Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TIPS transjugulární intrahepatální portosystémová spojka Boudný Jaroslav Radiologická klinika LF Masarykovy univerzity a FN Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TIPS transjugulární intrahepatální portosystémová spojka Boudný Jaroslav Radiologická klinika LF Masarykovy univerzity a FN Brno."— Transkript prezentace:

1 TIPS transjugulární intrahepatální portosystémová spojka Boudný Jaroslav Radiologická klinika LF Masarykovy univerzity a FN Brno

2 TIPS Historie 1969 – první zmínka o možnosti provedení porto-systémového zkratu endovaskulárně Rosch J, Hanafee WN, Snow H. Transjugular portal venography and radiologic portocaval shunt: an experimental study. Radiology 1969: 92: 1112-1114 1971 - Rosch et al. - dilatace spojky koaxiálními dilatátory 1982 – Colapinto et al. – první TIPS u člověka – 12 hod./12mm balon 1985 – Palmaz et.al. – experiment s implantací balon exp. stentu 1987 – Rosh et. al. - experiment s implantací samoexp. stentu 1989 – Richter et. al. – první úspěšné zavedení TIPS u člověka 1992 – Krajina et al. – první zavedení TIPS v České republice

3 TIPS Etiologie portální hypertenze Portální hypertenze (PH) je stále závažnou komplikací pokročilých jaterních onemocnění Jde o hemodynamickou změnu, při které dochází ke zvýšení porto-systémového gradientu nad 10-12 mm Hg ( 1-5 mm Hg) Následkem ztíženého průtoku portálním řečištěm dochází podle lokalizace překážky k rozvoji kolaterál: hepatofugálních (směřujících od jater) hepatopetálních (směřujících do jater) Velké zkraty mohou vést k encefalopatii z nedostatku detoxikace dusíkatých látek vstřebaných ze střeva Dle úrovně překážky rozdělujeme PH: Pre-hepatální Hepatální: pre–sinusoidální, sinusoidální, post-sinusoidální Post-hepatální

4 TIPS Pre-hepatální PH Trombóza portální žíly (PVT) Trombóza lienální žíly (pankreatitida, prorůstání tumoru), označovaná i jako izolovaná levostranná PH Kongenitální stenóza portální žíly V 70 % je trombóza porty ze známé příčiny: - myeloproliferativní choroby - vrozené trombofilní sy. - sepse - trauma - infekce pupečníku po narození

5 TIPS Intra-hepatální PH Pre-sinusoidální - Granulomatózní hepatitidy, Schistosomiáza (bilharzióza), Sarkoidóza,TBC, kongenitální jaterní cirhóza Sinusoidální typ = 90% všech PH Nejčastější příčinou u dospělých v našem regionu je alkoholická jaterní cirhóza - vzniká toxickou destrukcí parenchymu jater s následnou fibrózou a regeneračními změnami ve formě malých (3mm) uzlů Druhé místo zaujímá postnekrotická cirhóza vznikající např. při hepatitidách (B,C), toxických infekčních postiženích a u vrozených poruch metabolismu (hemochromatóza, hemosideróza) dlouhodobá biliární obstrukce, cystická fibróza a další) - pro tento typ cirhózy je typická makronodulární či smíšená přestavba jater Post-sinusoidální Venookluzivní choroba (endoflebitida terminálních jaterních venul), zejména po transplantaci kostní dřeně

6 TIPS Post-hepatální PH Budd-Chiariho sy. = stav znamenající nedostatečnou žilní drenáž jater Výsledkem venostázy je postupná nekróza jaterního parenchymu Příčiny: 1. Hyperkoagulační stavy a) získané (myeloproliferativní sy., orální kontraceptiva, poporodní období) b) vrozené ( např. Leidenská mutace faktoru V) 2.Tumory (HCC, Grawitzův tumor) 3. Chronické záněty ( TBC, sarkoidóza) 4. Kardiální příčiny (perikarditida, městnavé srdeční selhání)

7 TIPS Projevy portální hypertenze Krvácení (až ve 30% prvním příznakem PH) - z jícnových varixů ( až 50% krvácení) - eroze žaludeční sliznice - portální gastropatie ( obraz mozaiky) - rektum Ascites Cirhotický hydrothorax - při vrozené komunikaci v bránici

8 TIPS Akutní indikace Stabilizace nemocného na JIP - hemosubstituce, korekce koagulopatie, aplikace vasoaktivních látek (terlipresin nebo somatostatin) Po dosažení oběhové stabilizace urgentní endoskopické ošetření - snaha o detekci zdroje krvácení a jeho ošetření Při neúspěchu endoskopie zvážit zavedení balónkové tamponády - maximálně po dobu 24 hodin Přetrvávající krvácení je indikací ke druhé terap. endoskopii Není-li ani v tomto případě endoskopie úspěšná je po opětovném zavedení tamponády indikována portosystémová spojka 1. endoskopicky nestavitelné krvácení do GIT v důsledku symptomatické PH při plné farmakologické terapii a 2 neúspěšných pokusech o endoskopické ošetření 2. Budd – Chiariho sy. (akutní či subakutní trombóza JŽ)

9 TIPS Elektivní indikace Recidivující krvácení: - z jícnových varixů přes optimálně prováděnou farmakologickou a endoskopickou léčbu - z varixů fundu žaludku, které nejsou dostupné endoskopii - při portální gastropatii Refrakterní ascites: - nereagující na diuretickou léčbu - vyžadující opakované paracentézy ( interval méně jak 6 týdnů) (lepší výsledky u pacientů s kratší dobou trvání ascitu) V obou případech provedení spojky (TIPS) neprodlužuje výrazněji přežití nemocného, ale má vliv na zlepšení kvality jeho života

10 TIPS Kontraindikace Absolutní: Neprokázaná PH Polycystoza jater, chronický uzávěr portální žíly, rozsáhlý HCC Klinicky závažná jaterní encefalopatie (3.-4. stupně) Jaterní selhání s bilirubinem > 90umol/l Významné pravostranné srdeční selhání a významná plícní hypertenze Septický stav Relativní: Akutní a subakutní trombóza v. portae Pokročilost jaterního postižení (Child-Pugh > 12 bodů) Těžká koagulopatie, trombocytopenie ( < 20 tis. trombocytů)

11 TIPS Vyšetření před TIPS I Klasifikace jaterní cirhózy - Child-Pugh - klinická a laboratorní vyšetření Stanovení typu PH a závažnosti postižení jaterního parenchymu - zobrazovací metody, biopsie Stanovení stupně PH - měření portosystémového gradientu Ověření portální hypertenze (varixů, ascitu) - endoskopie GIT ( gastroskopie, kolonoskopie, event. endosonografie u submukózních varixů), UZ, CT Vyšetření krevního obrazu a koagulací - event. naplánovat hematologickou přípravu u INR > 1,8 Vyloučení přítomnosti HCC, stanovení průchodnosti portální žíly a stáří event. uzávěru - UZ, CT, MR

12 TIPS Vyšetření před TIPS II Zhodnocení anatomie cévního řečiště - UZ, CT ( třífázové), MR

13 TIPS Technika provedení I Výkon provádíme v analgosedaci, pacient je u výkonu monitorován 1. Punkce v. jugularis int. při Valsalvově manévru ( možná navigace pod UZ ) - většinou pravé, levá vhodná u pacientů s ascitem, kdy dosáhneme větší stability 2. Katetrizace jaterních žil a měření tlaků - 6F cévka ( Multipurpose) + vodič - dominantně pravá jaterní žíla - po cévce zavádíme zavaděč F10 - měření gradientu (volný a zaklíněný katétr)

14 TIPS Technika provedení II 3. Punkce a kanylace v. portae RUPS (COOK Medical) -výchozí bod punkce je cca 2 cm od ústí JŽ -z pravé jaterní žíly orientujeme punkci ventrokaudálně -ze střední jaterní žíly dorzokaudálně -vstup do portální žíly ideálně cca 2 cm od bifurkace, čímž minimalizujeme riziko krvácení ( po dilataci) při extrahepatální poloze bifurkace VP -je-li punkce úspěšná (aspirace a kontrolní nástřik) zavádíme po vodiči cévku do VP a provádíme přímou portografii, měření tlaku v PŽ

15 TIPS Technika provedení III 4. Vytvoření intrahepatálního kanálu - výměna vodiče za tuhý vodič ( Amplatz, Back-up Meier) - dilatace kanálu balonkem 6mm - po dilataci zavádíme 10 F sheat do VP a kontrolním nástřikem ověříme zda nedošlo k laceraci stěny VP extrahepatálně - zavedení kalibrační cévky, stáhnutí sheatu do JŽ a provedení simultánního nástřiku - podle nástřiku volíme délku pokryté části stentgraftu Viatorr (W.L. Gore)

16 TIPS Technika provedení IV 5. Implantace S-G - přes sheat F10, který zaveden do VP - po uvolnění nepokryté části stáhneme SG značkou ke stěně porty, poté rozvineme i pokrytou část SG - po změření gradientu je možné stent dodilatovat V ideální poloze stent: - pokrytou částí nepřekrývá větev PŽ - intrahepatální kanál a jaterní žíla jsou zcela překryté - není výraznější protruze do DDŽ

17 TIPS Embolizace varixů O tom zda embolizovat spontánně vytvořené portosystémové spojky není jednoznačná shoda Jako vhodná se jeví: - embolizace při urgentních výkonech prováděných při krvácení z varixů v oblasti žaludku ( koagulopatie) - embolizace velkých spojek ke zvýšení průtoku nově vytvořeným zkratem Embolizujeme cévkou F5 - Histoacryl + Lipiodol UF - Spirálky ( MWCE)

18 TIPS Komplikace Punkce jaterní tepny a porušení jaterní fascie – krvácení - angiografie a. hepatica a embolizace Punkce žlučových cest - většinou bez odezvy, provést opakovanou punkci Lacerace VP extrahepatálně - komprese balonkem a zavedení stentgraftu do lumen VP Akutní trombóza TIPS - souvisí s poraněním většího žlučovodu či hyperkoagulačními stavy Zhoršení encefalopatie - konzervativní léčba - intervenční léčba – zúžení či zrušení zkratu (redukční stent)

19 TIPS Kontroly po výkonu Doppler 5-7 den po výkonu, měsíc po výkonu a dále ve 3 měsíčních intervalech Je-li pacient po prvním roce bez potíží prodlužujeme intervaly na 5 měsíců U refrakterního ascitu kontroly po půl roce U restenózy nástřik a rePTA Klinické a laboratorní sledovaní ve stejných intervalech jako dopplerovské monitorování V případě je-li pacient bez potíží endoskopická kontrola po roce

20 TIPS Závěr Technická úspěšnost se pohybuje okolo 98% Výkony je nezbytné provádět v centrech, aby bylo uváděné hodnoty dosaženo TIPS - minimalizoval provádění chirurgických spojek a implantace stentu nekomplikuje následné provedení transplantace - snižuje náklady na léčbu recidivujících krvácení do GIT - není metodou první volby při léčbě PH, tu zaujímá endoskopie - je léčbou symptomatickou, která vyžaduje pravidelnou kontrolu


Stáhnout ppt "TIPS transjugulární intrahepatální portosystémová spojka Boudný Jaroslav Radiologická klinika LF Masarykovy univerzity a FN Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google