Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reforma účetnictví státu Odbor 18 Hlavního účetního a metodiky účetnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reforma účetnictví státu Odbor 18 Hlavního účetního a metodiky účetnictví."— Transkript prezentace:

1 Reforma účetnictví státu Odbor 18 Hlavního účetního a metodiky účetnictví

2 Právním podkladem pro reformu účetnictví státu je §1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb. „Tento zákon dále stanoví podmínky zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu. Zjišťováním účetních záznamů pro potřeby státu se rozumí soubor činností, které směřují ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek v centrálním systému účetních informací státu a k sestavení účetních výkazů za Českou republiku. Vybranými účetními jednotkami jsou organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, Pozemkový fond České republiky, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny.“ 2

3 Základními principy vytvoření účetnictví státu jsou: vytvoření účetnictví státu v analogii s účetnictvím podnikatelských subjektů, vytvoření podmínek pro efektivní zajištění relevantních informací o hospodářské situaci státu a příslušných vybraných účetních jednotek, odstranění nejednotnosti jednotlivých evidencí a výkazů účetních jednotek, sestavení účetních výkazů za Českou republiku a elektronizace a digitalizace účetních záznamů. 3

4 Prováděcí předpisy Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti 4

5 České účetní standardy I. 701 – účty a zásady účtování na účtech Účtový rozvrh Syntetické a analytické účty Podrozvahové účty Účetní zápisy Opravy chyb minulých období 702 – otevírání a uzavírání účetních knih Převodový můstek 5

6 České účetní standardy II. 703 – transfery Vymezení pojmů (průtokové a neprůtokové transfery) Postupy účtování 704 – fondy účetní jednotky Obecná pravidla Druhy fondů a způsoby jejich účtování 6

7 Připravují se (I.): Inventarizační vyhláška – Ověření skutečného stavu majetku a závazků – Ocenění majetku a závazků – Zjištění a vyčíslení inventurních rozdílů – Dohledání a identifikace inventurních rozdílů – Rozhodnutí o vypořádání inventurních rozdílů – Zaúčtování inventurních rozdílů do účetního období, za které se stav majetku a závazků ověřuje – Specifikace dalších pojmů, zejména Periodická a průběžná inventarizace Fyzická a dokladová inventarizace –Stanovení pravidel pro tvorbu interních předpisů pro inventarizaci u vybraných jednotek –Zohlednění specifik inventarizace kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů 7

8 Připravují se (II.): Konsolidační vyhláška – Vymezení účetních výkazů za ČR a jejich členění na tyto části Souhrnný výkaz majetku a závazků státu Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu Výkaz peněžních toků Přílohu –Stanovení povinnosti součinnosti účetním jednotkám zahrnutým do dílčích konsolidačních celků s účetní jednotkou sestavující konsolidované účetní výkazy –Rozsah a způsob sestavování účetních výkazů za ČR a účetních výkazů za dílčí konsolidační celky státu –Uspořádání, označování a obsahové vymezení položek účetních výkazů –Uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze účetních výkazů za ČR 8

9 Změny v oblasti účetnictví (I.) Povinnost postupovat vždy podle účetních standardů Nová směrná účtová osnova (především účtování o nákladech a výnosech do třídy 5 a 6) Změny v rozsahu účetní závěrky – nově kromě rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy navíc výkaz o peněžních tocích a výkaz o změnách kapitálu; příloha se značně rozšířila Nové účetní metody a postupy (viz dále) 9

10 Změny v oblasti účetnictví (II.) Nové účetní metody a postupy: Ocenění reálnou hodnotou (majetek určený k prodeji) Ocenění 1 Kč – kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty Časové rozlišení – náklady a výnosy se zachycují do období, s nímž časově a věcně souvisí Zavedení opravných položek – vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku; u pohledávek ve výši 10% za každých ukončených 90 dnů splatnosti Odpisování majetku – od 1.1.2011 – majetek OSS byl doposud evidován v pořizovacích cenách a nebyl vůbec odepisován 10

11 Změny v oblasti účetnictví (III.) Nové účetní metody a postupy: Změny v účtování kurzových rozdílů – nově na účtech 563 – kurzové ztráty a 663 – kurzové zisky Rozšíření předmětu účetnictví – podrozvahové účetnictví – podmíněné pohledávky a závazky U pohledávek a závazků musí být důsledně rozlišována krátkodobost a dlouhodobost Zavedení rezerv – určeny k pokrytí budoucích závazků, u nichž je pravděpodobné, že nastanou, ale není zpravidla známa částka nebo datum, k němuž vzniknou 11

12 Změny v oblasti výkaznictví (I.) 1)změny vyplývající z vyhlášky č. 449/2009 Sb.: vyhláška se nově vztahuje pouze na finanční výkazy (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů, přehled rozpočtových opatření) a doplňující údaje (přehled o rozpočtu nákladů a výnosů PO, rozpis schváleného rozpočtu OSS); neupravuje účetní výkazy od roku 2011 nový výkaz – chronologický přehled rozpočtových opatření 12

13 Změny v oblasti výkaznictví (II.) 2)změny vyplývající z vyhlášky č. 383/2009 Sb.: veškeré výkazy a další informace jsou automatizovaně předávány do Centrálního systému účetních informací státu nově upravuje povinnosti při předávání účetních výkazů vzrostla frekvence předávání výkazů do CSÚIS (většina výkazů se předává měsíčně) 13

14 Změny v oblasti výkaznictví (III.) 2)změny vyplývající z vyhlášky č. 383/2009 Sb.: významně vzrůstá množství předávaných výkazů; kromě účetních výkazů se od 1.1. předávají do CSÚIS: a)operativní účetní záznamy – soupis pohledávek, závazků, podmíněných pohledávek a podmíněných závazků, peněžní prostředky a disponibilní majetek (operativní účetní záznamy se poprvé předávají ve stavu k 30.6.2010) b)jiné účetní záznamy – účetní záznam z účetních knih, účetní záznamy o inventarizaci, konkrétní účetní doklad, seznam účetních záznamů a účetních dokladů dle specifikace MF – musí být předány do 5 pracovních dnů od jejich vyžádání Ministerstvem financí c)pomocné konsolidační účetní záznamy – pomocný konsolidační přehled k účetní závěrce, výkaz majetku a závazků za dílčí konsolidační celek státu, výkaz nákladů a výnosů za dílčí konsolidační celek státu, výkaz peněžních toků za dílčí konsolidační celek státu a příloha účetního výkazu za dílčí konsolidační celek státu – poprvé se předává v roce 2011 ve stavu k 31.12.2010 14

15 Změny v oblasti evidence majetku od 1.1. 2011 bude majetek organizačních složek státu odepisován Zavedení opravných položek – vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku – tato úprava bude použita pouze v mimořádných případech 15

16 Splněné úkoly vyplývající z reformy účetnictví státu (I.) 1)Technické zabezpečení úprava ekonomického informačního systému EIS JASU CS zajištění přenosu dat do CSÚIS dodavatelská firma MÚZO Praha, s.r.o. písemně deklarovala připravenost software na změny vyplývající z nových právních předpisů a zajistila přenos dat do CSÚIS 16

17 Splněné úkoly vyplývající z reformy účetnictví státu (II.) 2)Personální zajištění došlo k přerozdělení prací v oddělení finanční a mzdové účtárny počet pracovníků zajišťujících výkaznictví byl navýšen o jednoho pracovníka všichni dotčení pracovníci se pravidelně zúčastňují školení bylo zajištěno školení pro organizační složky státu a příspěvkové organizace zřizované ministerstvem 17

18 Splněné úkoly vyplývající z reformy účetnictví státu (III.) 3)Organizační zajištění na základě převodového můstku došlo k překlopení účetnictví od 1.1.2010 byl vypracován nový účtový rozvrh bylo zahájeno účtování podle nových účetních metod a nové účetní osnovy v průběhu 1. čtvrtletí došlo k přenosu předepsaných výkazů do CSÚIS 18

19 Splněné úkoly vyplývající z reformy účetnictví státu (IV.) 4)Metodické zajištění byl vypracován Příkaz ministryně č. 5/2010, kterým se stanoví Pokyn k předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2010 - pokyn upravuje rozsah a termíny předávání údajů do CSÚIS a podrobně stanovuje povinnosti příslušných zaměstnanců ministerstva a OSS a PO zřizovaných ministerstvem zpracován Metodický pokyn k účtování o poskytnutých transferech na MŠMT zpracován Pokyn k účtování transferů přijatých příspěvkovými organizacemi zřizovanými ministerstvem na webu ministerstva byla zřízena sekce Účetnictví státu, kde jsou pravidelně zveřejňovány důležité informace a pokyny pro PO a OSS 19

20 Další úkoly vyplývající z reformy účetnictví státu (I.) 1) V oblasti metodiky novelizovat směrnici o oběhu účetních dokladů v návaznosti na vydání dalších účetních standardů zpracovat pokyny pro účtování dalších operací (např. účtování na podrozvahových účtech, účtování o dlouhodobém majetku a další) 2) V oblasti účetnictví zajistit účtování podle nových účetních metod zajistit účtování na podrozvahových účtech do 31.12.2010 zaúčtovat opravné položky k pohledávkám zajistit časové rozlišení nákladů a výnosů především na přelomu kalendářního roku od roku 2011 účtovat o opravných položkách k majetku od roku 2011 účtovat o odpisech 20

21 Další úkoly vyplývající z reformy účetnictví státu (II.) 3) V oblasti výkaznictví zajistit zpracování a předání předepsaných výkazů do CSÚIS ve stanovených termínech 4) V oblasti evidence majetku u majetku určeného k prodeji zajistit jeho ocenění reálnou hodnotou kulturní památky a předměty kulturní hodnoty ocenit 1,- Kč zajistit kategorizaci veškerého majetku stanovit dobu odepisování a odpisové plány jednotlivých kategorií majetku provést „doodepsání“ současného stavu majetku vypracovat směrnici stanovující způsob odepisování dlouhodobého majetku a dobu odepisování jednotlivých typů dlouhodobého majetku od 1.1.2011 zahájit odepisování majetku 21

22 Další úkoly vyplývající z reformy účetnictví státu (III.) 5) V oblasti podmíněných pohledávek definovat kategorie podmíněných pohledávek u jednotlivých kategorií stanovit hladinu významnosti, při jejímž dosažení bude o pohledávce účtováno na podrozvahových účtech vypracovat směrnici o evidenci a účtování pohledávek 22

23 Problémy vyplývající z reformy účetnictví 1) Nedostatečné metodické řízení ze strany Ministerstva financí nebyly vydány všechny účetní standardy nejsou dořešeny některé účetní postupy nedostatečné proškolení jak v oblasti účetnictví, tak v oblasti výkaznictví 2) Technické problémy při předávání dat do CSÚIS Častá nefunkčnost systému pozdní přidělování přístupových práv do systému chybné načítání výkazů (např. k některým částem výkazu o schváleném rozpočtu byly systémem přičteny hodnoty z jiných kapitol) chybné nastavení výkazových vazeb 23

24 Děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne 24


Stáhnout ppt "Reforma účetnictví státu Odbor 18 Hlavního účetního a metodiky účetnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google