruchu Ing. Ladislav Kryštof člen Rady ZK pro oblast kultury a cestovního ruchu Vsetín 4. 2. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zlínský kraj a podpora cestovního ruchu Ing. Ladislav Kryštof člen Rady ZK pro oblast kultury a cestovního ruchu Vsetín 4. 2. 2014."— Transkript prezentace:

1 Zlínský kraj a podpora cestovního ruchu Ing. Ladislav Kryštof člen Rady ZK pro oblast kultury a cestovního ruchu Vsetín 4. 2. 2014

2 1. Podpora cestovního ruchu v koncepčních dokumentech Zlínského kraje Podpora rozvoje cestovního ruchu vychází ze základních koncepčních strategických dokumentů: Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020 – aktualizace v roce 2013 Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 – 2016 V současné době se připravuje Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje 2014-2020 Aktivity pro období do roku 2020 se v této oblasti soustředí především na zvýšení konkurenceschopnosti Zlínského kraje jako destinace cestovního ruchu Stěžejním úkolem je především zvyšování kvality poskytovaných služeb za účelem optimálního využití potenciálu území prostřednictvím: podpory rozvoje lidských zdrojů jako jednoho ze základních předpokladů efektivního využití potenciálu území, zvyšování kvality produktů a jejich síťování včetně na ně navázaných služeb, které přispějí k jejich vyšší atraktivitě a udržení návštěvníků v regionu, kvalitního marketingu turistické destinace „Východní Morava“, zacíleného jak na tuzemské, tak na zahraniční návštěvníky aktivní využití kulturního dědictví pro rozvoj cestovního ruchu podpory udržitelného cestovního ruchu 2

3 2. Aktivity Zlínského kraje na podporu rozvoje cestovního ruchu 1 A) Rozvoj lidských zdrojů a síťování v cestovním ruchu Aktivní příprava programů pro rozvoj lidských zdrojů spolupráce vzdělávacích institucí s praxí zacílené jak na studenty SŠ a VŠ v oblasti cestovního ruchu hotelnictví a gastronomie, tak na oblast dalšího vzdělávání Podpora spolupráce subjektů v CR, vytváření sítí partnerství a společných produktů Zapojení podnikatelských subjektů do přípravy integrovaných projektů v CR B) Rozvoj potenciálu cestovního ruchu Dobudování a modernizace veřejné infrastruktury pro CR Podpora CR na venkově formou finanční asistence podnikatelům např. v oblasti specifických forem CR (agro-, hypo-, cykloturistika, apod.) Podpora růstu kvality poskytovaných služeb v CR pomocí systému evaluace služeb přímo návštěvnickou veřejností 3

4 2. Aktivity Zlínského kraje na podporu rozvoje cestovního ruchu 2 C) Kvalitní marketing a řízení cestovního ruchu Rozvoj činnosti Centrály cestovního ruchu východní Moravy krajské agentury destinačního managementu Rozvoj zájmového sdružení „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje“ Propagace značky turistické destinace „VÝCHODNÍ MORAVA“ zajištění zřetelné identifikace turistických oblastí a v nich nabízených produktů a služeb Rozšíření komunikace propagovaných atraktivit s cílem většího oslovení zahraniční klientely Koordinace aktivit turistických informačních center Rozvoj inovací v cestovním ruchu, včetně „chytrých systémů“ pro účely turismu D) Rozvoj návazných aktivit Zatraktivnění prostředí měst a obcí realizací investic do veřejných ploch a souvisejících veřejných služeb Využití vodní a bezmotorové dopravy v cestovním ruchu Podpora specifických forem CR např. incentivní a kongresová turistika, podpora tzv. filmového cestovního ruchu s vazbou na Zlin Region Film Office, apod. Podpora služeb zaměřených na specifické skupiny obyvatel senioři, zdravotně postižení, rodiny s dětmi, apod. Podpora služeb navázaných na CR v oblasti sportu, diverzifikace služeb venkovské turistiky např. zážitková turistika, podpora výroby tradičních produktů, apod. 4

5 2. Aktivity Zlínského kraje na podporu rozvoje cestovního ruchu 3 G) Aktivní využití kulturního dědictví pro rozvoj cestovního ruchu Provázání aktuálních informací o kultuře s cestovním ruchem rozvoj nástrojů umožňujících sdílení a poskytování aktuálních informací o kultuře a provázat je s aktivními systémy v oblasti CR – např. kulturním portálem kraje Alternativní využití kulturních statků v oblasti zábavy, hudby, folkloru, prezentaci sbírkových fondů apod. Efektivní využití potenciálu statutu kulturní památky chráněné UNESCO v Kroměříži, resp. NKP Velehrad marketing se zaměřením jak na domácí, tak zahraniční klientelu E) Budování koncepčních zahraničních vztahů Participace na mezinárodních projektech CR podporou spolupráce aktérů se zahraničními partnery, zapojování do mezinárodních projektů a sítí F) Podpora udržitelného cestovního ruchu Optimální využití a ochrana potenciálu území v oblasti turismu přírodních zdrojů, zachování kulturního dědictví a tradičních hodnot posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti činností v CR podporou diverzifikace turistické nabídky Zavedení evaluačního systému indikátorů pro měření udržitelnosti cestovního ruchu v turistických destinacích 5

6 3. Implementace navrhovaných aktivit v oblasti cestovního ruchu 6 Aktéři zapojení do realizace aktivit cestovního ruchu na území Zlínského kraje Zlínský kraj: Hlavní nositel priorit Iniciátor aktivit Centrála cestovního ruchu Východní Moravy Koordinuje rozvoj, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Morava a zaměřuje se na maximální využití turistického potenciálu území Bude dále rozvíjet partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem Bude zajišťovat vhodné využití finančních prostředků v rámci nového programového období 2014 – 2020 Města a obce ZK Poskytovatelé služeb v oblasti cestovního ruchu Instituce neziskového sektoru Subjekty občanské společnosti

7 4. Významné realizované projekty Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje 7 Cíl EKS CM využít odkazu svatých bratří a vytvořit síť regionů, měst, vzdělávacích a výzkumných institucí, propojujících historicky významná poutní místa a využívajících společné kulturní dědictví pro zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionu Mezinárodní certifikace Program Kulturní stezky Rady Evropy založen RE v roce 1987 Cílem je demonstrovat, že dědictví různých zemí a kultur v Evropě formuje společné kulturní dědictví. Ambice ZK  žádost o mezinárodní certifikaci stezky předložit v druhé polovině roku 2015

8 4. EKS CM - Doposud realizované aktivity 8 Aktivity realizované v rámci projektu CERTESS ZK partnerem projektu CERTESS (Evropské kulturní stezky – Přenos zkušeností, Šíření řešení) v rámci INTERREG IV C  11 partnerů z Lucemburska (2), Itálie, Finska, Rakouska, Rumunska, Polska, Německa, Španělska (2) Strategie naplňování cílů projektu Implementační plán EKS CM Hlavním výstupem projektu CERTESS bude v pol. r. 2014 implementační plán stezky. OblastOdborný garant (lídr) 1. Kooperace ve výzkumu a vývoji Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Akademie věd ČR 2. Posílení vědomí, historie a evrop. kult. dědictví Slovácké muzeum Uherské Hradiště 3. Kulturní a vzdělávací výměna mladých Evropanů Univerzita Palackého Olomouc Stojanovo gymnázium, Velehrad Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 4. Současné kulturní a umělecké praxe Krajská galerie výtvarného umění Zlín 5. Kulturní cestovní ruch a udržitelný rozvoj kultury Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

9 4. EKS CM - Dílčí projekty 9 1.EKS CM – prodloužení trasy Návrh značení stezky Sv. Kopeček - Sv. Hostýn - Velehrad - Sv. Antonínek - Kopčany/Mikulčice Valy - Gbely - Šaštín, dokončení 3/2014. 2.EKS CM – realizace Realizace prodloužení Cyrilometodějské poutní stezky včetně značení v terénu a vybudování informačních panelů, termín realizace 12/2013 – 06/2014 3.Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje, průvodce a web (01 – 06/2014) Vytvoření průvodce Cyrilometodějské poutní stezky a webové stránky EKS CM Zdroje financování OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013, fond mikroprojektů Zlínský kraj

10 4. EKS CM - Plán navazujících aktivit v r. 2014 10 Měsíc/rokAktivita I-XII 2014Plnění cílů definovaných ve Strategii – příprava a realizace projektů I/2014Zahájení činnosti Stálého sekretariátu sdružení I-IX/2014Jednání se zahraničními subjekty o přistoupení do sdružení I-IX/2014Příprava Implementačního plánu stezky v rámci projektu CERTESS IX/2014 III. Mezinárodní konference ve Zlínském kraji, Valná hromada sdružení

11 5. Příprava Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje 2014-2020 11 Zpracovatel: MOTÝL MEDIA s.r.o., Valašské Meziříčí ve spolupráci s pracovní skupinou Zpracování do: 30.5.2014 (zahájení prací – leden 2014) Základní osnova dokumentu: Identifikace východisek SWOT analýza Návrhová část Partnerská spolupráce s aktéry v území

12 5. Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Základní osnova dokumentu Identifikace východisek: Popis základních výsledků vycházející z Analýzy cestovního ruchu s ohledem na vývoj ve Zlínském kraji Vyhodnocení podpory cestovního ruchu ve ZK v programovém období 2007-2013 Vyhodnocení fungování krajského destinačního managementu Vyhodnocení naplňování marketingové strategie CR ve ZK SWOT analýza: Bude zpracována ve spolupráci s pracovní skupinou, která byla sestavena jako poradní skupina při zpracování tohoto dokumentu pracovní skupina bude složena ze zástupců veřejné správy, příspěvkových organizací a podnikatelského sektoru, kteří pracují v oblasti cestovního ruchu z celého území Zlínského kraje Návrhová část: Návrh aktualizace modelu řízení rozvoje CR ve ZK a definice vazeb v území pro budoucí programové období Stanovení vize, cílů a opatření rozvoje CR ve ZK na základě identifikace forem cestovního ruchu ve Zlínském kraji s ohledem na využití integrovaných nástrojů v budoucím programovém období Akční plán včetně zásobníku projektů 12

13 Ing. Ladislav Kryštof člen Rady ZK pro oblast kultury a cestovního ruchu ladislav.krystof@kr-zlinsky.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! 13


Stáhnout ppt "Zlínský kraj a podpora cestovního ruchu Ing. Ladislav Kryštof člen Rady ZK pro oblast kultury a cestovního ruchu Vsetín 4. 2. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google