Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připravované změny ve VaVaI. Obsah prezentace Posuzování výzkumných organizací Novela zákona č. 130/2002 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připravované změny ve VaVaI. Obsah prezentace Posuzování výzkumných organizací Novela zákona č. 130/2002 Sb."— Transkript prezentace:

1 Připravované změny ve VaVaI

2 Obsah prezentace Posuzování výzkumných organizací Novela zákona č. 130/2002 Sb.

3 I. Posuzování výzkumných organizací

4 Východiska Nařízení Komise č. 800/2008 nařízení Komise č. 651/2014 – Podmínky slučitelnosti veřejné podpory s vnitřním trhem – Nová definice „výzkumné organizace“ – organizace pro výzkum a šíření znalostí – Nový postup posuzování výzkumných organizací Nový postup schválila Rada na 298. zasedání

5 Aplikovatelnost nařízení Komise Nařízení EU je právním aktem EU, který má obecnou závaznost, aplikační přednost a bezprostřední působnost; platí v každém členském státě přímo, bez prováděcího vnitrostátního aktu. Směrnice EU je právním aktem EU, závazným pro členské státy pokud jde o výsledek, kterého má být dosaženo.

6 Výzkumná organizace Subjekt bez ohledu na právní postavení nebo způsob financování Činnosti – nezávisle prováděný základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejné šíření výsledků těchto činností (výukou, publikací nebo transferem znalostí). Hospodářská činnost – o financování, souvisejících nákladech a příjmech vést oddělené účetnictví. Podniky, jež mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt, nesmějí mít přednostní přístup k jeho výzkumným kapacitám nebo výsledkům

7 Podnik Subjekt bez ohledu na právní formu, pokud vykonává hospodářskou činnosti Osoby samostatně výdělečně činné, obchodní společnosti, sdružení, … Rozhodující je výkon hospodářské činnosti spočívající v nabízení výrobků a služeb na daném trhu.

8 Institucionální podpora Výhradně na dlouhodobý koncepční rozvoj Pouze nehospodářské činnosti – Článek 19 Rámce – Činnosti nehospodářské povahy Činnosti hospodářské povahy pouze za podmínek článku 20 Rámce

9 Účelová podpora Postup určuje povaha projektu a postavení příjemce (jeho činnosti v daném projektu) I výzkumná organizace může být v projektu v postavení podniku, pokud činnosti budou hospodářské povahy – smluvní výzkum, pronájem laboratoří, …

10 Doporučení Specifikovat jednoznačně účel poskytnuté podpory Týká se zejména institucionální podpory pro nehospodářské účely Účelová podpora – jednodušší – činnosti vymezeny schváleným projektem

11 Kritéria 6 základních kritérií – Právní subjektivita – Nezávislé provádění nehospodářských činností – Zpětná investice zisku – Vliv podniků – Oddělené účetnictví – Vnitřní úprava nakládání s výsledky Rozsah a povaha hospodářských činností

12 Hospodářská činnost Využití pro hospodářskou činnost vedlejší Přímá souvislost s provozem výzkumné organizace Nezbytnost / neoddělitelnost od hlavní činností Omezený rozsah – Naprosto stejné vstupy jako u hlavní činnosti – Roční rozsah do 20 % roční kapacity

13 Postup při posouzení (1) Obecný postup Termín: konec října Elektronicky prostřednictvím poskytovatele Posouzení do konce roku Seznam výzkumných organizací Rok 2014 Termín: konec listopadu Elektronicky cestou poskytovatele Posoudí se všechny doručené žádosti Při opakovaném posouzení zasílat pouze změny; původní dokumenty jsou uloženy v sekretariátu

14 II. Novela zákona č. 130/2002 Sb.

15 Zadání Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací uvést do souladu s evropskou úpravou poskytování státní podpory VaVaI v nejnutnějším rozsahu Nepřekročit věcný rozsah stávajícího zákona, tj. nezavádět žádné nové nástroje, pravomoci, podmínky, … Odvolání na přímo použitelný předpis EU

16 Pojmy (§ 2) Základní výzkum, průmyslový výzkum, experimentální vývoj Aplikovaný výzkum – definice pouze doplněna (průmyslový výzkum + experimentální vývoj) Výzkumná organizace = organizace pro výzkum a šíření znalostí Výzkumná infrastruktura a velká výzkumná infrastruktura Projekt

17 Pojmy (§2) Smluvní výzkum Způsobilé náklady Transfer znalostí (§ 3 odst. 3 písm. a) Nebyly doplněny nové nástroje – Studie proveditelnosti – Veřejné zakázky v předobchodní fázi

18 Poskytování podpory (§ 3) Poskytování podpory na projekt velké výzkumné infrastruktury – soulad s odst. 25 a 26 nařízení Komise č. 651/2014 Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – Nezávislé provádění základního / aplikovaného výzkumu – Nediskriminační šíření výsledků nebo transfer – Reinvestice zisku do primárních činností

19 Další změny (§ 5, 7, 11) Doplnění návrhu programu (§ 5) – Nutnost státního zásahu – Motivační účinek Zákaz poskytnutí podpory (§ 7 a 18) – Podniku v obtížích – Příjemci, vůči němuž byl vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí EK (o neoprávněném poskytnutí podpory) Zrušení § 11

20 Práva k výsledkům (§ 16 odst. 1, 2) Výsledek veřejné zakázky bez právní ochrany – Se souhlasem poskytovatele – Výukou nebo veřejným šířením – Nevýlučně a nediskriminačně Výsledek veřejné zakázky s právní ochranou – Příjemce – právní ochrana – podmínka přístupu – Poskytovatel – neomezený bezplatný přístup – Třetí strany – nediskriminační přístup, tržní podmínky

21 Práva k výsledkům (§ 16 odst. 3) Příjemce = výzkumná organizace – Výuka – Šíření výsledků na nediskriminačním základě Příjemce = výzkumná organizace + podnik – Nechráněné výsledky mohou být volně šířeny – Práva k výsledků náleží příjemcům v míře odpovídající jejích účasti na projektu – Při postoupení práv podniku obdrží výzkumná organizace náhradu za tržních podmínek


Stáhnout ppt "Připravované změny ve VaVaI. Obsah prezentace Posuzování výzkumných organizací Novela zákona č. 130/2002 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google