Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Vysoké Mýto, Knířov ŠABLONA: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VZDĚLÁVACÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Vysoké Mýto, Knířov ŠABLONA: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VZDĚLÁVACÍ."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Vysoké Mýto, Knířov ŠABLONA: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět PRO ROČNÍK: 3. NÁZEV MATERIÁLU: VY_12_INOVACE_01_VÝUK.M.č.25_ČLOVĚK - NAŠE ZDRAVÍ ČÍSLO MATERIÁLU: 25DATUM: 19. 5. 2012 JMÉNO AUTORA: Mgr. Petra Chválová Metodický list / anotace : - Prezentace je určena k využití v hodinách Prvouky ve 3.ročníku při výuce kapitoly Zdraví, Pečujeme o své zdraví. -Prezentace je zaměřena na seznámení žáků s vyváženou stravou a s tím, co strava, kterou konzumují obsahuje. Žáci se dozvědí informace o pestrosti našeho jídelníčku a živinách, která je v potravinách. Žáci se prezentace aktivně účastní, získávají nové vědomosti a vyhledávají další informace v encyklopedii. -V opakovací části v závěru prezentace si ověří svoje vědomosti.

2 Naše zdraví

3 Kdy jsme zdraví? když se naše t ě lo dokáže vyrovnat s denními aktivitami v rovnováze je p ř íjem a výdej naší energie nemocem se snažíme p ř edcházet

4 Jak můžeme nemocem předcházet? p ř ijímáme vyváženou stravu nep ř ejídáme se jíme menší porce, ale č ast ě ji (5 – 6x denn ě ) vyvarujeme se mnoha sladkostí v našem jídelní č ku je pestrá a zdravá strava

5 dodržujeme pravidelný pitný režim pijeme vodu a málo slazené nápoje vyhýbáme se p ř eslazeným nápoj ů m p ř íjem tekutin u d ě tí 1. stupn ě ZŠ by m ě l být kolem 2 litr ů denn ě voda obsažená v potravinách se do denního p ř íjmu tekutin nezapo č ítává m ě li bychom se napít d ř íve, než p ř ijde pocit žízn ě

6 Zdravá výživa udržuje naše t ě lo v rovnováze p ř i nedostate č né výživ ě m ů žeme trp ě t podvýživou (nedostatkem základních živin) zabra ň uje chronickým chorobám jako jsou: obezita cukrovka srde č ní choroby rakovina

7 Naše strava musí být pestrá, protože rosteme a vyvíjíme se potraviny by m ě li obsahovat dostatek živin: tuky, bílkoviny, minerální látky, vitamíny, vlákninu a p ř írodní cukry, které jsou pot ř ebné pro naše zdraví

8 Přírodní cukry ovoce a zelenina by m ě ly být sou č ástí každého jídla zelenina je také zdrojem vitamín ů, minerál ů a vlákniny ovoce je zdrojem vitamín ů, vody a p ř írodních cukr ů

9 Vláknina je nestravitelná č ást potravy, která napomáhá pohybu potravy trávicí soustavou je obsažena v: lušt ě ninách (hrách, sója, fazole) n ě kterých obilninách (žito, je č men, ovsu) n ě kterém ovoci (jablkách, banánech) n ě které zelenin ě (mrkev, brokolice, bramborách) semenech a o ř echách

10 Bílkoviny neboli proteiny jsou ve všech živých organizmech neukládají se do zásob, ale získáváme z nich energii

11 Tuky podílejí se na stavb ě lidského t ě la mohou být rostlinného (získané z rostlin) nebo živo č išného p ů vodu (pochází z t ě la živo č ich ů ) v našem jídelní č ku nesm ě jí chyb ě t, ale v malém množství ukládají se v tukových tkáních odbourávání tuk ů je dlouhodobý proces

12 Vitamíny vitamín C - je nezbytný k životu a udržení t ě lesného zdraví, je obsažen v šípku, citrusech, bramborách, raj č atech, č erném rybízu, jahodách, kv ě táku,… vitamín B - je nezbytný pro správné fungování metabolismu, najdeme ho v kvasnicích, mase, sýrech, lušt ě ninách a o ř eších

13 vitamín A - pot ř ebujeme ho za nízkého osv ě tlení, nedostatek vede k šerosleposti, je obsažen v rybím tuku, játrech, mrkvi, špenátu, melounu, meru ň kách,… vitamín D - projevuje se zm ě knutím kostí a kazivostí zub ů, je v rybím tuku, játrech, žloutcích a mléce vitamín E je obsažen v oleji, másle, mléce, sóji, salátech a mase savc ů

14 Minerální látky nebo minerální soli jsou d ů ležitou složkou lidské výživy jsou základní sou č ástí kostí a zub ů, napomáhá správné funkci srdce, sval ů a nervové soustavy hlavním zdrojem je mléko a mlé č né výrobky, dále listová zelenina, o ř echy a ovesné vlo č ky

15 Pojmenuj skupiny potravin a řekni, které živiny z nich čerpáme:

16 Je pravda, že… celozrnné pe č ivo je pro naše zažívání zdrav ě jší? ano, vláknina napomáhá správnému trávení k životu nepot ř ebujeme žádné tuky? ne, tuky pot ř ebujeme, ale ne ve v ě tším množství d ě ti našeho v ě ku by m ě ly vypít za den alespo ň 2 litry vody? ano, nejlépe oby č ejné vody nebo málo slazené t ř i velké porce denn ě mi sta č í? ne, m ě li bychom jíst menší porce vícekrát denn ě

17 Odkazy: LORENZANA, David. wikipedie [online]. [cit. 25.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rueda_de_los_alimentos.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rueda_de_los_alimentos.jpg ŠTIKOVÁ, V. Já a m ů j sv ě t. Brno : Nová škola, 2008. ISBN 80-7289-097-2. s. 67 otev ř ená galerie Microsoft Office


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Vysoké Mýto, Knířov ŠABLONA: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VZDĚLÁVACÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google