Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Průmysl 4.0: dopad digitalizace hospodářské činnosti na trh práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Průmysl 4.0: dopad digitalizace hospodářské činnosti na trh práce."— Transkript prezentace:

1 Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Průmysl 4.0: dopad digitalizace hospodářské činnosti na trh práce

2 Obsah prezentace Kon č í éra industriální spole č nosti? Dochází ke zm ě n ě závislosti mezi ekonomickým r ů stem a objemem a kvalitou pracovní síly? Jaké lze sledovat zm ě ny v obsahu a formách práce? Jaká je budoucnost práce? Motto: „Ml č ení o digitalizaci je v č eské spole č nosti ohlušující“ Jan Gruber: Digitalizace a budoucnost práce, Listy 3/2015 dvoum ě sí č ník pro kulturu a dialog

3 Zm ě na závislosti mezi ekonomickým r ů stem a objemem a kvalitou pracovní síly v post – industriálních spole č nostech Industriální spole č nost: pro ekonomický r ů st byla rozhodující produkce materiálních statk ů závislá na objemu a kvalit ě pracovní síly Post-industriální spole č nost: pro ekonomický r ů st je rozhodující produkce znalostí, v ě d ě ní, algoritm ů a informa č ní toky, p ř echod od p ř etvá ř ení hmoty k práci s informacemi závislost na objemu a kvalit ě pracovní síly klesá

4 N ě mecko: Pr ů mysl 4.0 Č tvrtá zm ě na ve výrob ě a v administrativ ě : Pára Elekt ř ina Numericky ř ízené stroje Digitalizace a automatizace : Úplné propojení stroj ů a jejich ovládání pomocí softwarových program ů uložených na Internetu bez nutnosti lidské obsluhy

5 P ř ichází Pr ů mysl 4.0…

6 P ř ichází Pr ů mysl 4.0…. Masové rozší ř ení internetu do: výroby administrativy Internet v ě cí Č tvrtá pr ů myslová revoluce p ř inese v p ř íštích deseti letech: propojení výrobního procesu s vývojem a servisem digitalizaci administrativy a služeb bezobslužnost ve výrobním procesu

7 P ř ichází Pr ů mysl 4.0…..

8 N ě mecko: Práce 4.0 Digitalizace a automatizace ekonomiky: Zvýšení produktivity až o 30% Propojení výroby a zákazník ů („chytré továrny“) Cloudová uložišt ě, 3D tisk, datová centra, automatické hlášení problém ů, „chytré sklady“ Navazující zm ě ny na trhu práce

9 Industriální éra a „b ě žný pracovní pom ě r“ Po č átek industriální éry: p ř esun ř emeslné práce z domácností do továren práce - výd ě le č ná č innost závislost d ě lník ů na mzd ě Pr ů b ě h industriální éry: vyjednávání o mzdách a pracovních podmínkách výd ě le č ná č innost oprav ň ovala zam ě stnané k p ř ístupu ke mzd ě a k sociálnímu zabezpe č ení pracovn ě právní zákonodárství - vysoká úrove ň pracovních jistot „b ě žný pracovní pom ě r“ Kapitál a práce: základní výrobní faktory v antagonistickém vztahu, avšak úzce svázané

10 70. léta minulého století: po č átek postindustriální éry Nástup pracovn ě úsporných technologií a nár ů st nezam ě stnanosti Koncept tzv. p ř irozené míry nezam ě stnanosti: nezam ě stnanost je pojata jako p ř irozený jev Koncept duálního trhu práce: primární segment s kvalitními pracovními místy a sekundární segment s nejistými pracovními místy. 90. léta: koncept flexicurity

11 Segmentace trhu práce

12 Periferní trh práce Nejistá pracovní ujednání: vnucené do č asné a č áste č né úvazky, vynucené sebezam ě stnávání, agenturní zam ě stnávání, neformální zam ě stnání ( č áste č n ě v šedé ekonomice) Nekvalitní pracovní místa: horší pracovní podmínky (práce na sm ě ny, intenzivn ě jší práce, pod úrovní kvalifikace, mén ě autonomie v práci, práce ohrožující zdraví), nižší mzdy a mzdové vyhlídky

13 Jaká je budoucnost práce ? Centrum Pew Research: lidská práce bude nahrazena roboty a stroji, lidé vymyslí nové č innosti lidská práce bude nahrazena roboty a stroji, vše bude provázeno sociálním nap ě tím a velkou p ř íjmovou nerovností Fragmentace práce: od celoživotní kariéry k prolínání zam ě stnání, dalšího vzd ě lávání, harmonizace práce a pé č e o rodinu

14 Jaké dopady lze o č ekávat na trhy práce? Ubývání monotónních a fyzicky náro č ných profesí Zaniknout m ů že až 40% pracovních míst (tvorba nových pozic?) Nové profese zam ěř ené na sb ě r, uchování a využívání specializovaných znalostí ( Č eský institut informatiky, robotiky a kybernetiky) Zvýšení mezd: vyšší nároky na pracovní sílu, vyšší produktivita

15 Co se d ě je ve spole č nosti? Zvyšující se nerovnosti a nejistoty trhu práce Segmentace trhu práce Negativní stránka flexibilizace práce: znejist ě ní osob, život jednotlivce ztrácí jasnou č asovou strukturu eroze sociální soudržnosti spol ů e č nosti Pozitivní stránka flexibilizace práce: možnost propojení práce a dalšího vzd ě lávání, pracovního a rodinného života, práce a volného č asu Lze využít technologický pokrok pro zvýšení kvality života?

16 Č eská republika a Pr ů mysl 4.0 MPO: Národní iniciativa Pr ů mysl 4.0 Č esko n ě mecká obchodní komora, Velvyslanectví NSR v Praze Závislost na exportu, potenciál ve spolupráci se zahrani č ními partnery V roce 2014 m ě l pr ů mysl na hrubé p ř idané hodnot ě Č R podíl 32,6 %

17 Č eský trh práce: vývoj sektorové zam ě stnanosti v letech 1948 - 2012

18 Č eský trh práce: high-tech sektor Znak vysp ě losti spole č nosti Ekonomické č innosti high-tech sektoru: high-tech zpracovatelský pr ů mysl (nap ř.: výroba po č íta čů, spot ř ební elektroniky a optických p ř ístroj ů, letadel a jejich motor ů, kosmických lodí a jejich za ř ízení) high-tech služby (audiovizuální a informa č ní č innosti, č innosti v oblasti ICT a výzkum a vývoj). Nízké zastoupení zam ě stnaných osob v high-tech oborech na č eském trhu práce: 3,2 % osob z celkového po č tu zam ě stnaných osob, tj. kolem 160 tis. zam ě stnaných

19 Silné stránky p ř ipravenosti Č R: Otev ř enost ekonomiky Silné napojení na n ě mecký pr ů mysl a výzkum Zájem o vysokoškolské vzd ě lání Tradice pr ů myslové výroby Inova č ní výkonnost Škoda Auto: poslední model Superb již s autopilotem

20 Slabé stránky p ř ipravenosti Č R: Nep ř ipušt ě ní si možných zm ě n Neexistující p ř edstava o ekonomické efektivnosti zavedení Pr ů myslu 4.0 Vysoký po č et zam ě stnaných na mén ě kvalifika č n ě náro č ných pozicích Nedostate č n ě specializované č eské školství pro nové pot ř eby pracovního trhu Nedostate č né pokrytí rychlým internetem

21 Záv ě ry Zvyšující se nerovnosti a nejistoty trhu práce Segmentace trhu práce Lze využít technologický pokrok pro zvýšení kvality života?

22 Zdroje BAUMAN, Z. (1998): Work, Consumerism and The New Poor. Oxford: Oxford University Press. BOGEDAN, C., SCHILDMAN CH. 2015. Co znamená „strana pracujících“ v 21. století?, In: Eseje o práci. Praha: Friedrich-Ebert-Stiftung, ISBN 978-80-877-24-4, pp. 18-21. CAZES, S., NESPOROVÁ, A. 2003. Labour markets in transition. Ženeva: ILO. CENTRUM PEW RESEARCH. 2016. Internet, Science & Tech. [online]. [cit. 10. února 2016]. Dostupné na: http://www.pewinternet.org/ EVROPSKÁ KOMISE. 2004. Bílá kniha EU: R ů st, konkurenceschopnost, zam ě stnanost – výzvy a cesty vp ř ed pro 21. století, Brusel: Evropská komise. FRIEDMAN, M. 1968. The Role of Monetary Policy. (Presidential Address, American Economic Association, 29 December 1967). American Economic Review. Vol. 58, No. 1, pp. 1-17. ILO, 2003. World of work, Ženeva: ILO. INDUSTRIE 4.0. 2016. Industrie 4.0 jako významný trend n ě meckého pr ů myslu a výzkumu. [online]. [cit. 24. b ř ezna 2016]. Dostupné na: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/industrie-40-jako-vyznamny-trend-nemeckeho-prumyslu-a-vyzkumu-64121.html GRUBER, J. 2015. Digitalizace a budoucnost práce. In: Eseje o práci. Praha: Friedrich-Ebert-Stiftung. ISBN 978-80-877-24-4, pp. 37-39 KOCKA, J. 2015. Práce v kapitalismu. In: Eseje o práci, Praha: Friedrich-Ebert-Stiftung. ISBN 978-80-877-24-4, pp. 10-17. KORBEL, P. 2016. Pr ů myslová revoluce 4.0: za 10 let se továrny budou ř ídit samy a produktivita vzroste o t ř etinu. In: Hospodá ř ské noviny [online]. [cit. 24. b ř ezna 2016]. Dostupné na: http://byznys.ihned.cz/c1-64009970-prumyslova-revoluce-4-0-za-10-let-se-tovarny-budou-ridit-samy-a- produktivita-vzroste-o-tretinu KRONIG, R. 2015. Total Digital – Rationalisierung unter dem Deckmantel einer Revolution. [online]. [cit. 12. b ř ezna 2015]. Dostupné na: http://www.gegenblende.de/++co++31958504-0dbc-11e4-8028-52540066f352 MPO, 2015. Národní iniciativa Pr ů mysl 4.0. Praha: MPO ST Ř EDULA J. 2015. Debata o daních tady ješt ě ani neza č ala. Rozhovor s Josefem St ř edu. In: Eseje o práci. Praha: Friedrich-Ebert-Stiftung. ISBN 978-80-877-24-4, pp. 21-25. PIORE, M.J., DOERINGER, P. B. 1971. Internal Labor Markets and Manpower Adjustment. New York: D.C. Heath and Company. WAHLSTER, WOLFANG. Industrie 4.0: Das Internet der Dinge kommt in die Fabriken. [online]. [cit. 10. 3 2016]. Dostupné na: http://www.darmstadt.ihk.de/blob/daihk24/innovation/downloads/2530364/1d5280ac8ee7c8ea311c5ef7c36ffc02/Vortrag_Prof_Wahlste r-data.pdf WILTHAGEN T., TROS F. 2016. The Concept of „Flexicurity“: A new approach to regulating employment and labour markets. [online]. [cit. 10. února 2016]. Dostupné: http://www.tilburguniversity.nl/faculties/law/research/flexicurity/publications/papers/fxp2003_4.pdfhttp://www.tilburguniversity.nl/faculties/law/research/flexicurity/publications/papers/fxp2003_4.pdf

23 D ě kuji za pozornost


Stáhnout ppt "Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Průmysl 4.0: dopad digitalizace hospodářské činnosti na trh práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google