Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský program prevence kriminality v roce 2011 odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský program prevence kriminality v roce 2011 odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra."— Transkript prezentace:

1 Krajský program prevence kriminality v roce 2011 odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra

2 OPK MV 2010Radek Jiránek2 Pravidla krajského programu Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 (UV č. 1150/2007) Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Krajského programu prevence kriminality v roce 2011 –schváleny Republikovým výborem pro prevenci kriminality dne 21. října 2010 –schváleny ministrem vnitra 26. listopadu 2010 Stanovení výše dotace pro jednotlivé kraje, schváleno RVPPK dne 21. 10. 2010. Liberecký kraj = 746 000 Kč. Ministerstvo vnitra vyhlásí Krajský program na rok 2011 do konce listopadu 2010, hejtman kraje obdrží Zásady, Limity.

3 OPK MV 2010Radek Jiránek3 Pravidla krajského programu Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje na léta 2009 až 2011 (analýza + priority, cíle) Vyhlášení dotačního titulu (výzvy) krajem včetně stanovení pravidel a termínů. Nutno schválit Radou / Zastupitelstvem kraje. Pravidla krajského programu nesmí být v rozporu s vládou schválenou Strategií a ministrem schválenými Zásadami. Výkonný gestor: manažer prevence kriminality Krajského úřadu. Metodická podpora OPK MV: konzultant odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.

4 OPK MV 2010Radek Jiránek4 ÚČEL Krajský program prevence kriminality na rok 2011může obsahovat projekty kraje nebo projekty předložené obcemi. Konkrétní realizátor preventivní aktivity pak může být i další právnická osoba (PČR, NNO …). Projekty shromažďuje kraj dle podmínek a v termínech stanovených v Zásadách a ve své výzvě. Kraj v samostatné působnosti rozhoduje o podpoře jednotlivých projektů – hodnotící komise, rada, zastupitelstvo. Ministerstvo vnitra pouze dohlíží na soulad projektů vybraných krajem se Strategií a Zásadami.

5 OPK MV 2010Radek Jiránek5 ÚČEL Projekty musí bezpodmínečně: 1.Respektovat priority Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 (UV č. 1150/2007) NE oblast primární sociální prevence NE drogy a závislosti NE bezpečnost v silničním provozu 2.Respektovat Koncepci prevence kriminality kraje na léta 2009 až 2011 a jeho aktuální výzvu

6 OPK MV 2010Radek Jiránek6 ÚČEL Projekty prevence kriminality musí respektovat cílové skupiny: pachatelé (recidivisté, odklon pachatelů, technika …) Oběti (např. výslechové místnosti pro dětské oběti) rizikoví jedinci v postavení potenciálních pachatelů nebo obětí (predelikventní děti a mládež; rodiny dětí s poruchami chování; sociálně vyloučení jedinci a skupiny; ženy; senioři; osoby se zdravotním postižením a sociálním handicapem; osaměle žijící osoby; cizinci; příslušníci národnostních a etnických menšin; dlouhodobě nezaměstnaní a obtížně zaměstnatelní; obyvatelé prostorově vyloučených lokalit; osoby mající problémy s placením nájemného a dalších finančních pohledávek; osoby propuštěné z výkonu trestu)

7 OPK MV 2010Radek Jiránek7 ÚČEL Projekty musí předcházet protiprávnímu jednání: majetková trestná činnost (např. krádeže vloupáním do rodinných domů, bytů, chat, chalup a ostatních objektů; krádeže prosté - věci z aut, auta a jejich součástky; kapesní krádeže, podvod a úvěrový podvod …); násilná trestná činnost (loupeže; násilná trestná činnost spáchaná na ulici, na veřejném prostranství, šikana …); trestná činnost směřující proti dětem, rodině a lidské důstojnosti (týrání svěřené osoby, obchodování s dětmi, ohrožování mravní výchovy mládeže …),

8 OPK MV 2010Radek Jiránek8 ÚČEL Projekty musí předcházet protiprávnímu jednání: další: korupce; obchodování s lidmi; domácí násilí; delikvence spojená s radikalizací diváckého násilí; vandalismus; rasově, národnostně či nábožensky motivovaná trestná činnost; protiprávní jednání v sociálně vyloučených lokalitách; přestupky (přestupky v oblasti občanského soužití a přestupky proti majetku).

9 OPK MV 2010Radek Jiránek9 ÚČEL Doporučují se účinná preventivní opatření: a) Sociální opatření komplexního charakteru (zabývají se sociálními a ekonomickými problémy, zaměřují se na ohrožené jedince a jejich rodiny, na skupiny obyvatel a rizikové lokality s cílem změnit nepříznivou situaci) b) Sekundární a terciální prevence (např. resocializace, sanace, probace, recidivisté, domy na půli cesty) c) Situační opatření (např. rozšiřování pokrytí rizikových míst kamerovým monitorovacím systémem; zřizování poradenských místností (center) provozovaných Policií ČR i obecní policií, komplexní zabezpečování obytných domů v majetku samosprávy s užitím technických a režimových prvků, vytváření bezpečných zón a lokalit (viz Program Bezpečná lokalita);

10 OPK MV 2010Radek Jiránek10 ÚČEL Doporučují se účinná preventivní opatření: Informování občanů zprostředkování informací o bezpečnostní situaci, o účinných formách obrany před trestnou činností; cílem je zapojování občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí; Vzdělávání (zvyšování právního vědomí problémových dětí a mládeže, vzdělávací programy zaměřené na nabídku alternativních sociálních vazeb, o prevenci školního násilí; vzdělávání pro policisty (Policie ČR a obecní policie) zaměřené na komunikaci s veřejností, řešení drobných pouličních sporů a na ochranu a podporu obětí trestných činů.

11 OPK MV 2010Radek Jiránek11 Postup poskytnutí dotace Kraj si určí podobu svého programu (výzva) a rozdělí přidělený limit na investiční a neinvestiční část (do 14. ledna 2011) Kraj zasílá žádost o dotaci (Program PK) na OPK MV do 28. února 2011(projekty INVE + NEINVE). Investiční projekty nelze zasílat později. Kraj garantuje minimální 10 % podíl žadatele (nebo jiného subjektu odlišného od státu) na celkových nákladech na projekt. Pokud kraj nestačil vybrat neinvestiční projekty v termínu do 28. února 2011, zašle s Žádostí pouze seznam do té doby vybraných projektů, a uvede předpokládaný termín druhé etapy výběru projektů, který musí proběhnout nejdéle do 30. září 2011.

12 OPK MV 2010Radek Jiránek12 Obsah Žádosti a projektů stručná bezpečnostní analýza a vyjmenování hlavních bezpečnostních problémů kraje doklad o schválení Programu zastupitelstvem nebo radou kraje, kopie jednání krajské komise pro výběr projektů, seznam vybraných neinvestičních projektů kraje nebo obcí seřazený podle důležitosti (kraj/obec, název projektu, bezpečnostní analýza, stručná charakteristika projektu, celkové náklady na projekt, požadovaná dotace, podíl kraje nebo obce),

13 OPK MV 2010Radek Jiránek13 Obsah Žádosti a projektů v případě investičních nároků musí Žádost obsahovat vyplněné samostatné formuláře Dílčího projektu ISPROFIN, které tvoří přílohu č. 3 Zásad. u projektů situační prevence stanovisko Policie ČR, u projektů situační prevence týkajících se kamerových systémů (Čl. 1 - parametry a,b,c) popis projektu zpracovaný v souladu s Rozšiřujícími podmínkami pro zpracování projektů a standardní postupy pro hodnocení účinnosti Městského kamerového dohlížecího systému (viz příloha č. 5 Zásad), u projektů sociální prevence z oblasti podpory sportovních hřišť garanci žadatele o zajištění sociální práce s cílovou skupinou projektu, včetně jejího popisu.

14 OPK MV 2010Radek Jiránek14 Postup poskytnutí dotace NEINVESTICE OPK MV vydává dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb. písemné Rozhodnutí, které stanovuje podmínky poskytnutí dotace a zašle jej kraji. OPK MV zasílá ekonomickému odboru MV žádost o uvolnění účelových prostředků státního rozpočtu příslušnému kraje. Kraj poskytuje finanční prostředky na projekty obcím.

15 OPK MV 2010Radek Jiránek15 Postup poskytnutí dotace INVESTICE v případě investičních nároků musí Žádost obsahovat vyplněné samostatné formuláře Dílčího projektu ISPROFIN, které tvoří přílohu č. 3 Zásad. projekty musí respektovat parametry programu schváleném MF (viz příloha č. 1 Zásad) OPK provede kontrolu úplnosti a správnosti žádosti, formální nedostatky budou vráceny k přepracování

16 OPK MV 2010Radek Jiránek16 Postup poskytnutí dotace INVESTICE Úspěšní žadatelé budou vyrozuměni dopisem OPK MV – kopii obdrží kraj OPK MV uspořádá instruktážní školení Žadatel předloží investiční záměr + specifikační list – MV vydá Registrační list akce Po jeho vydání je možné realizovat výběrová řízení – smlouva (realizátor) – Rozhodnutí (MV) + „limitka“ k vyzvednutí dotace POZOR nutno počítat s krácením dotace v případě nižší částky realizace akce po proběhnutém výběrovém řízení

17 OPK MV 2010Radek Jiránek17 Schválené parametry INVESTIČNÍHO programu kamerové soubory, mobilní kamerové soubory, rozšíření kamerového souboru, zabezpečovací a vyhodnocovací soubory, mříže, osvětlení rizikových míst, oplocení rizikových míst, software-grafické soubory, hardware pro preventivní a bezpečnostní účely, soupravy pro sport, sportovní hřiště a plácky.

18 OPK MV 2010Radek Jiránek18 Povinné limity dotací Vybudování městského kamerového dohlížecího systému (dále jen „MKDS“) – I. etapa (zahájení) max. Kč 1 500 000; v případě měst s počtem obyvatel nad 70 tisíc - max. Kč 2 000 000. Rozšíření MKDS o kamerové body) max. Kč 500 000; v případě měst s počtem obyvatel nad 70 tisíc - max. Kč 750 000; je žádoucí, aby MKDS byly propojeny mezi obcí a Policií ČR. Vybavení sportovních areálů (např. skate + in line) - max. Kč 500 000. Odměny za práci nutnou k realizaci projektu, včetně případných daní a odvodů: –sociálních, pedagogických, nepedagogických pracovníků a obdobných profesí ve výši max. Kč 250 / 1hodinu vykonané práce, –psychologů, psychoterapeutů, odborných lektorů, supervize a obdobných vysoce specializovaných činností ve výši max. Kč 500 / 1 hodinu vykonané práce. Maximálně však v limitu stanoveném pro DPP zákoníkem práce, tj. 150 hodin v kalendářním roce nebo u DPČ v limitu max. 600 hodin / rok. Příspěvek na náklady na pobyty max. Kč 300 / 1 osobu / 1 den (bez dopravy).

19 OPK MV 2010Radek Jiránek19 Nelze podpořit mzdy – výjimku tvoří: –inovativní a pilotní projekty a to jen tehdy, pokud nemůže dodavatel projektu čerpat finanční prostředky z jiných dotačních titulů (např. není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb) –odměny za provedenou práci nutnou k vlastní realizaci projektu formou dohody o provedení práce (dále jen „DPP“) nebo dohody o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“) na dobu určitou (po dobu plnění projektu), provozní náklady (nájemné, výdaje na energie, vodné a stočné, provoz telefonů, výdaje na kancelářské potřeby apod.) a náklady na stravu. –Výjimka je možná ve zvlášť odůvodněných případech.

20 OPK MV 2010Radek Jiránek20 Nelze podpořit nákup věcí osobní potřeby, které přímo nesouvisejí s projektem, pojištění majetku a osob, motivační odměny vyplácené v penězích, nákup automobilů a jiných motorových vozidel, leasing, financování podnikatelských a výdělečných aktivit, úhradu cest a stáží do zahraničí, výdaje na pohoštění a dary, ceny do soutěží v hodnotě převyšující 500,- Kč za jednu cenu určenou pro jednu osobu.

21 OPK MV 2010Radek Jiránek21 Připomenutí Dotace na rok 2011 nebude poskytnuta pokud žadatel (kraj i obec) neprovede vypořádání poskytnuté dotace z roku 2010 v rámci finančního vypořádání v termínu stanoveném vyhláškou č. 52/2008 Sb. a na formulářích této vyhlášky + vyhodnocení podle Zásad poskytování dotací na rok 2010

22 OPK MV 2010Radek Jiránek22 Priority MV 2011 1/ Systém včasné intervence (SVI) Podpora efektivního fungování stávajících SVI ve 35 městech, zvyšování kvality výkonu práce a vytvoření pilotního projektu vzdělávání. Realizace nových projektů SVI bude podporována pouze v krajských městech a v těch obcích, které mají možnost napojení na již existující síť v regionu (na obce s rozšířenou působností). 2/ Program prevence kriminality a extremismu – Úsvit Komplexní řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, zahrnuje dílčí projekty všech úrovní i typů prevence kriminality, projekty prevence extremismu, projekty na zapojení členů vyloučených lokalit do pracovních aktivit, na podporu vzdělávání i na podporu nerepresivních metod práce Policie ČR a obecních policií, včetně projektů „asistent prevence kriminality“ a romští mentoři (spolupráce s Probační a mediační službou ČR). 3/ Domácí násilí – (včetně stalkingu) Kromě preventivních opatření zaměřených na oběti je prioritou práce s násilnými osobami (pachateli / agresory). Cílem je vytvoření metodických materiálů a standardů, které budou po odzkoušení nabídnuty dalším subjektům, které se věnují práci s násilnými osobami.

23 OPK MV 2010Radek Jiránek23 Priority MV 2011 4/ Problematika bezdomovectví MV bude v rámci svých kompetencí poskytovat podporu poskytovatelům služeb sociální prevence zaměřených na cílovou skupinu bezdomovců; budou iniciovány a podporovány pilotní projekty a vzdělávací programy pro strážníky MP zaměřené na dosažení profesionální úrovně výkonu služby a komunikace v prostředí sociálně vyloučených lokalit. 5/ Kyberkriminality Vítány jsou aktivity, které preventivně působí proti zneužití elektronických komunikačních médií (internet, mobilní telefon) k páchání trestné činnosti nebo k její přípravě.

24 OPK MV 2010Radek Jiránek24 Priority MV 2011 6/ Zadlužování Podporovány budou projekty zaměřené na prevenci zadlužování a zvyšování finanční gramotnosti a další aktivity eliminující páchání trestné činnosti související se získáním finančních prostředků a se získáváním prostředků na jejich splacení (násilná TČ – loupež a majetková TČ – krádež, lichva). OPK podpořil vznik dokumentu o úskalích zadlužování a tzv. dluhové pasti s názvem „Šitkredit“, který bude spolu s metodickou brožurkou distribuován manažerům krajů i měst na přelomu roku 2010 / 2011. 7/ Bezpečná lokalita Jedná se o podporu projektů založených na principech Bezpečné lokality – bezpečného bydlení, tj. kombinace techniky, informování, sociální prevence a spolupráce v konkrétní lokalitě (domě). 8/ Recidivisté Statistiky trestné činnosti uvádějí stále zvyšující se počet opakovaných pachatelů trestné činnosti – recidivistů. Podporovány budou aktivity předcházející recidivě.

25 OPK MV 2010Radek Jiránek25 Mgr. Radek Jiránek vedoucí oddělení preventivních programů a dobrovolnické služby odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra tel. 974 833 797 mob. 603 191 603 e-mail: jiranek@mvcr.cz

26 OPK MV 2010Radek Jiránek26 Konzultant pro Liberecký kraj Mgr. Ferdinand Raditsch odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra tel.: 974 83 23 68 mobil: 603 190 155 e-mail: raditsch@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Krajský program prevence kriminality v roce 2011 odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra."

Podobné prezentace


Reklamy Google