Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vodní zákon a stavební zákon Vztah zákonů po novele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vodní zákon a stavební zákon Vztah zákonů po novele."— Transkript prezentace:

1 Vodní zákon a stavební zákon Vztah zákonů po novele

2 Pojem dotčeného orgánu - § 136 spr. ř. Dotčenými orgány jsou –orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, a –správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska (§149 odst. 1) nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu. Např. obec podle § 50 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší je orgán obce je dotčeným orgánem v územním, stavebním a jiném řízení z hlediska ochrany ovzduší u malých stacionárních zdrojů, § 6 odst. 1 písm. e) SZ úřad územního plánování je dotčeným orgánem v územním řízení a KÚ podle § 7 odst. 1 písm. c) též jde-li o opatření na více správních obvodech

3 Dotčené orgány Postavení a působnost dotčených orgánů v jednotlivých povolovacích řízeních § 4 SZ, § 136 a 133 spr. řádu Závazná stanoviska DO jsou závazná –pro rozhodování stavebního úřadu –pro veřejnoprávní smlouvu a jiné úkony SÚ –úkony autorizovaného inspektora

4 Rozsah a omezení závazných stanovisek § 4 dotčený orgán je vázán svým závazným stanoviskem navazující závazná stanoviska v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti územně plánovací dokumentace, nebo podkladů pro rozhodnutí jinak se k nim nepřihlíží.

5 Rozsah a omezení závazných stanovisek § 4 se nepřihlíží k závazným stanoviskům o kterých bylo rozhodnuto –regulačním plánem, –v územním rozhodnutí –v územním opatření o stavební uzávěře asanaci území, nejde-li o závazné stanovisko uplatněné na základě nově zjištěných

6 Zastavěná plocha pozemku § 2 součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou je plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do terénu plochy lodžií a arkýřů se započítávají. objekty poloodkryté je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami z zastřešené stavby nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí pravoúhlý průmět střešní konstrukce do vodorovné roviny.“.

7 Druhy územních rozhodnutí umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území, dělení nebo scelování pozemků, ochranném pásmu.

8 Náhrada územního rozhodnutí § 78 nahradit územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí se nevydává pokud je nahradí regulační plán. lze vést společné územní a stavební řízení lze uzavřít veřejnoprávní smlouvu, která nahradí současně územní rozhodnutí a stavební povolení.

9 Územní rozhodnutí vyžaduje každé vodní dílo ( § 79 SZ) –rozhodnutí o umístění stavby změna vodního díla jestliže se jedná o –nástavbu nebo přístavbu [§ 81 odst. 2 písm. a) a b) SZ] změna ve způsobu užívání stavby –kterou se podstatně mění nároky stavby na okolí [§ 81 odst. 1 písm. c) SZ]

10 Veřejnoprávní smlouva § 78a žadatel návrh smlouvy a doloží –náležitosti výroku rozhodnutí –seznam dotčených osob –projektová dokumentace –právo k pozemku stavební úřad posoudí do 30 dnů uplynutím 2 let zanikají účinky smlouvy –nezaniká z důvodů uvedených v zákoně souhlas třetích osob s uvařenou smlouvou

11 Územní rozhodnutí ani územní souhlas nevyžadují udržovací práce, stavební úpravy dále stavby a zařízení v § 79 odst. 2 nejsou zde uvedena vodní díla

12 Rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas nevyžadují d) terénní úpravy v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně nemění přirozená koryta vodních toků, e) úpravy pozemků, –které mají vliv na schopnost vsakování vody, na pozemku RD nebo stavby pro rodinnou rekreaci, –které souvisí nebo podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci, –neslouží ke skladování hořlavých látek nebo výbušnin, –a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku RD nebo stavby pro rodinnou rekreaci.“. § 88 odst. 3 písm. d) a e) e) nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

13 Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území § 81 stanoví podmínky pro změnu užívání stavby, která má vliv na životní prostředí nebo nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. vyžadují toto rozhodnutí takové změny v užívání – pro které bylo vydáno EIA – nebo mají nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

14 Účastníci územního řízení § 85 žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků. vždy

15 Žádost o vydání územního rozhodnutí obecné náležitosti podle spr. řádu (§ 37) právo k pozemku závazná stanoviska dokumentace zpracovaná AI nebo AT uvedení účastníků řízení velký počet účastníků účastníků se „sousedé“ identifikují označením nemovitostí podle katastru nemovitostí stanoviska vlastníků technické a dopravní infrastruktury k možnosti napojení § 86

16 K žádosti se přiloží § 86 doklady –prokazující vlastnické právo –nebo smlouvu s vlastníkem –nebo doklad o právu provést stavbu tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, nemá-li žadatel uvedené doklady předloží souhlas jejich vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit.

17 Dále se přikládají závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, Závazná stanoviska se nepřikládají –vydává-li se koordinované závazné stanovisko –nebo závazné stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí

18 Napojení na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu stanoviska vlastníků infrastruktury –k možnosti a způsobu napojení –nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, smlouvy s příslušnými vlastníky nebo plánovací smlouvu, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné infrastruktury,

19 Zahájení řízení § 87 zahájení i další písemnosti do vlastních rukou velký počet účastníků pro stavbu vydána EIA, nebo zjišťovací řízení anebo není pro území vydán ÚP –vždy veřejné ústní jednání –oznámení o jednání vždy veřejnou vyhláškou „sousedé“ identifikováni označením nemovitostí

20 Závazná stanoviska, námitky a připomínky § 89 Závazná stanoviska, námitky, připomínky –nejpozději při ústním jednání nebo ve stanovené lhůtě – jinak se nepřihlíží nepřihlíží se k závazným stanoviskům a námitkám –o kterých rozhodnutí v ÚP nebo RP nepřihlíží se k námitce účastníka, jestliže –neuvede jak z jakého titulu je účastníkem –jak bude přímo dotčeno jeho právo k nemovitosti Sdružení jak bude dotčen veřejný zájem,. jinak se nepřihlíží

21 Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti § 93 odst. 4 bylo-li na základě žádosti podané v době platnosti ÚR vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášené stavby v době jeho platnosti započato s využitím území oznámení a předložení certifikátu v době platnosti návrh na veřejnoprávní smlouvu podán v době jeho platnosti a ta nabyla účinnosti.“.

22 Společné územní a stavební řízení § 94a společná dokumentace předpisy na územní i stavební řízení velký počet účastníků řízení –účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1a v § 85 odst. 2 písm. a) a v § 109 odst. 1 písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě –jinak do vlastních rukou výrok o povolení stavby vykonatelný nabytím právní moci výroku o umístění doba platnosti společného rozhodnutí 2 roky

23 Zjednodušené územní řízení § 95 o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a o dělení nebo scelování pozemků v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, záměr nevyžaduje EIA opatřena závazná stanoviska souhlas účastníků řízení, –kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k dotčeným pozemkům nebo mají –společnou hranici s těmito pozemky; souhlas na situačním výkresu nelze spojit se stavebním řízením.

24 Návrh výroku doručuje se žadateli a dotčeným orgánům žadatel vyvěsí návrh výroku na místě –určeném stavebním úřadem pokud nesplní SÚ opakuje vyvěšení na úřední desce anebo usnesením rozhodne o provedení územního řízení pokud se neprokáže opak má se za to, že informace byla vyvěšena

25 Námitky účastníků řízení do 15 dnů ode dne zveřejnění nepřihlíží se k námitkám účastníků pokud –se nezměnily podklady za kterých dali souhlas dotčené orgány výhrady pokud nebyly uplatněny námitky ani výhrady následný den je rozhodnutí pravomocné byly uplatněny usnesením se rozhodne o konání územního řízení

26 Územní souhlas § 96 v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění žádné nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat –podléhá-li záměr zjišťovacímu řízení –nebo byl posuzován v EIA

27 Územní souhlas postačí u stavebních záměrů podle § 103, a 104 změn staveb, změn druhu pozemku o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, staveb umisťovaných v uzavřených prostorech existujících budov, –pokud odpovídají jejich způsobu užívání, –nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru,

28 Územní souhlas dále postačí terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměry nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2 – na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím, –pokud nedochází k nakládání s odpady, odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch –nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, –neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami znečisťující prostředí,

29 Vydání územního souhlasu neprojednává se v územním řízení o námitkách osob uvedených v odst. 3 písm. d) se nerozhoduje právní účinky dnem doručení žadateli překumné řízení zahájit do 1 roku od právních účinků prvoinstanční rozhodnutí v překumném řízení do 15 měsíců od právních účinků

30 Platnost územního souhlasu platí 2 roky ode dne vydání, nelze prodloužit. nepozbývá platnosti –bylo-li ke včasné žádosti vydáno pravomocné stavební povolení –nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s ohlášením –započato s využitím území ve lhůtě platnosti –certifikát AI –návrh na veřejnoprávní smlouvu v době platnosti a ta uzavřena a nabyla účinnosti

31 Zánik platnosti a změna územního souhlasu zánik dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení –že žadatel upustil od záměru, to neplatí, byla-li realizace již zahájena. lze změnit na žádost oprávněného –územním souhlasem –územním rozhodnutím za podmínek § 94 odst. 1 změnit nebo zrušit podle § 94odst. 3.

32 Stavby podle § 103 a 104 § 103 bez povolení a ohlášení žádné vodní dílo pouze vodovodní a kanalizační přípojky –ty vyžadují územní rozhodnutí nebo územní souhlas (viz neuvedeny v § 79 odst. 2) § 104 žádné vodní dílo nelze realizovat na základě ohášení

33 POVOLOVÁNÍ STAVEB (§ 109 AŽ 114) stavební povolení vždy s výjimkou případů podle vodního zákona účastníci podle SZ a podle VZ doklady o právu k pozemku projektová dokumentace autorizovaná osoba stavební úřad nepřezkoumává technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení úplnost projektové dokumentace informace o splnění OPV, požadavků DO

34 Žádost o stavební povolení identifikační údaje o stavebníkovi, pozemku, –údaje o záměru, –způsobu a době provádění, kdo bude stavbu provádět vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, má-li být použit jeho pozemek u dočasné stavby –dobu trvání –návrh úpravy pozemku po jejím odstranění “.

35 Žádost o stavební povolení (pokračování) právo k pozemku (vlastnictví, smlouva, věcné břemeno nedokládá se u veřejně prospěšných podzemních staveb, které –funkčně ani svou konstrukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s provozem na něm a nemohou mít vliv na využití pozemku k účelu, pro který je určen. projektová dokumentace plán kontrolních prohlídek závazná stanoviska popř. rozhodnutí DO stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k napojení stavby

36 Velký počet účastníků řízení víc než 30 (§ 144 spr. řádu) v žádosti účastníci řízení podle § 109 odst. e) a f) identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru (sousedé) oznámení o zahájení řízení u velkého počtu účastníků jsou „sousedé“ identifikováni stejně doručuje se s využitím § 144 odst. 5 spr. řádu

37 Námitky účastníků řízení proti projektové dokumentaci, –způsobu provádění a užívání stavby –požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. jinak se k námitkám nepřihlíží uvést skutečnosti, které –zakládají jeho účastenství –důvody podání námitek;

38 Veřejnoprávní smlouva § 116 na návrh stavebníka návrh jako žádost SÚ návrh buď přijme nebo odmítne po uzavření smlouvy souhlas třetích osob SÚ vyznačí účinnost smlouvy účinnost zaniká –nebyla-li stavba do 2 let zahájena, –před zahájením upuštěním od záměru smlouva je přezkoumatelná podle správního řádu

39 Zkrácené řízení § 117 SZ smlouva stavebníka a AI nahrazuje stavební povolení souhlasy osob, které by byly účastníky SŘ certifikát s předepsanými doklady na SÚ ten vyvěsí na 30 dnů na úřední desce –námitky osob, neodpovídá-li jejich souhlasu –DO a SÚ výhrady z důvodů v zákoně uvedených námitky přezkoumává odvolací orgán platnost zaniká není-li stavba do 2 zahájena

40 Zkrácené řízení podle VZ vodní díla nelze povolovat ve zkráceném řízení podle § 117 SZ to neplatí v případě staveb –vodovodních řadů, –kanalizačních stok –kanalizačních objektů, které nevyžadují povolení k nakládání s vodami

41 Změna stavby před dokončením § 118 před zahájením nebo v průběhu výstavby soulad s územním rozhodnutím nebo změna ÚR rozhodnutím stavební úřad nebo certifikát AI schválení změny rozhodnutím zápisem do stavebním deníku pokud –nedotýká se práv třetích osob –souhlasí DO –soulad s územním rozhodnutím § 118 SZ

42 Užívání vodního díla provedení a vyhodnocení předepsaných zkoušek Kolaudační souhlas podle § 122 –byl-li stanoven zkušební provoz vždy kontrolní prohlídka kolaudační souhlas do 15 dnů od kontrolní prohlídky zákaz užívání –závady bránící bezpečnému užívání –rozpor s podmínkami § 119 odst. 2

43 Zákaz užívání stavby § 119 odst. 2 stavba není provedena v souladu s –územním rozhodnutím –povolením stavby –se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, –s OTP –skutečné provedení stavby nebo její užívání bude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

44 Předčasné užívání § 123 SZ časově omezené povolení jde o způsob užívání před jejím úplným dokončením neprokazuje se veřejný zájem odlišit od povolení užívání části stavby schopné samostatného užívání dohoda se stavebním podnikatelem po dokončení žádost o kolaudační souhlas

45 Zkušební provoz § 124 SZ ověřuje se funkčnost a vlastnosti provedené stavby ve stavebním povolení na základě požadavku dotčeného orgánu žádosti stavebníka v jiném odůvodněném případě stanovit rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, že kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení zkušebního provozu. vyhodnocení výsledků zkušebního provozu k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

46 Dokumentace skutečného provedení stavby § 125 SZ uchovávat po celou dobu trvání stavby, předává se dalšímu vlastníkovi nedochovala se, nebyla pořízena, není v náležitém stavu –povinnost pořídit dokumentaci skutečného stavu nejsou-li zachovány doklady, z nichž lze zjistit účel užívání platí, že byla určena k účelu pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena pokud vybavení vyhovuje více účelům má se za to, že je určena k účelu, ke kterému je užívána bez závad dokumentace skutečného provedení nebo pasport není vybraná činnost

47 Dokumentace skutečného provedení stavby § 125 vlastník uchovávat dokumentaci po celou dobu trvání stavby nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možno zjistit účel, ke kterému byla stavba povolena platí, –že byla povolena k účelu ke kterému je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena vyhotovit –dokumentaci skutečného provedení stavby –nebo pasport

48 Souhlas s odstraněním stavby § 128 oznámit záměr odstranit stavbu –s výjimkou § 103, –výjimka se nevztahuje odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 nebo stavbu, v níž je obsažen azbest musí být písemný souhlas SÚ do 30 dnů může usnesením stanovit, že záměr vyžaduje povolení –oznámení není úplné –nejsou podmínky pro vydání souhlasu –vždy v památkově chráněném území

49 Nařízení odstranění stavby § 129 Pouze z důvodů v zákoně uvedených –stavbu bez potřebného povolení lze dodatečně povolit –nevyžadovala povolení, ale je v rozporu s předpisy –příslušné povolení bylo v přezkumu zrušeno vede se opakované řízení –uplynula doba trvání pak k žádosti změna užívání, prodloužení lhůty nebo stavba trvalá

50 Vybrané činnosti § 158 a 159 zpracování dokumentace pro územní řízení zpracování projektové dokumentace pro stavby na ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) až e), stavby pro vydání stavebního povolení k uzavření veřejnoprávní smlouvy k posouzení autorizovaným inspektorem změn staveb uvedených před jejím dokončením vyžadující povolení staveb k opakovanému stavebnímu řízení nebo dodatečnému povolení stavby podle pro provádění stavby, pro nezbytné úpravy vodního díla k ohlášení podle §15a odst. 2 písm. c) vodního zákona§15a odborné vedení realizace stavby


Stáhnout ppt "Vodní zákon a stavební zákon Vztah zákonů po novele."

Podobné prezentace


Reklamy Google