Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rezervy Účetní a daňové rezervy Rezervy x rezervní fond.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rezervy Účetní a daňové rezervy Rezervy x rezervní fond."— Transkript prezentace:

1 Rezervy Účetní a daňové rezervy Rezervy x rezervní fond

2 Rezervy x Rezervní fond Rezervy se tvoří vždy na vrub nákladů. To je zásadní rozdíl oproti tvorbě rezervních fondů. Zatímco naplnění rezervního fondu představuje de facto pouze přesun vlastních zdrojů účetní jednotky (resp. rozdělení jejího zisku, aniž by to ovlivňovalo výsledek hospodaření), vytvoření rezervy probíhá vždy na úkor výsledku hospodaření. Zásadní rozdíl mezi rezervou a rezervním fondem je to, že rezervní fond představuje tzv. vlastní zdroje účetní jednotky (tj. je součástí vlastního kapitálu společnosti), kdežto rezervy jakožto pasivum se považují za cizí zdroje (obdobně jako např. závazky).

3

4

5 Charakteristika rezerv Rezervy jsou součástí pasiv, patří mezi závazky. Tvorba rezerv souvisí s akruálním principem a se zásadou opatrnosti. Rezervy = závazek (dluh) tvoříme, pokud očekáváme nějaký budoucí výdaj vyjadřují budoucí závazek vůči třetím osobám při tvorbě je znám účel, částku a období odhadujeme tvorbu, výši a způsob používání stanoví účetní jednotka ve vnitřním předpise

6 Členění rezerv Zákonné rezervy (rezervy daňově účinné) – jejich tvorba a použití je stanovena zvláštním zákonem. Příklady: bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezervy na opravu hmotného majetku, rezervy na pěstební činnost, rezerva na odbahnění rybníka, rezerva na sanaci pozemků dotčených těžbou Ostatní rezervy - účetní (rezervy daňově neúčinné) – Příklady: rezerva na záruční opravy, rezerva na restrukturalizaci, rezervy na důchody a podobné závazky, rezerva na daň z příjmů Princip účtování stejný

7 Účetní rezervy Rozhodování o účetních rezervách je plně v kompetenci účetní jednotky. Jmenujme si nejčastěji vznikající situace, které si při významnosti částky vyžádají tvorbu účetní rezervy: Rezerva na sankce od správce daně - jedná se o případy prodlení s placením daní, pokud dosud tyto sankce správcem daně nebyly vyměřeny Rezerva na smluvní sankce - jedná se o podobnou situaci, pouze sankce pocházejí od našich obchodních partnerů Rezerva na náhrady škody z případných soudních sporů Rezerva na splatnou daň - přestože formálně patří do „rodiny“ rezerv, jedná se reálně o specifickou dohadnou položku. Tato zvláštní rezerva je tvořena na výši předpokládané výše daňové povinnosti na daň z příjmů právnických osob v situaci, kdy k datu uzavření účetních knih, není možné zjistit skutečnou výši daňové povinnosti. Ostatní rezervy (např. rezerva na záruční opravy)

8 Ve skriptech účtováno odlišně, důsledek však stejný. V praxi může existovat několik variant účtování, ale jejich dopad do R a V je vždy ve výsledku stejný.

9 Příklad: Rezerva na daň z příjmů Rezerva na daň z příjmů se vykazuje v případě, kdy okamžik sestavení účetní závěrky (uzavření účetního období) předchází okamžiku řádného vyčíslení daňové povinnosti, tj. zpracování daňového přiznání.

10 4) Úhrada splatné daně z příjmů 341/221

11 Rezerva na opravu hmotného majetku (je i daňově uznatelná) Lze ji tvořit pouze na hmotný majetek s dobou odepisování 5 a více let Účetní jednotka musí mít k majetku vlastnické právo nebo právo hospodařit s ním

12 Tvorba daňově uznatelné rezervy Podnik vytvářel rezervu na opravu hmotného majetku rovnoměrně po dobu 3 let ve výši 200 000 Kč za každé zdaňovací období následovně: Rok účetní případčástka MDD vliv na zákl. daně 2010 tvorba rezervy200 000552 Tvorba r. 451 Rezerva -200 000 2011 tvorba rezervy 200 000 552 Tvorba r. 451 Rezerva -200 000 2012 tvorba rezervy 200 000 552 Tvorba r. 451 Rezerva -200 000 Podnik uskuteční opravu budovy v roce 2013. Celkové náklady dosáhly výše 570 000 Kč. Účtování v roce 2013 účetní případ částka MD D vliv na základ daně Provedení opravy570 000 511 Opravy221 -570 000 čerpání rezervy 600 000 451 Rezerva 552 +600 000

13 Význam rezerv – rezerva je dluh Tvorba rezervy = vykázání dluhu (závazku), který musím vykázat v daném období (letos), tj. potvrzení akruálního principu Účetní význam REZERVY je naprosto odlišný od lidového chápání – ukládání peněz stranou! „Tvorba/čerpání“ rezerv nijak nesouvisí s pohybem peněz! Smyslem účetní REZERVY je zaúčtování nákladů do období, kam patří. Příklad totálního blábolu z odborných zdrojů: tvorba rezervy de facto představuje jakési vyčlenění určité části finančních zdrojů na jejich budoucí, předem určené použití.

14 Výše rezervy přímo souvisí s dopadem do zisku Jelikož mají vytvořené rezervy přímý vliv na výši zisku a spadají do kompetence účetní jednotky, bývají pod drobnohledem jak auditorů, tak správců daní – finančních úřadů.


Stáhnout ppt "Rezervy Účetní a daňové rezervy Rezervy x rezervní fond."

Podobné prezentace


Reklamy Google