Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční řízení Lenka Geržová Ing. Michal Čech. 2 Rozpočet.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční řízení Lenka Geržová Ing. Michal Čech. 2 Rozpočet."— Transkript prezentace:

1 Finanční řízení Lenka Geržová Ing. Michal Čech

2 2 Rozpočet

3 Rozpočet - Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů 3 ESF Vykazovány budou pouze přímé osobní náklady související se všemi pracovníky žadatele/příjemce zapojenými do projektu (odborným i administrativním týmem). Ostatní náklady budou v žádosti o podporu dopočteny pomocí sazby 40 % z celkové výše způsobilých přímých osobních nákladů. Výzva: 7.4; PpŽaP-s: 8.6.2; PpŽaP-o: 8.6.2

4 Rozpočet - Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů 4 ERDF Část celkových způsobilých výdajů je vykazována v režimu nepřímých nákladů paušální sazbou ve výši 15% způsobilých přímých výdajů na zaměstnance. Paušální sazba 15% se vypočítá z kapitoly rozpočtu Osobní výdaje. Výzva: 7.4; PpŽaP-s: 8.6.2; PpŽaP-o: 8.6.2

5 1.2. Nepřímé náklady Osobní náklady Vedení účetnictví Personalistika Zajištění školení BOZP Zajištění publicity Správa IT Cestovní náhrady Tuzemské služební cesty realizačního týmu Hmotný a nehmotný majetek a materiál Hardware, software a osobní vybavení související s administrací projektu Spotřební materiál Odpisy 5 Výzva: 7.4; PpŽaP-s: 8.6.2 a 8.7.4.3; PpŽaP-o: 8.6.2 a 8.7.4. ERDF

6 1.2. Nepřímé náklady Místní kancelář Výdaje za materiál a služby, které souvisejí s řízením projektu, využívá je zejména administrativní tým a jsou pro zabezpečení realizace projektu nezbytné (telefon, poštovné, fax, platbu za připojení k internetu, spotřebu vody, paliv a energie, nájemné kanceláří pro realizační tým, apod.) Služby Outsourcované služby (publicita) Nájem a leasing Správní a jiné poplatky (bankovní poplatky) 6 Výzva: 7.4; PpŽaP-s: 8.6.2 a 8.7.4.3; PpŽaP-o: 8.6.2 a 8.7.4. ERDF

7 1.1. Výdaje na přímé aktivity 7 ERDF Výzva: 7.5; PpŽaP-s: 5.2.5 a 8.7.2; PpŽaP-o: 8.7.2 Kapitola rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční – max. 30 % z kapitoly rozpočtu Celkové způsobilé výdaje.

8 1.1.1. Výdaje na přímé aktivity – investiční Způsobilým výdajem je pořizovací cena. V případě 1.1.1.1. a 1.1.1.2. maximálně do výše ceny ujištěné znaleckým posudkem. V případě 1.1.1.3., 1.1.1.4. a 1.1.1.5 včetně montáže, dopravy, zapojení a pozáručního servisu nepřesahujícího dobu realizace projektu. 8 PpŽaP-s: 8.7.2; PpŽaP-o: 8.7.2 Investičními výdaji se rozumí výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku s dobou použití delší než 1 rok a částkou pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku či jeho technického zhodnocení vyšší než 40 000 Kč a nehmotného majetku či jeho technického zhodnocení vyšší než 60 000 Kč. ERDF

9 1.1.2. Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční 9 ERDF PpŽaP-s: 8.7.2; PpŽaP-o: 8.7.2

10 1.1.2.1. Osobní výdaje Realizační tým projektu se skládá z odborných a administrativních pracovníků. Pro zaměstnavatele definované v §109, odst. 3 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. je náhrada způsobilá v rozsahu 5 týdnů v roce. 10 ERDF PpŽaP-s: 8.7.2 a 8.7.4.3; PpŽaP-o: 5.2.1 a 8.7.2

11 1.1.1. Celkové způsobilé osobní přímé výdaje Realizační tým = Administrativní tým. Pro zaměstnavatele definované v §109, odst. 3 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. je náhrada způsobilá v rozsahu 5 týdnů v roce. 11 ESF PpŽaP-s: 8.7.2; PpŽaP-o: 5.2.1 a 8.7.2

12 1.1.2.1. Osobní výdaje 12 Možné postupy stanovení mezd: http://www.msmt.cz/strukturalni- fondy/op-vvv/mzdovelimity.pdfhttp://www.msmt.cz/strukturalni- fondy/op-vvv/mzdovelimity.pdf Stanovení sazby pomocí ISPV. Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu. Využití limitů stanovených v kap. 1 uvedeného dokumentu. Mzdy/platy v místě a čase obvyklé Vnitřní směrnice organizace ESF ERDF

13 Stanovení sazby pomocí ISPV 13 ISPV uvádí průměrné výdělky jak pro mzdovou, tak pro platovou sféru. Při stanovování sazby pomocí ISPV uvede žadatel v žádosti o podporu o jakou sféru se jedná a uvede zároveň i kód zaměstnání CZ-ISCO včetně názvu zaměstnání, které pro stanovení konkrétní sazby využil. http://www.mpsv.cz/ISPV.php ESF ERDF

14 Stanovení sazby pomocí ISPV Horní limit tvoří hodnoty uvedené na ISPV pro třetí kvartil (Q3). Maximální limit hrubé způsobilé měsíční mzdy/platu, který je způsobilým výdajem v OP VVV, činí 56.000 Kč nebo 390 Kč/hod. 14 ESF ERDF

15 Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu Roční hrubé mzdové náklady musí korespondovat s pozicí v projektu, musí být odůvodněny a doloženy spolu s žádostí o podporu například prostřednictvím účtů, výplatních pásek atd. a musí být kontrolovatelné. Doložené poslední roční hrubé mzdové náklady musí korespondovat s pozicí, kterou bude zastávat pracovník/zaměstnanec v projektu. Doporučeno zejména pro zahraniční klíčové pracovníky. 15 ESF ERDF

16 Využití limitů stanovených v kap. 1 Limit pro klíčové/excelentní zaměstnance/pracovníky lze využít, avšak za podmínky, že žadatel označí pozici jako klíčovou a uvede v žádosti o podporu zdůvodnění, proč je tato pozice klíčová. Pro zaměstnance/pracovníka na klíčové pozici je horní limit hrubé způsobilé měsíční mzdy/platu, který je způsobilým výdajem v OP VVV, stanoven ve výši 72 800,- Kč nebo 507,- Kč/hod. (tato sazba je stanovena navýšením horního limitu základní sazby o 30 %). Pro zaměstnance/pracovníka na excelentní pozici je horní limit hrubé způsobilé měsíční mzdy/platu, který je způsobilým výdajem v OP VVV, stanoven ve výši 84 000,- Kč nebo 586,- Kč/hod. (tato sazba je stanovena navýšením horního limitu základní sazby o 50 %). 16 ESF ERDF

17 1.1.2. Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční 17 Seznam obvyklých cen: http://www.msmt.cz/uploads/ OP_VVV/Seznam_obvyklyc h_cen_vybaven.pdf http://www.msmt.cz/uploads/ OP_VVV/Seznam_obvyklyc h_cen_vybaven.pdf PpŽaP-s: 5.2.5 a 8.7.2; PpŽaP-o: 8.7.2 ERDF

18 1.3. Úspory projektu 18 PpŽaP-o: 12.5 Vznikne-li při zadávacím řízení úspora v podobě rozdílu mezi předpokládanou cenou zakázky a cenou nasmlouvanou, vzniká na projektu úspora. 10% z celkových způsobilých výdajů projektu ERDF

19 Způsobilost výdajů 19

20 Způsobilé výdaje 20 Výzva: 6., 7.1, 7.2, PpŽaP-s: 5.2.2, 5.2.4, 7.1.3, 8.7.1; PpŽaP-o: 5.2.2, 8.7.1 Aby mohl být výdaj považován za způsobilý, musí splňovat následující hlediska způsobilosti: věcná způsobilost; přiměřenost výdaje; místní způsobilost; časová způsobilost výdaje; prokazatelnost výdaje. ESF ERDF

21 Časová způsobilost výdaje 21 Výzva: 2; 7.2, PpŽaP-s: 8.7.1, PpŽaP-o: 8.7.1 ESF ERDF

22 Časová způsobilost výdaje 22 Obecné pravidlo pro OP VVV: Nejdříve možným datem pro vznik způsobilých výdajů projektu je 1. 1. 2014. Výdaje vzniklé před tímto datem nemohou být považovány za způsobilé. Příjem žádostí o podporu: 5. 2. - 30./31. 8. 2016. ERDF: 1. 1. 2015 může být datum zahájení projektu. ESF: 5.2. 2016 (vyhlášení výzvy v ISKP14+) může být datum zahájení projektu. ŘO má na zpracování žádosti o podporu a celý schvalovací proces do vydání právního aktu cca 7 měsíců. Výdaje, které vznikly před vydáním právního aktu, jsou vystaveny riziku, že po neúspěšném hodnocení a neposkytnutí podpory nebudou financovány z veřejných zdrojů, ale z prostředků žadatele. Před datem zahájení fyzické realizace projektu, jsou způsobilé pouze výdaje spojené s přípravou a administrací projektu. Po datu zahájení fyzické realizace projektu jsou způsobilé i výdaje spojené s realizaci aktivit projektu (např. s cílovou skupinou). Datum zahájení fyzické realizace projektu si zvolí žadatel v kdykoliv v době od zahájení projektu a nejpozději do 6 měsíců od vydaní právního aktu. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2022. Po tomhle datu nejsou výdaje způsobilé. ESF ERDF Výzva: 2; 7.2, PpŽaP-s: 8.7.1, PpŽaP-o: 8.7.1

23 Prokazatelnost výdaje 23 PpŽaP-o: 5.2.1 a 8.7.1 Komentář k rozpočtu: Osobní výdaje: Název pozice a vazba na položku rozpočtu Název subjektu (žadatel/partner) Počet osob na dané pozici Délka trvání pracovní pozice Úvazek/počet hodin Zdůvodnění výše úvazku Výše hrubé mzdy při 100% úvazku Sféra: mzdová/platová Kód, název pozice dle ISPV Zdůvodnění výše sazby Pracovní náplň Výdaj musí být řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný. Cestovní náhrady Počet, účel Ne/Hmotný majetek a materiál Zdůvodnění ceny Nákup služeb Vazba na KA Zdůvodnění potřebnosti, ceny ESF ERDF

24 Nezpůsobilé výdaje 24 Výzva: 5.4; PpŽaP-s: 8.8; PpŽaP-o: 8.8 osobní výdaje související s hrazením výuky v akreditovaných studijních programech výdaje související s výzkumnými aktivitami, volnočasovými aktivitami bez vazby na vzdělávání, posilování přenositelných kompetencí nebo internacionalizaci výdaje spojené s volnočasovými aktivitami, které neorganizuje instituce příjemce a volnočasové aktivity, kterých se neúčastní studenti nebo pracovníci instituce příjemce, případně osoby z cílové skupiny výdaje související s aktivitami zaměřenými na mimořádně nadané studenty; výdaje spojené s pořizováním staveb, dobudováním, rekonstrukcí, upgradem infrastruktury nebo úpravou prostor výdaje spojené s úpravami obsahu a tvorbou doktorských studijních programů; ESF

25 Nezpůsobilé výdaje 25 Výzva: 5.4; PpŽaP-s: 8.8; PpŽaP-o: 8.8 výdaje spojené s budováním a rozvojem infrastruktur pro volnočasové aktivity bez vazby na vzdělávání, posilňování přenositelných kompetencí nebo internacionalizace; které neorganizuje instituce příjemce, nebo které se uskutečňují v prostorách v majetku jiného subjektu, než je subjekt příjemce; kterých se neúčastní studenti nebo pracovníci instituce příjemce, případně osoby z cílové skupiny výdaje spojené s výstavbou a rekonstrukcí infrastruktury nesouvisející primárně se vzděláváním, tj. jídelní a ubytovací prostory, sklady apod. výdaje na rekonstrukce spojené se stavebními pracemi na vnější obálce předmětného objektu (např. zateplování, výměna oken apod.) a výdaje na modernizaci nebo rozšiřování centrálního technického provozního zázemí (kotle apod.) výdaje na dopravní infrastrukturu s výjimkou technických zařízení (např. výtahy, dopravníky), která budou sloužit pro podporu mobilit, zpřístupnění infrastruktury a usnadnění činností pro handicapované a cílové menšinové skupiny ERDF

26 Nezpůsobilé výdaje 26 Výzva: 5.4; PpŽaP-s: 8.8; PpŽaP-o: 8.8 výdaje na výstavbu nové infrastruktury, která nesouvisí: se vznikem nových oborů (tedy oborů dosud nevyučovaných), které jsou poptávány na trhu práce; s případy rozšíření kapacit pro stávající obory, kde poptávka na trhu práce výrazně převyšuje nabídku absolventů; s doplňkovou podporou aktivit ESF SC 2 IP 1 PO 2. všechny výdaje související s výukou a jejím zajištěním v akreditovaných studijních programech výdaje spojené s instalací zařízení do pronajatých prostor (stavební zabudování), které nejsou součástí celkového výdaje na pořízení tohoto zařízení výdaje spojené s centrálním přístupem institucí k informačním zdrojům (problematika bude řešena v rámci připravovaného systémového projektu PO 1) výdaje spojené s aktivitami, které nejsou doplněním aktivit komplementární ESF výzvy pro VŠ, ani nedoplňují ESF aktivity minulého programového období, věcně zaměřené shodně se zaměřením výzvy ESF pro VŠ ERDF

27 Spolufinancování 27

28 Spolufinancování – Věcný příspěvek 28 Výzva: 3.8; PpŽaP-s: 5.2.1, 8.1.5; PpŽaP-o: 8.1.5, 8.7.3 V případě, že se žadatel/příjemce rozhodne využít pro spolufinancování projektu věcný příspěvek, uvede a popíše způsob a formu jeho poskytnutí již v žádosti o podporu (do textového pole příslušné klíčové aktivity projektu v IS KP14+) a současně v rozpočtu vytvoří samostatnou položku rozpočtu s označením, že se jedná o věcný příspěvek. Věcné příspěvky jsou způsobilé pouze do výše spolufinancování projektu žadatelem/příjemcem, stanoveného ze skutečně čerpaných celkových způsobilých výdajů projektu. Věcné příspěvky se využívají výhradně na spolufinancování projektů realizovaných v rámci OP VVV ze strany žadatele/příjemce. Způsob spolufinancování žadatel popíše v žádosti o podporu. ESF ERDF

29 Spolufinancování – Věcný příspěvek 29 Výzva: 3.7; PpŽaP-s: 5.2.1, 8.1.5, 8.3; PpŽaP-o: 8.1.5, 8.7.3 V případě věcných příspěvků ve formě neplacené dobrovolné práce se hodnota této práce určuje na základě ověřeného objemu vynaložené pracovní doby (např. dle pracovního výkazu) a sazby používané při odměňování za rovnocennou práci. Při tomto druhu věcného příspěvku není ze strany ŘO OP VVV vyžadována evidence v účetnictví příjemce. Dobrovolná práce může být žadatelem/příjemcem zahrnuta do povinného spolufinancování projektu při splnění následujících podmínek: může se jednat pouze o dobrovolnickou práci organizovanou prostřednictvím dobrovolnických center, akreditovaných jako vysílající organizace dle zákona o dobrovolnické službě; dobrovolnická centra musí mít s dobrovolníkem uzavřenou smlouvu, musí garantovat výkon jeho práce v souladu s platnou legislativou a také potvrzovat pro organizaci evidenci rozsahu odvedené práce. ESF Věcný příspěvek Neplacená dobrovolná práce

30 Spolufinancování – Věcný příspěvek 30 Výzva: 3.7; PpŽaP-s: 5.2.1, 8.1.5, 8.3; PpŽaP-o: 8.1.5, 8.7.3 V případě poskytnutí pozemku nebo nemovitosti hodnota věcného příspěvku nesmí překročit limit 10 % celkových způsobilých výdajů projektu. V případě věcných příspěvků ve formě služeb a zboží se hodnota určuje na základě průzkumu trhu nebo znaleckého posudku. Hodnota přisuzovaná věcným příspěvkům nepřesahuje ceny obvyklé v místě a čase a pro dané plnění. Věcný příspěvek Stavebné práce Zboží Služby Pozemky Stavby ERDF

31 Finanční plán 31

32 Finanční plán 32 Výzva: 3.7, 7.3 a 7.4; PpŽaP-s: 5.2.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2; PpŽaP-o: 5.2.5, 6.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2 Žádost o platbu: Žádost o zálohu na další MO Vyúčtování výdajů za MO Monitorovací období: 1. MO: 3 měsíce od vydání právního aktu nebo od zahájení fyzické realizace projektu. Pro projekty s CZV do 100 mil (včetně) – 6 měsíců Pro projekty s CZV nad 100 mil – 3 měsíce Finanční plán Součást finanční řízení projektu Příjemce je povinen předložit aktualizovaný finanční plán předfinancování a vyúčtování nejpozději před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. 1. zálohová platba Finanční milníky ESF ERDF

33 Finanční plán 33 Krok 1: Příprava plánu vyúčtování rozvrhnout vyúčtování dle skutečného plánovaného čerpání do MO přičíst NN/paušál Krok 2: Výpočet 1. zálohové platby První zálohová platba = Součet předpokládaných vyčerpaných CZV za první dvě MO. ESF: max. 50% z CZV ERDF: max. 20% z CZV Krok 3: Plánování zálohových plateb Celkový součet záloh poskytnutých nad rámec schváleného vyúčtování nesmí přesáhnout 50 % celkových způsobilých výdajů projektu. ESF ERDF Výzva: 3.7, 7.3 a 7.4; PpŽaP-s: 5.2.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2; PpŽaP-o: 5.2.5, 6.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2

34 Finanční plán 34 ESF ERDF Výzva: 3.7, 7.3 a 7.4; PpŽaP-s: 5.2.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2; PpŽaP-o: 5.2.5, 6.5, 7.1.1, 7.1.3, 8.1.2

35 Vyúčtování – finanční milníky 35 PpŽaP-o: 5.2.5.1 Průběžné finanční ukazatele budou sledovány pouze u projektů, jejichž doba trvání od data zahájení fyzické realizace do předpokládaného data ukončení (fyzické) realizace je delší, než 30 měsíců včetně. 80% kumulativní částky vyúčtování ve finančním plánu za 2 (případně 4) MO. Hraniční finanční ukazatele budou sledovány u všech projektů. 60% kumulativní částky vyúčtování ve finanční plánu za cca 60% doby realizace. ESF ERDF

36 Vyúčtování – finanční milníky 36 V případě úpravy průběžných finančních ukazatelů je nutné požádat o podstatnou změnu projektu. Při nesplnění minimální výše finančního ukazatele je poskytovatel oprávněn udělit příjemci sankci. Její výše bude uvedena v právním aktu o poskytnutí podpory. Ponížení hraničního ukazatele lze pouze podstatnou změnou spolu s žádostí o snížení celkové částky dotace. PpŽaP-o: 5.2.5.1 ESF ERDF

37 Veřejná podpora 37

38 Veřejné a státní vysoké školy 38 Veřejné vzdělávání organizované v rámci státního vzdělávacího systému a financované a kontrolované státem lze považovat za nehospodářskou činnost. Nemá charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. ERDF: v případě investiční podpory na pořízení vzdělávací infrastruktury pro výkon nehospodářských činností vymezených v odst. 19 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), bude podpora poskytnuta mimo režim veřejné podpory zcela, pokud bude tato infrastruktura využívána výlučně pro nehospodářskou činnost nebo bude její využití pro hospodářskou činnost čistě vedlejší povahy. Výzva: 3.9 a 3.10; PpŽaP-s: 15.1.1 a 15.2.1; PpŽaP-o: 15. ESF ERDF

39 Soukromé vysoké školy 39 Podpora vysokým školám, které poskytují vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému, které není převážně financováno státem, bude poskytována v režimu de minimis. Podpora de minimis poskytovaná jednomu podniku nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit částku 200.000 EUR. http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal Doporučujeme všem žadatelům, aby si před podáním žádosti o podporu, která má být poskytnuta v režimu de minimis, vždy ověřili svůj „disponibilní limit“ pro čerpání de minimis a přizpůsobili rozpočet svého projektu tak, aby poskytnutím podpory nedošlo k překročení tohoto limitu. Výzva: 3.9 a 3.10; PpŽaP-s: 15.1.2 a 15.2.2; PpŽaP-o: 15. ESF ERDF

40 Hodnoticí kritéria 40

41 Věcné hodnocení Žadatel/partner V1.1 – Struktura a velikost administrativního týmu (úvazky včetně případného externího zajištění) (max. 5 bodů) V1.2 – Struktura a velikost odborného týmu (úvazky včetně případného externího zajištění) (max. 5 bodů) Financování projektu: V4.1 – Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu (max. 5 bodů) V4.2 – Obecné podmínky způsobilosti výdajů (max. 5 bodů) 41 Výzva: Příloha č. 2; PpŽaP-s: 5.4.2; PpŽaP-o: 5.4.2 ESF

42 Věcné hodnocení Žadatel/partner V1.1 – Struktura a velikost administrativního týmu (úvazky včetně případného externího zajištění) (max. 4 body) V1.2 – Struktura a velikost odborného týmu (úvazky včetně případného externího zajištění) (max. 4 body) Financování projektu: V4.1 – Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu (max. 10 bodů) V4.2 – Obecné podmínky způsobilosti výdajů (max. 5 bodů) Stavební a technické parametry V5.1 - Technická proveditelnost/Technické, přístrojové vybavení, stavební náklady (max. 9 bodů) CBA V8.1 – CBA (ano/ne) 42 ERDF Výzva: Příloha č. 2; PpŽaP-s: 5.4.2; PpŽaP-o: 5.4.2

43 Děkujeme za pozornost Ing. Michal Čech (michal.cech@msmt.cz) Lenka Geržová (lenka.gerzova@msmt.cz) 43


Stáhnout ppt "Finanční řízení Lenka Geržová Ing. Michal Čech. 2 Rozpočet."

Podobné prezentace


Reklamy Google