Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský program prevence kriminality v roce 2011 odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský program prevence kriminality v roce 2011 odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra."— Transkript prezentace:

1 Krajský program prevence kriminality v roce 2011 odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra

2 OPK MV 2010Radek Jiránek2 Pravidla krajského programu Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 (UV č. 1150/2007) Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Krajského programu prevence kriminality v roce 2011 –schváleny Republikovým výborem pro prevenci kriminality dne 21. října 2010 –schváleny ministrem vnitra 26. listopadu 2010 Stanovení výše dotace pro jednotlivé kraje, schváleno RVPPK dne Liberecký kraj = Kč. Ministerstvo vnitra vyhlásí Krajský program na rok 2011 do konce listopadu 2010, hejtman kraje obdrží Zásady, Limity.

3 OPK MV 2010Radek Jiránek3 Pravidla krajského programu Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje na léta 2009 až 2011 (analýza + priority, cíle) Vyhlášení dotačního titulu (výzvy) krajem včetně stanovení pravidel a termínů. Nutno schválit Radou / Zastupitelstvem kraje. Pravidla krajského programu nesmí být v rozporu s vládou schválenou Strategií a ministrem schválenými Zásadami. Výkonný gestor: manažer prevence kriminality Krajského úřadu. Metodická podpora OPK MV: konzultant odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.

4 OPK MV 2010Radek Jiránek4 ÚČEL Krajský program prevence kriminality na rok 2011může obsahovat projekty kraje nebo projekty předložené obcemi. Konkrétní realizátor preventivní aktivity pak může být i další právnická osoba (PČR, NNO …). Projekty shromažďuje kraj dle podmínek a v termínech stanovených v Zásadách a ve své výzvě. Kraj v samostatné působnosti rozhoduje o podpoře jednotlivých projektů – hodnotící komise, rada, zastupitelstvo. Ministerstvo vnitra pouze dohlíží na soulad projektů vybraných krajem se Strategií a Zásadami.

5 OPK MV 2010Radek Jiránek5 ÚČEL Projekty musí bezpodmínečně: 1.Respektovat priority Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 (UV č. 1150/2007) NE oblast primární sociální prevence NE drogy a závislosti NE bezpečnost v silničním provozu 2.Respektovat Koncepci prevence kriminality kraje na léta 2009 až 2011 a jeho aktuální výzvu

6 OPK MV 2010Radek Jiránek6 ÚČEL Projekty prevence kriminality musí respektovat cílové skupiny: pachatelé (recidivisté, odklon pachatelů, technika …) Oběti (např. výslechové místnosti pro dětské oběti) rizikoví jedinci v postavení potenciálních pachatelů nebo obětí (predelikventní děti a mládež; rodiny dětí s poruchami chování; sociálně vyloučení jedinci a skupiny; ženy; senioři; osoby se zdravotním postižením a sociálním handicapem; osaměle žijící osoby; cizinci; příslušníci národnostních a etnických menšin; dlouhodobě nezaměstnaní a obtížně zaměstnatelní; obyvatelé prostorově vyloučených lokalit; osoby mající problémy s placením nájemného a dalších finančních pohledávek; osoby propuštěné z výkonu trestu)

7 OPK MV 2010Radek Jiránek7 ÚČEL Projekty musí předcházet protiprávnímu jednání: majetková trestná činnost (např. krádeže vloupáním do rodinných domů, bytů, chat, chalup a ostatních objektů; krádeže prosté - věci z aut, auta a jejich součástky; kapesní krádeže, podvod a úvěrový podvod …); násilná trestná činnost (loupeže; násilná trestná činnost spáchaná na ulici, na veřejném prostranství, šikana …); trestná činnost směřující proti dětem, rodině a lidské důstojnosti (týrání svěřené osoby, obchodování s dětmi, ohrožování mravní výchovy mládeže …),

8 OPK MV 2010Radek Jiránek8 ÚČEL Projekty musí předcházet protiprávnímu jednání: další: korupce; obchodování s lidmi; domácí násilí; delikvence spojená s radikalizací diváckého násilí; vandalismus; rasově, národnostně či nábožensky motivovaná trestná činnost; protiprávní jednání v sociálně vyloučených lokalitách; přestupky (přestupky v oblasti občanského soužití a přestupky proti majetku).

9 OPK MV 2010Radek Jiránek9 ÚČEL Doporučují se účinná preventivní opatření: a) Sociální opatření komplexního charakteru (zabývají se sociálními a ekonomickými problémy, zaměřují se na ohrožené jedince a jejich rodiny, na skupiny obyvatel a rizikové lokality s cílem změnit nepříznivou situaci) b) Sekundární a terciální prevence (např. resocializace, sanace, probace, recidivisté, domy na půli cesty) c) Situační opatření (např. rozšiřování pokrytí rizikových míst kamerovým monitorovacím systémem; zřizování poradenských místností (center) provozovaných Policií ČR i obecní policií, komplexní zabezpečování obytných domů v majetku samosprávy s užitím technických a režimových prvků, vytváření bezpečných zón a lokalit (viz Program Bezpečná lokalita);

10 OPK MV 2010Radek Jiránek10 ÚČEL Doporučují se účinná preventivní opatření: Informování občanů zprostředkování informací o bezpečnostní situaci, o účinných formách obrany před trestnou činností; cílem je zapojování občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí; Vzdělávání (zvyšování právního vědomí problémových dětí a mládeže, vzdělávací programy zaměřené na nabídku alternativních sociálních vazeb, o prevenci školního násilí; vzdělávání pro policisty (Policie ČR a obecní policie) zaměřené na komunikaci s veřejností, řešení drobných pouličních sporů a na ochranu a podporu obětí trestných činů.

11 OPK MV 2010Radek Jiránek11 Postup poskytnutí dotace Kraj si určí podobu svého programu (výzva) a rozdělí přidělený limit na investiční a neinvestiční část (do 14. ledna 2011) Kraj zasílá žádost o dotaci (Program PK) na OPK MV do 28. února 2011(projekty INVE + NEINVE). Investiční projekty nelze zasílat později. Kraj garantuje minimální 10 % podíl žadatele (nebo jiného subjektu odlišného od státu) na celkových nákladech na projekt. Pokud kraj nestačil vybrat neinvestiční projekty v termínu do 28. února 2011, zašle s Žádostí pouze seznam do té doby vybraných projektů, a uvede předpokládaný termín druhé etapy výběru projektů, který musí proběhnout nejdéle do 30. září 2011.

12 OPK MV 2010Radek Jiránek12 Obsah Žádosti a projektů stručná bezpečnostní analýza a vyjmenování hlavních bezpečnostních problémů kraje doklad o schválení Programu zastupitelstvem nebo radou kraje, kopie jednání krajské komise pro výběr projektů, seznam vybraných neinvestičních projektů kraje nebo obcí seřazený podle důležitosti (kraj/obec, název projektu, bezpečnostní analýza, stručná charakteristika projektu, celkové náklady na projekt, požadovaná dotace, podíl kraje nebo obce),

13 OPK MV 2010Radek Jiránek13 Obsah Žádosti a projektů v případě investičních nároků musí Žádost obsahovat vyplněné samostatné formuláře Dílčího projektu ISPROFIN, které tvoří přílohu č. 3 Zásad. u projektů situační prevence stanovisko Policie ČR, u projektů situační prevence týkajících se kamerových systémů (Čl. 1 - parametry a,b,c) popis projektu zpracovaný v souladu s Rozšiřujícími podmínkami pro zpracování projektů a standardní postupy pro hodnocení účinnosti Městského kamerového dohlížecího systému (viz příloha č. 5 Zásad), u projektů sociální prevence z oblasti podpory sportovních hřišť garanci žadatele o zajištění sociální práce s cílovou skupinou projektu, včetně jejího popisu.

14 OPK MV 2010Radek Jiránek14 Postup poskytnutí dotace NEINVESTICE OPK MV vydává dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb. písemné Rozhodnutí, které stanovuje podmínky poskytnutí dotace a zašle jej kraji. OPK MV zasílá ekonomickému odboru MV žádost o uvolnění účelových prostředků státního rozpočtu příslušnému kraje. Kraj poskytuje finanční prostředky na projekty obcím.

15 OPK MV 2010Radek Jiránek15 Postup poskytnutí dotace INVESTICE v případě investičních nároků musí Žádost obsahovat vyplněné samostatné formuláře Dílčího projektu ISPROFIN, které tvoří přílohu č. 3 Zásad. projekty musí respektovat parametry programu schváleném MF (viz příloha č. 1 Zásad) OPK provede kontrolu úplnosti a správnosti žádosti, formální nedostatky budou vráceny k přepracování

16 OPK MV 2010Radek Jiránek16 Postup poskytnutí dotace INVESTICE Úspěšní žadatelé budou vyrozuměni dopisem OPK MV – kopii obdrží kraj OPK MV uspořádá instruktážní školení Žadatel předloží investiční záměr + specifikační list – MV vydá Registrační list akce Po jeho vydání je možné realizovat výběrová řízení – smlouva (realizátor) – Rozhodnutí (MV) + „limitka“ k vyzvednutí dotace POZOR nutno počítat s krácením dotace v případě nižší částky realizace akce po proběhnutém výběrovém řízení

17 OPK MV 2010Radek Jiránek17 Schválené parametry INVESTIČNÍHO programu kamerové soubory, mobilní kamerové soubory, rozšíření kamerového souboru, zabezpečovací a vyhodnocovací soubory, mříže, osvětlení rizikových míst, oplocení rizikových míst, software-grafické soubory, hardware pro preventivní a bezpečnostní účely, soupravy pro sport, sportovní hřiště a plácky.

18 OPK MV 2010Radek Jiránek18 Povinné limity dotací Vybudování městského kamerového dohlížecího systému (dále jen „MKDS“) – I. etapa (zahájení) max. Kč ; v případě měst s počtem obyvatel nad 70 tisíc - max. Kč Rozšíření MKDS o kamerové body) max. Kč ; v případě měst s počtem obyvatel nad 70 tisíc - max. Kč ; je žádoucí, aby MKDS byly propojeny mezi obcí a Policií ČR. Vybavení sportovních areálů (např. skate + in line) - max. Kč Odměny za práci nutnou k realizaci projektu, včetně případných daní a odvodů: –sociálních, pedagogických, nepedagogických pracovníků a obdobných profesí ve výši max. Kč 250 / 1hodinu vykonané práce, –psychologů, psychoterapeutů, odborných lektorů, supervize a obdobných vysoce specializovaných činností ve výši max. Kč 500 / 1 hodinu vykonané práce. Maximálně však v limitu stanoveném pro DPP zákoníkem práce, tj. 150 hodin v kalendářním roce nebo u DPČ v limitu max. 600 hodin / rok. Příspěvek na náklady na pobyty max. Kč 300 / 1 osobu / 1 den (bez dopravy).

19 OPK MV 2010Radek Jiránek19 Nelze podpořit mzdy – výjimku tvoří: –inovativní a pilotní projekty a to jen tehdy, pokud nemůže dodavatel projektu čerpat finanční prostředky z jiných dotačních titulů (např. není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb) –odměny za provedenou práci nutnou k vlastní realizaci projektu formou dohody o provedení práce (dále jen „DPP“) nebo dohody o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“) na dobu určitou (po dobu plnění projektu), provozní náklady (nájemné, výdaje na energie, vodné a stočné, provoz telefonů, výdaje na kancelářské potřeby apod.) a náklady na stravu. –Výjimka je možná ve zvlášť odůvodněných případech.

20 OPK MV 2010Radek Jiránek20 Nelze podpořit nákup věcí osobní potřeby, které přímo nesouvisejí s projektem, pojištění majetku a osob, motivační odměny vyplácené v penězích, nákup automobilů a jiných motorových vozidel, leasing, financování podnikatelských a výdělečných aktivit, úhradu cest a stáží do zahraničí, výdaje na pohoštění a dary, ceny do soutěží v hodnotě převyšující 500,- Kč za jednu cenu určenou pro jednu osobu.

21 OPK MV 2010Radek Jiránek21 Připomenutí Dotace na rok 2011 nebude poskytnuta pokud žadatel (kraj i obec) neprovede vypořádání poskytnuté dotace z roku 2010 v rámci finančního vypořádání v termínu stanoveném vyhláškou č. 52/2008 Sb. a na formulářích této vyhlášky + vyhodnocení podle Zásad poskytování dotací na rok 2010

22 OPK MV 2010Radek Jiránek22 Priority MV / Systém včasné intervence (SVI) Podpora efektivního fungování stávajících SVI ve 35 městech, zvyšování kvality výkonu práce a vytvoření pilotního projektu vzdělávání. Realizace nových projektů SVI bude podporována pouze v krajských městech a v těch obcích, které mají možnost napojení na již existující síť v regionu (na obce s rozšířenou působností). 2/ Program prevence kriminality a extremismu – Úsvit Komplexní řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, zahrnuje dílčí projekty všech úrovní i typů prevence kriminality, projekty prevence extremismu, projekty na zapojení členů vyloučených lokalit do pracovních aktivit, na podporu vzdělávání i na podporu nerepresivních metod práce Policie ČR a obecních policií, včetně projektů „asistent prevence kriminality“ a romští mentoři (spolupráce s Probační a mediační službou ČR). 3/ Domácí násilí – (včetně stalkingu) Kromě preventivních opatření zaměřených na oběti je prioritou práce s násilnými osobami (pachateli / agresory). Cílem je vytvoření metodických materiálů a standardů, které budou po odzkoušení nabídnuty dalším subjektům, které se věnují práci s násilnými osobami.

23 OPK MV 2010Radek Jiránek23 Priority MV / Problematika bezdomovectví MV bude v rámci svých kompetencí poskytovat podporu poskytovatelům služeb sociální prevence zaměřených na cílovou skupinu bezdomovců; budou iniciovány a podporovány pilotní projekty a vzdělávací programy pro strážníky MP zaměřené na dosažení profesionální úrovně výkonu služby a komunikace v prostředí sociálně vyloučených lokalit. 5/ Kyberkriminality Vítány jsou aktivity, které preventivně působí proti zneužití elektronických komunikačních médií (internet, mobilní telefon) k páchání trestné činnosti nebo k její přípravě.

24 OPK MV 2010Radek Jiránek24 Priority MV / Zadlužování Podporovány budou projekty zaměřené na prevenci zadlužování a zvyšování finanční gramotnosti a další aktivity eliminující páchání trestné činnosti související se získáním finančních prostředků a se získáváním prostředků na jejich splacení (násilná TČ – loupež a majetková TČ – krádež, lichva). OPK podpořil vznik dokumentu o úskalích zadlužování a tzv. dluhové pasti s názvem „Šitkredit“, který bude spolu s metodickou brožurkou distribuován manažerům krajů i měst na přelomu roku 2010 / / Bezpečná lokalita Jedná se o podporu projektů založených na principech Bezpečné lokality – bezpečného bydlení, tj. kombinace techniky, informování, sociální prevence a spolupráce v konkrétní lokalitě (domě). 8/ Recidivisté Statistiky trestné činnosti uvádějí stále zvyšující se počet opakovaných pachatelů trestné činnosti – recidivistů. Podporovány budou aktivity předcházející recidivě.

25 OPK MV 2010Radek Jiránek25 Mgr. Radek Jiránek vedoucí oddělení preventivních programů a dobrovolnické služby odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra tel mob

26 OPK MV 2010Radek Jiránek26 Konzultant pro Liberecký kraj Mgr. Ferdinand Raditsch odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra tel.: mobil:


Stáhnout ppt "Krajský program prevence kriminality v roce 2011 odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra."

Podobné prezentace


Reklamy Google