Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCHRANA A SPRÁVA DŘEVIN ROSTOUCÍCH PODÉL KOMUNIKACÍ Ing. Pavel Chotěbor Ing. Tomáš Staněk, CSc. odbor obecné ochrany přírody a krajiny Seminář „Údržba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCHRANA A SPRÁVA DŘEVIN ROSTOUCÍCH PODÉL KOMUNIKACÍ Ing. Pavel Chotěbor Ing. Tomáš Staněk, CSc. odbor obecné ochrany přírody a krajiny Seminář „Údržba."— Transkript prezentace:

1

2 OCHRANA A SPRÁVA DŘEVIN ROSTOUCÍCH PODÉL KOMUNIKACÍ Ing. Pavel Chotěbor Ing. Tomáš Staněk, CSc. odbor obecné ochrany přírody a krajiny Seminář „Údržba silniční zeleně“ Jihlava, 20. dubna 2016

3 Autor: Markéta a Petr Veličkovi

4

5

6

7 Ochrana dřevin vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny § 7 dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením povinnost vlastníků pečovat o dřeviny § 8 ke kácení dřevin je nezbytné povolení OOP, není-li stanoveno jinak povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může OOP vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popř. jinou charakteristikou, tyto atributy stanovuje vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, povinnost oznámit kácení OOP do 15 dnů po provedeném kácení § 9 ukládání náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin

8 Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Povolení ke kácení dřevin není vyžadováno: pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí pro zapojené porosty dřevin s celkovou plochou nepřesahující 40 m2 pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň to neplatí v případě dřevin tvořících stromořadí, ke kácení stromořadí i ke kácení jednotlivých stromů, které jsou součástí stromořadí, je třeba povolení OOP, a to bez ohledu na obvod kmene stromořadí je souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy, chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí

9 Metodické materiály ke sjednocení výkonu státní správy Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního k aplikaci § 8 a § 9 ZOPK o Věstník MŽP, ročník XIV, částka 5, červenec-srpen 2014, str. 25-44 http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/B95ED63879016512C1257D480045E0D2 /$file/V%C4%9Bstn%C3%ADk_05_cervenec_srpen_opr.pdf Metodické doporučení odboru obecné ochrany přírody a krajiny, k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů o Věstník MŽP, ročník XV, částka 1, leden 2015, str. 1-8 http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/F695182282F7B113C1257DE90035A5B5 /$file/V%C4%9Bstn%C3%ADk_01_leden_2015.pdf

10 Změny právních předpisů týkající se dřevin Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon Kácení dřevin z důvodu výstavby bude v případě koordinovaného řízení řešeno závazným stanoviskem OOP Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Vypuštěno ustanovení, že silniční vegetace v průjezdních úsecích nejsou příslušenstvím komunikací (od 1.10.2015 jsou příslušenstvím komunikací všude viz § 13 zákona) Stálý názor MŽP, že péče o dřeviny je povinností vlastníků (§ 7 ZOPK)

11 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích § 11 Silniční pozemek (1)Silničním pozemkem se rozumí pozemky, na nichž je umístěno těleso dálnice, silnice a místní komunikace a silniční pomocný pozemek. Součásti a příslušenství § 12 součásti: všechny konstrukční vrstvy vozovek, svahy, násypy, dopravní ostrůvky, únikové zóny § 13 Příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace jsou d) silniční vegetace, zásněžky, zásobníky a skládky údržbových hmot ??? Otázka dřevin rostoucích „na stavbách“

12 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích § 15 Silniční vegetace (1) Silniční vegetace na silničních pomocných pozemcích a na jiných vhodných pozemcích tvořících součást dálnice, silnice nebo místní komunikace nesmí ohrožovat bezpečnost užití pozemní komunikace nebo neúměrně ztěžovat použití těchto pozemků k účelům údržby těchto komunikací nebo neúměrně ztěžovat obhospodařování sousedních pozemků. (2) Na návrh Policie České republiky nebo po projednání s ní nebo na návrh silničního správního úřadu nebo po projednání s ním je vlastník, popřípadě správce dálnice, silnice a místní komunikace oprávněn v souladu se zvláštními předpisy3) kácet dřeviny na silničních pozemcích.

13 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích § 29 Pevné překážky (1) Na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace mohou být umístěny pouze dopravní značky a zařízení2) kromě zábradlí, zrcadel a hlásek; ostatní předměty tvoří pevnou překážku. (2) Pevnou překážku lze umístit na pozemní komunikaci pouze na základě povolení silničního správního úřadu vydaného po projednání s vlastníkem dotčené pozemní komunikace a se souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici, v ostatních případech se souhlasem Policie České republiky. Povolení lze vydat pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu a že žadatel o vydání povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření. 5) Tvoří-li pevnou překážku strom, postupuje se podle ustanovení § 15.

14 Prováděcí vyhláška 104/1997 Sb., k provedení zákona o pozemních komunikacích § 22 Životní prostředí a začlenění do krajiny (1) Při přípravě a provádění staveb a stavebních úprav komunikací se vychází z požadavků ochrany přírody a životního prostředí podle zvláštních předpisů.8) (2) Začlenění trasy komunikace do krajiny a výsadba zeleně se řeší ohleduplně podle místních poměrů i s ohledem na ochranu proti oslňování a proti nepříznivým povětrnostním vlivům (vítr, sněžení apod.).

15 Jsou zmíněné právní předpisy v rozporu??? nejsou každý případ je třeba posoudit individuálně právní řád je jen jeden, platí pro všechny vždy je třeba zohlednit všechny zájmy Jak to udělat?

16 Nechybí nám někdo k diskuzi???

17 VÝZNAČNÉ ALEJE ČESKÉ KRAJINY řešeno v letech 2014-2015 v rámci programu Národní a kulturní identita Ministerstva kultury České republiky (NAKI, ID. DF12P01OVV050, MKČR) řešitel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Metodika mapování, evidence, dokumentace, péče a ochrany významných alejí a jejich dřevin (Certifikovaná metodika MKČR) Databáze 3624 významných alejí Čech Mapa významné aleje a stromořadí v krajině Čech Výstupy přístupné na odkazu: http://www.kuks.estranky.cz/clanky/vyznacne-aleje.html https://www.geoportal.gov.cz/web/guest/map http://www.kuks.estranky.cz/clanky/vyznacne-aleje.html https://www.geoportal.gov.cz/web/guest/map

18 Sledované informace Lokalizace, druhová skladba, dominantní jedinci, délka, spon, rozteč řad, obvod kmene nejvzrostlejšího stromu, průměrná výška Stav-vitalita podle % defoliace, krajinotvorný význam Odkaz na historická mapování (Müllerova mapa Čech, 1., příp. 2. vojenské mapování), znázornění ve stávajících mapových podkladech, letecký snímek Typ komunikace – I. třídy 292 km, II. a III. třídy 3515 km

19 Cíle a využitelnost výstupů projektu C í lem projektu je identifikace, mapov á n í, kompozičn í analýzy, evidence, dokumentace a n á vrh metodiky, opatřen í a postupů, popularizace, vzděl á v á n í a osvěty ve vztahu k problematice význačných alej í v kulturn í krajině a jej í mu současn é mu využ í v á n í, včetně problematiky dopravn í ch komunikac í a provozu v takovýchto lokalit á ch, kde doch á z í ke střetu partikul á rn í ch z á jmů provozu na dopravn í ch komunikac í ch a z á jmů p é če a ochrany kulturn í ho dědictv í (např. dopravn í komunikace veden é historickými alejemi v okol í pam á tkových lokalit a are á lů, komponovan é krajiny atp.) U výjimečných alejových (vč. tradičn í ch ovocných) dřevin je c í lem i jejich přemnožen í a uchov á n í genetick é ho materi á lu (z á chrana genofondu původn í ch alejových dřevin), často významn é ho i z hlediska jeho ú spě š n é adaptace na podm í nky změn klimatu a už í v á n í komunikac í (suchu, zasolen í, aj. stresu odoln é dřeviny) s perspektivou jejich opětovného vysazování

20 Přehledová mapa vymapovaných alejí

21 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "OCHRANA A SPRÁVA DŘEVIN ROSTOUCÍCH PODÉL KOMUNIKACÍ Ing. Pavel Chotěbor Ing. Tomáš Staněk, CSc. odbor obecné ochrany přírody a krajiny Seminář „Údržba."

Podobné prezentace


Reklamy Google