Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací program Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená poradcům CZ.1.07/3.2.11/02.0094 PSYCHOLOGICKÝ POHLED NA INSOLVENCI 24.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací program Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená poradcům CZ.1.07/3.2.11/02.0094 PSYCHOLOGICKÝ POHLED NA INSOLVENCI 24."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací program Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená poradcům CZ.1.07/3.2.11/02.0094 PSYCHOLOGICKÝ POHLED NA INSOLVENCI 24. 6. 2013 JUDr. Mgr. Joža Spurný, PhD.

2 V čem může být psychologie užitečná insolvenčnímu poradci?

3 Psychologie může být užitečná zejména při: odhadu osobnosti dlužníka (potenciálního klienta) porozumění chování a prožívání klienta, (jedince ve stresu) komunikaci s různými typy dlužníků (zejm. problémovými) ovlivňování postojů dlužníka k oddlužení a další:……………………………………

4 Proces prožívání insolvence dlužníkem Vnímá situaci, emocionálně ji prožívá Hodnotí, hledá příčiny, zvažuje následky Přijímá sicuaci jako reálně existující, zvažuje možnosti jejího řešení Rozhoduje se pro jedno z možných řešení Jedná Získává zpětnou vazbu o účinnosti řešení

5 Jaká je role insolvenčního poradce?

6 Role poradce v insolvenčním procesu Posilovat schopnost dlužníka reálně vnímat a analyzovat informace potřebné k řešení situace Podporovat dlužníka při jeho rozhodování o způsobech možného řešení Pomoci dlužníkovi při adaptuaci na novou roli (jedinec v insolvenci) Udržovat a posilovat motivaci k aktivnímu přístupu k oddlužení Vytvářet podmínky minimalizující vliv stresorů

7 Jak lze snížit stres, pramenící z insolvenční situace?

8 Snížit stres lze Zmírněním požadavků ve vědomí jedince Zvýšením připravnosti zvládat nároky situace

9 Kdo představuje problémového klienta a v čem?

10 Typologie problémových klientů (podle schopností a motivace) Motivovaný jedinec se sníženými schopnostmi Schopný, avšak nemotivovaný jedinec Neschopný a nemotivovaný jedinec

11 Typologie problémových jedinců (podle chování) Agresivně jednající jedinec Manipulující jedinec Jedinec rigidně setrvávající na svých postojích, názorech Okázale vystupující, sociálně exhibující jedinec

12 Jak postupovat? Registrovat projevy Uvědomit si, co to dělá se mnou Odhadnout, co je příčinou chování jedince Zvolit prostředky a postupy k řešení situace, k ovlivnění jednání klienta

13 Agresivně jednající klient Vyhrožuje, křičí, nadává, útočí, agresivní vůči osobám, předmětům Aktuálně rozrušený frustrovaný Póza, osvojený způsob chování Překřikuje vlastní strach Agrese jako osobnostní rys, agresor „od Boha“ Vztek, strach obavy, tendence k protiagresi Zastavit tendenci k vlastní protiagresi Vyjádřit porozumění pro jeho rozčilení Dát prostor vyventilovat emoce Asertivně k problému

14 Manipulující klient Jedná zdvořile, ventiluje emoce,, lichotí, vydírá, zkouší to po dobrém i po zlém, Nejistota Naučená bezmoc Těží z aktuální situace Zlost, ponížení, pocit nekompetentnosti, „dělá ze mne blbce“ Vyjádřit své pocity („vadí mi…“) Poskytnout zpětnou vazbu Poukázat na neúčelnost jeho chování Asertivně k problému

15 Předvádějící se klient Projevuje se velikášsky, „Já“, poučuje, předvádí se Prezentuje svoji sociální roli Uplatňuje přístup „Já jsem OK – Ty nejsi OK!“ Skrývá sociální nejistotu, úzkost Narušené sebevědomí, nejistota, pocit nekompetentnosti, vztek Vymezit role Projevit svoji kompetentnost řešit problém Dát mu pocit jedinečnosti Zbavit ho publika

16 Neústupný, rigidně setrvávající na svých názorech Rigidně setrvává na svých postojích, názorech, hluchý k našim argumentům, neústupný Přesvědčení o své pravdě Neschopnost a neochota přijmout jiný názor Strach ze ztráty image Pocit bezmoci, vztek, lítost, zvýšená akčnost („syndrom loveckého psa“) Definovat problém Volit nedirektivní způsob přesvědčování Ocenit ústupky Asertivně vyjádřit svůj postoj, názor

17 Dovednosti, užitečné pro výkon profese insolvenčního poradce?

18 Dovednosti, užitečné pro výkon profese insolvenčního poradce Navázat kontakt Empaticky naslouchat Efektivně komunikovat (vzhledem k cíli a účelu komunikace) Stimulovat klienta Pružně reagovat Zvládat konflikty Vytvářet a udržovat image odborníka Další: ………………………………………………………….

19 Nejčastější typy rozhovorů K získání informací („investigativní“) K poskytnutí informací (vysvětlující, poučující) Motivační K ovlivnění postojů, názorů (persuazní) K poskytnutí psychické podpory (intervenční)

20 K získání informací  Účel komunikace (potřeba mluvčího): získat, příp. doplnit potřebné informace  Potřeby komunikačního partnera, jeho prožitky a projevy: pocit bezpečí („proč se ptá?“) aktivace (nabuzení), vyvolání zvědavosti, zájmu, ostražitost, pocit ohrožení, ochota poskytnout – neposkytnout požadované informace  Prostředky komunikace: otázky (otevřené, ne proč?!), způsob kladení otázek  Postup: navázat kontakt, vysvětlit, zdůvodnit, stimulovat komunikačního partnera (pohybovat se v okruhu jeho zájmů a potřeb) jasně formulovat cíl komunikace a otázky (kdo, co, kde, kdy, jak – pozor na proč?) ujistit partnera o účelu komunikace, o způsobu naložení s informacemi

21 K poskytnutí informací (vysvětlující, poučující)  Účel komunikace (potřeba mluvčího): poskytnout komunikačnímu partnerovi informace  Potřeby komunikačního partnera, jeho prožitky a projevy: potřeba poznání, pochopení, ochota - neochota přijmout příp. odmítnout poskytované informace (kognitivní disonance), přijímá informace – ptá se, příp. tendence bránit se informacím (které neodovídají jeho představě), na základě informací se rozhoduje  Prostředky komunikace: objasňování vysvětlování, popis a analýzu jevu, situace, hledání vazeb, pomoc při hledání příčin  Postup: navázat kontakt, zjistit motivovanost partnera přijímat informace (kdo má potřebu mít informace ?), jaký význam mají informace pro příjemce? Poskytnout informace (strukturovat, navazovat na informace, kterými již disponuje, zaujmout, atraktivita informací – novost, ověřit, zda-li pochopil smysl sdělovaného

22 Motivační rozhovor  Účel komunikace (potřeba mluvčího): Vyvolat zájem, zvýšit ochotu komunikačního partnera ke změně, k aktivitě  Potřeby komunikačního partnera, jeho prožitky a projevy: potřeba bezpečí, jistoty, neochota či nechuť vstupovat do nových, neznámých situací, vztahů, obavy (strach),  Prostředky komunikace: prostředky ke snížení odporu: předáváním rad, odstraňováním překážek, nabídka výběru, snižováním přitažlivosti, uplatnění emptie, poskytování zpětné vazby, vyjasňování cílů  Postup: identifikovat potřeby komunikačního partnera odhadnout příčinu nezájmu, nízké motivovanosti využít prostředky ke snižování klientova odporu poskytovat pozitivní zpětnou vazbu

23 K ovlivnění postojů, názorů, (persuazní)  Účel komunikace (potřeba mluvčího): dosáhnout změny názoru, postoje, jednání klienta  Potřeby komunikačního partnera, jeho prožitky a projevy: Vyvolání kognitivní disonance, tendence klienta k odporu, potřeba hájit vlastní stanovisko, názor, obranný postoj, vnitřní konflikt, ochota – neochota postoj změnit (a následně i chování)  Prostředky komunikace: Metody ovlivňování a přesvědčování  Postup: Prezentovat rozdílná stanoviska (ověřit, zda je chápu správně) Posouzení klientových stanovisek, v čem vidím klady a neostatky jeho postoje – „ano, ale…“ Prezentace a zdůvodnění vlastního stanoviska Ke zdůvodnění vlastního stanoviska použít metody ovlivňování a přesvědčování Poskytnout pozitivní zpětnou vazbu (i při malých změnách)

24 Intervenční rozhovor (poskytující psychologickou podporu)  Účel komunikace (potřeba mluvčího): Poskytnout psychologickou podporu jedinci s problémem  Potřeby komunikačního partnera, jeho prožitky a projevy: Potřeba klienta prezenovat svůj problém, potřeb a porozumění, pocitu bezpečí, ostych, emoční napětí  Prostředky komunikace Aktivní naslouchání, akceptace, prafrázování, otázky, reflektování pocitů klienta  Postup: Projevit ochotu naslouchat a slyšet Posilovat ochotu komunikovat Pomocí otázek pomáhat klientovi získat náhled, odstu od problému )radit se nedoporučuje) V případě závažného problému doporučit odborníka

25 Děkuji za: a)Aktivní účast b)Předstíranou pozornost c)Nerušící přítomnost spurny@polac.cz


Stáhnout ppt "Vzdělávací program Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená poradcům CZ.1.07/3.2.11/02.0094 PSYCHOLOGICKÝ POHLED NA INSOLVENCI 24."

Podobné prezentace


Reklamy Google