Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informativní schůzka – dotace v oblasti dobrovolnické služby Ministerstvo vnitra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informativní schůzka – dotace v oblasti dobrovolnické služby Ministerstvo vnitra."— Transkript prezentace:

1 Informativní schůzka – dotace v oblasti dobrovolnické služby Ministerstvo vnitra

2 Vyúčtování dotace za rok 2008 Vyúčtování – postup Účty – nevyčerpané prostředky

3 Vyúčtování dotace roku 2008 Termín odevzdání 15. února 2009 Přiložit: tabulka Přehled čerpání dle jednotlivých položek rozpočtu účetní evidence čerpání dotace spolufinancování projektu rozpis (zdroj – částka) komentář k realizaci projektu příloha č. 7 část A vyhlášky č. 551/2004 Sb. tabulka pro podklady CEDRU

4 Vratky Metodika výpočtu vratek

5 Účty k 31. prosinci 2008, na který byla dotace poskytnuta na následující bankovní účty Ministerstva vnitra: a) občanská sdružení: číslo 2823-3605881/0710 b) obecně prospěšné společnosti a právnické osoby církví nebo náboženských společností: číslo 5821-3605881/0710

6 Účty k 15. únoru 2009 na depozitní účet Ministerstva vnitra číslo 6015-3605-881/0710

7 Účty Účty jsou vedeny u ČNB a jako variabilní symbol se uvede číslo Rozhodnutí. Vrácení finančních prostředků musí být doprovázeno avízem.

8 Podmínky poskytnutí dotace na rok 2009 Formulář (žádost +rozpočtová tabulka) Zásady poskytování dotací Položky – výběr Změny pro rok 2009 Změna účelu položek dotace

9 Základní podmínka Platná akreditace do konce roku 2009! Řádný termín pro podání žádostí o dotaci: 31. prosince 2008 !

10 Lze žádat dotaci např. na položky : Materiální Počítač, kopírka Kancelářský nábytek, vybavení učeben, heren apod. Ochranné a pracovní pomůcky pro dobrovolníky Kancelářské, hygienické potřeby Odborná literatura Mobilní telefon

11 Lze žádat dotaci např. na položky: Nemateriální Pojištění dobrovolníků Lektorné, supervize, účetnictví, psychologické testy apod. na fakturu Provozní náklady (nájem, telefon, internet, poštovné) Školení dobrovolníků, koordinátorů Pronájem místností na školení Cestovné, příspěvek na stravování, ubytování Propagace (tisk, kopírování, inzerce, tvorba webové stránky) Výpis z rejstříku trestů, lékařské potvrzení

12 Lze žádat dotaci např. na položky: Osobní náklady koordinace projektu - mzda,DPČ,DPP lektorné, supervize,tvorba – správa webových stránek, vedení účetnictví na DPP, DPČ

13 Nelze žádat prostředky na: pokuty, úroky z prodlení, penále, odpisy pohledávek, úroky, manka a škody zřízení pevných telefonních linek nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit) cesty do zahraničí zaměstnanců organizace a jejich stáže v zahraničí pohoštění a dary odměny statutárních orgánů právnických osob

14 Nelze žádat prostředky na: členské příspěvky v mezinárodních institucích státní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, leasingové splátky na tvorbu kapitálového jmění (zisku) na výzkum a vývoj provedení účetního auditu DPH, o jejíž vrácení je možné právoplatně žádat na splátky půjček a dluhů

15 Změny pro rok 2009 Změna usnesení vlády České republiky č. 1333 ze dne 3. listopadu 2008 Žádosti o dotaci na rok 2010 k 30. listopadu. Vyúčtování roku 2009 do 31. ledna Dotaci nelze poskytnout na státní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění). Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) a fakturované personální služby (např. lektorné, supervize) se poskytují v maximální výši Kč 300,-/1 hod.

16 Zásady - limity Dotace max. do 70% celkových nákladů projektu Hodinová sazba DPP, DPČ, fakturované personální služby max. Kč 300,-/hod. Měsíční mzda koordinátora, DPČ Kč 15 000,- včetně odvodů(hodinový přepočet však nesmí převýšit částku Kč 250,-/1 hod.). Příspěvek na stravování max. 100 Kč/1den/osoba (nejedná se o stravné dle §163 zákon 262/2006 Sb.) Příspěvek na ubytování max. 200Kč/noc/osoba

17 Zásady - limity Provoz automobilů (pouze v odůvodněných případech, kdy se prokáže komplikovaná dostupnost hromadnou dopravou, popř. doprava zdravotně postižených osob.) Použije–li zaměstnanec či dobrovolník silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého organizací (zaměstnavatelem), bude dotace poskytnuta maximálně do výše nákladů, které by odpovídaly ceně jízdného za hromadný dopravní prostředek.

18 Změny účelu položek dotace Písemné žádosti zasílat během roku nejpozději do 1. října 2009 Žádat pouze o podstatné změny, které je nutné dobře odůvodnit. Nelze žádat o přesun prostředku na osobní náklady.

19 Informace www.mvcr.czwww.mvcr.cz (služby pro veřejnost) Ing. Hana Frýdlová frydlova@mvcr.cz@mvcr.cz tel: 974 832 673 Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality oddělení preventivní programů a dobrovolnické služby Nad Štolou 3 170 34 Praha 7-Letná


Stáhnout ppt "Informativní schůzka – dotace v oblasti dobrovolnické služby Ministerstvo vnitra."

Podobné prezentace


Reklamy Google