Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Seminář pro žadatele Dotační program 2016 úvod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Seminář pro žadatele Dotační program 2016 úvod"— Transkript prezentace:

1 Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Seminář pro žadatele Dotační program 2016 úvod www.mesto-most.cz

2 Důvody změn v programu „Spoluúčast obce na dotačních titulech“ a zrušení Pravidel komise prorodinných aktivit a sociálních služeb ID_PZmM_004 1.Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 2.Financování sociálních služeb vyrovnávací platbou DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRORODINNÝCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2016

3 www.mesto-most.cz ad 1) Novela zákona č. 250/ 2000 Sb. Obce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. zákona o obcích poskytovat: a) dotace a návratné finanční výpomoci – poskytovány podle zákona č. 250/2000 Sb. b) dary a zápůjčky – poskytovány podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRORODINNÝCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2016

4 www.mesto-most.cz Dotace nebo dar? Dotace – poskytnutí peněžních prostředků, na stanovený účel, určený k plnění úkolů v zájmu obce Dary – poskytnutí peněžních prostředků, které nemá obec v úmyslu cíleně vázat ani sledovat jejich využití Rozhodnutí: ve vztahu k poskytovatelům služeb, poskytovat peněžní prostředky převážně formou dotací DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRORODINNÝCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2016

5 www.mesto-most.cz Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města ID_PZmM_010 Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace s vymezením 3 typů dotací: a) Programové dotace – účel je určený městem a je uveden v dotačním programu b) Individuální dotace – účel je určený žadatelem o dotaci a je uveden v jeho žádosti c) Na základě zvláštního zákona – účel je stanovený zvláštním právním předpisem Pravidla ID_PZmM_010 současně ruší Pravidla KPAaSS ID_PZmM_004, která vymezovala Program spoluúčast obce na dotačních titulech DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRORODINNÝCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2016

6 www.mesto-most.cz ad c) dotace na základě zvláštního zákona: jedná se hlavně o zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, v platném znění ad b) individuální dotace: řeší konkrétní potřebu konkrétního subjektu – žadatele, účel tak určuje žadatel jeho uvedením do žádosti. Individuální žádosti se mohou podávat do 31. října příslušného roku mimo rámec vyhlášených Dotačních programů. DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRORODINNÝCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2016

7 www.mesto-most.cz ad a) programové dotace: Pravidla ID_PZmM_10 vymezují následující oblasti dotačních programů: 1.na podporu kultury 2.na podporu sportu 3.na podporu prorodinných aktivit 4.na podporu sociálních služeb 5.na podporu národnostních menšin 6.na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách 7.na podporu prevence kriminality 8.na podporu volnočasových aktivit DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRORODINNÝCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2016

8 www.mesto-most.cz ad 2) Financování sociálních služeb v ČR vyrovnávací platbou Sociální služby jsou obecně považovány za služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ, nebo SGEI) a jako takové je lze financovat: *Podporou de minimis – nejedná o veřejnou podporu *Vyrovnávací platbou – jde o veřejnou podporu za závazek veřejné služby, udělené podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Aby při financování služeb SOHZ nedocházelo k nedovolené veřejné podpoře je nutné danému subjektu poskytnutí Pověření k poskytování služeb. V případě vícezdrojového financování SOHZ, bude používána koncepce „jednotného Pověření“, které vydá hlavní zadavatel. DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRORODINNÝCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2016

9 www.mesto-most.cz Pověření, v případě tohoto dotačního programu, bude udělovat Ústecký kraj a město Most k němu přistoupí. Tzn., ve smlouvě o poskytnutí dotace, bude pro organizace, pověřené ÚK k poskytování SOHZ, uveden odstavec v tomto znění: „Poskytovatel touto smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. XXX k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016 – 2018 vydané příjemci Ústeckým krajem dne … s tím, že dotace na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené příjemci v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst.2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní poporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu /2012/21/EU)“ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRORODINNÝCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2016

10 www.mesto-most.cz Co to znamená? V rámci vyrovnávací platby se do příjmů organizace budou započítávat i dotace, které organizace obdržela od města a to včetně zvýhodněného pronájmu budov. Povinnost uvádět tyto příjmy do vyúčtování, bude na straně příjemce dotace. DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRORODINNÝCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2016

11 www.mesto-most.cz Závěrečné shrnutí: Od 1.7.2015 zrušena Pravidla KPAaSS o poskytování dotací v rámci programu Spoluúčast obce na dotačních titulech Finanční příspěvky na činnost organizací bude město poskytovat formou dotací dle pravidel zastupitelstva ID_PZmM_010 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Poskytovatelé sociálních služeb mohou žádat pouze na základě vyhlášeného dotačního programu, nebo na základě individuální dotace, ovšem pouze na činnost mimo rámec dotačních programů Poskytovatelé, pověření ÚK k poskytování služeb budou mít ve smlouvě odstavec, kterým město přistupuje k Pověření ÚK. DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRORODINNÝCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ROK 2016

12 Statutární město Most Ing. Irena Staňková irena.staňkova@mesto-most.cz 476 448 268 Děkuji za pozornost! www.mesto-most.cz


Stáhnout ppt "Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Seminář pro žadatele Dotační program 2016 úvod"

Podobné prezentace


Reklamy Google