Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁSADY pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Krajského programu prevence kriminality v roce 2010 odbor prevence kriminality.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁSADY pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Krajského programu prevence kriminality v roce 2010 odbor prevence kriminality."— Transkript prezentace:

1 ZÁSADY pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Krajského programu prevence kriminality v roce 2010 odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra

2 OPK MV 2009Radek Jiránek2 Schválení a informování Zásady byly schváleny Republikovým výborem pro prevenci kriminality dne 24. září 2009 schváleny ministrem vnitra 15. října 2009 manažeři PK krajů i měst je obdrželi e-mailem 23. října / budou zároveň do 30. října zveřejněny na internetu MV budou odeslány z MV hejtmanům spolu s výzvou k podání Programu a sdělením výše limitu státní dotace na rok 2010 po jednání RVPPK 29. října 2009

3 OPK MV 2009Radek Jiránek3 ÚČEL Krajský program prevence kriminality na rok 2010 může obsahovat projekty kraje nebo projekty předložené obcemi (konkrétní realizátor pak může být i další právnická osoba) Projekty shromažďuje kraj dle podmínek stanovených v Zásadách a ve své výzvě Kraj rozhoduje o podpoře jednotlivých projektů – komise, rada, zastupitelstvo NEINVESTIČNÍ projekt – příjemcem dotace je vždy kraj, který dotaci využije sám nebo ji postoupí obcím INVESTIČNÍ projekt – příjemcem je vždy realizátor = kraj nebo obec

4 OPK MV 2009Radek Jiránek4 ÚČEL Projekty musí bezpodmínečně: 1.Respektovat priority Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 (UV č. 1150/2007) NE oblast primární sociální prevence NE drogy a závislosti NE bezpečnost v silničním provozu 2.Respektovat Koncepci prevence kriminality kraje na léta 2009 až 2011 a jeho výzvu

5 OPK MV 2009Radek Jiránek5 ÚČEL Projekty prevence kriminality musí respektovat cílové skupiny: pachatelé oběti rizikoví jedinci v postavení potenciálních pachatelů nebo obětí (predelikventní děti a mládež; rodiny dětí s poruchami chování; sociálně vyloučení jedinci a skupiny; ženy; senioři; osoby se zdravotním postižením a sociálním handicapem; osaměle žijící osoby; cizinci; příslušníci národnostních a etnických menšin; dlouhodobě nezaměstnaní a obtížně zaměstnatelní; obyvatelé prostorově vyloučených lokalit; osoby mající problémy s placením nájemného a dalších finančních pohledávek; osoby propuštěné z výkonu trestu)

6 OPK MV 2009Radek Jiránek6 ÚČEL Projekty musí předcházet protiprávnímu jednání: majetková trestná činnost (např. krádeže vloupáním do rodinných domů, bytů, chat, chalup a ostatních objektů; krádeže prosté - věci z aut, auta a jejich součástky; kapesní krádeže, podvod a úvěrový podvod …); násilná trestná činnost (loupeže; násilná trestná činnost spáchaná na ulici, na veřejném prostranství, šikana …); trestná činnost směřující proti dětem, rodině a lidské důstojnosti (týrání svěřené osoby, obchodování s dětmi, ohrožování mravní výchovy mládeže …), další: korupce; obchodování s lidmi; domácí násilí; delikvence spojená s radikalizací diváckého násilí; vandalismus; rasově, národnostně či nábožensky motivovaná trestná činnost; protiprávní jednání v sociálně vyloučených lokalitách; přestupky (přestupky v oblasti občanského soužití a přestupky proti majetku).

7 OPK MV 2009Radek Jiránek7 ÚČEL Doporučují se účinná preventivní opatření: a) Sociální opatření komplexního charakteru (např. SVI) b) Sekundární a terciální prevence (např. resocializace, sanace, probace, recidivisté, domy na půli cesty) c) Situační opatření (např. rozšiřování pokrytí rizikových míst kamerovým monitorovacím systémem; zřizování poradenských místností (center) provozovaných Policií ČR i obecní policií, komplexní zabezpečování obytných domů v majetku samosprávy s užitím technických a režimových prvků, vytváření bezpečných zón a lokalit (viz Program Bezpečná lokalita); d) Informování občanů e) Vzdělávání (zvyšování právního vědomí problémových dětí a mládeže, vzdělávací programy zaměřené na nabídku alternativních sociálních vazeb, životní dovednosti, profesní poradenství, zprostředkování informací o sociálně patologických jevech a rizikovém chování, o prevenci školního násilí; vzdělávání pro policisty (Policie ČR a obecní policie) zaměřené na komunikaci s veřejností, řešení drobných pouličních sporů a na ochranu a podporu obětí trestných činů.

8 OPK MV 2009Radek Jiránek8 Postup poskytnutí dotace Kraj si určí podobu svého programu (výzva) a rozdělí přidělený limit na investiční a neinvestiční část (do 15. ledna 2010) Kraj zasílá žádost o dotaci (Program PK) na OPK MV do 27. února 2010 (projekty INVE + NEINVE) Městská úroveň zasílá žádost o dotaci do 12. února Kraj garantuje minimální 20 % podíl žadatele (nebo jiného subjektu odlišného od státu) na celkových nákladech na projekt. Pokud kraj nestačil vybrat neinvestiční projekty v termínu do 27. února 2010, zašle s Žádostí pouze seznam do té doby vybraných projektů, a uvede předpokládaný termín druhé etapy výběru projektů, který musí proběhnout nejdéle do 30. září 2010.

9 OPK MV 2009Radek Jiránek9 Obsah Žádosti a projektů stručná bezpečnostní analýza a vyjmenování hlavních bezpečnostních problémů kraje doklad o schválení Programu zastupitelstvem nebo radou kraje, prohlášení o vypořádání dotací kraje a obcí za rok 2009, kopie jednání krajské komise pro výběr projektů, seznam vybraných neinvestičních projektů kraje nebo obcí seřazený podle důležitosti (kraj/obec, název projektu, bezpečnostní analýzy, stručná charakteristika projektu, celkové náklady na projekt, požadovaná dotace, podíl kraje nebo obce),

10 OPK MV 2009Radek Jiránek10 Obsah Žádosti a projektů v případě investičních nároků musí Žádost obsahovat vyplněné samostatné formuláře Dílčího projektu ISPROFIN, které tvoří přílohu č. 3 Zásad. u projektů situační prevence stanovisko Policie ČR, u projektů situační prevence týkajících se kamerových systémů (Čl. 1 - parametry a,b,c) popis projektu zpracovaný v souladu s Rozšiřujícími podmínkami pro zpracování projektů a standardní postupy pro hodnocení účinnosti Městského kamerového dohlížecího systému (viz příloha č. 5 Zásad), u projektů sociální prevence z oblasti podpory sportovních areálů vyjádření žadatele o způsobu zajištění sociální práce s cílovou skupinou projektu.

11 OPK MV 2009Radek Jiránek11 Postup poskytnutí dotace NEINVESTICE Žádost obsahuje seznam krajem vybraných projektů kraje nebo obcí seřazených dle priorit. OPK provede kontrolu úplnosti a správnosti Žádosti. Žádosti s formálními nedostatky budou žadateli vráceny k přepracování. Nebude-li žádost přepracována, nebude podpořena.

12 OPK MV 2009Radek Jiránek12 Postup poskytnutí dotace NEINVESTICE OPK MV vydává dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb. písemné Rozhodnutí, které stanovuje podmínky poskytnutí dotace a zašle jej kraji. OPK MV zasílá ekonomickému odboru MV žádost o uvolnění účelových prostředků státního rozpočtu příslušnému kraje. Kraj poskytuje finanční prostředky na projekty obcím. Pokud kraj nestačil vybrat a předložit neinvestiční projekty v termínu do 27. února 2010, zašle s Žádostí pouze seznam do té doby vybraných projektů a uvede předpokládaný termín druhé etapy výběru projektů, který musí proběhnout nejdéle do 30. září 2010.

13 OPK MV 2009Radek Jiránek13 Postup poskytnutí dotace INVESTICE v případě investičních nároků musí Žádost obsahovat vyplněné samostatné formuláře Dílčího projektu ISPROFIN, které tvoří přílohu č. 3 Zásad. projekty musí respektovat parametry programu schváleném MF (viz příloha č. 1 Zásad) OPK provede kontrolu úplnosti a správnosti žádosti, formální nedostatky budou vráceny k přepracování projekty nerespektující priority Strategie nebo parametry programu nebudou podpořeny

14 OPK MV 2009Radek Jiránek14 Postup poskytnutí dotace INVESTICE Úspěšní žadatelé budou vyrozuměni dopisem OPK MV – kopii obdrží kraj OPK MV uspořádá instruktážní školení Žadatel předloží investiční záměr + specifikační list – MV vydá Registrační list akce Po jeho vydání je možné realizovat výběrová řízení – smlouva (realizátor) – Rozhodnutí (MV) + „limitka“ k vyzvednutí dotace POZOR nutno počítat s krácením dotace v případě nižší částky realizace akce po proběhnutém výběrovém řízení

15 OPK MV 2009Radek Jiránek15 Schválené parametry INVESTIČNÍHO programu kamerové soubory, mobilní kamerové soubory, rozšíření kamerového souboru, zabezpečovací a vyhodnocovací soubory, mříže, osvětlení rizikových míst, oplocení rizikových míst, software-grafické soubory, hardware pro preventivní a bezpečnostní účely, soupravy pro sport, sportovní hřiště a plácky.

16 OPK MV 2009Radek Jiránek16 Povinné limity dotací investiční dotace musí mít minimální celkové náklady na projekt ve výši 40 000,- Kč, vybudování městského kamerového dohlížecího systému – I. etapa (zahájení) max. 1 500 000,- Kč; rozšíření MKDS o kamerové body) max. 700 000,- Kč; je žádoucí, aby MKDS byly propojeny mezi obcí a Policií ČR, vybavení sportovních areálů (skate + on line) - max. 800 000,- Kč, odměny za práci nutnou k realizaci projektu (např. sociálních a pedagogických pracovníků, psychologů, psychoterapeutů, lektorné) ve výši max. 250,- Kč / 1 hodinu vykonané práce. Maximálně však v limitu stanoveném pro DPP zákoníkem práce, tj. 150 hodin v kalendářním roce nebo u DPČ v limitu max. 300 hodin / rok, resocializační víkendové a prázdninové pobyty max. 100,- Kč / 1 osobu / 1 den (bez dopravy), resocializační víkendové a prázdninové pobyty max. 150,- Kč/ 1 osobu / 1 den (včetně dopravy).

17 OPK MV 2009Radek Jiránek17 Nelze podpořit mzdy – výjimku tvoří: –inovativní a pilotní projekty pouze pro první rok realizace, a to jen tehdy, pokud nemůže dodavatel projektu čerpat finanční prostředky z jiných dotačních titulů –odměny za provedenou práci nutnou k vlastní realizaci projektu formou dohody o provedení práce (dále jen „DPP“) nebo dohody o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“) na dobu určitou (po dobu plnění projektu), provozní náklady (nájemné, výdaje na energie, vodné a stočné, provoz telefonů, výdaje na kancelářské potřeby apod.) a náklady na stravu. –Výjimka je možná u realizace nových, inovativních a pilotních projektů v prvním roce realizace (viz Čl. 1, bod 8, písmeno d, první odstavec),

18 OPK MV 2009Radek Jiránek18 Připomenutí Dotace na rok 2010 nebude poskytnuta pokud žadatel (kraj i obec) neprovede vypořádání poskytnuté dotace z roku 2009 v rámci finančního vypořádání v termínu stanoveném vyhláškou č. 52/2008 Sb. a na formulářích této vyhlášky + vyhodnocení podle Zásad poskytování dotací na rok 2009

19 OPK MV 2009Radek Jiránek19 Nelze podpořit nákup věcí osobní potřeby, které přímo nesouvisejí s projektem, pojištění majetku a osob, motivační odměny vyplácené v penězích, nákup automobilů a jiných motorových vozidel, leasing, financování podnikatelských a výdělečných aktivit, úhradu cest a stáží do zahraničí, výdaje na pohoštění a dary, ceny do soutěží v hodnotě převyšující 500,- Kč za jednu cenu určenou pro jednu osobu.

20 OPK MV 2009Radek Jiránek20 Mgr. Radek Jiránek vedoucí oddělení preventivních programů a dobrovolnické služby odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra tel. 974 833 797 mob. 603 191 603 e-mail: jiranek@mvcr.cz


Stáhnout ppt "ZÁSADY pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Krajského programu prevence kriminality v roce 2010 odbor prevence kriminality."

Podobné prezentace


Reklamy Google