Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální bydlení v České republice: koncepce a zákon Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální bydlení v České republice: koncepce a zákon Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi."— Transkript prezentace:

1 Sociální bydlení v České republice: koncepce a zákon Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi

2 Koncepci připravilo MPSV jako hlavní gestor, spolugestorem MMR a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. 12. října 2015 byla Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 – 2025 s RIA schválena vládou. Zákon o sociálním bydlení je v gesci MPSV, ve spolugesci ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Termín přeložení vládě: červen 2016. Předpokládaná účinnost zákona od 1. 4. 2017. V dubnu 2014 byly sestaveny expertní pracovní skupiny. Současná situace v oblasti sociálního bydlení Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi

3 Zákon je konzultován s klíčovými aktéry, proběhly již desítky jednání a další se chystají. Ministerské resorty: Ministerstvo pro místní rozvoj, Úřad vlády, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra Obce a kraje: Svaz měst a obcí, Sdružení místní samospráv, Asociace krajů Český statistický úřad Neziskové organizace: Platforma pro sociální bydlení, Lumos, Centrom Rada vlády pro lidská práva, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny S kým MPSV jedná při přípravě zákona Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi

4 Proč Koncepce sociálního bydlení a zákon o sociálním bydlení Nejednotnost výkladů a realizace sociálního bydlení Neexistence jednotného systému sociálního bydlení Vysoké náklady na bydlení; nájemné a platby za služby Nedostatek volných a dostupných nájemních bytů Rostoucí počet osob bez domova nebo osob ohrožených ztrátou bydlení. 1 /2 Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi

5 Rezidenční segregace, rozšiřování sociálně vyloučených lokalit (studie MPSV Analýza sociálně vyloučených lokalit, květen 2015) Nedostatečná provázanost mezi nástroji státních a municipálních veřejných politik. Místní nedostupnost služeb nebo sociální práce. Nedostatečně vymezené (i legislativně) povinnosti jednotlivých aktérů sociálního bydlení. Roztříštěná spolupráce jednotlivých aktérů. Proč koncepce sociálního bydlení a zákon o sociálním bydlení 2 /2 Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi

6 STRUKTURA VYPLACENÝCH DÁVEK Rok / období Dávky na bydlení20112012201320142015 Doplatek na bydlení (v mil.) 8501 6732 8143 2493 134 Příspěvek na bydlení (v mil.) 4 6415 7327 4038 8449 186 Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi

7 1.Současný pilíř bydlení se státní podporou v podobě dávek (finanční podpora státu při hrazení nákladů spojených s bydlením pro zajištění udržitelnosti bydlení) současnost - 2 dávky - příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, budoucnost (koncepce SB) – úprava sociálních dávek, sociální práce a sociální služby. 2. Nový systém dle sociálního bydlení Krizové bydlení/ stávající sociální služby typu azylový dům Sociální byty Dostupné byty + sociální práce a intenzivní prevence ztráty bydlení 2 základní pilíře sociálního bydlení podle Koncepce sociálního bydlení Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi

8 Posilují se práva měst a obcí při realizaci sociálního bydlení Sjednocují se a specifikují povinností měst a obcí při zajišťování sociálního bydlení a sociálních potřeb obyvatel Obce a města získají finanční prostředky na zajišťování a realizaci systému sociálního bydlení (dotace na sociální práci, investiční prostředky atd.) Odbourává se neodpovědné jednání a obchod s chudobou Posilování prevence ztráty bydlení Posilování spolupráce mezi státem, obcemi a dalšími poskytovateli sociálního bydlení z neziskové, církevní i komerční sféry Výhody Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 – 2025 a zákona Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi

9 1 Krizové bydlení 3 Dostupný byt 2 Sociální byt Krizové bydlení jako režim v azylovém domě 1.Upravený režim sociální služby azylový dům (krizové bydlení) Nový režim sociální služby azylový dům pro držitele rozhodnutí, na dobu maximálně 6 + 3 měsíců. 2.Sociální byt Zkolaudovaný prostor k trvalému bydlení, povinná sociální práce pro klienty sociálního bydlení, neplnění této podmínky může znamenat odejmutí rozhodnutí. Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi 3. Dostupný byt Zkolaudovaný prostor určený k trvalému bydlení, sociální práce dobrovolná.

10 nemá zajištěno (osoba bez domova) nebo nevlastní bydlení (osobní vlastnictví, družstevní podíl), bydlí v nejistém (bez nájemní nebo podnájemní smlouvy) nebo nevyhovujícím bydlení (žije v obydlí, které není zkolaudováno pro bydlení), nebo společně s osobami, se kterými je posuzována, vynakládá více než 40% svých započitatelných příjmů (dle zákona o životním a existenčním minimu, dle zákona o hmotné nouzi, § 9 zákona č. 111/2006 Sb.) na bydlení a zároveň jí po úhradě nákladů na bydlení nezbyde částka vyšší než 1,6 násobek životního minima. Tato příjmová situace trvá nejméně šest po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Vždy příjmový a majetkový test. Osoby v bytové nouzi: přibližně 130 000 osob, osoby vynakládající na bydlení nepřiměřeně vysoké náklady: přibližně 389 000 osob. Cílová skupina sociálního bydlení Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi

11 osoby pobírající starobní důchod či osoby splňující podmínku dosažení věku pro pobírání starobního důchodu dle věku narození osoby se zdravotním postižením, tedy osoby pobírající invalidní důchod III. stupně, dle § 39, odst. 2, písm. c zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění domácnosti pečující o nezaopatřené děti (viz § 11 a násl. zákona č. 117/1995 Sb.) osoby pečující o osobu, která má přiznaný příspěvek na péči v II., III. a IV. stupni žijící v jedné domácnosti, oběti domácího násilí, osoby opouštějící školská zařízení ústavní výchovy, zařízení sociálních služeb (viz § 34 ZSS) nebo zařízení zdravotních služeb (viz § 9, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) nebo věznice (viz § 8, zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody) nebo náhradní rodinnou péči (viz zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) lidé diskriminovaní na základě diskriminačních důvodů dle zákona č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů. Zvláště ohrožené skupiny Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi

12 Dobrovolný vstup Žádost podaná u příslušného úřadu práce Rozhoduje trvalé bydliště (minimálně 6 měsíců), výjimkou získání nového zaměstnání Úřad práce posuzuje bytovou nouzi, realizuje sociální šetření, příjmový a majetkový test. Vydává a odejímá rozhodnutí o nároku na podporu ze systému sociálního bydlení S rozhodnutím jde držitel na příslušný obecní úřad (obecní úřad ORP nebo pověřený obecní úřad, kde se posuzuje intenzita bytové nouze (do 30 kalendářních dní) Opětovně lze o vydání rozhodnutí žádat nejdříve po šesti měsících od odejmutí rozhodnutí v případě porušení povinnosti spolupráce se sociálním pracovníkem. Vstup do systému Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi

13 Vstup do systému Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi

14 V sociálních bytech je povinnou podmínkou účasti na systému sociální práce. Nájemníci jsou aktivní při zpracování Plánu individuální podpory, kde jsou stanoveny kroky pro zlepšení bytové a sociální situace. Tyto podmínky jsou povinní plnit. Pokud neplní, může být vydán podnět úřadu práce na odebrání rozhodnutí. Opětovně se do systému mohou hlásit až po 6 měsících od data odebrání rozhodnutí. Návaznost na systém sociálních dávek. Sociální bydlení a prvky motivace Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi

15 Fungování systému sociálního bydlení Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi

16 Obce, které mají již nyní povinnost vykovávat určité kompetence ve vztahu k zákonu o sociálních službách a zákonu o hmotné nouzi, resp. se jedná o obce, které mohou získat dotaci na výkon sociální práce (viz § 102 a § 103 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), a § 65a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“). Systém sociálního bydlení mohou poskytovat i obce prvního stupně, ale jedná se pouze o dobrovolnou aktivitu. Kdo má povinnost realizovat sociální bydlení? 1 /2 Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi

17 Obec uzavírá smlouvu s občanem s rozhodnutím. Obec může využít vlastní bytový fond, neziskových organizací, soukromých vlastníků, církví či církevních organizací. Je možnost uzavírat svazky s dalšími obcemi. Díky investiční podpoře státu dostane obec možnost obnovy stávajícího bytového fondu či výstavby nového, rovněž možnosti pořízení nového bytového fondu. Zajistit odpovídající velikost fondu sociálního bydlení na svém území. V sociálních bytech je povinná sociální práce (NNO nebo dotační titul na soc. práci dle zákona o soc. službách), u dostupných bytů dobrovolná. Sociální či dostupný byt je přidělován bez zbytečného odkladu. Role obcí 2 /2 Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi

18 Investiční a provozní dotace: 3 mld. Kč Účelová dotace na sociální práci: 1,4 mld. Kč (přibližně 3 358 sociálních pracovníků) Financování speciálního režimu sociální služby azylový dům (státní rozpočet) Využití systému sociálních dávek IROP, OP Zaměstnanost Sociální bydlení jako veřejná podpora: Rozhodnutí Komise (EU) č. 2012/21/EU o použití čl. 106 odst. 2 SFEU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012 (Rozhodnutí SGEI), a to formou vyrovnávací platby. Financování systému 1 /2 Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi

19 MPSV hlavní gestor Metodicky vede, zajišťuje rejstřík sociálních a dostupných bytů. Bude zajišťovat komunikaci s obcemi, ÚP atp. Provozní a investiční dotace do sociálního bydlení MMR Dohled nad stavebním řádem a technicko-hygienickými standardy MF Zajišťování finančních prostředků Role státu v systému sociálního bydlení

20 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Sociální bydlení v České republice: koncepce a zákon Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi."

Podobné prezentace


Reklamy Google