Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prohlášení o dráze a cena za užití železniční infrastruktury a za poskytované služby Hana Honzáková, Jiří Černý 8. setkání s dopravci, Praha, 25.a 26.11.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prohlášení o dráze a cena za užití železniční infrastruktury a za poskytované služby Hana Honzáková, Jiří Černý 8. setkání s dopravci, Praha, 25.a 26.11.2013."— Transkript prezentace:

1 Prohlášení o dráze a cena za užití železniční infrastruktury a za poskytované služby Hana Honzáková, Jiří Černý 8. setkání s dopravci, Praha, 25.a 26.11.2013

2 Prohlášení o dráze 2011/2012 –Podána žaloba proti rozhodnutí drážního správního orgánu a žádost o přezkumné řízení –Přezkumné řízení bylo zamítnuto –Usnesení soudu o nepříslušnosti –Podáno odvolání Změna č. 3 a č. 4 Prohlášení o dráze 2013 –Sp. Zn. MP-OKO0140/13 – Podání AWT - terminologická nejasnost, nedodržení termínů –14.6.2013 Rozhodnutí DÚ – 27.6.2013 odvolání SŽDC vůči rozhodnutí DÚ 2 Prohlášení o dráze Správní řízení k Prohlášení o dráze

3 Prohlášení o dráze 2014 –Sp. Zn. MP-OKO0025/13 – Podání AWT, ČDC, KŽC, CityRail, Abelio, JHMD a MBM – napadení rozporu Prohlášení s Programovým prohlášením vlády ČR a kapitol 2.2.2 a 2.2.5 (pojištění), 3.5.3 (VSDZ), 4.4.3 (Vyčerpaná kapacita), 4.6 (sankce za nevyužití kapacity), 6.3.1.1 (cena za kapacitu na málo vytížených tratích), dále Přílohy D (IS Compost) a Přílohy H (definice dopravní obslužnosti) –Rozhodnutí DÚ ze dne 28.3.2013 –Odvolání SŽDC – změna vyhlašování vyčerpané kapacity, úprava ustanovení o „sankci za nezkonzumovanou kapacitu“, –Odvolání JHMD, MBM rail, KŽC Doprava – minimální výše pojištění –14.11.2013 rozhodnutí MD – potvrzena změna při vyhlašování vyčerpané kapacity, potvrzena „sankce za nezkonzumovanou kapacitu“ s úpravou a potvrzena minimální výše pojištění 50 mil Kč 3 Prohlášení o dráze Správní řízení k Prohlášení o dráze

4 Šetření speciální finančního úřadu ve věci ceny za přidělení kapacity v Prohlášení o dráze 2011/2012 –Probíhá (?) Šetření ÚHOS ve věci možného zneužití dominantního postavení –probíhá (?) Šetření ÚHOS ve věci přidělování kapacity do JŘ 2014 –probíhá (?) 4 Prohlášení o dráze Ostatní řízení k Prohlášení o dráze

5 Dne 4.12.2013 bude publikováno v PTV 5 Prohlášení o dráze Prohlášení o dráze 2015

6 Nová kapitola 1.9 – Evropské nákladní koridory Úprava kapitoly 2.4.2.1 – TAF/TAP TSI Úprava kapitoly 3.3.2.1 – Nový průjezdný průřez Z-GCZ3 Úprava kapitoly 3.3.3.3 – Komunikační systémy Úprava kapitoly 3.4.1 –Specializovaná infrastruktura základní rádiové spojení + ETCS Úprava kapitoly 3.8.1 Vlakotvorné stanice – úprava terminologie 6 Prohlášení o dráze Novinky v Prohlášení o dráze 2015

7 Úprava části 4 – Přidělení kapacity dopravní cesty –Změna struktury – větší důraz na rozdělení ustanovení pro žádosti do ročního JŘ a jeho změn a pro žádosti ad hoc –Maximální časový rámec kapacity dopravní cesty je 20 hodin –Podání žádosti do ročního JŘ a jeho změn: Písemně (osobně na podatelně nebo poštou) Elektronicky (RNE PCS nebo KANGO) –Podání žádosti ad hoc: KADR RNE PCS (zatím není funkční) Výměnou mezi IS dopravce a KADR –U ad hoc žádosti povinná informace o technologii v cílovém a nácestném bodě –Nová žádost ad hoc - žádost o ad hoc přidělení kapacity dopravní cesty pro jízdy z jiných důvodů na straně SŽDC 7 Prohlášení o dráze Novinky v Prohlášení o dráze 2015

8 Úprava části 4 – Přidělení kapacity dopravní cesty –Odebírání kapacity – implementace ustanovení §21, odst. 5 do PoD –Úprava kapacity při omezení provozování dráhy –Využití přidělené kapacity - 3 / + 20 hodin –Nová kapitola 4.6.2 Odebrání přidělené kapacity dopravní cesty –Nutnost zadávání označení mimořádné zásilky a číslo příkazové depeše k dopravě mimořádné zásilky do IS SŽDC –Nová kapitola 4.7.1 Mimořádnosti na vlaku Úprava části 5 –Odstavování vozidel – povinnost dopravce zajistit odstavené vozy a soupravy Nové znění části 6 –Celkové přepracování v souvislosti se změnou regulace ceny 8 Prohlášení o dráze Novinky v Prohlášení o dráze 2015

9 Příloha C – stanovení ceny Příloha D – Systém odměňování výkonu Příloha F - Traťové rádiové systémy –Základní a náhradní traťové spojení –Používané traťové rádiové systémy –Podmínky přístupu na železniční dopravní cestu –Souhlas s použitím výrobku na ŽDC Příloha H – nové definice –Manipulační vlak, Relační vlak, Technologie ve stanici, Vlakotvorná stanice, Vlečkový vlak, Výluka 9 Prohlášení o dráze Novinky v Prohlášení o dráze 2015

10 Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 7. 2013 - členské státy jsou povinny stanovit pouze rámec zpoplatnění Cena za užití železniční infrastruktury je od 1. 12. 2013 regulována pouze náklady přímo vynaloženými na provoz železniční dopravy sníženými o nepřímé nákladové položky Regulovaná cena za přístup na železniční infrastrukturu zahrnuje: –Cenu za přidělení kapacity –Ceny za použití dopravní cesty pro jízdu vlaku –Ceny za traťový přístup k zařízení služeb 10 Cena za užití železniční infrastruktury a za poskytované služby

11 Příloha „C“ – Cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty dráhy celostátní a drah regionálních provozovaných SŽDC specifikuje ceny a podmínky jejich uplatnění SŽDC vyhlašuje: – základní cenu – ceny nabídkové – cenu pro jízdu nestandardních vlaků – cenu za použití ŽDC pro jízdu vlaku v rámci čerpání rezervní kapacity pro výkony spojené se zajišťováním provozuschopnosti ŽDC. Pro výpočet je opět použit kalkulační vzorec s použitím jednotkových cen pro vlaky osobní dopravy nebo vlaky nákladní dopravy 11 Cena za užití železniční infrastruktury a za poskytované služby

12 Při vedení vlaku odklonem z důvodu výluky (plánované stavební a údržbové práce) se pro výpočet ceny použije původně přidělená trasa v IS KADR resp. IS KANGO, oproti skutečné vlakem projeté trase. Výše základní ceny (sazby) pro osobní i nákladní dopravu je stejná jako v roce 2014 Nabídkové ceny vyhlášené SŽDC jsou stejné co do druhu, rozsahu i výše jako v roce 2014 12 Cena za užití železniční infrastruktury a za poskytované služby

13 Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. 7. 2013 - Česká republika porušuje unijní právo tím, že nezavedla povinný systém odměňování výkonu provozovatele infrastruktury a železničních podniků. Účelem systému je minimalizace závad a zvyšování výkonu železniční sítě Podle § 34c odst. 2 zákona o dráhách vyhlašuje SŽDC v příloze „D“ - Systém odměňování výkonu Smluvní závazek dopravce k dodržování tohoto systému se stává jednou ze základních podmínek pro přidělení kapacity dopravní cesty SŽDC navazuje nastávající sankční systém sjednaný se 4 dopravci – ČD, ČD Cargo, LEO Express a RegioJet Každá ze sledovaných položek je jednoznačně definována a finančně ohodnocena 13 Systém odměňování výkonu

14 Na straně SŽDC i dopravce jsou postihována pouze jím přímo zaviněná jednání Dopravce uhradí SŽDC sankci, pokud: –Nesprávně uvede složení vlaku do příslušného IS s dopadem na bezpečnost a plynulost provozu –Neprodleně neohlásí únik nebezpečné látky –Zařadí do svého vlaku drážní vozidlo, jehož nejvyšší dovolená rychlost je nižší, než stanovená rychlost vlaku – to je nová sankce, doposud neuplatňovaná. Má dopad na plynulost železničního provozu. –Opakovaně použije k jízdě drážní vozidlo, na kterém bude detekována závada dvojkolí. 14 Systém odměňování výkonu

15 Na straně SŽDC i dopravce jsou postihována pouze jím přímo zaviněná jednání SŽDC uhradí dopravci sankci, pokud: –Neoprávněně zpoplatní žádost o příděl kapacity dopravní cesty –Nedodrží závazný termín odstranění pomalé jízdy z titulu údržby na traťových a hlavních staničních kolejích –Koná výluku, která nebyla projednána s dopravcem podle článku 3 Smlouvy o provozování drážní dopravy (omezení provozování dráhy), odřekne předem projednanou výluku nebo změní termín předem projednané výluky –Překročí plánovaný čas ukončení výluky 15 Systém odměňování výkonu

16 Děkuji za pozornost 16

17 www.szdc.cz © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Prohlášení o dráze


Stáhnout ppt "Prohlášení o dráze a cena za užití železniční infrastruktury a za poskytované služby Hana Honzáková, Jiří Černý 8. setkání s dopravci, Praha, 25.a 26.11.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google